Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille

Transcription

Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille
kurs i
nettsystemer, jording,
galvanisk skille, potensialutjevning
Eirik Selvik
Formann NK64
Nettsystemer
Betegnes med bokstavkoder
1. bokstav – Forholdet mellom fordelingssystemet og jord
T
I
direkte forbindelse av ett punkt til jord
alle spenningsførende ledere adskilt/isolert fra jord, eller ett punkt forbundet til jord over en
høy impedans.
2. bokstav – Forholdet mellom utsatte ledende deler i installasjonen og jord
T
N
direkte elektrisk forbindelse mellom utsatte ledende deler og jord, uavhengig av enhver
systemjording
direkte elektrisk forbindelse mellom utsatte ledende deler og det jordede punkt i
fordelingssystemet
Etterfølgende bokstaver – Forholdet mellom nøytral- og beskyttelsesledere:
S
C
2015-11-26
beskyttelsesfunksjonen ivaretas av en leder som er adskilt fra nøytrallederen, eller fra den
jordede faseleder
Nøytral- og beskyttelsesfunksjonen er kombinert i en leder (PEN-leder).
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
2
IT fordelingssystem
L1
L2
L3
PE
Utsatte ledende deler
PE
IT-system med fremført N-leder skal ikke benyttes
(NEK 400-3.2014, 302.2.3)
2015-11-26
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
3
IT fordelingssystem
L1
L2
L3
Impedans
Gjennomslagsvern
PE
Utsatte ledende deler
PE
IT-system med fremført N-leder skal ikke benyttes
(NEK 400-3:2014, 312.0.3)
2015-11-26
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
4
TN-C fordelingssystem
L1
L2
L3
PEN
Systemjord
Utsatte ledende deler
TN-C-system skal ikke brukes som fordelingssystem i bygninger
(NEK 400-3:2014, 302.2.1)
2015-11-26
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
5
TN-S fordelingssystem
L1
L2
L3
N
PE
Systemjord
2015-11-26
Utsatte ledende deler
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
6
TN-C-S fordelingssystem
L1
L2
L3
N
PEN
Systemjord
PE
Utsatte ledende deler
TN-C-system skal ikke brukes som fordelingssystem i bygninger
(NEK 400-3:2014, 302.2.1)
2015-11-26
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
7
TT fordelingssystem
L1
L2
L3
PE
Systemjord
2015-11-26
Utsatte ledende deler
PE
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
8
TT fordelingssystem m/N-leder
L1
L2
L3
N
PE
Systemjord
Utsatte ledende deler
PE
Er ikke benyttet i Norge.
Vedlegg I i fel begrenser TT-nett til 230 V linjespenning
2015-11-26
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
9
Jording
Hvorfor?
2015-11-26
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
10
Hovedsakelig tre formål
• Som et element i forbindelse med beskyttelse mot elektrisk
sjokk – beskyttelsesjording
• For å sikre at utstyr fungerer som det skal –
funksjonsjording (typisk for EMC formål)
• For avledning av lyn- og koblingsoverspenninger, redusere
overspenninger til et håndterbart nivå for utstyr
2015-11-26
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
11
Beskyttelsesjording
• Nært knyttet til beskyttelsesmetoden ”automatisk
utkobling av strømtilførselen” for beskyttelse mot
elektrisk sjokk
• Stilles forskjellige krav avhengig av nettsystem
2015-11-26
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
12
Beskyttelsesjord – TN system
L1
L2
L3
N
PE
Systemjord
2015-11-26
Utsatt ledende del
• Alt utstyr klasse I er tilknyttet
en beskyttelsesleder som har en
ledende forbindelse (via en eller
flere andre beskyttelsesledere) til det
jordete punktet av nettsystemet
(systemjord)
• Egen jordelektrode i
installasjonen er prinsipielt ikke
nødvendig
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
13
Beskyttelsesjord – TT system
L1
• Alt utstyr klasse I er tilknyttet en
jordelektrode i installasjonen (via en eller
L2
L3
flere beskyttelsesledere)
•
PE
Systemjord
2015-11-26
Utsatt
ledende del
Egen jordelektrode i installasjonen er
nødvendig
• Overgangsmotstand for installasjonens
jordelektrode må være tilstrekkelig lav
slik at overstrømsvern/strømstyrt
jordfeilvern kobler ut ved en jordfeil i
installasjonen
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
14
Beskyttelsesjord – IT system
L1
• Alt utstyr klasse I er tilknyttet en
jordelektrode i installasjonen (via en eller
L2
L3
flere beskyttelsesledere)
•
PE
2015-11-26
Utsatt
ledende del
Egen jordelektrode i installasjonen er
nødvendig
• Overgangsmotstand for installasjonens
jordelektrode må være tilstrekkelig lav
slik at spenning mellom ”sann jord” og
utsatte ledende del i installasjonen er
mindre enn 50 V ved første jordfeil i
installasjonen
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
15
IT system med krav om utkobling av 1. jordfeil
L1
• Alt utstyr klasse I er tilknyttet en
jordelektrode i installasjonen (via en eller
L2
L3
flere beskyttelsesledere)
Allmenn
forsyning
•
PE
2015-11-26
Utsatt
ledende del
Egen jordelektrode i installasjonen er
nødvendig
• Overgangsmotstand for installasjonens
jordelektrode må være tilstrekkelig lav
slik at 1. jordfeil blir større enn det
strømstyrte jordfeilvernets
merkeutløsestrøm
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
16
Funksjonsjording
• Skal sikre pålitelig drift av teknisk utstyr
– EMC / EMI
• Ingen dimensjoneringskrav i NEK 400
– Disse spesifiseres av utstyrsleverandør
• Kan være sammen med beskyttelsesfunksjon
– Skal ikke forringe beskyttelsesjordingen
– Minste dimensjoneringskrav satt av krav til
beskyttelsesjording
2015-11-26
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
17
Lynjording
• Skal gi god og varig utjevning til jord for å avlede
overspenninger
• Spesielle krav dersom lynvernanlegg benyttes
• NEK 400:2014 krever overspenningsvern i alle
nye installasjoner
– Alle installasjoner må ha en jordelektrode for dette
formål
2015-11-26
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
18
Jording
• Det er ikke alltid det skal jordes
– Ikke ved ikke-ledende omgivelse
– Ikke ved elektrisk adskillelse
– Ikke ved bruk av SELV
– Begrenset ved bruk av dobbel eller forsterket
isolasjon
2015-11-26
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
19
Elektrisk adskillelse
L1
L2
2015-11-26
L1
Elektrisk
utstyr
L2
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
20
Elektrisk adskillelse
• Kan betraktes som et IT system
• Men
– Har begrenset utbredelse (< 100000 Vm)
• Små kapasitive lekkstrømmer
• Gir lave, ufarlige berøringsspenninger
– Følgelig, jord skal ikke være tilstede for å gjøre
det enda sikrere
2015-11-26
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
21
Elektrisk adskillelse
L1
L1
Elektrisk
utstyr
L2
L2
PE
«jord»
Det blir ingen feilstrøm
2015-11-26
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
22
Ikke-ledende omgivelser
•
•
•
•
Et beskyttelsestiltak mye benyttet frem til 1999
Områder med overgangsmotstand til jord > 50 kW
Beskyttelsesleder ikke tilgjengelig
Ikke være mulig å gjøre beskyttelsestiltaket
uvirksomt
– Forklar til ikke-sakkyndige personer dette
2015-11-26
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
23
Dobbel eller forsterket isolasjon
• Beskyttelse mot elektrisk sjokk ivaretatt ved:
– et ekstra lag isolasjon
• Mindre sjanse for farlig berøring da det er to forskjellige
isolasjonsfeil som må være tilstede
– Et forsterket isolasjonslag
• Mindre sannsynlighet for svikt i isolasjonen
• Beskyttelsesjord er ikke nødvendig
– Skal føres frem i tilfelle klasse II utstyr byttes med et
klasse I utstyr
2015-11-26
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
24
SELV
• ekstra lav spenning, ELV
– Enhver spenning som ikke overstiger den relevante spenningsgrense
spesifisert i IEC 61201
• SELV
– Et system hvor spenningen ikke kan overstige ELV:
• i normal drift, og
• i tilfelle av en enkelt feil, herunder også jordfeil i andre kretser.
– elektrisk adskilt fra andre kretser
• SELV krever grunnleggende isolasjon mot jord, dog ikke for
– U0 < 25V AC eller 60 V DC i tørre rom
– U0 < 12V AC eller 30 V DC ved andre forhold
• Inkompatible stikkontakter og plugger, uten jord
2015-11-26
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
25
SELV (og PELV)
SELV
2015-11-26
PELV
PELV
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
26
Utjevning
Ledende del
U1
Ledende del
U2
U1 ≠ U2
2015-11-26
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
27
Utjevning
Ledende del
U1
Ledende del
U2
U1 ≠ U2
2015-11-26
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
28
Utjevning
utjevningsforbindelse
Ledende del
U1
Ledende del
U2
U1 ≈ U2
2015-11-26
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
29
Utjevning
Annen ledende
del
2015-11-26
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
30
Utjevning
utjevningsforbindelse
Annen ledende
del
2015-11-26
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
31
Hva utjevner vi til?
• Alt som kommer utenifra og inn i en bygning
–
–
–
–
–
Vannrør
Avløpsrør
Fjernvarme
Gass
…
• Bygningens stålkonstruksjon
• Betongarmering
• Ventilasjonsanlegg,
– På grunn av sin store utstrekning
2015-11-26
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
32
kurs slutt!
2015-11-26
Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning
33

Similar documents