Elaine Munthe

Comments

Transcription

Elaine Munthe
Lærere som lærer
Elaine Munthe
Professor / Dekan
Universitetet i Stavanger
uis.no
26.10.2015
Plan for innlegget:
 Læreres profesjonelle læring i et kontinuum
 Kunnskaps- og kompetanseområder for lærere
 Hvordan fremme utvikling av læring på arbeidsplassen?
26.10.2015
Hvor lærer vi å lære?
BH + 13 års
«apprenticeship of
observation»
«apprenticeship of
observation»
26.10.2015
3-/4-/5årig
utdanning
Laboratorie
eller
lærling?
Induksjonsfase (3
år)
Mentor
skap &
usikker
het
Arbeidsplass læring
Novise til
ekspert?
System eller
tilfeldig?
Hva slags forståelse har vi av lærerkunnskap?
Fra Ian Menter:
1. Den effektive læreren; ferdigheter, fagkunnskap, utøvelse,
måling – undervisning er et håndverk – mester-svenn –
observasjon og øvelse
2. Den refleksive læreren; ferdigheter, fagkunnskap – men
også elevkunnskap, verdier, mål – undervisning som
studieobjekt / refleksjonsgrunnlag – framtredende i
lærerutdanning
3. Den forskende læreren; systematisk utforskning og
evaluering, forskningsmetoder, større repertoar – Lawrence
Stenhouse m.fl.
4. Den transformative læreren; som leder endring, kritisk
utforskning utover klasserommet – samfunnsperspektiv –
26.10.2015
«Teaching as a stance» (Cochran-Smith)
 “The kind of education needed today requires teachers to be
high-level knowledge workers who constantly advance their
own knowledge as well as that of their profession. Teachers
need to be agents of innovation not least because innovation is
critically important for generating new sources of growth
through improved efficiency and productivity” (Schleicher,
2012:36).
26.10.2015
 Dewey, J. (1904:9): “…we may carry on the practical work with
the object of giving teachers in training working command of
the necessary tools of their profession; control of the
technique of class instruction and management; skill and
proficiency in the work of teaching. On the other hand, we
may propose to use practice work as an instrument in making
real and vital theoretical instruction; the knowledge of subject
matter and of principles of education.”
26.10.2015
 Hva er viktige kunnskaps- og kompetanseområder for lærere?
26.10.2015
How People Learn – Brain, Mind, Experience and School
http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=6160
How People Learn – Bridging research and practice:
http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=9457
Lærerkunnskap for
miljø- og læringsledelse
26.10.2015
Planlegge og
gjennomføre
undervisning ut fra alle
fire områder
Læringsledelse
SE:
http://curry.virginia.edu/research/centers/castl
/class
Emosjonell Støtte
Positivt klima
Organisering
Atferdsledelse
Læringsstøtte
Innholdsforståelse
Lærer sensitivitet
Produktivitet
Elevperspektiv
Undervisningsog
læringsformater/
metoder
Analyse &
problemløsing
26.10.2015
Elevengasjement
Tilbakemeldingskvalitet
Læringsdialog
Måseidvåg, S.G. & Munthe, E. (2014)
Variables
M
Min
Max
Std. Error
Positive Climate
5.48
3
6.67
.12
Negative Climate*
1.42
1
3.67
.09
Learning targets
1.59
1
3.67
.09
Background knowledge and misconceptions
2.14
1
5
.11
Metacognition
1.22
1
3
.06
Feedback Loop
2.04
1
5
.16
Scaffolding task
2.49
1.33
5
.11
Scaffolding process
1.86
1
4
.10
Building on student response
2.29
1
4.67
.11
Encouragement and affirmation
3.47
1.67
6
.13
Cumulative content-driven exchanges
2.29
1
5
.12
26.10.2015
Forskning om læringsarbeidet i skolen
 Fra enkeltstående timer og dager til mer systematikk?
 Forskning som framhever betydningen av:




Relevans
Samarbeid
Skolebasert
Tid
 De profesjonelle læringssamtalene?
 Forskningsbasert yrkesutøvelse – hva er det i skolen?
 Utforskning - inquiry
26.10.2015
Undervisningstime
Års-/semesterplan
26.10.2015
S
a
m
a
r
b
e
i
d
s
t
i
d
 «Scholarship of teaching and learning»
 Gjøre undervisning offentlig
 Flytte seg ut på «the commons»
 Fellesplassen
 Mange måter å gjøre dette på – veiledning, «runder», «Lesson
Study»
26.10.2015
SoTL – «forskningsbasert yrkesutøvelse»
•Relatere mål til overordnet mål (f.eks. K06/
Skolens visjon)
•Innhenting/ tydeliggjøring av kunnskap
(forskning, teori, praktisk
kunnskap/erfaringer)
•Planlegging som tydeliggjør relasjon mellom
innhold og mål
•Planlegging av data/ informasjonsinnhenting
•Forskningsbasert yrkesutøvelse handler om å
formidle hva man har lært - å gjøre
undervisning og læring offentlig for andre.
Fra: Munthe, 2013 – Planlegging av
undervisning
Enten (1)
oppsummere hva
som er lært og
formidle dette,
eller (2) revidere
ved å starte
sirkelen på nytt.
Målsetting og
planlegging
Drøfte
konsekvenser av
valg med
utgangspunkt i
data/
informasjon
Gjennomføring med
data/informasjonsinnsa
mling
•Hva ser vi? Hva forteller det oss? Anvende
innsamlet informasjon systematisk og holde
det opp mot teori, forskning, erfaring. Stille
spørsmål, være konstruktiv kritisk. Hva har vi
lært?
•Samarbeid om
data/informasjonsinnhenting med
vektlegging av å kunne studere
konsekvenser av valgene som ble tatt
under planlegging (f.eks. konsekvenser for
elevers læring) og å svare på spm som
lærerne har stilt under planlegging.
Lesson Study
 «forskningsbasert yrkesutøvelse»
og kollegalæring i system
 «laboratorie»-tilnærmingen til
John Dewey
 Styrke de profesjonelle
læringssamtalene
 Kunnskapsdeling og
kunnskapsutvikling
26.10.2015
 Lærerteam









26.10.2015
Målsetting i f t overordnede mål
Definerer hva de vil finne ut / «forskningsspørsmål»
Samarbeider om å planlegge en undervisningstime
Samarbeider om å finne fram til hva som vil være viktig å observere
En utfører undervisningen – de andre observerer elevenes arbeid og tenkning og
forståelse
Drøfter: hva så vi? Hva forstod elevene? Hvordan vet vi det? Er det mulig å få enda
bedre resultater? Hvordan?
Ny utprøving med ny lærer i en ny gruppe og med ny observasjon
Drøfting og oppsummering: Hva lærte vi?
Formidling til andre
Avslutning
 Hva slags læring er viktig for lærere?
 Det må være muligheter og forventninger for kunnskaps- og
innovasjonsarbeidere
 Arbeidsplassen og lærere har ansvar
26.10.2015