KOMPETANSETILLITSVALGT - Papirbredden Karrieresenter

Comments

Transcription

KOMPETANSETILLITSVALGT - Papirbredden Karrieresenter
KOMPETANSETILLITSVALGT
På parti med framtida!
Kompetansetillitsvalgt brosjyre.indd 1
22.09.2014 15:14:26
LIK RETT TIL UTDANNING OG LIVSLANG LÆRING FOR ALLE
Lik rett til utdanning og livslang læring for alle, er grunnpilaren i LOs utdanningspolitikk.
Etter – og videreutdanning (EVU) er viktig for å kvalifisere til et yrkesliv der både struktur og
arbeidsmåter endres hele tiden og med mål om at flere skal stå lenger i jobb.
Også i et likelønns – og likestillingsperspektiv, er det viktig med en offensiv politikk for
livslang læring. Til tross for mange lovfestede rettigheter, er det færre arbeidstakere enn
ønskelig som benytter disse mulighetene, særlig blant de som fra før av, har lavest formell
utdanning.
Derfor trenger vi egne kompetansetillitsvalgte.
Disse skal ha ansvar for bevisstgjøring, motivasjon og tilrettelegging for EVU – tiltak blant
de ansatte, identifisere behov for opplæring og utdanning både i virksomheten og hos
den enkelte arbeidstaker, informere og drøfte tiltak med arbeidsgiver. På denne måten kan
virksomhetens EVU – arbeid systematiseres.
«De kompetansetillitsvalgte skal bli et verktøy for at livslang
læring skal bli en realitet for alle, uavhengig av sektor, tidligere
utdanningsnivå, alder, kjønn og sosial bakgrunn»
Tor –Arne Solbakken, nestleder i LO
Flere land har gode erfaringer med å legge til rette for at tillitsvalgte mer systematisk kan
arbeide med å fremme livslang læring.
www.unionlearn.org.uk
Som Markku Liljestrøm fra SAK (Finsk LO) uttrykte det:
«Ei fagforening som ivaretar medlemmenes interesser må sikre tre viktige roller:
•
•
•
Den hovedtillitsvalgte, som sikrer lønn og arbeidstidsordninger, ferie, pensjon,
ansettelses­forhold og generelle velferdsordninger
Verneombudet, som ivaretar helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen
Den kompetansetillitsvalgte, som sikrer de ansattes framtid, gjennom å legge til rette
for at alle skal ha mulighet for livslang læring «
Kompetansetillitsvalgt brosjyre.indd 2
22.09.2014 15:14:27
HVA ER EN KOMPETANSETILLITSVALGT?
I Hovedavtalen mellom LO – NHO, som begynte å gjelde fra 1/1 – 2014, kom det inn en
endret paragraf (§ 5-4, pkt.2), som omhandler kompetansetillitsvalgte:
«2. Valg av tillitsvalgte til spesielle oppgaver
Blant de tillitsvalgte kan enkelte velges til spesielle oppgaver, f.eks. kompetansetillitsvalgt,
sosialtillitsvalgt, ungdomstillitsvalgt og likestillingstillitsvalgt. Dette skal ikke medføre at antall
tillitsvalgte økes. Dersom det velges særskilt sosialtillitsvalgt, skal denne bistå de ansatte i saker
av sosial karakter som har tilknytning til forhold på bedriften. Før opplæringstiltak settes i gang,
skal kompetansetillitsvalgte tas med på råd.»
Hovedavtalen mellom Virke og LO, § 4-2-1:
«En av disse tillitsvalgte kan velges som kompetansetillitsvalgt for å ta seg av yrkesopplæring,
samt faglig opplysningsvirksomhet. Bedriften skal ta denne med på råd før det settes i gang
opplæringstiltak»
Når det gjelder Hovedavtalene mellom LO og Spekter, så varer disse fram til utløpet av
2015/ 2016 og først da kan eventuelle endringer komme inn i avtalen.
I tillegg kan det finnes bestemmelser i forbundenes overenskomster om Opplæringsutvalg
m.m.
Ta kontakt med ditt forbund, hvis du er i tvil om hva som gjelder hos dere!
NB! Legg merke til at begge avtaler som er sitert, sier at den «kompetansetillitsvalgte skal
velges blant de tillitsvalgte». Den kompetansetillitsvalgte kommer dermed ikke i tillegg til
de tillitsvalgte som er valgt etter Hovedavtalen, vervet må kombineres med andre verv.
Kompetansetillitsvalgt brosjyre.indd 3
22.09.2014 15:14:27
NOEN ERFARINGER
Marian Willumsen, «Tromskraft», Tromsø (El & It – forbundet)
«Har hatt god nytteverdi av kursene vi som kompetansetillitsvalgte har hatt. Vi er blitt mer oppmerksomme på hva vår Overenskomst og Hovedavtalen kan ha av betydning for vår virksomhet.
Når tillitsvalgte har god dialog med styre og ledelse i bedrifter, så
viser det seg ofte at alle parter har de samme ønsker og behov for
ivaretakelse.
En kompetansetillitsvalgt kan i så tilfelle være en veileder overfor
ansatte og samtidig være en god pådriver for at bedriften ivaretar
og tilrettelegger ihht Overenskomst og Hovedavtale.
Arne Eide, Hydro – Karmøy (Industri og Energi)
Alnor Kjemiske Fagforening har i årrekker hatt et meget godt samarbeid med AOF Haugaland i Haugesund. Vi har i mange år satset
på å øke medlemmenes kompetanse på flere områder, for å møte
nåtidens og fremtidens krav og behov. Kompetanseutvikling gjør
en stor forskjell og skaper varige resultater.
Hos oss går flere operatører dette året på «Lederskolen» hos AOF
Haugaland. Ledelse er et fag på lik linje med andre fag. For å bli
en dyktig leder trengs både kunnskap og erfaring. Læring og
utvikling er viktig og i denne sammenheng må vi sørge for jevnlig
oppstart av fagopplæring.
Til ledere ute i bedriftene, vil jeg bare si: Dere er ikke dyktige hvis dere ikke kan bruke
­dyktigheta deres til å gjøre andre dyktige.
Kompetansetillitsvalgt brosjyre.indd 4
22.09.2014 15:14:27
HVORFOR KOMPETANSEUTVIKLING I BEDRIFTEN?»
Vi stilte dette spørsmålet til Cecilie Hänninen, seniorrådgiver i «NHO Mat og Landbruk» og
Merete Helland, kursansvarlig i NNN og de hadde et felles svar:
«Det er viktig å legge til rette for
kompetanse­utvikling, da de ­ansattes
kompetanse er av betydning for
­bedriftens konkurranseevne. Det vil bidra
både til gode arbeidsplasser og utvikling
for den enkelte. En bedrift kan være en
god læringsarena hvis mulighetene for
læring og utvikling er gode og at disse
mulighetene benyttes»
Merete Helland
Cecilie Hänninen
Siv Karin Kandola Olsen, Fredrikstad (Fagforbundet)
Etter opplæring som kompetansetillitsvalgt, høsten 2011, var
hun pådriver for å få i gang norskopplæring for 15 fremmed­
språklige kvinner i renholdet. Flere av disse har senere gått videre
til ­fagbrev-opplæring.
«I oppstarten av prosjektet hadde jeg ingen formening om det
å være kompetanse-tillitsvalgt. Men etter kort tid skjønte jeg
­viktigheten av en slik rolle og ikke minst mulighetene det ville gi
de ansatte på vår arbeidsplass. Kompetansehøyning fører til økt
­selvtillit, bedre sosialt miljø og bedre språkferdigheter blant de
ansatte»
Kompetansetillitsvalgt brosjyre.indd 5
22.09.2014 15:14:28
HVORDAN KOMME I GANG?
Første bud er: Vær realistisk, start i det små.
•
•
•
•
Finn ut: Hvem i bedriften har ansvar for opplæring? Få en prat med denne!
Finnes det noen oversikt over ansattes kompetanse i bedriften?
Hvilke behov for opplæring/ kompetanse finnes i bedriften?
Har dere hatt noen diskusjon om kompetanseutvikling i klubbstyret?
Andre bud er: Det er flaut å ikke samarbeide med noen!
•
•
•
Finn samarbeidspartnere i bedriften og utenfor (forbund, VOX, AOF m.m.)
Det er viktig å ha kollegaene med seg – derfor må «livslang læring» fremmes som en
positiv sak, ikke som noe «du må gjøre for ikke å miste jobben».
Kjenner du til ditt lokale «Karrieresenter»? (Se under)
Tredje bud: Jobb systematisk og vær tålmodig.
•
•
•
God opplæring må planlegges og tilrettelegges og dette kan ta tid
Kartlegging av de ansattes og bedriftens kompetansebehov må gjøres jevnlig. Har du
sjekka hva som står om dette i din Hovedavtale eller Overenskomst?
Jobben som kompetansetillitsvalgt tar aldri slutt! Ny teknologi og nye krav vil komme
hele tiden, det er derfor vi snakker om «livslang læring»
KARRIERESENTRENE: EN NYTTIG SAMARBEIDSPARTNER
I de fleste fylker finnes det nå «Karrieresentre». Disse tilbyr gratis yrkesveiledning og
­informasjon om utdanningsvalg. Ofte vil folk ha behov for å skifte jobb eller bransje, men
er usikre på hvilken vei de vil gå. Her er Karrieresentrene en naturlig og nyttig samarbeidspartner, finn ditt lokale senter her:
http://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/karrieresentre
Else – Marie Prytz, «Lokalstyre», Longyearbyen (El & It – forbundet):
Man ser at kravene til kompetanse stadig øker i alle sektorer. Dette
kan føre til at ansatte har behov for noen som kan veilede i kurs og
utdanningsspørsmål. Så det å kunne bistå med informasjon om
opplæring og kompetanseutvikling, er spennende og nytt. Vi er i
startfasen her på Svalbard, men dette skal bli interessant å få være
en del av.
Kompetansetillitsvalgt brosjyre.indd 6
22.09.2014 15:14:28
HVORDAN SNAKKER VI SAMMEN?
Hvordan en kompetansetillitsvalgt snakker med medlemmene, har stor betydning for å
skape motivasjon og interesse for kompetanseutvikling. En enkel, men ikke nødvendigvis
lett måte å arbeide med utvikling og forandring på, er å kunne stille ÅPNE SPØRSMÅL. Prøv
heller å stille åpne spørsmål i stedet for å gi «gode råd». Da tar du ikke ansvaret fra andre
mennesker. Du hjelper dem til å se sin egen situasjon i nytt lys og til å finne sine egne
­løsninger.
«Åpne spørsmål» inneholder spørreord som:
•
Hvem – hva – hvordan – hvorfor
Ikke la spørsmål inneholde «skjulte råd» som:
•
«Har du prøvd å ta dette opp med sjefen din?»
Spør heller slik:
•
«Hvem kan det være naturlig å ta dette opp med?»
Still ikke «ja/ nei – spørsmål», med mindre du ønsker en bekreftelse.
Poenget med åpne spørsmål, er å la mottakeren selv finne svaret. På den måten har vedkommende ansvaret og må også ta ansvaret når løsningen skal gjennomføres. Åpne spørsmål er også en viktig del i «Aktiv lytting» for virkelig å sette seg inn i hva andre sier og for å
forstå meningen i andres budskap.
Eksempler på bruk av åpne spørsmål:
UttalelseSpørsmål
Jeg har problemer med sjefen
Hva slags problemer?
Jeg kan ikke..
Hva stopper deg?
Medlemmene er ikke motiverte
Hvordan merker du det?
Folk er late og passive
Er de alltid det? Er det noe som engasjerer dem?
Noen vil ikke like det
Hvem er disse «noen» og hvorfor er de imot det?
Vi skal ikke presse folk på svar, men skal samtalen ha noen hensikt, må svarene være
­konkrete. Hvis vi besvarer utsagnet «Medlemmene er ikke motiverte», med spørsmålet
«Hvorfor er de ikke motiverte?», så har vi allerede akseptert påstanden om at medlemmene
er umotiverte. Derfor må vi be den som sier dette, om å utdype hva som menes med det.
Altfor ofte lar vi utsagn om «noen» (Hvem er noen?), «andre» (Hvem er de andre?), «ingen»
(Absolutt ingen?) passere, uten at vi stiller spørsmål ved det.
Kompetansetillitsvalgt brosjyre.indd 7
22.09.2014 15:14:28
VEILEDER ELLER RÅDGIVER?
Som kompetansetillitsvalgt er det viktig at du ikke presser medlemmer til opplæring som
de ikke selv er motivert. Du må fungere som veileder, ikke rådgiver. Folk må ta ansvar for
egen læring!
«Å veilede vil si, å hjelpe en annen slik at han/ hun kommer fram til sin egen løsning.
­Gjennom veiledning skal du hjelpe andre til selv å kunne vurdere, sette grenser og gjøre
egne valg. Veiledning skal gi mulighet for refleksjon og diskusjon.
Når du skal veilede andre må du ha kunnskaper om det du skal veilede i. Det er viktig at du
holder deg innenfor ditt kompetanseområde når du veileder.
Hva kjennetegner god veiledning?
«En veileder er en fagperson, som involverer deltakerne i en aktiv prosess som dreier seg om
læring, utvikling og selverkjennelse. Veiledning er en pedagogisk arbeidsform og veilederen
må være villig til å dele sine tanker. Gjennom veiledning utvikles holdninger, ferdigheter og
handlings­kompetanse.»
(Asbjørn Pettersen, tidl. lærer ved Tromsø Maritime Fagskole)
«Rådgivning er forskjellig fra veiledning fordi veiledning innebærer at den som veiledes, selv
oppdager. Når man gir noen råd, forteller man dem hva de kan tenke og gjøre. Muligheten for å
oppdage selv er da redusert»
(Veiledning – mer enn ord» av Sidsel Tveiten, 2011)
Kompetansetillitsvalgt brosjyre.indd 8
22.09.2014 15:14:29
LESE – OG SKRIVEVANSKER? BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA)
Mer enn 400.000 voksne i Norge skårer under det nivået i lesing og tallforståelse som
anses som et minimum for å fungerende tilfredsstillende i arbeids – og samfunnsliv. Dette
­problemet ser ut til å vokse: I september 2014, la VOX fram en undersøkelse, som viser at
lese­ferdighetene totalt sett, er på vei nedover og at det er verst stilt i aldersgruppa 16 – 25 år!
Denne gruppen er svært utsatt i forbindelse med omstillinger og økende krav i arbeidslivet
og har behov for å styrke sine grunnleggende ferdigheter.
Arbeidstakere med lite utdanning foretrekker ofte å tilegne seg ny kompetanse på jobb
eller i nær tilknytning til arbeidsoppgavene og det har vist seg, at slik opplæring ofte gir
gode resultater.
VOX utlyser hvert år midler til bedrifter og organisasjoner, for å arrangere «BKA – kurs» på
arbeidsplassene.
Dette er kurs i lese- og skriveforståelse, kombinert med data, kurs i tallforståelse og rene
kurs i grunnleggende databruk.
Som kompetansetillitsvalgt, er det viktig, at du gjør deg kjent med hvilke tilbud VOX har å
tilby. Diskuter dette i klubbstyret og med arbeidsgiver: Hva kan vi ha behov for oss?
Det er søknadsfrister for å søke disse midlene, så sørg for holde deg oppdatert ved jevnlig å
sjekke sidene til VOX (www.vox.no) eller abonner på deres elektroniske nyhetsbrev.
Kompetansetillitsvalgt brosjyre.indd 9
22.09.2014 15:14:29
FAGBREV, § 3 – 5
Hvis du jobber på en arbeidsplass der det er grunnlag for å ta fagbrev, kan du gå opp til
fagprøve som «Praksiskandidat».
Hvorvidt arbeidsplassen oppfyller kravene til å kunne ta fagbrev, er det Yrkesopplæringsnemnda i Fylkeskommunen som avgjør. Ta kontakt med dem.
Det krever at du har minst 5 års variert praksis (10 år hvis du jobber i 50 % - stilling) innenfor fagområdet. Hvis du har dette på plass, må du gå opp til en teoretisk og en praktisk
prøve, for å få fagbrevet.
Dette er en ordning som er regulert av § 3 – 5 i Opplæringsloven.
Du kan lese teorien på egen hånd og melde deg opp til prøven ved en videregående skole.
De fleste foretrekker likevel å gå på et kurs for teori – delen.
Hvis du ikke har fullført videregående opplæring fra før og er over 25 år, så kan denne
under­visningen være gratis (se side 10).
Hvis du tidligere har fullført videregående opplæring (allmennfag eller fagbrev), så p
­ likter
ikke Fylkeskommunen å dekke utgiftene ved teoriundervisningen, men du kan søke
­stipend gjennom LO eller ditt forbund (se side 10).
Også gjennom VOX (www.vox.no) kan det søkes midler til fagbrevopplæring.
Fagbrev gir yrkesstolthet og større muligheter på arbeidsmarkedet – i tillegg kan det gi
høyere lønn!
UTEN LÆRLINGER STOPPER BEDRIFTEN Å UTVIKLE SEG
Mange bedrifter og arbeidstakere, ser på lærlinger som en byrde, i stedet for å se, at de kan
være en kilde til nye ideer og en mulighet til å få prøvd ut egne opplæringsrutiner.
Kompetansetillitsvalgte må være en pådriver for at deres virksomhet skal ta inn lærlinger.
Noen bransjer sliter med å få lærlinger (f.eks. næringsmiddelindustrien), mens andre har for
få lærlingplasser (f.eks. i bygning).
Opplæringskontorene spiller en viktig rolle i å være bindeledd mellom lærlinger og bedrifter.
Finn fram til ditt opplæringskontor her:
www.vilbli.no/?Artikkel=018009
Kompetansetillitsvalgt brosjyre.indd 10
22.09.2014 15:14:29
STIPENDER, «VOKSENRETTEN»
«VOKSENRETTEN»
Opplæringsloven § 4a -3 sier at:
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført videregående opplæring, så har du rett til å fullføre
denne (som fagbrev eller allmennfaglig) og denne opplæringa skal være gratis.
Det er Fylkeskommunen som skal finansiere den teoretiske opplæringen, praksis til fagbrev
(minimum 5 års variert praksis innenfor faget, se side 9 om praksiskandidater)
Opplæringen kan arrangeres av Fylkeskommunen selv, gjennom de videregående skolene
eller det kan arrangeres gjennom studieforbundene.
Finn din lokale AOF – forening (www.aof.no) og sjekk hvilke tilbud de har. Ser du ikke ditt
fagområde der, så ta kontakt med dem!
LOs utdanningsfond
LO og de fleste forbund har egne utdanningsfond som medlemmene kan søke på.
For skoleåret 2014 – 2015 er satsene:
•
•
•
•
Helårsstudie på hel – og deltid, inntil kr. 17.000,- pr. skoleår
Praksiskandidat etter § 3 – 5, inntil kr. 10.500,- pr. skoleår
Kortere kurs, inntil kr. 5000,- pr. skoleår
AOFs lese – og skriveopplæring med tekniske hjelpemidler (data), inntil kr. 10.500,- pr. skoleår
Vær oppmerksom på at mange av forbundene har egne utdanningsstipend, som kan ha
høyere satser enn det står over her!
Finn ditt forbund på: www.lo.no
Kompetansetillitsvalgt brosjyre.indd 11
22.09.2014 15:14:29
KOMPETANSETILLITSVALGT
NYE UTFORDRINGER KREVER NYE ROLLER OG NY OPPLÆRING!
Kravet om økt kompetanse blir stadig sterkere i alle bransjer. Mange
arbeidstakere føler utrygghet i jobben overfor de økende kravene.
­Samtidig vet vi at flere hundretusen arbeidstakere har svake lese- og
skriveferdigheter.
Den kompetansetillitsvalgte skal være en veileder for de ansatte i alle
typer etter – og videreutdanningsspørsmål.
Det er en ny rolle og tre inn i og derfor har vi utvikla en egen
­opp­læring for de tillitsvalgte som vil ta fatt på disse oppgavene!
KURSINNHOLD:
•
•
•
•
•
•
Hva er en kompetansetillitsvalgt, rolle og ansvar
Samtale, kommunikasjon, motivasjon, «læring»
Hindringer for ny læring, selvbilde og andres bilder
Veiledningsmetodikk: Veileder – ikke rådgiver
Kartlegging, systematisk kompetanseutvikling
Lover/ Avtaler/ Offentlig utdanningssystem
Virkemidler: BKA, «Voksenretten», Fagbrev, Fagskole,
­Høyskole/Universitet
Ta kontakt med ditt forbund eller AOF for nærmere informasjon
AOF Norge: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/groups/KunnskapErMakt/
Kompetansetillitsvalgt brosjyre.indd 12
22.09.2014 15:14:29