Nevropsykologiske effekter etter eksponering for løsemidler

Comments

Transcription

Nevropsykologiske effekter etter eksponering for løsemidler
2013
SERIE: STAMI-RAPPORT
ÅRG. 14, NR. 1 (2013)
ISSN: 1502-0932
DATO: JANUAR 2013
Nevropsykologiske effekter
etter eksponering for løsemidler
– en litteraturstudie med vekt på sammenheng mellom
eksponering og effekt
Forfattere:
Rita Bast-Pettersen, Svein Grahnstedt, Gerd Sissel Andorsen, Kristin Johanne Bleie,
Hilde Slørdahl Conradi, Marit Gulbrandsen, Tom Holthe, Randi Kristine Falnes Olsen,
Wenche Røysted, Endre Sundal, Per Søstrand, Kari Troland, Bente Ulvestad, Helge Kjuus
© Rita Bast-Pettersen, et al 2013
ISBN 1502-0932
Statens arbeidsmiljøinstitutt 2013
Cover:
Photo: Rita Bast-Pettersen
Printed in Norway:
Nordberg Trykkeri
Publisher:
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Nevropsykologiskeeffekter
ettereksponeringforløsemidler
–enlitteraturstudiemedvektpåsammenhengmellom
eksponeringogeffekt
RitaBastPettersen1,SveinGrahnstedt2,GerdSisselAndorsen3,KristinJohanneBleie4,
HildeSlørdahlConradi1,MaritGulbrandsen2,TomHolthe5,RandiKristineFalnes
Olsen3,WencheRøysted6,EndreSundal4,PerSøstrand2,KariTroland4,Bente
Ulvestad1,HelgeKjuus1
1
Statensarbeidsmiljøinstitutt
OsloUniversitetssykehus,Ullevål
3
UniversitetssykehusetNordNorge(UNN)
4
HaukelandUniversitetssykehus
5
St.OlavsHospital,Trondheim
6
SykehusetTelemark
2
1
1
CRitaBastPettersenetal2013
ISSN15020932
Statensarbeidsmiljøinstitutt2013
Cover:RitaBastPettersen
—„Ž‹•Š‡”ǣ
–ƒ–‡•ƒ”„‡‹†•‹ŽŒÞ‹•–‹–—––
2
2
Innholdsfortegnelse
1.
2.
Forord.............................................................................................................................................5
Sammendrag...................................................................................................................................6
Bakgrunn.............................................................................................................................................6
Formål.................................................................................................................................................6
Metoder...............................................................................................................................................6
Resultater.............................................................................................................................................6
Konklusjon..........................................................................................................................................7
3. English summary............................................................................................................................8
Background.........................................................................................................................................8
Aim......................................................................................................................................................8
Methods...............................................................................................................................................8
Results.................................................................................................................................................8
Conclusion...........................................................................................................................................8
4. Innledning.......................................................................................................................................9
Formål...............................................................................................................................................10
Generelt om organiske løsemidler.....................................................................................................12
Klassifisering av organiske løsemidler..............................................................................................12
Eksponering for løsemidler i norsk arbeidsliv...................................................................................15
Yrkeshygieniske grenseverdier.........................................................................................................15
Utvikling av CSE – hva er ”tilstrekkelig eksponering” for økt risiko for CSE?...............................16
Forekomst av løsemiddelskade.........................................................................................................17
Forløp................................................................................................................................................18
Nevropsykologiske testmetoder anvendt i nevrotoksikologiske studier...........................................18
Nevropsykologiske testers sensitivitet og spesifisitet.......................................................................19
Lettere effekter på nervesystemet etter eksponering for løsemidler..................................................21
5. Metoder.........................................................................................................................................22
Krav til eksponeringsopplysninger....................................................................................................22
Kvalitet på studiedesign....................................................................................................................23
Videre vurdering av eksponering......................................................................................................24
Vurdering av nevropsykologiske testresultater.................................................................................25
6. Resultater......................................................................................................................................26
Nevropsykologiske tester..................................................................................................................26
Vurdering av eksponering.................................................................................................................28
Sammenheng mellom nevropsykologiske testresultater og eksponeringsgrad.................................42
Artikkelsammendrag, kvalitet – eksponering – utfall.......................................................................44
Kort beskrivelse av de enkelte studiene............................................................................................47
7. Diskusjon......................................................................................................................................66
8. Konklusjon....................................................................................................................................71
9. Referanser.....................................................................................................................................72
10.
Vedlegg..................................................................................................................................... 87
Vedlegg I...........................................................................................................................................87
Vedlegg II..........................................................................................................................................89
Vedlegg III........................................................................................................................................97
3
3
4
4
1. Forord
DetarbeidsmedisinskefagmiljøetiNorgehariflereårhattbehovforåforetaenlitteraturstudiemed
oppdatertkunnskapvedrørendevarigeeffekterpånervesystemetettereksponeringfororganiske
løsemidler.IsamarbeidmedNasjonaltKunnskapssenterforHelsetjenestenbledeti2009publisert
endeskriptivgjennomgangavaktuellløsemiddellitteratur.DearbeidsmedisinskeavdelingeriNorge
sammenmedSTAMIharnåvidereførtdettearbeidetietnyttprosjekt,derviharforetatten
kvalitetsvurderingavforeliggendeartikler,medspesieltfokuspådenvitenskapeligedokumenta
sjonenpådoseeffektogdoseresponssammenhengermellomløsemiddeleksponeringog
nevropsykologisketestresultater.
Prosjektgruppenhaddesittførstearbeidsmøtevåren2010,oggruppenharbeståttavleger,
yrkeshygienikereog(nevro)psykologerveddearbeidsmedisinskeinstitusjoneneiNorge.
Itilleggtildeltakendeforfattere,vilviretteenspesielltakktilfølgendepersonerforbidragtil
prosjektet:
Legeispesialisering(LIS)TonjeStrømholm,St.OlavsHospital
HovedbibliotekarLineArneberg,Statensarbeidsmiljøinstitutt
Forsker/psykologLarsOleGoffeng,Statensarbeidsmiljøinstitutt
OverlegeIngridSivesindMehlum,Statensarbeidsmiljøinstitutt
Psykologspesialist,nevropsykologiJudeTerrenceNicholas,HaukelandUniversitetssykehus
Psykologspesialist,nevropsykologiRuneRaudeberg,HaukelandUniversitetssykehus
PsykologspesialistHildeEdvardsen,HaukelandUniversitetssykehus
YrkeshygienikerBjørgEliHollund,HaukelandUniversitetssykehus
YrkeshygienikerRandiHag,HaukelandUniversitetssykehus
YrkeshygienikerJorunnKirkeleit,HaukelandUniversitetssykehus
ProfessorGeorgeFrancis,Kjemiskinstitutt,UiB
Oslo,3.januar2013
RitaBastPettersen SveinGrahnstedtHelgeKjuus
Prosjektleder
5
5
2. Sammendrag
Bakgrunn
Eksponeringfororganiskeløsemidlerkanpåvirkenervesystemet.Langvarig/høygradigeksponering
kanføretilkroniskløsemiddelbetingetencefalopati(ChronicSolventinducedEncefalopati;CSE).
Prosedyrenefordiagnostiseringavløsemiddelskadebleforeslåtti1980årene,ogdeternåetbehov
forårevurderedetvitenskapeligegrunnlagetsomløsemiddellitteraturenbyggerpå.
Nevropsykologisketestmetoderharspiltensentralrollevedutredningavnevrokognitiveeffekter
ettereksponeringforløsemidler,entendetharværtletteeffekterelleralvorligefølgeriformav
kroniskløsemiddelskade,CSE.Karakteriseringenaveksponeringideflestestudierharimidlertidikke
værtgodnoktilåkunnebelysesammenhengenmellomeksponeringogrespons.
Formål
Formåletmeddennestudienharværtåvurderedetvitenskapeligegrunnlagetforsammenheng
mellompåvirkningpånervesystemetiformavendretnevropsykologiskfunksjonoglangvarig
eksponeringforløsemidler,basertpåtilgjengeligepidemiologisklitteratur.Viønsketmerspesifiktå
vurderetilgjengeligdokumentasjonforhvilkentotaleksponeringsommåtilforågiøktrisikofor
løsemiddelskadeellerlettere,varigeeffekterpånervesystemet.Viønsketogsååvurderedetfaglige
grunnlagetforbrukavdetveiledendeadministrativekriteriet”10årdagligfulltidseksponering”som
”tilstrekkeligeksponering”tilåkunneutvikleløsemiddelskade.
Metoder
Utgangspunktetforprosjektetvarenlitteraturstudieavkliniskestudieravløsemiddeleksponerte
arbeidstakere,sombleutførtiregiavKunnskapssenteret(Lauvraketal.,2009).Ikunnskapssenterets
rapportinngikk150nevropsykolologiskestudiersomsenereblesupplertmedåttenyestudier.De
158studieneblevurdertmedhensynpåopplysningeromløsemiddeleksponering.Sekstisyvstudier
bleansettåhatilstrekkeliginformasjonomeksponering,ogdissebleinesteomgangvurdertmed
hensynpåkvalitetavstudiedesign.Trettisyvstudierbleansettforåhagodnokdesigntilåinkluderes
idenendeligevurderingen.Dissestudieneblevurdertmedhensynpåeksponeringskarakterisering
ognevropsykologisketestresultater.
Resultater
Idennelitteraturstudienfantviatløsemiddeleksponeringengenereltermangelfulltkarakterisertog
rapportert.Vifantingenklareforskjellerpåtestresultatermellomstudienehvorpersoneneble
vurderttilåhahenholdsvishøy(>10løsemiddelår,21studier),middels(39løsemiddelår,12
studier)ellerlav(<3løsemiddelår,2studier)eksponering.Innenforfunksjonsområdene”oppmerk
somhet/arbeidshukommelse”eller”hurtighetvedinformasjonsbearbeiding”,fantmansignifikante
gruppeforskjellerpåenkelttesteritolvav21studiermedhøyeksponering,niavtolvstudiermed
middelseksponering,ogbeggestudienemedlaveksponering.Motorisketestergagruppefor
skjellerpåenkelttesterihalvpartenavstudienebådeblantdehøytogdemiddelseksponerte.Et
fåtallavstudienemedhøyellermiddelseksponeringvistegruppeforskjellerpåhukommelsestester
ellertesterpåeksekutivefunksjoner.Funnenepådenevropsykologisketestenevarbeskjedne,selvi
dehøyesteksponertegruppene.
6
6
Konklusjon
Resultatenefradennestudienindikereratdenvitenskapeligedokumentasjonenforskader/effekter
pånervesystemetiformavnevropsykologiskeeffekterettereksponeringforløsemidlerfremdeleser
mangelfull.Spesielterløsemiddeleksponeringenmangelfulltkarakterisertograpportertide
foreliggendestudier.Vurderingenavstudieneindikereratdethellerikkeergodnokvitenskapelig
dokumentasjonforåbrukedetveiledendekriterietpå10årsdagligfulltidseksponeringsomen
grenseforøktrisikotilåutvikleløsemiddelskade.Iløsemiddellitteraturenhardetværtdiskutert
hvorvidtdenevropsykologiskedataeneharværtgodenok.Dennestudienindikereratproblemet
rundtdokumentasjonavløsemiddeleksponeringenervelsåstort.
7
7
3. Englishsummary
Background
Exposuretoorganicsolventsmayaffectthenervoussystem.Longterm/highgradeexposurecan
leadtochronicsolventinducedencephalopathy(CSE).Theproceduresforassessingthediagnosisof
solventinducedimpairmentwereproposedinthe1980s,andthereisaneedtoreviewthescientific
documentationregardingneuropsychologicaleffectsofexposuretosolvents.Neuropsychological/
neurobehavioraltestshaveplayedamajorroleinthisfield.
Aim
Theaimofthisstudywastoevaluatethescientificdocumentationrelatedtoneuropsychological/
neurobehavioraleffectsafterexposuretosolvents.Wewantedtoevaluatethedocumentationfor
theamountofexposurerequiredtoproducedetectableneurobehavioraleffects.Wealsowantedto
evaluatethebasisofthecommonlyusedcriterionof"10yearsofdailyfulltimeexposure",
representingsufficientexposuretodevelopCSE.
Methods
Thisprojectisbasedonapreviousliteraturereviewofclinicalstudiesofsolventexposedworkers,
conductedbytheKnowledgeCentre(Lauvraketal.,2009).TheKnowledgeCentre'sreportincluded
150neuropsychologicalstudiesandwaslatersupplementedwitheightnewstudies.The158studies
wereevaluatedwithrespecttothereportedinformationonsolventexposure.Basedondefined
criteria,67studieswereassessedtohavesufficientexposuredocumentationforfurtherinclusion,
andweresubsequentlyevaluatedregardingthequalityofthestudydesign.Thirtysevenstudies
wereincludedinthefinalreviewandwereevaluatedwithrespecttoexposureandneuropsycho
logicaloutcomes.
Results
Inthisstudywefoundthatthesolventexposurewasgenerallyinadequatelycharacterizedand
reported.Therewerenocleardifferencesintestresultsbetweenstudiesinwhichsubjectswere
consideredtohave,respectively,high(>10solventyears),medium(39solventyears)orlow(<3
solventyears)exposure.Whilehalfofthestudieswithhighexposurehadoutcomeswithinthe
domainsof“attention/workingmemory"or"informationprocessingspeed",thiswasthecasefor
nineoutoftwelvestudieswithmediumexposureandbothstudieswithlowexposure.Onlyasmall
numberofstudieswithhighexposurereportedfindingsinmemorytests.Abouthalfofthestudies
withhighormediumgradeexposurereportedeffectsintestsofmotorskills.Theneuropsychological
findingsweremodest,eveninthehighestexposedgroups.
Conclusion
Theresultsofthisliteraturesurveyindicatethatthescientificdocumentationofexposureresponse
relationshipsbetweenneuropsychologicaleffectsandsolventexposurestillisstillinsufficient.In
particular,thecharacterizationanddocumentationofthesolventexposureisinadequate.Some
countrieshaveestablishedapracticeofrequiringatleast10yearsexposuretosolventsbeforea
diagnosesofchronicsolventinducedencephalopathy(CSE)isaccepted.Inthesolventliterature,
therehasbeenafocusonthequalityoftheneuropsychologicaldata.Theresultsfromthisliterature
surveyindicatethattheproblemrelatedtothecharacterizationofthesolventexposureiseven
greater.
8
8
4. Innledning
Langvarigeksponeringfororganiskeløsemidlerkanføretilkroniskløsemiddelbetingetencefalopati
(ChronicSolventinducedEncephalopathy;CSE)(vanValenetal.,2012;KeskiSänttietal.,2010).Den
vanligstebetegnelsenpånorskpådennetilstandenerløsemiddelskade.Begrepetbrukesofte
synonymtmedkronisktoksiskencefalopati(CTE).Uttrykksomorganiskløsemiddelsyndromeller
”kroniskmalersyndrom”harogsåofteblittbruktfortilstanden.Idennestudienvilvibruke
betegnelsenløsemiddelskade,menmedforkortelsenCSE.KliniskerCSEpregetavselvrapporterte
symptomersomtretthet,hodepine,søvnforstyrrelser,humørsvingninger,irritabilitet,mangelpå
initiativ,konsentrasjonsproblemeroghukommelsesproblemer(BastPettersen,2009;vanderHoek
etal,2000;vanValenetal.,2009;vanValenetal.,2012).
På1970talletbegyntemanåstudereeffektenavløsemidlerpåkognitivefunksjonersom
hukommelseogkonsentrasjon(Spurgeon,2006),ognevropsykologisketestmetoderharspilten
sentralrolleidendiagnostiskeprosessenavCSE.Kriterienefordiagnostiseringavløsemiddelskade
bleforeslåtti1980årenepåtokonsensusmøtersomresulterteitosentraledokumenter,ofte
refererttilsomWHO1985(WHO1985)ogRaleighdokumentet(Cranmer&Golberg,1986).På
"Københavnmøtet"(WHO,1985)bledetenighetomfølgendeinndeling:
TypeI:Organicaffectivesyndrome
TypeII:Mildchronictoxicencephalopathy*
TypeIII:Severechronictoxicencephalopathy
På“Raleigh(NorthCarolina)ConsensusMeeting”(Cranmer&Golberg,1986)bledeenigeom
følgendeinndeling:
Type1:Symptomsonly
Type2A:Sustainedpersonalityormoodchange
Type2B:Impairmentinintellectualfunction*
Type3:Dementia
*Ikliniskpraksishardiagnosenløsemiddelskadeværtbruktsynonymtmed”WHOtypeII”og”Raleigh
type2B”.WHO1985kriterieneharværtanvendtiNorgeimerenn25år,ogdehar,siden1980
årene,liggettilgrunnforhvordanmanskullediagnostisereløsemiddelskade,iallefalliSkandinavia.
Denorskekriterieneforåstillediagnosenløsemiddelskadeblediskutertpåtokonsensusmøtersom
bleavholdtpåSundvolleni1986ogiBergeni1997.Blantproblemstillingersomblediskutertpå
beggemøtene,vardenevropsykologiskekarakteristikavedløsemiddelskade,hvormanpåbegge
møtenefastsloatløsemiddelskadefremtrersomendiffusencefalopati.Mankonkludertei1986med
atdet”vedløsemiddelskaderforventes”lette”utfallvedtesting”,ogaterfaringenesålangttydetpå
atoppmerksomhetogkonsentrasjonoftesterdefunksjonersomrammesførst.Viderekonkluderte
manmedatvedfremtidigforskningmåttedetstillesstrengemetodiskekrav,blantannetmedstor
vektpånøyaktigregistreringaveksponeringen(Tvedt&Gramstad,1987).
PåLøsemiddelseminaret,1997(Trolandetal.,1997),derrepresentanterfordesentraleaktørenei
norskløsemiddeldiagnostikkvartilstede,konkludertenevropsykologenemedatløsemiddelskade
9
9
ikkeskillersegfraannenudifferensiertsentralnervøsfunksjonssvikt.Somvedandrediffuse
encefalopatierfinnerennedsattoppmerksomhet,tempooginnprentingsevne.Dettebekreftesien
nyligpublisertstudieaveneuropeiskekspertgruppesomomhandlerdediagnostiskekriteriene.
Publikasjonensomogsåomfattetenlitteraturgjennomgangavpasientstudier,fantatdefleste
studieravdiagnostiserteløsemiddelpasienterrapportererreduserteprestasjonerpåtesterfor
oppmerksomhetoginformasjonsbearbeiding,tildelspåtesterforhukommelse,ogpåenkeltetester
formotoriskefunksjoner(vanValenetal.,2012).Løsemiddelseminareti1997berørteogsåandre
spørsmålsomerviktigefordendifferensialdiagnostiskevurdering,såsomfokaleoglateraliserte
funksjonsutfallogtegnpåpremorbidfunksjonsviktsomenikkeskalventeåfinnevedløsemiddel
skadealene.Viderekonkludertemanmedat”Depositivefunnmåværesikreutfallsommed
rimelighetkanantasåværeenreduksjonfratidligerefunksjon”.
Mandiskuterteogsåhvasomertilstrekkeligeksponeringforatøktrisikoforløsemiddelskade
opptrer.Manoppsummerteat””10årsregelen”ertrukketitvil,ogmiljøeterusikkerpåhvamani
stedetbørleggetilgrunn.Usikkerhetenbunnerblantannetiatlitteraturenvarierersværtbådenår
detgjeldermetoderforåkvantifisereeksponeringognårdetgjeldereffektmål”(Trolandetal,1997).
DautredningavpasientermedCSEutgjørenvissandelavpasientutredningeneveddearbeids
medisinskeavdelinger,ogofteergjenstandformedieoppslagogrettsligeoppgjør,hardet
arbeidsmedisinskemiljøetiNorgedesenereårhattetbehovforåsekritiskpåløsemiddel
litteraturenogdermedpådetvitenskapeligegrunnlagetsomløsemiddelitteraturenbyggerpå
(Lauvraketal.,2009).DelsgjelderdettekravtildiagnostiskekriterierforCSE,basertpå
nevropsykologisketester.Delshardetværtenpågåendediskusjonomdoseresponsforhold,mer
spesifiktknyttettilhvasomkanansesåvære”tilstrekkelig”løsemiddeleksponeringforåhaøktrisiko
foråutvikleCSE.Deflestepasientstudierhardårligeeksponeringskarakteriseringer.vanderHoeket
al.(2000)fantat90%avallestudieravCSEpasienterpublisertiårene19851998ikkebeskrev
løsemiddeleksponeringenutoverantallåreksponert.
Formål
INorgeharenstudiegruppebeståendeavforskereogklinikerefradearbeidsmedisinske
avdelingene,administrertavNasjonaltkunnskapssenterforhelsetjenesten,publisertenoversikts
rapportbasertpådatasøkavstudieravløsemiddeleksponertearbeidstakere(Lauvraketal.,2009).I
rapporteninngikkingenkritiskvurderingavdetvitenskapeligegrunnlagetforeksponeringsrespons
sammenhengmellomløsemiddeleksponeringognevropsykologiskeutfall.
Formåletmeddennestudienharværtåvurderedenepidemiologiskedokumentasjonenpåeffekter
pånervesystemetiformavnevrokognitiv/nevropsykologiskfunksjonettereksponeringfor
løsemidler.Hovedfokusharværtåvurdereeksponeringsopplysningeneidenforeliggendeepidemio
logiskelitteratur,somgrunnlagforåkunnevurdereeksponeringsresponsogeksponeringseffekt
sammenhenger.
Viønsketbådeåvurdereforeliggendedokumentasjonforhvilkentotaleksponeringsommåtilforå
giløsemiddelskadeelleridetminstemålbareeffekterpånervesystemet,ogmerspesifiktå
undersøkehvorgoddokumentasjonenerforåbrukedetveiledendekriteriet”10årspåvirkningnår
10
10
detgjelderløsemiddelilavfareklassesliksomwhitespiritogalkydmaling…”
(www.nav.no/rettskildene)somengrenseforøktrisikoforåutvikleløsemiddelskade1.Viharderfor
foretattenkritiskgjennomgangavnevropsykologiskestudieravarbeidstakeremedyrkesmessig
eksponeringforløsemidler,bådestudierav”friske”arbeidstakere,detvilsistudieravarbeidstakerei
eksponertarbeidelleravarbeidstakerehvoreksponeringeneropphørt,ogstudiersomomfattet
pasientgruppermed(mulig)løsemiddelskade.
1
INAV/rettskildeneerdetikkerefererttiladministrativenormer.Vivelgeridettedokumentetådefinere10
årseksponeringsom”10årdagligfulltidseksponering”rundtelleroveradministrativnorm.
11
11
Genereltomorganiskeløsemidler
Fellesfororganiskeløsemidlereratdeinneholdergrunnstoffetkarbon(C)ogeristandtilåløseopp
stoffetsomtilsettes.Løsemidlerkanhaflereuønskedeegenskapersliksomirritativogetsende
effekt,allergifremkallendeeffekt,effekterpånervesystemet,kreftfremkallendeogreproduksjons
skadeligeffekt,fortrengningavluft,ogbrannogeksplosjonsfare.Noenløsemidlerkangiflere
helseskadeligeeffektersomforeksempelbenzen,sombådeerklassifisertsomkreftfremkallende,
reproduksjonsskadeligogarvestoffskadelig.
Administrativenormer(ADN)erenøvregrenseforhvormyeenarbeidstakerkanutsettesforav
enkeltestofferiløpetaven8timersarbeidsdag.Normeneersattutfratekniske,økonomiskeog
medisinskevurderinger.Selvomnormeneoverholdes,ermanderforikkesikretathelsemessige
skaderogubehagikkekanoppstå.(Veiledning,best.Nr.361,Administrativenormerforforurensning
iarbeidsatmosfære).Administrativnormfordeulikeløsemidleneskalfortrinnsvisværebasertpå
antattkritiskeffekt;meddettemenesdenuønskedeeffektensomoppstårvedlavesteeksponerings
nivå.Vurderingenavkritiskeffektskalinneholdedoseeffekt/doseresponssammenhengerdersom
slikkunnskapfinnes.Fordeflesteløsemidlererslikkunnskapmangelfull.
Denstorevariasjoneniadministrativnormmellomdeforskjelligeløsemidler,skyldesistorgradat
forskjelligkritiskeffektharværtlagttilgrunn,foreksempelatløsemiddeletharirriterendeeffekt,er
kreftfremkallendeellerharallergifremkallendeegenskaper.Dettegjøratdetervanskeligå
utelukkendebenytteadministrativnormtilåsammenligneløsemidlersmuligeeffektpånerve
systemet.Enrekkenorskegrenseverdierforløsemidlerblehalverti1989utenatdetbleforetatten
toksikologiskvurderingavløsemiddelet.Dettegjaldtdeløsemidlenesomhaddeenadministrativ
normpå50ppmellerhøyere.
Nervesystemeteretsentraltmålorganfororganiskeløsemidler.Enkelteløsemidler,somnheksanog
metylbutylketonharspesifikkeffektpådetperiferenervesystem,mensdeflesteandreløsemidlene
harengenerell,toksiskeffektpåhjernevevoghjerneceller.
Klassifiseringavorganiskeløsemidler
Organiskeløsemidlersevnetilåløseulikestoffbestemmesblantannetavløsemiddeletspolaritet,og
ihvilkengradløsemiddeletogstoffenelignerpåhverandrekjemisk.Polaritetfølgersomhovedregel
funksjonellgruppe,ogdetervanligåklassifisereløsemidleretterpolaritet.Detgisnedenfor
eksemplerpåulikegrupperavløsemidler.Irapporten«Solvent»avDieterStoyeerulikegrupperav
løsemiddelbeskrevetogutdragfradennerapportenerintegrertinnidenforeliggendebeskrivelsen
avdeulikegruppeneavløsemiddel.
Alifatiskehydrokarboner
Alifatiskehydrokarbonerbestårhenholdsvisavalkaner(inneholderkunenkeltbindinger),alkener
(inneholderendobbeltbinding)ogalkyner(inneholderentrippelbinding).Avdisseerdet
hovedsakeligalkanersombrukessomløsemidler.Eksemplerpåalkanerermetan,etan,propan,
butan,pentan,heksan,heptan,oktan,nonanogdekan.Metanogetanerkvantitativtviktige
komponenterinaturgass.Degassformigealkanene(metan,etan,propanogbutan)brukesikkesom
løsemidler,menpropanogbutanbrukessomdrivgasseriendelsprayprodukter.Alkanerfraogmed
pentan(C5)brukessomløsemidler.nHeksanbrukesihovedsaksomløseogekstraksjonsmiddelog
12
12
finnesblantannetibensin,limoglakkprodukter.Tidligerevarnheksanenhovedkomponentivisse
ekstraksjonsbensintyper,menbleetterhverterstattetavnheptanbasertekstraksjonsbensin.Høyere
alkaner(med9–15karbonatomer)erhovedkomponenterienrekkepetroleumsdestillater(white
spiritsetc.).Alifatiskehydrokarbonererikkepolareogikkereaktiveogegnerseggodtsom
løsemidlerforupolarefettstoff,mineraloljeogparafin.Deernestenalltidbruktiblandinger,og
finnesiråolje,bensin,nafta,flybensinogwhitespirit.
Sykloalifatiskehydrokarboner
Eksemplerpåsykloalifatiskehydrokarbonerersykloheksanogmetylsykloheksan.Sykloheksanfinnes
ibetydeligemengderiråolje,mensbådesykloheksanogmetylsykloheksanforekommerivissetyper
avekstraksjonsbensin.Sykloheksanbrukesblantannetsomløsemiddelifett,voks,gummioglim.
Løselighetentilsykloalifatiskehydrokarbonerliggeriområdetmellomalifatiskeogaromatiske
hydrokarboner.
Terpenhydrokarboner
Terpentinoljeerenreneteriskoljesomblirutvunnetvedhjelpavdestillasjonavharpikssaftfra
levendefurutrær.Terpentinoljerfraulikelandharuliksammensetning,menpinen,pinenog3
karenerhovedkomponenter.Terpentinløserfett,olje,voksoghydrokarbonharpikser.Dener
blandbarmedetanolsamtalifatiskeogaromatiskehydrokarboner.Terpentinharbedre
oppløsningsevneennwhitespirit.Denblirbruktsammenmedwhitespiritioljebaserteogalkydresin
malinger.Etannetterpen,limonen,benyttessomrengjøringsmiddeliendelsammenhenger.
Aromatiskehydrokarboner
Sammenlignetmedalifatiskehydrokarbonerhararomatiskehydrokarbonerbedreløselighetforoljer,
castorolje,oljemodifisertealkydharpikser,styrenmodifiserteoljerogalkydharpikser,mettede
polyesterharpikser,polystyren,poly(vinyl)etere,polyakrylatogpolymetakrylatestere,
poly(vinylacetat),vinylkloridogvinylacetatcopolymererogmangelavpolareharpikser.Aromatiske
hydrokarbonerblirbruktsomfortynningsmidleriløsningeravcellulosenitrat,celluloseestereog
etereogsammenmedløsemiddelsliksomestereogketoner.Gummi,polyisobutenogpolyetylen
løsersegogsåoppiaromatiskehydrokarboner.Tidligerebruktemanmyebenzen,mendenernå
hovedsakeligerstattetavalkylsubstituertearomaterdabenzenerkreftfremkallende.Devanligst
bruktearomateneertoluen,xylen(blandingavo,mogpisomere),etylbenzenogstyren.
Aromatiskwhitespirithvorhovedkomponenterertrimetylbenzenerogetyltoluener,benyttesmye
somløsemiddel.
Klorertehydrokarboner
Klorertehydrokarbonerharbedreløsningsevneenndetilsvarendeikkeklorerteforbindelsenenår
detgjelderdeflesteharpikser,polymerer,gummi,voks,asfaltogbitumen.Klorertehydrokarbonerer
blandbaremedmangeandreorganiskeløsemidler,menerikkeløseligeivann.Deharsøtligeller
kvalmendelukt.Eksemplerpåforbindelseridennegruppenerdiklormetan,triklormetan,tetra
klormetan,1,1,1trikloretan,trikloreten(TRI),tetrakloreten.Trikloretenog1,1,1trikloretanharvært
myebruktsomavfettings/rengjøringsmidlerimetallindustrien,men1,1,1trikloretanharetterhvert
blittfasetutpågrunnavytremiljøkrav.Tetrakloreten,ogsåkjentsomperkloretylen,eretklorert
13
13
løsemiddelsomfortsattblirmyebruktirenserier.Irenserierbletetrakloretenienperiode(ca.1980
1995)istorgraderstattetmedfreon113(1,1,2triklor1,2,2trifluoretan),menfreon113haretter
hvertblittfasetutpågrunnavytremiljøkrav.Brukenavtetrakloretenerredusertdesenereår.
Ketoner
Ketonerhareneneståendeevnetilåløsestoffer.Deerblandbaremedhydrokarbonerogdelavere
homologererheltellerdelvisblandbaremedvann.Deminsteketoneneløserpolareharpikser,fett,
oljerogmindrepolareforbindelser.Størreketonererspesieltgodeløsemiddelforikkepolare
harpikser,polymererogandrecopolymerer.Eksempelpåketonereraceton,metyletylketon,
metylpropylketon,metylbutylketon,metylisobutylketonogsykloheksanon.
Alkoholer
Detsomskilleralkoholerfraalifatiske,aromatiskeogklorertehydrokarbonereratdeharhøyere
polaritetogdervedløsermerpolareforbindelserbedre.Løselighetentilpolareforbindelseravtar
medøkendelengdepåhydrokarbonkjeden,propanologhøyerealkoholererderforikkelengergode
løsemiddelforcellulosenitratogpoly(vinylacetat).Høyerealkoholerblirbruktsomfortynnings
middelogderesløselighetblirvesentligforbedretvedåkombineremedkorresponderendeacetat
estere.Eksempelpåvanligealkoholerermetanol,etanol,propanol,isopropanol,1butanol,
isobutanol,sekbutanol/2butanol,tertbutanol,2etoksyetanol,2metoksyetanolog1metoksy2
propanol.2metoksyetanolog2etoksyetanolhar,etteratdebleklassifisertsomreprodusjons
skadelige,istorgradblitterstattetav1metoksy2propanol.
Estere
Estereermindrepolareenndetilsvarendealkoholene,menerfremdelessværtgodeløsemidlerfor
polareforbindelsersamtidigsomdeløsermangemindrepolarestoffersomerdårligløseligi
alkoholer.Daesteremåsyntetisereserdedyrereennalkoholerogketonerogfårdervedmer
spesialiserteanvendelseriindustrien.Acetatesterneerdeviktigsteesterneimalingsindustrien.
Metylacetat,etylacetat,nbutylacetat,isobutylacetat,2metoksyetylacetat(metylglykolacetat),2
etoksyetylacetat(etylglykolacetat)og1metoksy2propylacetat.2metoksyetylacetatog2
etoksyetaylacetathar,etteratdebleklassifisertsomreprodusjonsskadelige,istorgradblitterstattet
av1metoksy2propylacetat.
Etere
Eterebliroftebruktsomekstraksjonsmidlerikjemiskesynteserogforåisolerenaturlige
forbindelser.Imotsetningtilalkoholerogketonerkanetereikkedannehydrogenbindinger.Dehar
derforlavekokepunkter:dietyleterkokerpå34oCtrossimolekylvekt74,mensvannmedmolekyl
vekt18kokerpå100oC.Etereliggerimellomhydrokarbonerogketoneripolaritet.Dimetyleter
brukessomerstatningforKFK(klorfluorkaboner)somdrivgassiendelsprayprodukter.Andre
eksemplerpåetereerdietyleter,diisopropyleter,dibutyleter,metyltbutyleter(MTBE)og
metylbutyleter.Sykloalifatiskeetereergodeløsemidlerforbindemiddelogdeerderformyebrukti
malingsindustrien.Eksempelpådetteertetrahydrofuran.
14
14
Andreløsemidler
Detfinnesogsåenrekkemindrevanligeløsemidlersomerbruktellerharværtbruktispesielle
sammenhenger.Blantdemervanligeeracetonitril,dimetylsulfoksid,karbondisulfid,N.N
dimetylformamidogNmetylpyrrolidon.
Eksponeringforløsemidlerinorskarbeidsliv
Dearbeidstakernesomharværthøyesteksponertforløsemidlerhargjernearbeidetmedavfetting
ellersprøytingmedløsemiddelholdigeprodukter.Typiskeløsemidlerharværtaceton,metanol,eta
nol,propanol,butanol,nheksan,etylacetat,etylglykol,propylglykol,diklormetan(metylenklorid),
triklormetan(kloroform),tetraklormetan(karbontetraklorid),metyletylketon,trikloretan,trikloreten
(TRI),samtaromatiskeløsemidlersomeksempelvisfenyleten(styren),metylbenzen(toluen),dime
tylbenzen(oxylen,mxylen,pxylen),1,3,5trimetylbenzen(mesitylen).Oftehardetværtbrukt
blandingermedvarierendeinnholdavulikeløsemidlersliksomwhitespirit,lynologtynnere.
Typiskebransjerhvorenkeltearbeidsoppgaverkanmedførehøyeksponeringforløsemidlerer
industrimalere,trykkerier(spesieltsilketrykk)ogGUP–industrien.Detsistnevnteerindustribasert
påglassfiberarmertplast(GUP=glassfiberarmertumettetpolyester).St.OlavsHospitalhar
beskrevethistoriskeksponeringforbransjeneGUPindustri,offset,silketrykk,billakkeringsbransjen
oghusmalere(rapportnr.02.2003).Vaskingmedløsemidler–ogpåføringavløsemiddelholdige
produktermedhøytdamptrykkpåstoreflaterkanføretilhøyeksponeringnårdetforegåritrange
ellerdårligventilerterom.Typiskeeksemplerervaskingavtrykkerimaskinermedlynolog
sprøytemalingitankerogtrangeromutentilstrekkeligevernetiltak.
Fordeflesteløsemidlererdetmuligåbestemmenivåeneiarbeidsatmosfæren–bådedirekteogved
oppsamlingiarbeidsatmosfærenvedhjelpavaktiveogpassiveprøvetakere.Overvåkningav
forurensingeriarbeidsatmosfærengirinformasjonomarbeidernesantatteeksponeringderdeter
fareforopptakgjennominhalasjon.Detgirikkeinformasjonomandreeksponeringsveiersom
hudabsorpsjon,oraltinntakogikkearbeidsrelaterteksponering.Biologiskovervåkningerenmåteå
fastslåhvormyeetbestemtstoffsomerkommetinnikroppenviaalleopptaksveiene.Resultatene
frabiologiskovervåkningkansammenlignesmedbiologiskeeksponeringsindekserellerBEI®.
HovedkildenforBEI®erACGIHshandbook,ThresholdLimitValuesandChemicalSubstancesand
PhysicalAgentsandBiologicalExposureIndices(ACGIH2006).
Målingeraveksponeringergjortimangeulikebransjerogyrker.Rapporterfraslikemålingerbåde
personligeluftmålingerogluftmålingerfraarbeidsplassereridaglagretiendatabasepåStatens
arbeidsmiljøinstitutt(EXPObasen).
Yrkeshygieniskegrenseverdier
Deflesteomikkealleindustrialisertelandharnormersomforvaltningenidisselandadministrerer
etter,medhensynpåhvilkenivåeravulikeløsemidlersomaksepteresiarbeidsmiljøet.
Grenseverdierforyrkeseksponeringkallesadministrativenormer(ADN)iNorge,nivågränsvärde
(NGV)iSverige,HTPvärdeniFinland,OccupationalExposureLimits(OEL)iEnglandogorganisa
sjonenTheAmericanConferenceofGovernmentalIndustrialHygienists(ACGIH)kallerdem
ThresholdsLimitValues(TLV).Grenseverdieneforyrkeseksponeringharmyetilfelles,blantannetat
15
15
derevideresjevnligogderforendresovertid.Videreangirdehøyesteakseptablegjennomsnitts
konsentrasjoneroveret8timersskift(dvs.relaterersegtil40timersarbeidsuke).Administrative
normer(ADN)iNorgeersattforbrukvedvurderingavarbeidsmiljøstandardenpåarbeidsplasserder
luftenerforurensetavkjemiskestoffer.MåltalleneforADNeretresultatavforhandlingermellom
Arbeidstilsynet(AT)ogparteneiarbeidslivet,ogerfølgeligenkonsensusstørrelse.
Underforutsetningavatallekjemikalierienblandingharlikvirkningpåorganismenkanden
sammenlagtevirkningenavflerestoffervurderesutfrasummasjonsformelen(additiveffekt).
SummasjonsformelenblesomførstintrodusertavACGIH,menbrukesnåavenrekkelandtilå
vurdereeksponeringsnivåavløsemiddeliblandingoppmotlandetsgrenseverdier.
Summasjonsformelen:C1/N1+C2/N2+…Cn/Nn.Cangirkonsentrasjonavetkjemiskstoffi
arbeidsatmosfærenpåarbeidsplassen,ogNangirnormenfordetsammekjemiskestoffet.Summen
avdissebrøkenemåværemindreenn1foråoverholdedenormenesomArbeidstilsynetharsatt.
UtviklingavCSE–hvaer”tilstrekkeligeksponering”forøktrisikoforCSE?
Etomdiskutertoguavklartspørsmålermengden/doseneksponeringsomernødvendigforåutvikle
CSE.INorgehardetværtvanligpraksisåbrukedetforvaltningsmessigeveiledendekriteriet10år
dagligfulltidseksponeringforkonsentrasjonerrundtelleroveradministrativnorm,ellerbare10års
eksponeringutenangivelseavnormersomengrenseforøktrisikotilåutvikleløsemiddelskade
(www.nav.no/rettskildene).Mangeandreeuropeiskeland(blantannetTyskland,Sverige,Sveits
(Triebig&Hallerman,2001),Belgia(Godderisetal.,2010)Nederland(medvissemodifiseringer)
(Verberketal.,2012),Finland(medvissemodifiseringer)(KeskiSänttietal.,2010),brukerogsådette
kriteriet.EtEUdokument(DirectorateGeneralforEmployment,SocialAffairsandInclusion,Euro
peanCommission,2009)brukerogså10årseksponeringsomminimum,menanføreratvarigheten
kanværekorterehviseksponeringenharværtspesielthøy.Imidlertiderdetlitevitenskapelig
dokumentasjonforhvilkenmengde/doseeksponeringsomernødvendigforåutvikleCSE.
SomtidligereanførtfantvanderHoeketal.(2000)atica90%avallestudieravCSEsomvar
publisertiårene1985til1998vartypeløsemiddelbeskrevetutilstrekkeligellerikkeidetheletatt.
Deallerflestestudieneavløsemiddelpasienterinneholdtkunantallåreksponert.Mangepubliserte
studierbyggerpåenstudieutførtavMikkelsenetal.,(1988),nårdeangir10årsdagligeksponering
somnedregrenseforågiøktrisikoforåutvikleCSE.Idennestudienfantdeat(hus)maleremeden
beregneteksponeringsindekssomoversteg15l/dag/århaddeøktrisikoforåutvikleenløsemiddel
betinget”demens”(=CSE).Dettetilsvarerforeksempel10årseksponeringmedetforbrukpå1.5l
WhiteSpiritperdag.Undersøkelsenvarbasertpå62maleremedeneksponeringsindekspåmerenn
15l/dag/år,mens22maleremedlavereeksponeringhaddemyelavererisikoforåutvikle
løsemiddelskade.Studienkonkluderermedat6årskumulerteksponeringforwhitespiritpået
eksponeringsnivåtilsvarende100ppmgirøktrisikoforløsemiddelskade(Mikkelsenetal.,1988).I
løpetavdesnart25årenesomhargåttsidenMikkelsenspublikasjon,har”10årsdaglig
eksponering”værtmyeanvendtutenatmanharstiltspørsmålveddetteanslaget
(www.nav.no/rettskildene;EuropeanCommission,2009).Mangepublisertestudierbrukerdenne
grensensometreferansemål/”gullstandard”(Kaukiainenetal,2009b).
Menetter1980årenehareksponeringsnivåenesunketbetraktelig,iallefalliEuropa.INorgeerdet
16
16
anslåttateksponeringsnivåenevaromtrent10gangerhøyerei1986enni2007(BastPettersen,
2009).Detteerbasertpåanalyseravmerenn11.000prøveravsammensatteløsemidlermeden
samplingtidpåminst60minuttertattfraEksponeringsdatabasenEXPO.Tiårseksponeringanno
2012ermedandreordvesentliglavereennanno1986.Veddetfinskearbeidsmiljøinstituttet,som
diagnostisereralleløsemiddelskadepasienteriFinland,erseksåransettsomnedregrensefor
tilstrekkeligeksponeringtilåkunneutvikleløsemiddelskade(KeskiSäntietal,2010).Imidlertidhar
mantatthensyntilatdeadministrativenormeneersenket,slikatmankreverminstseksårsarbeid
medeksponeringtilsvarende”Occupationalexposurelimityears”(OELY),basertpåfinske
grenseverdierfra1981.
Retrospektivestimeringaveksponeringsomliggerlangttilbakeitidogofteomfatterulikearbeids
plassereralltidenutfordringentendetgjelderpasienterellerarbeidstakere.Detharværtgjorten
rekkeforsøkpååutviklegodeeksponerignsindekserforåberegnesamlethistoriskeksponering.I
studieravarbeidstakereunderpågåendeeksponeringskullemanderimotventeateksponerings
angivelsenevarbedre,sidendissestudienegjerneerutførtietbegrensetantallbedrifterhvor
eksponeringsvurderingognevropsykologisktestingkanutføressamtidig.Mangeslikestudierutføres
jonettoppforåvurdereomdeeksisterendeadministrativenormeneerforsvarlige.Ienstudie
(metaanalyse)avMeyerBaronetal.(2008),hvordetinngikk46studiersomomfattet53løsemiddel
eksponertegrupper,vardetbare17artiklersominneholdtopplysningeromkonsentrasjonerog
typerløsemidlersomgamulighetforåberegneeneksponeringsindeks.For32avdeundersøkte
gruppene(60%)fantmaningeninformasjonomkonsentrasjonellersammensetningavløsemidler
(MeyerBaronetal,2008).Ioversiktsstudierdereksponeringsmålingerforeligger,erdetvanligå
beregneeneksponeringsindeksbasertpåkonsentrasjoneravløsemidlerrelaterttildagensgrense
verdier(MeyerBaronetal,2008)ellertilhistoriskegrenseverdier(KeskiSänttietal.,2010).
Grenseverdienevarierermellomlandogjusteresjevnligned,slikatgrenseverdieneforløsemidleri
dagikkeerdesammesomforeksempelpå1970tallet,ogsomtidligerenevntbledenorske
grenseverdieneforløsemidlermedenadministrativnormpå50ppmellerhøyerehalverti1989.For
åkunnevurdereeksponeringsnivåoppmotdagensgrenseverdier/administrativenormererdet
utarbeidetentabell(vedleggI)dergrenseverdierbruktiartikkelenersammenlignetmeddagens
adminstrativenormeriNorge.
Forekomstavløsemiddelskade
DetermangelfullkunnskapomforekomstenavCSE.Deterdessutenvanskeligåsammenlignedata
fraforskjelligelandpågrunnavulikemeldeogutredningsrutiner.I1994bleforekomstenavCSEide
skandinaviskelandeneestimerttilåværedenhøyesteiEuropa,settiforholdtilantallsysselsatteide
landsomblekartlagt(Triebig&Hallermann,2001).SenereerforekomstenavdiagnostisertCSE
redusertideandreskandinaviskelandene,noesomgjørNorgetillandetmedhøyestforekomstav
CSEdiagnoseiEuropa(BastPettersen2009).INorgebledetmeldtrundt40løsemiddelskaderprår
tilArbeidstilsynetiperioden2002til2005(Leiraetal.,2006).Etterdetteharfærretilfellerblitt
meldt,i2009bledetmeldt14tilfeller,mensdeti2010blemeldt22tilfeller(Landrø,DAT).Disse
tallenesierimidlertidikkenoesikkertomantalltilfellermedCSE,bådefordidetantasåforeliggeen
underrapporteringogfordimanogsåkanmeldepåkunmistankeomsykdom(ikkebekreftet
diagnose).DatafraPasientutredningsregisteretvedSTAMIvisteatdetbådei2009ogi2010ble
diagnostisertrundt30sannsynligeCSEveddearbeidsmedisinskeavdelinger(Gravseth,Pasient
17
17
utredningsregisteret),dvs.ca.6perénmill.innbyggereperår.
Iårene19952007registrerteFinland,medsineioverkantavfemmillionerinnbyggere,129per
sonermedgodkjentløsemiddelskade(dvs.10perår,eller2per1mill/år),medlavestforekomstde
senereårene(KeskiSänttietal.,2010).UtenomNordenforeliggerdettallfraforeksempel
Nederland,sommed16millinnbyggere,rapporterte396pasienteriårene1997til2006(KeskiSäntti
etal.,2010),tilsvarende2.5per1mill/år,ogNewZealandsommedfiremill.innbyggere,rapporterte
76løsemiddelpasienteriløpetavenfireårsperiodeiårene1993til1997(Dryson&Ogden,1998),
dvs.ca.5per1mill/år.
Forløp
Detharværtmyediskuterthvorvidtenløsemiddelskadeholdersegkonstantetteropphørtekspone
ring,elleromdenutviklersegenteniformavforverringelleromplagenegårnoetilbake(vanValen
etal.,2009).Enkeltestudierrapportereratenlettereendringifunksjonhosløsemiddeleksponerte
arbeidstakereforverresetteropphørteksponering(Nilssonetal.,2002;NorlingNilsonetal.,2010).
Blantgrupperavløsemiddelskadepasienterharenimidlertidingenklardokumentasjonpåentil
svarendeforverringetteropphørteksponering(vanValenetal.,2009).Dettespørsmåletansesålig
geutenfordenproblemstillingenvifokusererpåher,ogerderforikkevidereberørtidennerap
porten.
Nevropsykologisketestmetoderanvendtinevrotoksikologiskestudier
Nevropsykologiskemetoderbruktvedtestingavløsemiddeleksponertearbeidstakeredekkermange
ulikefunksjoner.Derforharetstortantalltesterværtanvendtinevropsykologiskestudierav
løsemiddeleksponertearbeidstakere.Deflestenevropsykologisketestmetodersomanvendes
innenfornevrotoksikologifelteterutledetfrasentralenevropsykologisketester.Heleellerdelerav
Wechslertestene,dvsWechslerAdultIntelligenceScalemedforskjelligeoppdateringer(WAIS,WAIS
R,WAISIII,WAISIVogWASI)ogWecslerMemoryScalemedoppdateringer(WMS,WMSRogWMS
III)ersammenmedheleellerdeleravHalsteadReitannevropsykologisketestbatteriinternasjonalt
demestbruktenevropsykologisketester.DettegjelderogsåiNorgeder87%avnevropsykologer
somdeltokienspørreundersøkelserapporterteatdebrukerWAISIII,78%atdebrukerWMSIII
ellerWMSRog76%atdebrukerHalsteadReitan.Itilleggerforskjelligelistelæringsoppgavermye
brukt(Egeland,2010).Detteinnebærerogsåatsværtmangetestersominngåridecomputeriserte
testbatterier(somNESetc)someranvendtiløsemiddelforskningen,erutledetavnoenavdisse
testene.Grunnkonsepteterlikeveldetsamme,ogforkategoriseringifunksjonsområdetspillerdet
oftestmindrerollehvilketderivatavtestendetersnakkom.
Determangemåteråkategoriserenevropsykologisketesterpå,menidennestudienharvivalgtå
inndeletesteneifunksjonsområdersomerangittiWechslertestenesmanualer(WAISIII,WMSIII,
Technicalmanual,2002)oginormhåndbokenfordetutvideteHalsteadReitanbatteriet(Heatonet
al.2004)somaltsåinneholderdebasistestersomdeflesteaktuelletestererutvikletfra.Disseinn
delingeneeritrådmedhvordantesteneomtalesogrubriseresidemestkjentenevropsykologiske
læreverksomLezaketal,(2004),SpreenogStrauss,(1999).Testeneerkategorisertioverensstem
melsemedHeatonetal,(2004)ifølgendefunksjonsdomener:
18
18
Executivefunctions=eksekutivfunksjoner,etoverordnet”paraplybegrep”somomfatterevne
tilselvmonitorering,planlegging,mentalfleksibilitet,abstraksjonsevneogarbeidsminne
Attention/workingmemory=oppmerksomhet/arbeidshukommelse
Speedofinformationprocessing=tempovedinformasjonsbearbeiding(mentalttempo)
Spatialskills/perceptualorganization=spatialeferdigheter/perseptuellorganisering
Verbal/academicskills=verbaleferdigheterog”verbalintelligens”
Memory=verbalellervisuellhukommelse(innlæring,gjenkalling,gjenkjenning)
Sensoryperceptualskills=sensorisk–perseptuelleferdigheter
Motorskills=motoriskeferdigheter
Enoppdelingavtesterpåulikefunksjonsområder/domenerbyruansettpåproblemer,fordidefleste
tester”lader”påulikefunksjonsdomener.Etproblemerforeksempelåskillemellomtestersomkan
kategoriseresbådeundereksekutivfunksjoner(”executivefunctions”)ogunderspatialeferdigheter
(”spatialskills”).Etannetproblemerderhvorenenkeltoppgavegenerererenrekkeskårer(eks
CANTAB),oghvormanmåbegrensetilhovedskårer.
UlikheterihvordantesterkategorisereservelkjentnårdetgjelderrubriseringenavTallspennsom
bådeblirkategorisertunderarbeidshukommelse/arbeidsminneogoppmerksomhet.Dennetesten
brukesienrekkeavdenevrotoksikologisketestbatteriene.Tallspennrubriseresialledenevnte
læreverktilkategorien”workingmemory”eller”onlinememory”(arbeidsminneellerminnespenn).
Egentligkanoppmerksomhetsspennværeenmerdekkendebetegnelse(Lezaketal,2004).Testen
rubriseresiWechslertestenesomhenholdsvis”focusedattention”forforlengstallspennog”working
memory”fortallspennbaklengsitrådmedE.Kaplan(TecnicalManuals218ogs225)hvordetogså
eksplisittskillesmellomworkingmemoryogimmediatememory.HosLezaketal(2004)omtales
tallspennunderoverskriften”Attention,concentration,andtracking”pålinjemedHeatonetal
(2004)somplasserertallspennikategorieneattention/workingmemory.
Nevropsykologisketesteranvendesbådevedutredningavmedfødteskaderpånervesystemet,og
vedervervedesykdommerellerskaderpåhjernen.Utvalgetavtestersomanvendesvilderforvariere
noeutfraproblemstillingenmanståroverfor.Mananvenderetmeromfattendetestbatterived
utredningavpasienterenndetmanvanligvisgjøristørrestudieravfriskepersonerhvordetikkeskal
stillesnoendiagnose,menhvorformåletf.ekseråstuderemuligeeffekteraveksponeringerpåulike
nivåer,evtforå(re)vurdereadministrativenormer.Etavspørsmålenesomharværtdiskuterter
hvilketestersomermestegnetidendiagnostiskeprosessenrundtCSE(Nilssonetal,1996)ellerfor
åoppdagedelettereeffekteneavløsemiddeleksponeringblant(friske)arbeidstakeresomer
eksponertforløsemidler(MeyerBaron,2008).Deterenighetomatkartleggingavsymptomerikke
ertilstrekkeligtilåpåviseløsemiddelskadeellerandreletteCNSeffekter(BastPettersen,2006).
Nevropsykologisketesterssensitivitetogspesifisitet
Ennevropsykologisktestssensitivitetrefererertilhvorgodtdenevneråfangeoppengittfunksjons
svikthosen«syk»personmenstestensspesifisitetrefererertilomtestenkorrektidentifiserererden
sammefunksjonensomintakthosennormalperson.Somoftestgjelderatjohøyereentests
sensitiviteter,jolavereerspesifisitetenogviceversa.Vanligvisvilensøkeåfinnedenbeste
19
19
balansenmellomdissebådenårdetgjeldervalgavtesterognårdetgjelderhvorenskalsettecutoff
skårerforhvasomskalregnessomsviktendefunksjon(impairment).Balansenkanimidlertidvariere
noemedformåletogihvilkengradenkanaksepterefalskepositiveellerfalskenegativefeil.For
screeningformål,somf.eks.vedundersøkelseavarbeidstakereforåvurderefarenfortoksisk
påvirkning,vilenvelgesærligsensitivetestersomf.eks.«digitspan»og«digitsymbol»ogkanskje
ogsåsettecutoffskårenlavt.Svakeprestasjonerpåsliketesterkanimidlertidskyldesenhelrekke
forholdsomikkeharnoemedhjerneskadeågjøre.Medandreorderfarenforfalskepositivehøy,
noeenkanakseptereforformålet.Fordiagnostiskeformålmåenderimotvelgehøyeregradav
spesifisitetogdermedmindresjanseforfalskepositivefeil.
Russel(1995)regnermedatenklinisknevropsykologiskundersøkelsetrefferriktigi85%avtilfellene
nårmanskalskillemellompersonermedkjenthjerneskadeog”friske”personer.Dersomtilstanden
ermeruklar/diffus,somvedtoksiskencefalopati,kanentenkesegattestenessensitivitetog/eller
spesifisitetblirlavere.Ienstudieavløsemiddelpasienter,oppnåddemanpåetsammensatt
nevropsykologisktestbatteriensensitivitetpårundt0.7,ogenspesifisitetsomogsålåpårundt0.7
(Österberg,Ørbæk,Karlson,Bergendorf&Seger,2000).Enkelttesterergenereltmindrepresiseenn
sammensattetestbatterier.
Heatonetal,(1991)visteatdersommananvendernevropsykologiskenormersomerlitespesifikke
medhensynpåalderogutdanning,såviltestenessensitivitet,evnentilåpåvisehjerneskader,være
bestnårmanbrukertestenepåeldreoglavtutdannedepersoner.Tilgjengjeldvilspesifisitetenvære
lavereforeldreoglavtutdannedepersoner.Devilofterebliklassifisertsomsyke,ogsånårdeer
friske.Omvendt,viltestenesevnetilåklassifiserefriskepersonersomfriske(spesifisitet),værebest
foryngreogvelutdannedepersoner.
Påbakgrunnavdettebledetutvikletdemografiskkorrigertenormer(korrigertforalder,utdanning,
kjønnogsenereogsåetnisitet)(Heatonetal,1991;Heatonetal,2004).Medaldersogutdannings
korrigertenormerfinnerHeatonetal(2004)atdedefinertecutoffskårerforsviktklassifiserte86%
av”normale”personerog77%avpasientermedforskjelligehjerneskader.Etcutoffpointformild
sviktpåTskåre40,somvilsiatresultatetliggerettstandardavvikundergjennomsnittetogat16%
avnormalbefolkningenpresterersvakereenndette,girgodsenisitivitetogspesifisitetogennoksålik
fordelingpådetotypenediagnostiskfeil(falskpositivogfalsknegativ).EnhevningavcutofftilT45
(ethalvtstandardavvikundergjennomsnittet)fangetoppbareenlitenandelflerehjerneskadde
pasienter,ogøktesamtidigandelenfalskepositivetiletnivåsomdeflesteklinikerevillefinne
uakseptabelt.LignenderesultatererfunnetforWAISIIIogWMSIIIbatteriene(Heatonetal,2004).
Heatonetal(2004)girfølgendeTskåreinndelingforkliniskbruk:019alvorligsvikt(bare0.13%av
normalbefolkningenforventesåprestereunderdette),2024moderat/alvorligsvikt,2529moderat
svikt(rundt2%avbefolkningenforventesåpresteresvakereennT=30),3034mild/moderatsvikt,
3539mildsvikt,4044nedregjennomsnitt,4555gjennomsnitt,mensTskårerover55tilsvarer
prestasjonerovergjennomsnitt.(10Tskårertilsvarerettstandardavvik).
Somnevnttidligereerdetbredenighetomatløsemiddelskaderepresentererendiffusencefalopati.
Mensløsemiddelskadeerenetiologiskdiagnose,somforutsettertilstrekkeligeksponeringfor
løsemidlererencefalopatienkliniskdiagnose,basertbådepåalvorlighetsgradogantallsvikttegniet
sammensatttestbatteri,samtsviktenskarakterogsviktmønster.Itilleggtiltestinformasjonkrever
diagnostikkenanamnestiskinformasjon,bådedemografiskeopplysninger,skoleprestasjoner,
20
20
yrkeshistorikk,somatiskogpsykiatrisksykehistorie,medikasjon,evt.rusbruk,oginformasjonom
adferdundertestingen.Detkrevesogsåkunneskapomdetmønsteravrelativstyrkeogsviktsomer
assosiertmedforskjelligetyperhjerneforstyrrelser.Forløsemiddelskade,somenervervetdiffus
encefalopati,ventermanenmild/moderatgenerellsviktsåsomtempoproblemer,oppmerksom
hetsvanskeroginnlæringsvansker,fraværavtegnpåfokaloglateralisertskade,ogsvekkelsefra
premorbidfunksjonsnivå.
Imidlertiderdetikkealltidlikeenkeltåbaseresegpåatatmanskalfinneentydeligkontrastmellom
premorbidfunksjonsnivåiformavforeksempelspråkligeferdigheterogfaktakunnskaper.Dette
gjeldersærligdersommanskalvurdereenpasientmedletterelærevansker,somoftevilprestere
svaktpåtesterforspråkligeferdigheterogfaktakunnskaper.Mangetungteksponertearbeidstakere
harhattfærrevalgmulighetervedvalgavyrke,fordideharhattlavutdannelse.Deterhellerikkeslik
attilstedeværelsenavenannensykdom,entendenneersomatiskellerpsykisk,utelukkerat
pasientenogsåkanhaløsemiddelskade,enpasientkanhafleresykdomstilstander(BastPettersen,
2008).Somnevnt,visteHeatonetal(1991)ateldreoglavtutdannedepersoneroftereblir
klassifisertsomsyke,ogsånårdeerfriske.
Lettereeffekterpånervesystemetettereksponeringforløsemidler
Arbeidstakeresomeksponeresforløsemidlerkankjenneubehagiformavakutteffekter,somrus
følelseellereffektersomtretthet,hodepine,konsentrasjonsvansker,irritabilitetosv.Detteer
uspesifikkesymptomersomkanfinnesvedmangetilstander.Forendelarbeidstakereblirslike
symptomerlangvarige,ogarbeidstakerenoppleverplagerselvomeksponeringeneropphørt.Deter
mangebetegnelserpåensliktilstand,hvorav”psykasteni”varenmyeutbredtbetegnelsetidligere.
Slikesymptomerbliroftekartlagtvedhjelpavscreeningskjemaer,somforeksempelÖrebroskjemaet
(Q16)(Lundbergetal,1997;BastPettersen2006;2009).Andrebeslektedeskjemaerharogsåværti
bruk(Kiesswetteretal,1997),menidesenereårerdetmeromfattendeEuroquestblittanbefaltfor
kartleggingavnevropsykiatriskesymptomerrelaterttilbl.a.løsemidler(Chouaniereetal,1997;
Karlsonetal,2000;Kaukiainenetal,2009a).
Deflestenevropsykologiskestudieraveffekteravløsemidlererikkegjortpåpasientermedmistenkt
løsemiddelskade,menpåarbeidstakeresomer/harværteksponertforløsemidler,utenatdeter
mistankeomsykdom.IenmetaanalyseavMeyerBaronetal(2008)hvordetinngikk46studiersom
omfattet53løsemiddeleksponertegrupper,varforskjelleneitestprestasjonermellomløsemiddel
eksponertearbeidstakereogkontrollgrupperstørstpåtestersommålteoppmerksomhetog
reaksjonstid.Testerformotorisktempo,entestforvisuospatialeevnerogenhukommelsestestviste
ogsåstatistisksignifikanteforskjellermellomeksponerteogkontroller.Medettunntakinneholdtalle
testenesomskiltemellomeksponerteogkontroller,etelementavtempo.
21
21
5. Metoder
UtgangspunktetfordennestudienerrapportenfraKunnskapssenteret(Lauvraketal,2009),derdet
blegjortetdatasøkidatabaseneOvidMEDLINE,EmbasePsychINFOogToxline.Litteratursøket
omfattet:Systematiskeoversikter,kontrollerteprimærstudier,kohortstudier,kasuskontrollstudier
ogkasuistikkseriermedmerenn10personer.Søketbletidsavgrensettilpublikasjoneretter1980og
systematiskeoversikterpublisertetterår2000.Søketomfattetbådearbeidstakereeksponertfor
løsemidlerogpasienterutredetforløsemiddelskade.Barestudierhvorpersonenehaddevært
gjennomenkliniskundersøkelsebleiutgangspunktetinkludert.Denkliniskeundersøkelsenkunne
omfattenevropsykologiske,nevrologiske,nevrofysiologiske,nevropatologiske,og/ellernevro
radiologiskemetoder.Bådestudiermedkontrollgrupperogstudierhvormanbruktepubliserte
normerbleinkludert.Søketomfattetstudierpublisertpåengelsk,norskogtysk.
Kunnskapssenterets(2009)rapportomfattet253studier,hvorav150somanvendtenevropsykolo
giskemetoder.Deallerfleste(84%)avdissestudienevarikkepasientstudier,menstudierav
eksponertearbeidstakere(N=126).Bare24avstudienevarpasientstudier,9studieravpasienter
medmistenktløsemiddelskadeog15studieravpasientermedbekreftetdiagnose.
Etnyttdatasøkforårene2008til2010medsammesøkestrategibleutførti2010.Detoppdaterte
søketmedsammesøkestrategiresulterteiytterligeåtteartiklermednevropsykologisketestmetoder
publisertmellom2008og2010,fireavdissesistevarpasientstudier.
Vårtførsteinklusjonskriteriumvaratdetvaranvendtnevropsykologiskemetoder.Studiermedandre
utfall,sliksomsymptomer,nevrologiskeutfalletc,blederforikkeinkluderthvisdeikkeogsåhadde
anvendtnevropsykologisketester.Viønsketåevaluerestudierhvorkvalitetenpåeksponerings
beskrivelsenekunnegietbedregrunnlagforåvurderedetvitenskapeligegrunnlagetfordose
responsogdoseeffektsammenhengermellomløsemiddeleksponeringognevropsykologiske
effekter.
Kravtileksponeringsopplysninger
Kunstudiermedkvantitativellersemikvantitativvurderingaveksponeringbleinkludertforvidere
evaluering.Detteinnebaratbarestudiersomhaddenoedataomeksponering(snivåer),sammen
mednoeinformasjonomvarighetaveksponeringenskulleinkluderesforvidereevaluering.Vi
utprøvdeførstetomfattendeskåringsskjemamedhensynpåarbeidshistorie,determinanterfor
eksponeringogforetattemålinger.Ietpilotprosjektskårettipersonerfemstudiermeddette
omfattendeeksponeringsskåringsskjemaet.Detteskjemaetblevurderttilåværefordetaljert,ogdet
haddebl.a.enbetydeliginterindividuellvariasjon.Etforenkletskåringsskjemablederforvalgt.Et
skjemasomomfattettokategorier;konsentrasjonavløsemidlerogtideksponert,derhverkategori
kunnegihhv.0,1,eller2poengblebenyttet.
Eksponeringstid:
Ingenestimeringaveksponeringstid Delvisestimerttid.Deterikkeforetattkorrigeringeraveksponeringstid.
Allhistoriskogpågåendeeksponeringervurdertfordenenkelte
22
22
=0
=1
arbeidstaker.Deterforetattkorrigeringaveksponeringstid,dvs.tidbruktpå
arbeidsoppgaversomikkemedførereksponeringforløsemiddelosv. =2
Estimertkonsentrasjon:
Ingenestimeringavkonsentrasjon
Beskrivendeangivelseavkonsentrasjon.Eksponeringsnivåvurdertpå
grunnlagavsurrogatmål.Herinngårmålingerfratilsvarendearbeidsplasser. Estimertkonsentrasjon.Enheterppm,mg/m3,summasjonsformelellerangitt
sombrøkverdieravlandetsgrenseverdierelleriforholdtilgrenseverdier
angittavinternasjonaleorganisasjonersliksomACGIH.Basertpåfaktiske
måledatafraaktuellearbeidsplass,ellerbiologiskemålinger. =0
=1
=2
Barestudiersomhaddeminst3poengogfølgeliginformasjonibeggekategorienebleinkludertfor
viderevurdering.Avtotalt158artiklervardetkun67somblevurderttilåhatilstrekkelig
informasjonomeksponeringtilåbliinkludertmedhensynpåkvalitetavgenerellstudiedesign.Dette
resulterteiatbaretreavde24pasientstudienefrakunnskapssenteretsrapportbleinkludertfor
viderevurderingavstudiedesign,deøvrige21faltutpågrunnavmanglendeinformasjonom
eksponeringiformavestimertellerbeskrivendeangivelseavkonsentrasjon.Avdeåttenyeartiklene
funnetveddetoppdatertelitteratursøketfalttreavfirepasientstudierutavsammegrunn.
Barefireavpasientstudienehaddemedandreordgodenokeksponeringsopplysningertilatdegikk
videretilkvalitetsvurderingpåstudiedesign.
Kvalitetpåstudiedesign
De67studieneblederetterevaluertmedetklassifikasjonssystemforstudiedesign,modifisertetter
Spurgeon(2001).Detbleanvendttikriteriersomhverkunnegi0eller1poeng(tab.1).
Tabell1.TistudieklassifikasjonskriterieretterSpurgeon,2001:
Populasjonavadekvatstørrelse(min.40ihvergruppe,eksponertogkontroll.Hvisflereeksponerte
grupper;minst40iénavdeeksponertegruppene+kontrollgruppen.)
Metodeforutvalgavpersonersomunngårseleksjonsbiasblantdeeksponerte
Metodeforutvalgavpersonersomunngårseleksjonsbiasblantkontrollgruppen
Eksplisitteinklusjonsogeksklusjonskriterier
Høyresponsrateblantdeeksponerte(>60%)
Høyresponsrateforkontrollgruppen(>60%)
Vurderingavviktige/reelle”confoundere”somalder,kjønn,sosialklasse/jobbtype,utdanningeller
”premorbidintelligens”ogalkoholinntakellerannenrelevantlidelse.
Inklusjonavkvantitativellersemikvantitativbedømmelseavlangtidseksponering
Kontrollfornyligeksponering(48timer),ellerannetmålpåomdeereksponerte.Pasientersomer
underutredningforløsemiddelskadeantasåværeuteavarbeidogfølgeligikkeeksponerte
Beskrivelseavnevropsykologisketestmetoder
23
23
Foråoppnåmestmuligenhetligskåring,bleskåringskriterieneutprøvetpåtreartiklersombleskåret
uavhengigav10prosjektdeltakere.Ogsåhervardetvariasjonmellomulikeskårere.Vednøyere
diskusjonomskåringskriterienebledenneinterindividuellevariasjonenredusert,ogderetterblehver
artikkelvurdertavtreuavhengigeforskere.Vivalgteålaflertallsverdien(modalverdien)fordetre
forskerneavgjøreskårenpåhvertavde10kriteriene.Skåreneblesåsummertogsumskåren
avgjordeomartikkelenbleinkludertvidere.Studiermedkontrollgruppemåttehaminst6poengfor
åkunnevurderesvidere,mensstudierutenkontrollgruppemåttehaminstfirepoengforvidere
inklusjon.Ialt38avde67artiklenebleetterdettevurdertåværeavtilstrekkeligkvalitet.Enfornyet
vurderingvisteaténstudie(Rasmussenetal,1993),allikevelikkemøtteinklusjonskriteriene.Denble
derforikkeinkludertitabellene2,3og4,menbeskrivesivedleggogikortform.Detgjenstodermed
37artiklersomblegjenstandforviderevurdering.Énpasientstudiefaltutvedvurderingav
studiedesign,slikatvisattigjenmedtrepasientstudier.Resultatetfraskåringavdissestudienei
henholdtilstudieklassifikasjonskriterieneervistitabell3,kolonne4.
Viderevurderingaveksponering
Blantde67artiklenesomblevurderttilåhatilstrekkeliginformasjonomeksponering,blealtså37
vurderttilåhatilstrekkeligkvalitetpåstudiedesign.Fordenviderevurderingaveksponeringeni
disse37artiklenesammenlignetvieksponeringsnivåbeskrevetiartiklenemeddagens(2011)
administrativenormer(ADN)forforurensningiarbeidsatmosfæreniNorge.Ideartiklenehvorde
aktuellegrenseverdierforyrkeseksponeringikkevaroppgittbledisseinnhentetfradatabasen
GESTISInternationallimitvaluesforchemicalagents,(InstitutfürArbeitsschutzderDeutschen
GesetzlichenUnfallversicherung),foråkunneberegneeksponeringsnivået.Deflesteartiklene
vurdererblandingseksponeringogharidenforbindelsebenyttetACGIHsinformelkaltAdditive
MixtureFormulaforberegningavsammenlagtvirkningavflereløsemiddelsomharsammeeffekt
(d.v.s.additiveffekt)iblanding.
Eksponeringskarakteriseringenervistitabell3,ogbyggerpåendeskriptivbeskrivelse(kolonne5),
antallåreksponert(kolonne6)ogeksponeringsnivåiforholdtiladministrativnorm(kolonne7).
Eksponerings”dose”(ikolonne8)erdeltinni3grupper,høy,middelsoglav(H,M,L)etterfølgende
kriterier:
H:
Eksponeringenidenhøyesteksponertegruppenerhøyereennetnivåsomtilsvarer
ADN(Norge2011)overminst10år(>10løsemiddelår).
M:
Eksponeringenidenhøyesteksponertegruppentilsvarerendoseomkring
ADN(Norge2011)i310år(310løsemiddelår)
L:
EksponeringenidenhøyesteksponertegruppenerlavereennomkringADN(Norge
2011)i3år(<3løsemiddelår)
Oftehareksponeringskarakteriseringiartikleneværtslikatdisseenkleretningslinjeneikkeharvært
tilstrekkeligtilåbedømmeeksponeringensomH,MellerL.Vianvendtesålangtmuligetpragmatisk
skjønnisliketilfeller,basertpåegnekunnskaperomeksponeringsnivåenepåulikearbeidsplasser.
24
24
Omfangetaveksponeringskarakteriseringen(kolonne9)ipublikasjoneneerbasertpåparametre
beskrevetnedenfor(110).Alleartikleneharfåttentotalscore(range010).Følgendeparametreer
vurdert(karakteriseringfinnes=”ja”=1,karakteriseringfinnesikke=”nei”=0):
Inneholderpublikasjonenresultaterfrahistoriske,stasjonæremålingerpåarbeidsplassen?
Inneholderpublikasjonenresultaterfrahistoriske,personligemålingerpåarbeidstakere?
Erdetgenerellinformasjonomvernetiltakipublikasjonen?
Erdetspesifikkinformasjonompersonligevernetiltakipublikasjonen?
Inneholderpublikasjonenresultaterfrabiologiskmonitoreringaveksponering?
Erspesifikkeløsemidleridentifisertipublikasjonen?
Hvisspesifikkeløsemidlereridentifisert,inneholderpublikasjonenresultaterframålte
konsentrasjoner?
Ertotaledoserbestemtvedmålingeripublikasjonen?
Harpublikasjonenkategorisertiflereenneneksponertgruppeogenkontrollgruppe?
Ereksponeringenbestemtvedmålinger,ogslikatdosenerestimertforgruppensomer
høyesteksponert?
Hvisdetforeksempelforeliggerresultaterfrahistoriskemålingersomerforetattpåarbeidsplassen
girdet1”poeng”oghvisdetikkeforeliggerslikinformasjongisdet”0”poeng.Totaltantall”poeng”
ersattoppienegenkolonne:”Ekspobeskr(010)”/Eksponeringsbeskrivelse(010).Selvomhver
parametererdikotomisert(0,1),erkategoriseringeneistudienesåpassuensartedeatdetknapthar
værtrelevantåbetrakteparameterensom”enten–eller”.Dikotomiseringenmåderforbetraktes
somufullstendigmedhensynpåvurderingaveksponeringsopplysningeneistudiene.Noen
publikasjonerkanogsåhainformasjonomeksponeringsforholdsomikkefallerinnundernoenav
kriterieneviharbrukttildennesammenstillingen,somf.eks.forbrukavmalingperdag.Slik
informasjonframkommeridendeskriptivekolonnen(Eksponeringsopplysninger)itabell3.
Vurderingavnevropsykologisketestresultater
Publikasjonenebleskåretmedhensynpånevropsykologisketestresultater.Vibesluttetåbruke
Heatons(Heatonetal,2004)kategoriseringikognitivedomener/funksjonsområder.Toerfarne
nevropsykologerskåretartikleneuavhengigavhverandre.Dersomdetvaruenighetmellomskårerne
gikkmangjennomskårenesammenogtokenavgjørelsesammen.
Ensamletabell(tabell3)medresultatetfraskåringavstudieneihenholdtilstudieklassifikasjons
kriteriene,eksponeringskarakteriseringognevropsykologisketestresultaterforde37studieneble
deretterutarbeidet.Allestudienebleogsåbeskrevetiformavartikkelsummaries/sammendrag.
25
25
6. Resultater
Deinkluderteartikleneomfattetarbeidstakerefraulikebransjerogyrker.Ialtidentifiserteman41
undergrupperistudienesomfordeltesegpåfølgendeyrker/bransjer:Malereogbillakkerere
(N=13),produksjonsarbeidererelaterttilmalingoglim(N=6),trykkeriarbeidere(N=6),GUPindustri
(mestplastbåt)(N=6),gulvleggere(N=2),luftfart(N=2),ogengruppebeståendeavulikeyrker
bransjersompatologilaboratorium,skoproduksjonetc.(N=8).
Nevropsykologisketester
Tabell2visertestresultatenepånevropsykologisketesterfordeltpåulikefunksjonsområder.
Tabellenviserforskjelleritestresultatermellomulikegrupper,entenforskjellermellomeksponerte
ogkontroller,mellomhøytoglavteksponertearbeidstakereeller,ienkeltetilfeller,iforholdtil
publisertenormer.Testresultateneviserforskjellerpåenkelttesterinnenforskjellige”domener”ide
forskjelligestudier,utennoeentydigmønster.Allestudieneharinkludertfleretestersomdekker
funksjonsområdet”speedofinformationprocessing”(mentalttempo)og,medettunntak,minsten
testpå”attention/workingmemory”(oppmerksomhet/arbeidsminne).Trefjerdedeleravstudiene
harinkludertenellerfleretesterforhukommelseogformotoriskfunksjon,mensenbaretredjedel
avstudieneharinkluderttestersommåler”eksekutivfunksjoner”.Kuntostudierharinkluderttester
påsensorisk/perseptuellfunksjon,beggeiformavtesterforvisuellfunksjon.
Baretreavstudieneerpasientstudier(Akilaetal,2006;Flodinetal,1984ogGodderisetal,2010).
Akilaetalviserisinpublikasjonbareetutvalgavdetestenesomanvendesvedenkliniskunder
søkelseavløsemiddelpasienter.Flodinetalangirikketestresultater,ogGodderisetalinkludereren
undergruppeavpasienter.Itabell3,kolonne10,viseshvilkenevropsykologisketestersomer
anvendtideulikestudiene
Ikolonne11viseshvilkenevropsykologisketestersomskiltemellomeksponerteogkontroller,
mellomhøytoglavteksponerte,ellereventuelthvortestresultatenevisersignifikanteavvikiforhold
tilpublisertenormer.Kolonne12viserihvilkenevropsykologiske“domener”manfinnerforskjeller
mellomgruppene.Somdetvilfremgåavtabellen,dreiersegomstatistisksignifikanteforskjelleri
enkelttester,somman(medtounntak)harfunnethosarbeidstakeresomikkeer
løsemiddelpasienter.
Testresultateneerdeltifunksjonsområdersomernærmereforklartunderpunkt6.4.VedleggIIIgir
enomfattendebeskrivelseavdenevropsykologisketestenesominngårideulikestudiene.
26
26
Tabell2.Denevropsykologiskegruppeforskjellerfordeltpåulike”domener”/funksjonsområder.
Forskjellerp<0.05:+;p0.050.10:(+);p>0.10:
Executive Attention/wor Speedof
functions kingmeomory information
processing
Akilaetal.2006
AnshelmOlson
Bolla,1995
Bøckelmann,2002
Cherry,1985studA
Cherry,1985studB
Chiaetal.,1993
Chouaniere,2002
Colvinetal.,1993
Danielletal.,1993
Daniell,1999
Painters(P)
Aerospacework(A)
Deschamps,2001
Dicketal.,2002
Ekberg,1986
Høy
Lav
Elofsson,1980
Escalona,1995
Fallas,1992
Flodin,1984
Flodin,1989
Godderis,2010W/C
P/C
Iregrenetal.,1982
Trykkeri
Jegaden,1993
Laire,1997
Lash,1991l
+
+
+
+
(+)
++
++
+++
++
(+)
++
+(+)
(+)
(+)
++
++++
++
+
+
+
++
+
(+)(+)
++
(+)(+)
Lee,1998
Lundberg,1995(A)
Lundberg,1995(H)
Mikkelsen,1988
Nasterlack,1999
Nilsson,2010
Ruiten,1994
Seeber,2004
(+)
(+)
+(g)+(e)
++
§
++
(+)(+)(+)(+)
(+)
+
+*
+
+(g)(+)(e)
§
Seeber,2009
Triebig,1988
Triebigetal.,1992
Tsaietal.,1996
Tsaietal.,1997B
Tsaietal.,1997W
Viaene2001
+
+
+
+
++
+
+
N/A
Ørbaeketal.,1985 ++
+
+
++
++
(+)
Verbal
Visual
Sens. Motor
Spat.
Verbal
Skills/perce /academ
Perc.t skills
skills
pt.Organ. icskills
Learn Recall Re Lear Re Re
ing
cog. ning call cog.
+
+
+
+
+
+
+
(+)
§
?
+
+ +
+
++
+
+
+
+
+
+
+
+(+)
+
+
+ (+)
+
+
+
++
+
+
+
(+)
?
+(hl)
+
+
+
+
§
(+)
+*
+
+
txg
(+)
(+)
+txg
(§)
?
+
Lundbergetal.,1995A=alleeksponerte
Lundbergetal.,1995H=høyteksponerte
§
sign.imotsattretning(favørexponerte)
AdTriebigetalhartolketKAIogMemoryquotientsomvisuellhukommelse
Tsaietal.,1997b=bluecollarworkersW=whitecollarworkers
hl=forskjellhøy/lavekspo
GodderisetalW/C=workersvscontrolsP/C=patientsvscontrols
Nilsonetaltxg=analyse:timebygroup
27
+
27
+
+(g)(e)
+ +
Vurderingaveksponering
IvedleggIIermetodeneforeksponeringsestimatenekortreferert–sålangtmuligslikforfatterav
publikasjoneneselvharbeskrevetmetodene.Videreerforfatternesegneeksponeringsvurderinger
oppsummert–ogsådettesålangtmuligutfrahvordanforfatterneavpublikasjoneneselvhar
publisertsineeksponeringsvurderinger.Typeinformasjonsomerinnhentet,ogvektingenavbåde
informasjonoginformasjonskilder,variererbetydeligipublikasjonene.Detharbidratttilatogså
tabellensomoppsummerereksponeringsvurderingeneharfåttenliteenhetligform.Samletsetter
detaltsåbetydeligeforskjellerimetodenesomharblittbrukttilåbedømmeeksponeringeni
studiene.Deterviderebetydeligeforskjelleripresisjonenieksponeringsbedømmelsene,ogdeter
betydeligeforskjellerivalgavparametresombeskrivereksponeringsestimatene.
Itabell3erenkortfatteteksponeringskarakteriseringavløsemidlenepresentertsammenmedde
nevropsykologisketestresultatene.Tabelleninneholderogsåresultatetfraskåringavstudienei
henholdtilstudieklassifikasjonskriteriene.Detgårfremavtabellenskolonne3omstudienomfattet
bådeeksponerteogkontroller.
28
28
29
USA
Bollaetal.,1995
144
/52
Tyskl 84
and /85
Bockelmannet
al.,2002
47/
47
Sveri
ge
AnshelmOlson
1982
Akilaetal.,2006
6
7
6
4
Land N
Ti
E/K studi
e
klassi
fikasj
onsk
rit.
Finla 11
7
nd/ /11
Referanse
3
2
1
144ansatteienmalingfabrikkeksponertfor140
ppmårhydrokarboner,nærmerebeskreveti:Ford
11pasientermeddiagnosenløsemiddelskade.
"Totallifetimeexposure"bleuttryktsom
OccupationalExposureLimityears(OELY).
OELYutrykketethypotetiskantallårderekspo
neringenharværtpånivåmeddeFinskegrense
verdiene.GjennomsnittligOELYvar12,2medSD
5,3.Gjennomsnittligantalleksponeringsårvar26,6
medSD4,7år.Rangevar724år.
Heltidsansattemedover10åreksponeringfor
løsemiddelblandinger(mixtureofsolvents)klart
overgrenseverdiene(TLV)vedundersøkelsestids
punkt.Målingeravenrekkeløsemidler(gj.snen
3
dag,mg/m )angireksponeringen,ogenindeks
basertpåkonsentrasjonavflereløsemidlerog
deresgrenseverdier(Hygieniceffect).Hyg.effects:
Cleaners:2.94.Langtidseksponerte:0.35.Total:
0.40.XylenogToluenvardedominerende
løsemidlene.
Eksponeringsvurderingav84billakkererebleutført
påbasisavintervjuogmålinger.Allemåledata
angittiml/mm3for6løsemiddel.
EksponeringunderGermanthresholdvalues(GTV)i
2002.Antalleksponeringsår16+10,7.
ForfattervurderernivåunderGTV.
Eksponeringsopplysninger:
Kortsummerthvilkeestimaterogmålingersomer
gjort.Kvantitativeresultatererreferertnårslike
foreligger.
5
7
8
15
16+
10,7
29
(minmax:
2mn43
år)
Cleaners:
gj.sn.4år,
4mnd
Malingsar
beid:24år,
1mnd
Godt
under
ADN
Høyover
ADN
M
L
M
Konsentra Grad
sjon
Høy
Midd
Lav
Relattil
nåv.
ADN
Gj.26,6år H
H
SD4,7år
Åreksp.
Gjennom
sn.(SD);
6
10
6
4
5
5
Digitspan
Interference
BlockdesignHawierR
D2
Simple–choicereactiontime
Citest(Cerebralinsuff.test)
MWTB(Vocabulary)
Serialdigitlearning(dig.span)
TrailMakingTestAogB
Enkelreaksjonstid
Prikker(ModifisertfraBourdon
WiersmaVigilancetest)
BentonVisualRetentionTest
Criticalflickerfusiontest(CFF)
Q16(”Ørebroskjemaet”)
CANTAB:
Spatialspan
Spatialworkingmemory
Patternrecogn
Spatialrecognmem
Pairedassoc.Learning
Eksp Nevropsykologisketestmetoder:
o
beskr
(0
10)
9
Tabell3.Samletabell.Resultatetfraskåringavstudieneihenholdtilstudieklassifikasjonskriteriene,
eksponeringskarakteriseringavløsemidlerognevropsykologisketesteranvendtsamtutfall.
12
Speedof
information
processing
Visual
memory/
spatial
memory
Attention/wm
Memory
Typenevro
psykologisk
utfall
“domene”
TMTB
Pegboard
Executive
Motor
Digitspan
Attention/wm
D2
Speed
reactiontime Verbal/acad
Citest
Vocabulary
Spatialspan
Spatialwm
Pattern
recog
Spatial
recogn
Pairedassoc.
(noenmål)
Enkel
reaksjonstid
Prikker
Benton
Visual
Retention
Test
Nevropsyko
logisketest
utfall
11
30
Sin 19
gapo /26
re
Chiaetal.,1993
44
/
52
/
Eng
land
Cherryetal.,
1985
6
6
30
StudieA:
11,7år
StudieB:
ukjent.
Min.5år
Eksponeringblant45ansatteienvideotapefabrikk 3.4
vurdertbasertpåstasjonæremålingerogvisuell
inspeksjonavarbeidsplasser.Fulltidseksponerings
målingerav4løsemidlerblant19avdisseansatte
Malerefratofabrikker.eksponeringsvurdering
utfraspørreskjemaogjobbhistorikk
StudieA:Antallårsommalerbruktsommålfor
eksponering.Gj.snitteksponeringstid11,7år.
StudieB:Individuelleksponeringsindeks.Antallåri
engittjobbblevektetiforholdtilestimert
eksponeringsnivåfortoluenidetaktuelle
tidsrommet.Historiskemålingeravtoluen197081.
Eksponeringsområdetfortoluenvariområdet100
ppmtilover500ppm.
D,etal.Aquantitativeapproachtothe
characterizationofcumulativeandaveragesolvent exposureinpaintmanufacturers.AmIndHygAssoc.
J.1991;53:226234
StudieA:
N.A
StudieB:
Flere
ganger
overADN
M
N.A
Studie
B:H
Pegboard
Fingertapping
Blockdesign
Digitsymbolsubstitution
Simplereactiontime
Vocabulary
ReyAuditoryVerbalLearningTest
Symboldigitpairedass
Bentonvisuellretentiontest
Studi TrailMakingB
e
Groovedpegboard
A:3 Blockdesign
Dottingtest
Studi TrailMakingA
e
Visualsearch
B:5 Digitsymbol
Simplereaction
Memorytestlearning
Memorytestintrusions
NART
(NationalAdultReadingTest)
TrailMakingB
Groovedpegboard
BlockdesignDottingtest
TrailMakingA
Visualsearch
Digitsymbol
Simplereaction
Memorytestlearning
Memorytestintrusions
NART(Nat.AdultRead.Test)
5
Digitspan
SantaAnaDexteritytest
Fingertapping
Visualreproduction
Motor
Spatial
Speed
Memory
Verbal/acad
Verbal/acad
Digitspan
Attention/wm
SantaAna
Motor
Visualreprod Memory
Pegboard
Blockdesign
Reaction
time
Memorytest
intrusions
NART(korr)
NART
Blockdesign Spatial
Digitsymbol Speed
TMTA
Verbal/acad
Vocabulary
USA
Danielletal.,
1999
31
6
Sør
Afrik
a
Colvinetal.,
1993
22
7
/126
43
/24
5
Chouaniereetal., Fran 34/
2002
krike 89/
DelAFlymekanikere/Romfartsindustrien
22pensjonerteflymekanikere.
Kumulativeksponeringsindekserutarbeidetpå
grunnlagavspørreundersøkelserforhele
yrkeskarrierentilhverenkeltarbeidstaker.Deter
blantannettatthensyntilvarighetogintensitetav
eksponering,frekvensavbeskyttendefaktorer(slik
Additivfaktor=0.471.05.Biologiskmonitoreringav
tetrahydrofuran(THFiblodogurin)publisert
separat:OngCN,ChiaSE,PhoonWH,TanKT.
Biologicalmonitoringofoccupationalexposureto
tetrahydrofuran.BrJIndMed1991;48:61621.
FabrikkA(offset)39arbeidereogfrafabrikkB
(heliogravure)89arbeidere.Intervjuang
jobbhistorikksamtpersonligemålingeravtoluen.
Eksponeringsnivåforbeggefabrikkenevarved
tidspunktfordatainnsamling027ppm.Estimert
historiskeksponeringvar0179ppm.Beregneten
ind”Cumulativeexposureindex”CEI=ppmx
antallårprverksted/avdeling.CEIvariertefra0til
2353ppmår(gj.392+526).
67ansatteframalingsfabrikk.Toeksponerings
grupper:43eksponertigj.snittminst0.3ganger
additiveffektforløsemiddeliblandingperår.
Denandregruppenharetgj.snittpåunder0,3
gangeradditiveffekt(N=24).ACGIHsineTLVerer
benyttetsannsynligvisfra1991daartikkelenble
publisert.
31
31
Minst5
års
ansien
nitet
NA
Rundt
ADN
Under
ADN
NA
M
L
Gj.14år OverADN H
SD=10år
4
6
4
Digitspanforw+backw
ContinuousPerformanceTest(CPT)
Switchingatttention
SantaAna
Pursuitaiming
Fingertapping
Geometicshapes
Digitsymbolsubstitution
Reactiontime
Patternrecognition
Patternmemory
Fourwordlist
Paragraphmemory
Bentonvisualretention
Digitspan
VerbalFluency
WCST
WisconsinCardSortingTest
TrailMakingAogB
Stroopinterference
Fingertapping
Digitspanforward
Digitspanbackwards
SimpleReactionTime(NES)
SymbolDigitsubstitution(NES)
PatternMemoryTest(NES)
Associatelearningtest
AssociateRecall
Synonyms(sim.Vocabulary)
WCST
TMTB
Pegboard
Blockdesign
Digitsymbol
D2
Stroopword
Executive
Motor
Spatial
Speed
Memory
CPT
Attention/wm
Switch
Speed
atttent
Reaction
time
Patternmem
Digitspan
Attention/wm
PatternMem Speed
USA
Danielletal.,
1993
32
USA
Danielletal.,
1999
39/
4
67
7
/126
Kartleggingavnåværendeeksponering.hos39
maleremed118eksponeringsmålingerog
DelBMalere.67pensjonertemalere.Sammetype
eksponeringsvurderingsomidelA.
Kumulativeksponeringsindeksmalerevar3,31
(0,2913,0).
somtypeåndedrettsvern),applikasjonsteknikk,om
arbeidetforegikkinnendørsellerutendørsog
ventilasjonsforhold.Detforeliggerikkemålinger.
Denkumulativeindeksenerikkeknyttetoppmot
kvantitativemålsliksomforeksempel
grenseverdier.Kumulativeksponeringsindeksfor
romfartsindustriarbeiderevar3,77(0,2010,6).
32
#åri
bransjen
37
Under
ADN
NA
M
NA
6
4
GroovedPegboard
Blockdesign
Digitsymbol
D2
Stroopword
Simplereactiontime
LogicalMemoryWMS
RAVLT
Similarities
AphasiaScreening
Vocabulary
VisualReproductionWMS
Benton
Digitspan
VerbalFluency
WCST
WisconsinCardSortingTest
TrailMakingAandB
Stroopinterference
Fingertapping
GroovedPegboard
Blockdesign
Digitsymbol
D2
Stroopword
Simplereactiontime
LogicalMemoryWMS
RAVLT
Similarities
AphasiaScreening
Vocabulary
VisualReproductionWMS
Benton
CPT
Serialdigitlearning
Spatial
Speed
Verbal/acad
Memory
Symboldigit Speed
Pattern
Blockdesign
reactiontime
Vocabulary
Visual
Reprod
Log.Memory
RAVLT
Vis.Reprod.
Sveri
Elofssonetal.,
33
Sveri
ge
Ekbergetal.,
1986
80
25/
6
7
7
UK
Dicketal.,2002
82/
6
Deschampsetal., Fran 72
2001
krike /61
Målingeravnivåeneavflereløsningsmidlerunder
H
33
M
H
Gj.22,9år Rundt
H
ellerover
ADN
25gulvleggeretilordnetenadditivfaktor(AF)
>20
basertpåspørsmåltilalle25omforbrukavlim,og
målingeraveksponeringfor4løsemidlerblant5av
de25.Generellebetraktningeromatnivåenemålt
somadditivfaktor(AF)=47i1970årene,mens
gjennomsnittligAFvar0.5basertpåmålingene.
82malere.Eksponeringsvurderingvhaintervjuog
luftmålinger.
Additivfaktor.AA1formalernevar0,82xOEL
(range0,022,2,SD=0,49).
GjAA1foralleikkemalerevar0,33OEL(range0
0,41,SD=0,07.Gjtidiløsemiddeleksponertarbeid
forikkemalerevar8,4år.
spørreskjemasomregistrererdevanligste
10år
arbeidsoppgavene.Eksponeringsnivåoppgittsom%
avTLVAGGIH1993for6løsmiddel.gj.snittnivå
(hovedsakeligtoluenogacetonforutenxylen,metyl
etylketon,metylisobutylketonognheksan).1124
%TLV,gj.snittdoser1846ppmxår%avTLV
ACGIHer¼avACGIHgrenseverdiene.
Personligemålingeravtoluen:983ppmitrykkerier 5
og184467ppmipatologilaboratorier.Stasjonære
målingeravtoluen:948ppmitrykkerierog50300
ppmipatologilaboratorier.
7
5
4
4
Fingertapping
EyehandCoordination
Symboldigitsubstitution
Patternrecognition
Patternmemory
PairedAssociation
Vocabulary
Digitspanforward
Digitspanbackwards
Continuoustracking
Swithcingattention
Colorword
Simplereactiontime
Digitsymbol
Vocabulary
CPT
TrailMakingB
Gripstrength
Tremorcoarse
Symboldigits
TrailMakingA
PairedAssociates
Associaterecall
NART
Bentonvisualretention
Boltsandpins
Reasoning
Blockdesign
Unfolding
Digitsymbol
Dots
Identicalnumbers
Synonyms
Bentonvisualretention
Mentalarithmetic
Mental
Boltsand
pins
Blockdesign
CPT
TMTB
Gripstrength
Symboldigits
TMTA
Assocrecall
Benton
Vocabulary
recogn
Attention/wm
Motor
Spatial
Attention
Executive
Motor
Speed
Memory
Verbal/acad
Sve
rige
Flodinetal.,
1984
34
Fran 60/
krike 60
Fallasetal.1992
128
Vene 82
zuela /67
Escalonaetal.,
1995
/80
/80
ge
1980
(Iregren,1982)
4
6
7
128løsemiddelpasienterblegrundigintervjuetog
personligemålingerbletattavpågåendeekspo
neringtil27pasienter(197881).Eksponeringvur
dertutfrafrekvens,ekspon.nivåogakuttsymp
tomer.Deltitregrupper:løsemiddeldiagnose,
Gjennomsnittligkonsentrasjonstyren:24.3ppm
Urinmetabolitter:230mg/gkreatinin(minmax:2
1460mg/gkreatinin)for”mandelicacid”,og
57.4mg/gkreatinin(minmax:0.4421.2mg/g
kreatinin)for”phenylglyoxylicacid”902180mg/g
kreatinin)
Konsentrasjonenav6løsemidlermålt2stederien
limfabrikk.Konsentrasjonenavtoluen=58og143
ppm.Konsentrasjonenavnheksan=2og8ppm.
fleremaleprosesseri20bedrifterogberegningav
additivfaktor(AF).GjennomsnittligAFblant
eksponerte=0.21(spredning:0.120.30).”Long”
eksponeringstid.Eksponertemalerestratifiserti5
aldersgrupper,16ihvergruppe.
34
6.5år
(gj.sn)
3.75år
(median)
(minmax:
129år)
Gj.23,7år
min9år
Gj.
20,5år
Min3år
7
H
Flere
ganger
ADN
Flere
H
H
Gj.sn.
M
konsentra
sjon
styren:
24.3ppm
5
4
3
Handdexterity
Fingerdexterity
Fingertapping
Visualgestalt
Spatialtranspositions
Blockdesign
FigureClassification
Digitsymbol
Identicalnumbers
Dots
Simplereactiontime
Synonyms
Distrinctions
Bentonvisualretention
Memorytest
Memorytestreprod
Digitspan
SantaAna
Pursuitaiming
Simplereactiontime
Digitsymbol
Bentonvisualretention
Farnsworth100huetest
Enkelreaksjonstid
Tallspenn
SantaAnadexteritytest
DigitSymboltest(Koding)
BentonVisualRetentionTest
AimingTest
POMS–Profileofmoodstates
Testerikkespesifisert
Motor
Speed
Motor
Spatial
Speed
Memory
NA
NA
Aimingtest Motorskills
Farnsworth Sensory
100Huetest perceptual
skills
SantaAna
Reaction
time
Digitsymbol
arithm
Handdexteri
Finger
dexteri
Blockdesign
Digitsymbol
Ident
numbers
Dots
BentonMem
testrep
Bel
gia
Sveri
ge
Godderisetal.,
2010
Iregrenetal.,
1982
35
Sve
rige
Flodinetal.,
1989
7
34
7
144/ 7
33
/53
17
Engruppefarmasøytiskeproduksjonsarbeidere
(n=144)eksponerti2575månederforkloroform
3
omkringetnivåpå10mgm .Varighetogomfang
aveksponeringpåjobbogprivatblevurdertved
intervju.Detbleinnhentetdatapåhistoriskog
nåværendeeksponering(luftmålingerogbiologiske
prøver)avløsemiddelarbeidernesomjobbetpåden
farmasøytiskefabrikken.Gradaveksponering
oppgittsom%avbelgiskeTLVer.Gjennomsnittlig
eksponeringi%avdebelgiskeTLVenevarfor
kontroller,løsemiddeleksponerteogCTEpasienter
henholdsvis0–0,4–1,34.Totalkumulativekspo
neringsindeksbleberegnetutfragradavekspo
neringxvarighetaveksponeringx%avarbeids
tidenogvar0forkontroller,1,6forløsemiddel
arbeidereog23,94forCTEpasienter.
Engruppepasientermeddiagnose(n=33)er
sammenlignetmeddisse.
Toeksponertegrupper:
34ansatteveddyptrykk(eksponertfortoluen).
Antalleksponeringsårangittsommean=16,3år,
(SD=10,4,min3ogmax32).Gjennomsnittlig
eksponeringfortoluenrundt80ppmfortoluen
35
16år
SD=10
Min.3
Max.32
4,9(2,3
10,7)
23,8
(15,9
28,5)
begynnendeløsemiddelskade,ingenløsemiddel
skade.(Hygieniskeffektområdevarhenholdsvis1,5 Gj.15
3,0,72og0,018.
Målingeravstyreniflerebedrifteriårene1976
11
1987.Konsentrasjonsnivåeneantydettilåligge
3
omkring125mgm iperioden19761980og
3
omkring50mgm iperioden1981til1987.
Flere
ganger
ADN
Under
ADN
OverADN
ganger
ADN
H
L
H
NA
H
4
4
6
Mentalarithmetic
Handdexterity
Fingerdexterity
FigureClassification
Blockdesign
Cylindertest
Reasoning
Blockdesign
Digitsymbol
Samenumbers
Dots
ClaesonDahl
Learningtest
Synonyms
Digitspanbackwards
Eyehandcoordination
Symboldigitsubstitution
Simplereactiontime
Vocabulary
Reaction
time
Digitspan
Reaction
time
Speed
Attention/wm
Speed
Cylindertest Motor
Synonyms
Verbal/acad
21
/21
25/
Bel
gia
Laireetal.,1997
Lashetal.,1991 USA
36
Fran 30/
krike 30
Jegadenetal.,
1993
34
6
7
6
15
36
5år;SD
4.5
18år
SD=11,8
min.1
max.38
259pensjonerteflymekanikereintervjuetpå
12
telefon(førstbrevtil1758).De25somvar
eksponertfordehøyestedoserdiklormetanble
valgtut,mendetbleikkeforetattdoseestimatblant
disse.Historiskemålingeravdiklormetanvariertei
området0825ppm(gj.snitt82236ppm)i
tidsrommet19741986.
(TLVi1982).
34sprøytemalere(blandingseksponering)fraen
annenartikkel.Antalleksponeringsårerberegnettil
mean=18år,(SD=11,8,min=1ogmax=38).Additiv
faktorforblandingseksponering30%avadditiv
faktorberegnetutfraTLV(Sverige1982).
Styrenkonsentrasjoner:22.68ppm(minmax:4
55ppm).Urinmetabolitter:Morgen:37.6mg/g
kreatinin(minmax:0165mg/gkreatinin)
Ettermiddag:574.8mg/gkreatinin(minmax:90
2180mg/gkreatinin).
KorrellasjonStyrenkonsentrasjon–urinmetabolitter
ettermiddag:r=0.73,p=0.001.Urinmetabolitter254
prøver43uker:721.85mg/gkreatinin(CI610833
mg/gkreatinin),svarendetil30ppmstyren.20%av
prøvenetilsvarteover50ppmstyreneksponering.
Oppsamlingoganalyserav25løsemidlerforetatt
enenkeltgangi5fotobutikker.Totalenivåer
løsemidlertilsvarte15%til97%avkumulativTLV
(1597%avadditivfaktor).
H
M
450ppm M
Rundt
ellerover H
ADN
4
4
5
2
Digitspanforwardsandbackwards
Colorwordvigilance
HandEye
Simplereactiontime
Symboldigit
Associaterecall
Associatelearning
Digitspan
PASAT
Stroopinterferens
TrailMakiingTestB
Fingertapping
Gripstrength
Mentalrotationtest
Digitsymbol
Cancellation(Ruff)
Strooptestenkledeltester
TrailMakingTestA
Simplereactiontime
Enkelreaksjonstid
”Choice”reaksjonstid
Tallspenn,forlengsogbaklengs
Digitsymbol
Identicalnumbers
Simplereactiontime
Synonyms
Memoryreproduction
Motor
Attention/
working
memory
Speedof
information
processing
Attention/wm
Digitspan
PASAT
Executive
Stroopinterf Speed
TMTB
Digitsymbol
Cancellation
Stroopenkle
TMTA
HandEye
Enkel
reaksjonstid
Choice
reaksjonstid
Tallspenn
forlengs.
Tallspenn
baklengs
37
Dan 85
mark /86
Mikkelsenetal.,
1988
135
/71
Sveri
ge
Lundbergetal.,
1995
40
/28
Ko
rea
Leeetal.,1998
9
9
6
37
Limavd
elingen:
7,5+5,9år
Ramme
verksted
3,2+5,1
>10
Eksponeringenestimertbasertpåspørsmåltil
33
eksponertemalere.Eksponeringsnivåenedeltinni
tretidsvinduer.Medianforbruk:246litermaling,
gjennomsnitt:3.4litermalingperdag.Verneutstyri
4%avarbeidstiden.Kohortinndelti”high”,
40kvinneligeskoarbeidere,minst5åriindustrien.
Personligelangtidsmålingerav4representative
personerfrahveravdeling(avdforlimingavinner
ogyttersåleogrammelaging).
Additivfaktorviste1,832,39pålimeavdelingen.
Additivfaktorviste0,460,71pårammeverkstedet.
KoreanskeTLV1993.
Eksponeringenestimertbasertpåspørsmåltil
eksponertemalere.Eksponeringsnivåenedeltinni
tretidsvinduer.Eksponeringsestimatenevidere
basertpå”afew”målerapporterogbetraktninger
omforbrukavmaling.Forfatterneberegneten
semikvantitativ”Exposurelimitmonth”indeks
(ELM).Eksponeringenestimerttil<50ELMblant
snekkereog55438ELMblantmalere.
Flere
ganger
høyere
ADN
OverADN
ramme
avdeling
H
H
H
H
6
6
5
Choicereactiontime
Verbalpairedassociate,Imm+delay
Logicalmemory.Imm+delayed
Selectivereminder
Verbalability?
Figuralmemorytest,Imm+delayed
Visualpairedassoc,,Imm+delayed
Visualreproduction
Digitspanforwards
Digitspanbackwards
SantaAna
Pursuitaiming
Simplereactiontime
Digitsymbol
Bentonvisualretention
Corsiblocks
Digitspanforw/backw
WCST
TrailMakingB
Purduepegboard
Blockdesign
Complexfigurecopy
Digitsymbol
TrailMakingA
Simplereactiontime
ClaesonDahlrecall+recognition
Synonyms
Benton
Complexfigurememory
Digitsymbolmemory
Digitspanforw+backw
Sentencerepetition
Sortingtest
Blockdesign
Picturecompletion
TMTB
Symboldigit
Pairedassoc
Pairedassret
WCST
Blockdesign
Benton
SantaAna
Executive
Speed
Memory
Executive
Spatial
Memory
Motor
38
Nede 28
Ruiten,1994
6
6
Sveri
ge
Nilssonetal.,
2010
12
/19
6
Nasterlacketal., Tysk 366/
1999
land 209
28sprøytemalerepåskipsverft.gjennomsnittlig
366malerefraTysklandsvartepåetstandardisert
spørreskjema,angbrukavmaling,frekvens,
påføringsteknikk,arbeidsforhold.EIindeksfor
eksponeringsiste12månederogCEIindeksfor
eksponeringtidenførde12månedeneble
beregnetforhverenkeltmaler.Indeksenblirikke
bruktianalysene.
Åriyrketsommalervar:25,7+10,3(1046).
Semistrukturerteintervjupåtelefon/konsultasjon
utførtpårotasjonstrykkere.Historiskeksponering
fortoluenbleberegnettil1500mg/m3i195060
tallet.Eksponeringenmidtenav1980talletvar
gj.nivåavtoluen43og157mg/3vedto
virksomheter.Antallårmedløsemiddeleksponering
varmedian36,5åroggj.var34,8år.Kumulativ
løsemiddeleksponering(årxhygieniskeffekt):
median102oggj.92
”medium”og”low”eksponert.
Ikkedetaljertinformasjonomkonsentrasjoner,
doserellernivåeravaktuelleløsemidler.
Forfatternevurdererselvestimatet”averycrude
estimateofthetrueexposure”.
38
M
Flere
H
ganger
overADN
på1950
1960
1970
tallet
Overeller
rundt
ADN
1980
tallet.
Harikke NA
datatilå
vurderei
forholdtil
ADN
16,9+9,5 0,33%av
Median:
36,5
Gj.34,8
25,7+
10,3
5
6
1
Dotsaccuracy
Dotstimefluctuation
TrailMakingB
Stroopincongruence
Cylinder
Figureclassification(reasoning)
Blockdesign
Digitsymbol
Dotsspeed
TrailMakingA
Stroopbaseline
Pairedassociates
Wordlistrandomwordsfreerecall
Wordlistorganizationalfreerecall
Wordlistorganizational–cuedrecall
Synonyms
Bentonvisualretention
Digitmemoryspanf+b
Symboldigitmodalitiestest
TrailMakingtestAandB
Pairedassociateslearningand
retention
Vocabulary
Information
Likheter
NART
Visualgestaltlearnandretention
Digitspan(KAI)
KAI
d2(symptomKurztest)
Reactiontime
MWTBVocabulary
Bentonvisualretention
Colorword
Dotstime
fluc
Reasoning
Pairedassoc
Wordlist
cued
Reaction
time
Executive
Attention/wm
Spatial
Memory
Speed
Tysk 105
land /53
Triebigetal.,
1988
39
Tysk 105
land /58
Triebigetal.,
1992
6
8
Tysk 333 4
land Longi
tud
/216
Seeberetal.,
2004
7
Tysk land 128/
127
Seeberetal.,
2009
rland /25
6”typiske”løsemidlermåltved30passive
prøvetakingerpå30forskjelligearbeidsplasser.En
kumulativeksponeringsindeksestimertbasertpå
22stasjonæremålingerog14personligeforetatti
10bedrifter.Storevariasjoneriresultater.Ikke
angivelseavgjennomsnittellertotaldoser
løsemidler.Biologiskmonitoreringavhippurog
metylhippursyreforkontrollavtidligereognylig
eksponering.
Historiskemålingeravtoluennoerotete
presentert:Tidligerehøyteksponerte59+13ppmi
22+7år,ognylighøyteksponerte26ppmi5år.
Forskjeller:459ppmtoluenforhøyt/lavttidligere
eksponerte,og263ppmtoluenforhøyt/lavtnylig
eksponerte.
>10
26
21
39
eksponeringstidpå16,9åroggjestimert
eksponeringsnivå33%avBEIpå1500mgMHA/
gramkreatinin(BEI,ACGIH,1986).CEI5,5+4,7
Båtfabrikk(styren)medhistoriskeluftogbiologiske 14,7+ 6,9
målingerfrabegynnelsenav1982tallet.”
Nivåavstyrenerredusertfra1982/90(430mg/m3
tilsvarende100ppm),tiletter1990/95(340mg/m3
tilsvarende80ppm)og1995(130mg/m3
tilsvarende30ppm)somigjenkorresponderertil
1,500ͳǡͲͲͲͷͲͲ‰Ȁ—”‹ƒ†‡Ž•›”‡ȋȌ
Ϊ’Š‡›Ž‰Ž›‘š›Ž‹…ƒ…‹†ȋ
ȌǤ
M
H
H
Flere
H
ganger
overADN
BEI
Under
ADN
7
5
8
6
Colorwordvigilance
Handeyecoordination
Simplereactiontime
Symboldigitsubstitution
DigitspanF&B
Aiming(MLS)
Pegboard(MLS)
Tapping(MLS)
Steadiness(MLS)
Symboldigitsubstitution
Choicereactiontime
VocabularyMWTB
BentonVisualRetention
Switchingattention
Digitspanf–b
SteadinessMLS
LinetracingMLS
AimingMLS
TappingMLS
Pegboard
Simplereactiontime
Digitsymbolsubstitution
MWTB
SKTpicturereprodandpict.recogn
KAItr
KAIgq
KAIck
Kaicvw
CItest
Reactiontime
D2
MWTB(vocabulary)
KAItr
KAIgq
KAI–ck
Vocabulary
Linetracing
Pegboard
Benton
Verbal/acad
Motor
Motor
Memory
Handeye
Motor
coo
Speed
Symboldigit
Tai
wan
Tai
wan
Tsaietal.,1997
”Bluecollar”
Tsaietal.,1997
”Whitecollar”
40
Tai
wan
Tsaietal.,1996
6
129/ 6
169/ 6
41
/45
tyskeMAKverdier(additivfaktor).Gjennomsnittlig
eksponering,måltsomadditivefaktor=53%avde
tyskeMAKbasertpåDFG,1987.Inndelti5ekspo
neringsgrupper.36%angittåbrukeverneutstyr,
menikkeangittomdissevardehøyesteksponerte.
41arbeidstakerefra6GUP,iTaiwan.
E0(N=45,ingenellerindirekteeksponering):
inkludertadministrasjon,lageret,vedlikeholdav
maskinparkogpolering.Medianoggj.snitts
konsentrasjonavstyrenvarhenholdsvis0,14og1,0
ppm.E1(N=41,direkteeksponering)inkludert
påføringavpolyester,sementereogspraying.
Medianoggj.snittavstyrenkonsentrasjonenvar
henholdsvis8,65og21,9ppm.
Ialt298arbeidstakerefra6malingsfabrikkeri
Taiwan.EI0(ingeneksponering):arbeidstakerefra
administrasjonen,lager,vannbasertmalingog
pulveravdeling.Ingenkontrollgruppe,deekspo
nertedeltitregrupper.Medianadditivfaktorvar0
(range00,04).EI1(laveksponering)inkludert
arbeidstakerefratekniskavdeling,felttilsynog
vedlikeholdavmaskiner.Medianadditivfaktor0,03
(range00,29).EI2(høyeksponering)inkluderer
arbeidstakerefrablanding,sliping,tynning,farge
blandingogpakking.Medianadditivfaktor0,25
(range07,61).BrukavACGIHverdier1990).
Ialt298arbeidstakerefra6malingsfabrikkeri
Taiwan.EI0(ingeneksponering):arbeidstakerefra
administrasjonen,lager,vannbasertmalingog
pulveravdeling.Medianadditivfaktorvar0(range
00,04).EI1(laveksponering)inkludert
arbeidstakerefratekniskavdeling,felttilsynog
vedlikeholdavmaskiner.Medianadditivfaktor0,03
(range00,29).BrukavACGIHverdier1990).
40
EI0:
5,6+7.6
EI1:
5,3+7,5
EI0:
5,2+8,6
EI1:
7,0+7,7
EI2:
7,7+
8,2
E0:
8,4+7,3
E1:
8,3+7,9
L
L
EI0
=neglisjer
bareksp.
EI1=
langt
under
ADN
EI2=
rundt
ADN
EI0
=neglisjer
bareksp.
EI1=
langt
under
ADN
M
M
E0:Lav,
lamgt
under
ADN
E1
underog
rundt
ADN
7
7
7
CPT
Visualdigitspanf+b
Switchingattention
Fingertapping
Symboldigit
Patterncomparision
Patternmemory
Associatelearning
Visualdigitspanf+b
Switchingattention
CPT
Fingertapping
Choiceraction
Symboldigitsubstitution
Patterncomparison
Patternmemory
Associatelearning
Associatelearning,delayedrecogn.
CPT
Visualdigitspanf+b
Switchingattention
Fingertapping
Symboldigit
Patterncomparison
Patternmemory
Associatelearning
Assosicatedelayedrec
Vocabulary
D2
KAIcvw
MWTB
CPT
Attention/wm
CPT
Attention/wm
Pattern
Speed
comp
Patternmem
CPTlatenstd Attention/wm
(+speed)
Sveri
ge
Ørbaeketal.,
1985
41
Ble
gia
Viaeneetal.,
2001
50
/50
90
/27
/64
6
8
41
Flere
H
ganger
overADN
5
9
Dotserror+errorfluct
Cylinderboard
Figureclassification
Blockdesign
Dotstidtotal
Dotsfluctuationtime
Digitsymbol
Serialreactiontime
Pairedassoc
Synonyms
Bentonvisualretention
Digitspan
Colowordvigilance
HandeyeNES
Simplereactiontime
Symboldigit
Associatelearning
Associaterecall
H
>7
Detaljertehistoriskemålingerforhveransatt.
3
Gjennomsn.eksponering:148mgm styrenover
4700timer(1870laminert,spredning=5307505).
90tidligereansatteeksponertforgjenn.sn.157mg
3
m styrenover3610timer(2000laminert,
spredning=1658098).Biologiskmonitorert:Gj.
SnittmEHfenotypeaktivitetetilymfocytter=1.57
1
1
pmolmg proteinmin (spredning=0.542.68).
50malere.Målingerfrafabrikkenog810andre
18år
malingfabrikker.Intervju.Akkumulertløsemiddel
doseberegnetsomsummenaveksponeringstid(år)
xgj.snitteksponeringsnivåitreperioder.
Hyg.effekt(HE)basertpåTLVerfra1982er:1969:
1,75,1974:1,25,1978:1,15og19821,0.Høyekspo
gj.snittdoseangittsomHExårer:(n=15)38,8(18
68).Med.Eksp.gj.sn.dose(n=18)9,9(615).Lav
eksp.gj.snittdos(n=17)2,6(15).SvenskeTLV
(1982)
Associatedelayedrec
Vocabulary
Dotsfluct
time
Digitspan
Handeye
coo
Symboldigit
Speed
Attention/wm
Motor
Speed
Sammenhengmellomnevropsykologisketestresultaterog
eksponeringsgrad
Studieneblederettersortertettervårvurderingavgradaveksponering.Tabell4viserde37studiene
fordeltigruppermedhenholdsvishøy,(rødt),middels,(blått)oglaveksponering,(grønt).
Fortostudier,Nasterlacketal,1999ogDanielletal,1999,varikkeeksponeringsdatatilstrekkeligtilå
kunnevurdereeksponeringeniforholdtilADN,disseermarkertsomikketilgjengelig,NA(grått).
Tabellenviserat21studierblevurderttilåomfattearbeidstakeremedhøy(H)eksponering,
svarendetilateksponeringenidenhøyesteksponertegruppenerhøyereennetnivåsomtilsvarer
ADN(Norge2011)overminst10år(>10løsemiddelår).Detvar12studierhvorgradaveksponering
blebedømttilåværeavmiddelsgrad,svarendetilateksponeringenidenhøyesteksponerte
gruppentilsvarerendoseomkringADN(Norge2011)i310år(310løsemiddelår).Tostudierble
vurderttilåhalaveksponering.Fordissevareksponeringenidenhøyesteksponertegruppenlavere
ennADN(Norge2011)i3år(<3løsemiddelår).
Detrestudienesomomfattetpasienter(Akilaetal,2006;Flodinetal,1984ogGodderisetal,2010)
bleallevurderttilåhahøyeksponering,menavdisseangirikkeFlodinetal.,testresultater.
Innenforfunksjonsområdene”oppmerksomhet/arbeidshukommelse”eller”hurtighetvedinforma
sjonsbearbeiding”,fantmanstatistisksignifikantegruppeforskjellerpåenkelttesteritolvav21
studiermedhøyeksponering,niavtolvstudiermedmiddelseksponering,ogbeggestudienemedlav
eksponering.
Påhukommelsestestenefantmanattrestudiermedhøyeksponeringhaddestatistisksignifikante
gruppeforskjellerpåenkelttesterpåhenholdsvisverbalogvisuellhukommelse,mensfirestudier
medmiddelseksponeringhaddenoengruppeforskjellerpåvisuellhukommelse.Påmotorisketester
vardetsignifikanteforskjellerpåenkelttesterihalvparten(10av21)avstudieneavhøyteksponerte,
oghalvparten(6av12)pådemiddelseksponerte.Detomedlaveksponeringvisteikke
gruppeforskjellerhverkenpåhukommelseellermotorisketester.
42
42
Tabell4.Nevropsykologiskegruppeforskjeller;Høyt(Rødt)Middels(blått)oglavteksponerte(grønt)NA
(Grått).p<0.05+;p0.050.10(+);p>0.10
Executive Attention/ Speedof
functions working
informatio
meomory n
processing
Akila,2006
Cherry,1985studA
Cherry,1985studB
Chouaniere,2002
Deschamps,2001
Dick,2002
Ekberg,1986
Høy
Lav
Escalona,1995
Flodin,1984
Flodin,1989
Godderis,2010
W/C
P/C
Iregren,1982
trykkeri
Lash,1991
+
+
++
(+)
++
++
+
+
+
++
+
(+)(+)
(+)(+)
Lee,1998
Lundberg,1995(A)
Lundberg,1995(H)
Mikkelsen,1988
Nilsson,2010
Seeber,2004
Seeber,2009
Triebig,1992
Viaene,2001
Ørbaek,1985
AnselmOlson,1982
Bolla,1995
Chia,1993
Colvin,1993
Daniell,1993
Elofsson,1980
Fallas,1992
Jegaden,1993
Laire,1997
Ruiten,1994
Triebig,1988
Tsai,1996
Bøckelmann,2002
Tsai,1997B
Tsai,1997W
Daniell,1999*
Painters(P)
Aerospacework.(A)
Nasterlack,1999
(+)
(+)
+
+(g)+(e)
++
§
+
N/A
+
++
++
(+)
+
++
(+)
++
+
+
+
+
(+)(+)(+)
(+)(+)
+
+
§
+
+
++
++
++
+(+)
++++
++
+(g)(+)(e)
+++
++
(+)
(+)
+*
Spat.
Skills/
Percep.
organ.
+
+
§
?
+
+
(+)
Visual
Sens. Motor
Percep skills
skills
Learn Recal Re Learn Re Re
ing
l
co ing
cal co
gn.
l
gn.
+
+
+
+
+
+
?
§
+
+
txg
(§)
?
+
+
+
+ (+)
+txg
(+)
+
(+)
+
43
Verbal/ Verbal
academ
skills
43
++
+
+
+
+
+(hl)
+
(+)
+
+
+
+(+)
+
+
+
+
+*
+ +
+
+
+ ++
+
+
+(g)(e)
(+)
+
Artikkelsammendrag,kvalitet–eksponering–utfall
Avdefireartiklene(Mikkelsen,Lundberg,Triebig(1992),Viaene)somblevurderttilåværeavhøyest
metodiskkvalitetdadeblevurdertmedklassifikasjonskriterieneitabell1(scorepå8og9),
inkludertekuntoavdissemålingeravløsemiddelnivåiarbeidsatmosfæren/metabolitteriurinen
(Triebig,Viaene).MikkelsenogLundbergbasertesinestimeringavløsemiddeleksponeringpåen
eksponeringsindeks,Lundbergsindeksvarbasertpåhistoriskemåledata.Mikkelsenetal.harbrukt
betegnelsen”demensscore”somutfallsmål.Denne”demensskåren”varbasertpåkliniskvurdering
avselvrapportertesymptomer,kliniskeobservasjonerognevropsykologiskefunn,og”demens
skåren”samsvarermeddetviidagkategoriserersomCSE.Funnpånevropsykologisketesteralene
visteentendenstil,menikkesignifikanteforskjelleri,prestasjonerforløsemiddeleksponertemalere
sammenlignetmedkontrollgruppen.Studienrapporterteat(hus)maleremedenberegnet
eksponeringsindekssomoversteg15(l/d/år)haddeenøktrisikoforåutvikleenløsemiddelbetinget
”demens”(=CSE).Studienkonkluderermedat6årskumulerteksponeringforwhitespiritpået
eksponeringsnivåtilsvarende100ppmgirøktrisikoforløsemiddelskade.ILundbergsundersøkelseer
detlagtstorvektpåsymptomersomutfallsmålogkunvedénnevropsykologisktestbledetfunnet
signifikantforskjellmellommalereogkontrollgruppen.Detbleogsåfunnetnoenforskjellermellom
lavtoghøyteksponertemalere.
Triebigsundersøkelseinkluderer105eksponertesprøytemalereog58kontroller(hhv83og42
inkludertianalyseretterkontrollforconfoundere)ogdeterutførtetbegrensetantallstasjonæreog
personligeeksponeringsmålingeritilleggtilbiologiskmonitorering.Detbeskrivesikkesignifikante
forskjelleriprestasjonermellomløsemiddeleksponerteogkontroller,mendetpåpekestegntil
depresjonogkonsentrasjonsproblemervedmerenn30årseksponeringforløsemidler.
Viaeneharundersøkttilsammen117nåværendeogtidligereeksponerteiGUP-industrienog
sammenlignetmedenkontrollgruppepå64ueksponerte.Detforeliggeridennestudiendetaljerte
historiskemålingerforhveransatt.Detkonkluderesmedatmindreenn10årseksponeringforstyren
vedensnittkonsentrasjonpå155mg/m3(jfr.administrativnorm105mg/m3)kanresulterei
persisterendenevrotoksiskeeffekter.Detblefunnetsignifikanteforskjellermellomgruppenepå
enkeltetesterinnenområdeneoppmerksomhet,mentalttempoogøyehåndkoordinasjon,men
utfallenekandelvistilskrivesalder/utdanning,ogdetbleikkegjortnoenkorreksjonforpremorbidIQ.
Undersøkelsenomfatterforenstordeltidligereeksponerte,noesomgirgrunnlagforåantaatman
ikkeharundersøktakutteffekteravløsemiddeleksponering.Detervurdertatartikkelenharsvært
godeksponeringskarakterisering.
Tilsammentolvavartiklenefikkscore7vedvurderingavmetodiskkvalitetmedklassifikasjons
kriterienesomergjengittitabell1.Tiavdissestudienebaserteseginoengradpåmålingerav
løsemidleriarbeidsatmosfæren(Daniell(1999),DickogGodderisharikkeellerbegrensete
måledata).Enkelteavdissetistudiene(Akila,Chia,Ekberg,Flodin(1989),Laire)haddeimidlertidfå
deltakere(<25)ogerderforvanskeligåtilleggesåstorbetydning.Disseomtalesderforikkevidere.
IBøckelmannsinstudieav84billakkererebledetgjortpersonbårneogstasjonæremålingeri
verkstederogfunnetnivåeravløsemidlerunder”GermanThresholdValues”(studiefra2002).Det
blefunnetsignifikantsvakereresultaterhosbillakkereresammenlignetmedkontrollerpåenkelte
nevropsykologisketester,ogforfatternevurdererutfradetteatkroniskeksponeringforenblanding
avløsemidlerkanhanevropsykologiskeeffekterselvomkonsentrasjoneneerundergrenseverdiog
44
44
deeksponerteikkerapportererommerkognitivesymptomer.Deobserverteforskjellenekan
imidlertidtilskrivesforskjelleripremorbidIQ;Deeksponertehaddebådelavereskolegangogde
prestertelaverepåtesten”Ordforståelse”,somoftebrukessommålpåpremorbidIQ.
Escalonahar82eksponerteisinstudie,menmedsværtbegrenseteeksponeringsopplysninger.Det
rapporteresatsammenlignetmedkontroller,fantmansvakereresultatvednevropsykologisketester
hosdeltakeremedengjennomsnittligeksponeringstidpå8år,ogmedeteksponeringsnivåavfor
eksempeltoluenpå58og143ppmitoforskjelligegrupper.
Iregrenstuderteeffekteravtoluenpå34trykkeriansatte.Detblebruktgraderteeksponeringsdata,
mendefantikkenoendoseresponssammenheng.
Seeberetal(2009)fantatlangtidseksponeringforetnivåavstyrenpå27ppm(116mg/m3)isnitt
gjennom15årikkevarassosiertmedøktrisikoforredusertkognitivellerpsykomotoriskfunksjon.
Riktignokvardetettunntak,resultatenepåBentonsvisuellehukommelsestestvarsvakerehosde
langtidseksponerte.Ogsåfingerferdighet(pegboard),varsvakere,mendenneeffektenforsvanti
eksponeringsfriperiode.Denneartikkelenerdetvurderttilåhagodeeksponeringsdata.
Etutvalgavøvrigeartiklersomblevurderttilåhalavere(64)metodiskkvalitet,kommenteres
nedenfor:
Cherryetal.,somtotalthar96eksponertedeltakerefordeltpåtostudier,fantikkeforskjelleri
prestasjonermellomeksponerteogueksponerteforgruppenkuneksponertfortoluen,men
signifikanteforskjellermellomgruppeneksponertforflereløsemidlerogenkontrollgruppei
prestasjonpåfiretester.Doseresponssammenhengbleikkefunnet,menendelavdeeksponerte
haddeforholdsviskorteksponeringstid.
Tsai(1997)harinkludert81ansatteimalingsfabrikkeridestatistiskeanalysenehvorav41ansatte
vardirekteeksponert,foråsepåeffekteravlaveløsemiddelnivåer.Dehøyesteksponertehadde
værteksponert7,7+8,2årogmedianadditivfaktorvar0,25(range07,6).Detblefunnetdårligere
prestasjonerienkeltenevropsykologisketesterinnenområdenementalttempoogoppmerksomhet,
for”bluecollar”ansatte,etterkorreksjonforIQ.
Chouanierekonkluderermedatdetermuligateksponeringfornivåerunder50/100ppmtoluenkan
gilangtidseffekter(jfr.ogsåEscalonasinstudie).Utfallbleprimærtfunnetpåtallspennfor
nåværendeeksponeringogtempoforkumulativeksponering.Studiengirikkegrunnlagforå
konkludereiforholdtildoseresponssammenheng.DetsynesikkeåværekorriertforpremorbidIQ.
Colvinsinstudiekanikkesinoeomdoseresponsforhold,meneksponeringsnivåenevarunder
ACGIHterskel(1993).
Danielletal(1993)finnersammenhengmellomhøyløsemiddeleksponeringogentestformentalt
tempo,menklarerikkeskillemellomeffekteravnåværendeeksponeringogevt.kroniskeeffekterav
langtidseksponering.
Elofssonharogsårikeligmedmåledataisinartikkel,menserprimærtpåomløsemidlerkangi
effekterpånervesystemet,ikkehvormyesomskaltilaveksponeringforågieffekter.
Leefinneretdoseresponsforholdforenavtestene(hurtigfingerferdighet)medencutoffpå10år
ellerlengerløsemiddeleksponering(blandingseksponering).Ingenavmålingenesomvargjort
overskred1993TLVverdieniKorea.
Nilssonetal.,2010hargjortenreundersøkelseav12rotasjonstrykkereog19kontroller25åretter
opphørteksponering.Vedførsteundersøkelsebledetikkefunnetsignifikanteforskjellermellom
gruppene.Veddennereundersøkelsenbledetfunnetmeruttaltreduksjoniverbalhukommelseog
45
45
figurklassifisering(ikkeverbalabstraksjon/resonnering)hostrykkereogetdoseresponsforholdfor
sistnevnte.IdennestudienerdetkontrollertforpremorbidIQ.Detkonkluderesmedateksponering
tidligilivetkankommetiluttrykksenereilivetnårhjernensreservekapasitetermindre.
Ruijtenetal.,1994undersøkteenlitengruppepå28malereogsammenlignetmedenueksponert
gruppepå25.Malereprestertesvakerepå3av5nevropsykologisketester.Detbleikkekontrollert
forpremorbidIQutoveratdeltakerneblematchetmedhensynpåutdanningsnivå.Dehaddeen
gjennomsnittligeksponeringstidpå16,9år,meneksponeringsnivåvarvanskeligåberegneutfra
artikkelen.
ITsai(1996)sinstudiefraGUPindustrienbledetforetattpersonligemålinger,ogblantde
eksponertevarmedian/gj.sn.styrenkonsentrasjon7,9/21,9ppm.Detblefunnetsignifikant
assosiasjonmellomstyreneksponeringogutfallilatenstidpåentestforvedvarendeoppmerksomhet
samtvibrasjonsterskel.
Oerbaecketal.fantsignifikanteforskjellermellomeksponerte(>5år)ogkontrollerpåenavtitester.
Flodin(1984)harvurdert128løsemiddelpasienter.Fordeleravgruppenbledetgjennomført
målingeriarbeidsmiljøet.Pasientersomfikkdiagnosenpsykoorganisksyndromhaddevært
eksponertforløsemidleri9årellermer,mendeterikkegittopplysningeromtestresultateridenne
artikkelen.
Deallerflestestudienesomergjennomgåttertverrsnittsstudier.Seeberetal,2004erimidlertiden
kohortstudiemeddeltakerefra13trykkerierogtotalt192deltakeresomgjennomførtealletestene.
Målingerblegjortihelestudieperiodenfra19962001.Detblekonkludertmedatdetikkevarfunnet
nevropsykologiskeeffekterrelaterttillangtidseksponeringfortoluenvedaktuelteksponeringsnivå
(<50ppm).
46
46
Kortbeskrivelseavdeenkeltestudiene
Akila,R.,Muller,K.,Kaukiainen,A.,andSainio,M.Memoryperformanceprofileinoccupational
chronicsolventencephalopathysuggestsworkingmemorydysfunction.J.Clin.Exp.Neuropsychol.
2006;28[8],13071326.
Detteerenpilotstudiesomharundersøkthukommelsenhos11mennmedbekreftetkroniskløsemiddelbetinget
encephalopati.11bygningsarbeidere(somhaddedeltattitidligereFIOHstudiertjentesomkontroller).Utvalgetble
gjortpågrunnlagavalder,antallårutdannelseogestimertprimærintelligens.TheCambridgeNeuropsychological
TestAutomatedBattery(CANTAB)blebenyttetforåundersøkekognitivfunksjon.Eksponeringenbleanslåttpå
grunnlagavpasientensjobbeskrivelse(totaltidiarbeid,beskrivelseavoppgaverhvorløsemidlerblebenyttet,
ventilasjonogbrukavpersonligverneutstyr).OccupationalExposureLimitYears(OELY)bleberegnet.Encefalopati
pasientenehaddemild,irreversibeldysfunksjonminstettårettersisteeksponeringforløsemidler.Ifølgeforfatterne
lignethukommelsessviktenmestpådetsompregerpasientermedParkinsonssykdom,ogvarforskjelligfradetsom
sesvedtidligAlzheimerssykdom.Detmestuttaltefunnetvarproblemermedarbeidsminne.
Studiengirikkegrunnlagforåvurderedose/effektforholdvedløsemiddeleksponering.
AnshelmOlsonB.EffectsofOrganicSolventsonBehaviouralPerformanceofWorkersinthepaint
industry.NeurobehaviouralToxicologyandTeratology,Vol.4,pp.703708,1982.
DetteerensvensktverrsnittstudiemedmålåundersøkeeffekteravløsemiddeleksponeringpåCNSvha.
nevropsykologisketester.Deneksponertegruppenpåtotalt47blevalgtfraåttemalingsfabrikkerogomfattetde
somarbeidetmedrenhold(antatthøyesteksponert,n=9)ogdemedlengsteksponeringsvarighet(minimum10år,
n=38).Totalt47ueksponertekontrollerblematchetmtp.kjønn,utdanningogtypebostedogbestodbl.a.avslipere,
dreiereoglagerarbeideresomarbeidetbl.a.vedmalingsogverktøyfabrikker,lager,ogglassverk.
Gjennomsnittsalderforbeggegruppene(eksponertogueksponert)var51år(range2064),renholdere40år(2058)
oggruppenmed>10årseksponering54år(2764).Gruppenrenholderehaddegjennomsnittligansettelsestid4år4
mndr.oggruppenmed>10årseksponering24år1mnd.Detbleutførtpersonligemålingeravløsemiddel
eksponeringenpåarbeidstakernesammedagsomdebletestetnevropsykologiskogresultatetbeskrivesbl.a.iform
avhygieniskeffekt(tilsvareradditiveffektsettiforholdtilsvenskTLVpådentiden)ogrenholderehaddeen
hygieniskeffektpå2,94mensdelangtidseksponertelåpå0,35.Deviktigsteløsemidlenevartoluenogxylen.
Nevropsykologisktestingblegjortommorgenenførarbeidetsstartogomettermiddagenetterarbeidetsavslutning,
medfåunntakimidtenavarbeidsuken,medettestbatterisominkluderteenkelreaksjonstid,perseptuellhurtighet,
korttidshukommelseog”criticalflickerfusion”.Etspørreskjemablebruktforåangisubjektivesymptomer.De
eksponerteprestertesignifikantdårligereennkontrollgruppenpåtesterpåenkelreaksjonstid,perseptuellhurtighet
ogkorttidshukommelseogdetvarforskjellbådeimorgenogettermiddagstestingen.Testresultaterforde
eksponertevardårligerepåettermiddagen.Forskjelleniprestasjonerkunneforenstordeltilskrivesresultateri
gruppenmedhøy,menkorteksponering,ogtolkesavforfatterensometresultatavakutteffekter.Forfatteren
konkluderermedatstudienbekrefterakutteffekteravløsemidlerpånervesystemet,ogselvomikkedetteerlike
entydig,ekskludererdethellerikkeeffekteravlangtidseksponering.Studienharetbegrensetantalldeltakereogdet
erikkekorrigertforviktigeconfounderesomf.eks.alkoholmisbruk,CNSsykdomm.m.Attestingenergjennomført
midtiarbeidsukengjørdetvanskeligåskillekroniskefraakutteeffekter.Detergjennomførteksponeringsmålinger
ogselvomeksponeringsnivåfordelangtidseksponerteervesentliglavereenndehøyteksponerte,erdetviktigå
væreklaroverathygieniskeffekterberegnetiforholdtilenTLVsomliggervesentlighøyereenndagensnorske
administrativenormfordeviktigsteløsemidlene;toluenogxylen.Delangtidseksponerteerikkedeltinnigrupper
ettereksponeringstidognoendoseresponssammenhengerikkebeskrevet.Utoveråkonstatereateksponeringen
kangiakutteffektergirdenikkesvarpåhvorlang/høyeksponeringsomskaltilforåmedføreøktrisikoforvarige
nevropsykologiskeeffekter.
47
Bockelmann,I.,Darius,S.,McGauran,N.,Robra,B.P.,Peter,B.,andPfister,E.A.Thepsychological
effectsofexposuretomixedorganicsolventsoncarpainters.
Disabil.Rehabil.1562002;24[9],455461.
Detteerentverrsnittsstudiesomharsommålåundersøkeomdetfinneslettekliniskeeffekteravkronisk
eksponeringforlavenivåeravløsemidler,vedåvurderekognitivfunksjonhosbillakkerere.Deltakereerbillakkerere
medminimum5årseksponeringforløsemidler,n=84.Kontrollgruppe;arbeidereikkeeksponertforløsemidler,n=
85.Ekskluderinghvisalkoholmisbruk,medisinering/brukavillegalemedikamenter,hodeskader,epilepsi,hyper
tensjonogeksponeringforløsemidlerpåfritiden.Detvarsignifikantforskjellialder(billakkerermean36,9+9,9år,
kontrollgruppen40,8+10,4år).Confounderekorrigertfor:nyligeksponering,utdanningsnivå,røyking,urinprøverfor
nikotin/koffein,alder,alkoholforbruk.Eksponering:Vurdertutfraanamneseogarbeidsanamnese.Detbleogsågjort
målingerifemverksteder,personbårneogstasjonære.Konsentrasjoneneblefunnetlave,undertyskeTLVverdier.
Undersøkelser:Kliniskeundersøkelser:blodprøver,kliniskundersøkelseinklnevrologiskogoftalmologiskunder
søkelse,ogurinprøverpåkoffein,nikotin,illegalestofferogmedikamenter.Psykometrisktestbatteri:Sekstester
(MWTBBlockdesigntest,CI,D2,SimplechoicereactiontimetestogDigitspantest).Itilleggspørreskjema:PNF
(PsycologicalandNeurologicalQuestionnare)Funn:BillakkereskåretsignifikantsvakerepåiMWTBtest(Ordforråd)
somindikatorpåpremorbidintelligens,iendeltestavCItest(billakkereretrengtelengretid),D2test(tempolavere
ogøktantallfeilhosbillakkerere),simplechoicereactiontimetest(billakkereretrengtelengretid),digitspantest
(billakkererehuskersignifikantfærresifre).§PåPNFvardetsignifikanteforskjeller(verreresultatforbillakkerere)
forpsykovegetativesymptomeroglavereaktivitetsnivå(mangelpåenergi,nedstemthet,apatiskfølelse).Detvar
ogsåsignifikanteforskjellerinevrologiskesymptomer(balanseproblemer,nummenhetsfølelseiekstremiteter).Det
varikkesignifikanteforskjelleriselvvurderthukommelseogkonsentrasjon.Enfinneraltsåatkognitivefunksjonerer
påvirketideneksponertegruppenavbillakkerere.Itillegghardissemersymptomerennkontrollgruppen.Det
trekkesderforutavdetteatenkroniskeksponeringforblandingavløsemidler(evadditiveeffekteravhverandre?)
kanhanevropsykologiskeeffekterselvomkonsentrasjoneneerunderTLV.Deeksponerterapportererikkeselvom
størreproblemermedhukommelseogkonsentrasjon,dettekanværeuttrykkforenhealthyworkereffektelleratde
eksponerteikkeerblittoppmerksomselvpådetteenda.Ispørreskjemaerdetnevntatenharspurtomdeltakerne
brukerverneutstyr,menresultatetavdetteerikkeoppgitt.Dettevirkerlikevelsomengodtgjennomarbeidetstudie
derdeltakerneerbasertpåtilfeldigutvalg,eksponeringenhoslakkererneergodtgjennomarbeidet,ogdetertatt
hensyntilmangerelevanteconfoundere.Måletforstudiensynesåværeoppfylt.Deflestearbeidstakereibillak
keringidagereksponertforlavenivåeravenblandingavløsemidler.Iforebyggingsøyemederstudiennyttigdaen
utfradettevilkunneantydeatkognitivefunksjonerkanbliforverretførdetkliniskkommerfram.Deterdermed
fortsattviktigåfokuserepåbrukavverneutstyr.Studienkanværenyttigforløsemiddelprosjektet,mendenkunne
værtendamernyttigomdeeksponertevardeltinniundergrupperutfraeksponeringenogdetdermedkunnevært
muligåsinoeomdoseeffektiforholdtilresultatene.
§DetserikkeutsomatforskjelleneiandretestererkorrigertforforskjelleripremorbidIQ(ordforråd)eller
utdanning.Detersignforskjelli7av12analysereller5av7tester(inklforskjellipremorbidIQ(ordforråd)).
Bolla,K.I.,Schwartz,B.S.,Stewart,W.,Rignani,J.,Agnew,J.,andFord,D.P.Comparisonof
neurobehavioralfunctioninworkersexposedtoamixtureoforganicandinorganicleadandin
workersexposedtosolvents.Am.J.Ind.Med.1995;27[2],231246.
Studienerentverrsnittsstudiehvormålsetningenvaråundersøkeomresultateneavetutvalgnevropsykologiske
testervarulikthosarbeidstakeresomvareksponertforenblandingavorganiskogikkeorganiskbly,sammenlignet
medarbeidstakeresomvareksponertfororganiskeløsemidler.Gruppensomvareksponertforblybestodav190
mannligearbeidstakeresomarbeidetmedproduksjonavorganobly.Gruppensomvareksponertforløsemidler
bestodav144mannligearbeidstakeresomarbeidetvedtoulikefabrikkerformalingsproduksjon.Itilleggvardeten
kontrollgruppesombestodav52arbeidstakerefrablyfabrikken,mendissehaddearbeidsoppgaversomikke
involverteeksponeringfordeaktuellekjemikalier.
48
Eksponeringenforblyogorganiskeløsemidlerbleestimertutfrapersonalopplysningeromdeansattemedhensyn
påjobbhistorie.Viderefantesdetyrkeshygieniskemålingerfraallefabrikkene.Individuelleyrkeshistorierkunne
dermedkoplestilyrkeshygieniskemåleresultaterogutfradettekunnedeenkeltearbeidstakerneplasseresiulike
grupperforgradaveksponering,medhensynpådoseogtid.Detaljeriforholdtileksponeringsvurderingerer
publisertiandreartikler.
Iutvelgelsenavdeltakeretilstudienblepersonermednevrologisketilstandersomgjennomgåtthodetraumeeller
kramperekskludert.Detsammegjaldtforpersonermedkjentalkoholmisbruk,psykiatriskelidelserogdemedannet
morsmålennengelsk.Deløsemiddeleksponertehaddelavereutdanningoglavereskårepåordforråd,sommålpå
premorbidevnenivå.Studiendrøfternoeomconfounderesomalderogutdanning,ogvariablenealder,ordforrådog
rasebletatthensyntilibearbeidelsenavresultatene.
Resultatenefrastudienviseratbådeeksponeringforblyogløsemidlervarassosiertmedreduserteprestasjonerpå
utvalgtenevropsykologisketester.Gruppensomvareksponertforløsemidlerskåretsignsvakereennkontrollenepå
testersomstillerkravtilspatialoeferdigheter,mentalttempo,fleksibilitetoghurtigfingerferdighet,menikkepå
testerpåhukommelse,læring,oppmerksomhetogfingertempo.Nårensammenlignereffektstørrelseviste
eksponeringforblyentendenstilstørrereduksjonitesterpåhukommelse,læringogoppmerksomhetenn
eksponeringforløsemidler.Viderebledetigruppensomvareksponertforblyrapportertmernevropsykiatriske
symptomerennigruppeneksponertforløsemidlerogikontrollgruppen.Vedundersøkelsepåreduksjoni
nevropsykologisketesterhosdesomhaddeværteksponerti<10år,varreduksjonenstørsthosdesomvar
eksponertforløsemidler.Vedeksponering>18årvarreduksjonenstørsthosdesomvareksponertforbly.Det
konkluderesmedatstudienseruttilåviseatdeterforskjellinevropsykologiskfunksjonhosblyeksponerte
sammenliknetmedløsemiddeleksponerte.
Dennestudienerkanskjelittpåsideniforholdtilvårtfokus.Dengirimegetlitengradopplysningersomkanbrukes
tilåbedømmehvilkenivåeksponeringfororganiskeløsemidlersomskaltiloverhvorlangtid,førrisikoforvarig
skadepånervesystemetinntreffer.Studienerentverrsnittsundersøkelse,ogerdermedliteegnettilåbelysevårt
spørsmål.Videreframgårdetikkefullstendigavdenneartikkelenhvordanberegningenaveksponeringenergjort,og
deterogsåenvisstvilommulighetenforakutteffektererfjernet.Testenblegjortistedetforetarbeidsskift,hvilket
betyratdetforenkeltekanhaværtmindreenn24timersidensisteeksponering.
Cherry,N.,Hutchins,H.,Pace,T.,andWaldron,H.A.Neurobehaviouraleffectsofrepeated
occupationalexposuretotolueneandpaintsolvents.Br.J.Ind.Med.1985;42[5],291300.
ArtikkelenomhandlertotverrsnittsstudierderiA:44arbeidstakereeksponertforfleretyperløsemidlerogB:der52
arbeiderutelukkendeeksponertforToluenblirsammenliknetvhanevrofysiologiske,og–psykologiske/adferdstester
medikkeeksponertekontrollgrupper.KontrollgruppeniAblekontrollertmotalder,alkoholforbrukog
utdanningsnivå,mensiBkontrollertforalder,etnisitetogansettelsesvarighet.SpørreskjemavisteatgruppeneiB
ikkeskiltesegpåutdanningsnivå,alkoholforbruk,medikamentinntakellersykefravær.
Enkunnefinneenvissforskjelligruppeneeksponert/ikkeeksponertvednerveledningshastighet,menikke
signifikanteresultatersomkanforklaresutfraløsemiddeleksponeringen.Manfantførstenforskjellidefleste
nevropsykologisketesteneforstudieA,menetteråhakontrollertforpremorbidevnenivå(lesetest),gjensto
forskjelleriBlockdesign(spatialeferdigheter),Pegboardtest(hurtigfingerferdighet),reaksjonstid(tempo)ogantall
feilpåenhukommelsestest.ForstudieBfanteningenforskjellermellomeksponerteogkontroller–forutenlavere
lesetestskårehosdeneksponertegruppen.Mankunneikkefinnesikretegnpådenkumulativelangtidseffektenfor
løsemiddeleksponeringinoenavdeeksponertegruppene.EksponeringenblestipulertiAutfraenundersøkelse
foretatti1980der8malereblefulgti2dager,dertidogkonsentrasjonerforløsemidlerblelagttilgrunnforde
eksponeringsnivåervurdertfordeeksponertearbeidstakerne.IBbleToluenkonsentrasjonerfraårligemålingeri
fabrikkenfra1976lagttilgrunnforeksponeringsvurderingene.
Denneartikkelenfinnerikkederesultateneeniannenforskningharsett,vedrørendeløsemiddeleksponeringog
positivefunnvednevropsykologiskeog–fysiologisketester.EnsvakheteratmaniBtillotdeltakelsefra14personer
49
medkortereeksponeringstidenn5år,somogsåønsketådeltaiundersøkelsen,ogatgjennomsnittlig
eksponeringstid/ansettelsestidvar11,7år.
Deterusikkertomlangtidseksponeringblegradert,elleromgruppensomvareksponertover5årblebehandletlikt.
Dettekommerikkefremavteksten.
Enkanderfortroatenstordelavdelangtidseksponertelikevelikkeharværteksponertlengenoktilåhautvikletde
nevrofysiologiskeognevropsykologiskeendringersomandretesterharvist.
Envilderformeneatartikkelenikkekangisærlignytteivårtpågåendeprosjekt.
Chia,S.E.,Ong,C.N.,Phoon,W.H.,Tan,K.T.,andJeyaratnam,J.Neurobehaviouraleffectson
workersinavideotapemanufacturingfactoryinSingapore.Neurotoxicology.1993;14[1],5156.
Detteerentverrsnittsstudiehvor19eksponertearbeiderebletestetca.60timerettersisteeksponering.26ikke
eksponertekontrollpersoner,matchetpåetnisitet,alderogutdanningtjentesomkontrollgruppe.Arbeidstakernevar
eksponertforenblandingavløsemidler.Målingerutførtipustesonengjennomarbeidsdagenblebenyttetforå
beregnetotaldagligmengde/konsentrasjon.
Confounderemanhartatthensyntil:Alder,utdanning.Nevrologisksykdom,psykiatrisksykdom,muskel
skjelettlidelser.Alkoholkonsum.
Detbleikkepåvistnoensammenhengmellomdoseogeffekt.Gjennomsnittligeksponeringstidvar40,2måneder.
Detblefunnetforskjellermellomgruppenemht.SantaAnaDexteritytestnårdenneutføresmedrbeggehender
samtidig(ingensignifikantforskjellforhendenehverforseg),DigitSpanogVisualReproduction.Deterikke
kontrollertforpremorbidIQellerutdanningsnivåianalysene.Testbatterietersværtbegrenset.
Graderteeksponeringsdatablebaredelvisbruktianalysen.Dagsmengdeblevurdert,menikketideksponert.
Studienharenmatchetkontrollgruppeogdetertatthensyntilviktigeconfoundereogmålingeravløsemiddeldose
perdag.Svakhetervedstudienerdetlaveantalletdeltagere,korttotalgjennomsnittligeksponeringstidogattestene
erforetatttettopptileksponering(ca.60t.ettersisteeksponering).Artikkelenvurderessommindrenyttigiforhold
tilproblemstillingendafunnenemestsannsynligskyldeseffekteravnyligeksponering.
Chouaniere,D.,Wild,P.,Fontana,J.M.,Hery,M.,Fournier,M.,Baudin,V.,Subra,I.,Rousselle,D.,
Toamain,J.P.,Saurin,S.,andArdiot,M.R.Neurobehavioraldisturbancesarisingfromoccupational
tolueneexposure.Am.J.Ind.Med.2002;41[2],7788.
MåletmeddennestudienvaråundersøkeomarbeidseksponeringforToluenunder100ppmoghvismuligunder50
ppmkunneginevropsykologiskeeffekter.Design:Tverrsnittsstudie,1994/95,trykkeri.FabrikkA(offsettrykk,n=34),
FabrikkB(dyptrykk,n=89).EksklusjonvedsykdommersomkanpåvirkeCNSellereksponeringforandre
nevrotoksiskekjemikalier.Confounderekorrigertfor:Alder,kjønn,alkoholkonsum,eksponeringavandre
nevrotoksiskesubstanser/løsemidler,utdanningsnivå,sykdommer,medisiner,inntakavdrikkerførundersøkelse(eks
kaffe,te),dagsform,erfaringmedåbrukepc,psykiskefaktorer,nyligeksponering(48timer).Eksponering:Måltmed
personbårnedosimetreoverendag(fabrA)ogover4dager(fabrB).Viserlavenivåeravtoluen(027ppm).Målinger
fra1981ifabrikkBsammenmednåværendemålingererbruktforåestimeretidligereekspo(0179ppm)og
sammenlignetmedfranskedatabaser.Deterberegnetkumulativindeks(CIE)forhveransattutfraeksponeringsår
ogoppgaver(02353ppmår).Deltakerneerdeltinni4grupper(liktantalligruppene)utfraøkendeeksponering.I
tilleggerdetdeltinn5grupperfornåværendeeksponering(0>25ppm).Tester:Psykometrisketester
(computerbasert):6utvalgtetesterfraNES(NeurobehavioralEvaluationSystem).Symptomer:Spørreskjemaet
Euroquest(5emner,89spm).
Hovedfunn:Kumulativeksponering(CEI):Psykometrisketester:Ikkesignifikantefunnutenomøktspredning
(standardavvik)iprestasjonpåPatternMemory(PMSD)somøktemedøkendeCEI(p0,05).Gjennomsnittskåren
(PMM)økteogsånoe,menikkesignifikant(p.0.08).Symptomer:Tendenstilatkognitivt,humørogakuttsymptomer
øktemedøkendeCEI,ikkesignifikant.Nåværende(current)eksponering:Psykometrisketester:Signifikant
sammenhengmellomtallspennforlengs(DSF)ogtallspennbaklengs(DSB)ogøkendeeksponering.Assosiativlæring(
50
AL)ogAssosiativgjenkalling(AR)bleogsåpåvirketmedøkendeeksponering,ikkesignifikant.Symptomer:Tendenstil
atakutte,kognitiveoghumørsymptomerøktemednåværendeeksponering,ikkesignifikant.
Determyepositivtmedstudien:Detergjortmålingerifabrikkeneogsammenlignetmedhistoriskedata.Kumulativ
indeksforeksponeringberegnet,ogdeterkontrollertforenrekkeconfoundereogakutteksponering.Enhartatt
utgangspunktirenttolueneksponerteivarierendegrad,dettekaniutgangspunktetgietgrunnlagforåsinoeom
doseeffekt.Imidlertid:Brukavverneutstyrerikkeoppgitt.Nerlavogdeterikkegodresponsrate,nedtil43%,enda
mindrefratrykkpressenmedhøyesteksponering,dettekangiseleksjonsbias.Itillegggirgruppefordelingmedlikt
antalligruppeneuforholdsmessigstorvariasjonidenhøyesteksponertegruppenavCIE(>440ppmår(2353ppm
år))ogutvannereksponeringsopplysningene.Formåletmedstudienvaråundersøkeomlangtidseksponeringfor
Toluenkanginevropsykologiskeeffektervedlavereeksponeringenn10050ppm.Konklusjoneneratenkanfinne
dettevedlavenivåeravnåværendeeksponering(2av6tester).Pålangtidseksponeringerdetfunnetsignifikant
utslagpåentest(av6),mengruppefordelingensomnevntovergjøratdetervanskeligåsinoeomdoserespons,og
studienblirderforavbegrensetverdiforvårtløsemiddelprosjekt.
Colvin,M.,Myers,J.,Nell,V.,Rees,D.,andCronje,R.Acrosssectionalsurveyofneurobehavioral
effectsofchronicsolventexposureonworkersinapaintmanufacturingplant.
Environ.Res.1993;63[1],122132.
Detteerentverrsnittstudiehvor84arbeidereienmalingfabrikkbleundersøkt.Eksponeringsnivåetblebestemtpå
grunnlagavfirmaetsyrkeshygieniskedata,ogenundersøkelseavaktuellenivåeravløsemidleriluften.
EksponeringsnivåenevarunderACGIHterskelgrenseverdier.7arbeiderebleekskludert,24klassifisertsomikke
eksponertog43someksponert.Prestasjonenepådenevropsykologisketestenevardårligerepå27av33mål(deter
ikkegjort27tester,flereskårerforhvertest)ideneksponertegruppen,menbaretotestervistesignifikant
reduserteresultater:Latenstidpåtotesterpå”switchingattention”(responshemming/regelveksling).Nårman
benyttetenmultiplelineærregresjonsmodellogtokhøydeforalder,skolegangogalkoholkonsum,fantmanat
gjennomsnittliglivstidsløsemiddeldosevarensignifikantprediktorforfiretester:Latenstidprestasjonpå
”ContinuousPerformanceTest”(CPT),latenstidfor”SwitchingAttentionTest”sombeggeermålpå
oppmerksomhet,samtgjennomsnittligreaksjonstid,oghurtigmønstergjenkjenning(patternrecognition)sommålpå
mentalttempo.Studiengirikkegrunnlagforvurderingavdose/effektvedeksponeringforløsemidler.
Daniell,W.,Stebbins,A.,O'Donnell,J.,Horstman,S.W.,andRosenstock,L.Neuropsychological
performanceandsolventexposureamongcarbodyrepairshopworkers.
Br.J.Ind.Med.1993;50[4],368377.
Dennetverrsnittstudientarforseg124ansatteibilopprettingsbransjen.Debledeltinni4grupper(høypågående
eksponering,middelspågåendeeksponering,lavtidligereeksponering,lavutentidligereeksponering).Detbleikke
settstoreforskjellerigruppenemtpalder,utdanningsnivå,alkoholforbruk,tidligerehodeskader,medikamentbruk
ellertidligeresykdommer.Allerekruttertedeltakeresomjobbetsomsprøytemalereogdeikombinasjonsstillinger
blefulgtover2dagermedpersonbårnepassivekulldosimetre.Dettebleogsågjennomførtforhalvpartenav
deltakerneutendirekteløsemiddeleksponering.Pgadetteblegraderingenidefiregruppenemuliggjort.Avdisse
gjennomførte110deltakereviderenevropsykologisketester.Deltakernefradehøyereeksponertegruppeneangav
mersubjektivtoppfattedenevrologiskesymptomerenndelaveksponerte.Veddenevropsykologisketestenefant
mansignifikanteforskjellerpåtestersomstillerkravtilmentalttempovedsammenlikningavgruppenmedhøyere
pågåendeeksponeringoggruppenemedlavereeksponering.Mansåingenforskjelleritestenesomomhandlet
sinnsstemning,motorisktempoogvisuellmotoriskeoppgaver.Deeksponeringsrelatertenevrotoksiskeeffektenevar
mestuttaltialdersgruppen35årogeldre.Studienmeneråkunnesinoeomdenevrotoksiskeeffektersom
løsemidlerhargradertiftpersonensalderogeffekteravtidligerekumulativenevrotoksiskeeffekterogalder,men
greierikkeåskillemellomdisse.Studienvilværenyttigsomdelavdetgrunnlagetforinformasjonsbankensom
løsemiddelprosjektettrenger,daenhargodedosedatasattoppmotnevropsykologiskeresultater.
51
Daniell,W.E.,Claypoole,K.H.,Checkoway,H.,SmithWeller,T.,Dager,S.R.,Townes,B.D.,and
Rosenstock,L.Neuropsychologicalfunctioninretiredworkerswithpreviouslongterm
occupationalexposuretosolvents.Occup.Environ.Med.1999;56[2],93105.
Tverrsnittstudiedermanharvurdertrisikofornevropsykologisksviktetterløsemiddelseksponeringvedå
sammenlignepensjonertemannligemalere(n=67)ogproduksjonsarbeidereiluftfart(n=22),somharværteksponert
forløsemidlerimerenn10år,medengruppeueksponertepensjonertesnekkere(n=126).Pensjonistermedtidligere
ellernåværendemedisinskeproblemersomkunnegihjerneskade,annetennsporadiskløsemiddeleksponeringsiste
6måneder,ellermedhøytalkoholinntak/narkotikabruk/medikamentmisbruksiste2uker,bleekskludert.Detble
gjennomførtnevropsykologisktesting,psykiatriskintervju,strukturertintervjumedtankepåeksponeringogalkohol
bruk,samtutfyltspørreskjemamedtankepånevrologiskeogdepressivesymptomer,itilleggtilkliniskundersøkelse
ogblodstatus,inklusivebly.Pågrunnlagavenberegnetkumulativløsemiddeleksponeringsindeksforhver
studiedeltagerbledetidligereeksponertedeltitregrupper;lavt,middelsoghøyteksponert.Detbleogsåberegnet
engjennomsnittligeksponeringsindeks(somuttrykkforkonsentrasjon).Sistnevntevarhøyereforluftfartsarbeidere,
mensdenkumulativevarlikfordetoeksponertegruppene.Alder,utdanningogsivilstatusvarlikidetregruppene.
MalerescorethøyerepåBecksdepressioninventoryutenatdetvistesammenhengmedalkoholbruk.Malerne
rapportertehøyerealkoholkonsumoghaddelaverescorepåWAISRVocabularysubtest(sommålpåpremorbidIQ)
ennsnekkerne.Alkoholmisbrukvarvanligerehosmalere.Etterkorreksjonforalder,utdanning,Vocabularyscoreog
alkoholbrukhaddemalernelaverescorepåspatialeferdigheter(IQmål),mentalttempo,oppmerksomhetogvisuell
hukommelse,ennsnekkere.Ensubgruppeavluftfartsarbeideremedmoderattilhøyeksponering(n=8)haddelavere
scorepåfinmotoriskhurtighet,spatialeferdigheterogresonneringsevne,oppmerksomhetogverbalhukommelse
ennsnekkere.Malerneogdehøyesteksponerteluftfartsarbeidernehaddestørresannsynlighetforøktantall
”outliers”(>3av17)itestresultater.Malernerapporterteogsåmersymptomer,spesielttrettbarhetog
konsentrasjonsproblemer.Doseeffektsammenhengblefunnet,istørregradhosluftfartsarbeidereennhosmalere.
Svakheteneidennestudienerlavsvarprosent,seleksjons,recallogexaminerbias,samtatdetikkeforeligger
måledatapåeksponeringen.Detergjortmangenevropsykologisketesterogdeteranalysertbådepåenkelttesterog
kognitiveområder.Detvurderesåværeennyttigartikkelforformålet.
Deschamps,D.,Geraud,C.,andDally,S.Cognitivefunctionsinworkersexposedtotoluene:
evaluationatleast48hoursafterremovalfromexposure.
Int.Arch.Occup.Environ.Health.2001;74[4],285288.
Studienerentverrsnittsstudiehvormålsetningenvaråsammenlikneresultatenefraetutvalgnevropsykologiske
testerhosarbeidstakereeksponertfortoluenogikkeeksponertekontroller.Testeneblegjennomførtminst48timer
ettersisteeksponeringforåutelukkeakutteffekter.Gruppeneksponertebestodav72arbeidstakere,bådekvinner
ogmenn,fra5ulikevirksomheterhvordehaddeværteksponertfortolueniminst5år.Kontrollgruppenbestodav
61personerframetallurgiskindustriogsykehus,hvordeikkehaddeværteksponertfortoluen.Gruppenehaddede
sammekarakteristikaiforholdtilalder,typearbeidogutdanningsnivå.
Eksponeringenfortoluenblemåltbådestasjonærtogpersonbåretgjennomarbeidsskiftetpådearbeidsplasseneder
deeksponertearbeidet.Detbleikkegjortnoenformforgraderingavhøytellerlavteksponertearbeidstakere.Kun
inndelingaveksponerteogikkeeksponertearbeidstakere.Viderebledetgjortmålingavtoluenipustlikefør
nevropsykologisktesthoseksponertearbeidstakereforådetektereeventuellpågåendeeksponering.Detblepåvist
heltlaveellerikkedetekterbarenivåtolueniutpusthosalledeundersøkte.
Vedutvelgelsenavdeltakeretilstudienblepersonermedalkoholellerannenrusmiddelproblematikkekskludert.
Detsammegjaldtforpersonermedpsykiatrisklidelse.Detbleistudiendrøftetnoeomutdanningsnivåsomenmulig
confounder,menutoverdetteerconfounderelitedebattert.
Resultatenefrastudienviseratgruppeneksponertearbeidstakereprestertesignifikantbedreennikkeeksponerte
påordforrådtesten(sommålpåpremorbidIQ).Pådeøvrigetestenebledetikkefunnetsignifikanteforskjeller.
Forfatternekonkluderermedatidennestudiendokumenteresdetikkenoevarigreduksjoniprestasjonpåde
utvalgtenevropsykologisketesterhosarbeidstakereeksponertfortoluen.Imidlertidsynesdetikkesomanalyseneer
korrigertforhøyerepremorbidIQhosdeeksponerte.Detvilkunnekamufleremuligeeffekteraveksponeringer.
52
Dennestudienerilitengradegnettilåbedømmehvilkenivåeksponeringforløsemidlersomkanmedførevarig
skadepåsentralnevesystemet.Målsetningenmedstudienerikkeegnetforåbesvaredettespørsmålet.Det
foreliggerhelleringengraderingavnivåaveksponeringogdeteruklartomdetertatttilstrekkelighensyntil
confoundereivurderingen.Videreerstudienentverrsnittsstudie,ogantalletdeltakereideundersøktegruppeneer
lavt,ogdisseforholdbidrarogsåtilatdennestudienikkeersårelevantforvårtformål.
Dick,F.,Semple,S.,Osborne,A.,Soutar,A.,Seaton,A.,Cherrie,J.W.,Walker,L.G.,andHaites,N.
Organicsolventexposure,genes,andriskofneuropsychologicalimpairment.
QJM.2002;95[6],379387.
Detteerennøstetcasecontrolstudiemedmalerefraskipsverftsomsubjekterogaldersmatchedekontrollerfra
lokalmiljøet.Hypotesenvaratløsemiddeleksponertearbeiderehaddeenøktrisikofornevropsykologiskeutfall,ogat
gradenavdennerisikoenvilleværeavhengigavvarierendegenetiskpolymorfismeienzymersomerrelaterttil
nedbrytingavløsemidler. Antallansettelsesårblebruktsomsurrogatmålforakkumulertløsemiddeleksponering.I
tileggbledetgjortendetaljerteksponeringsvurderingbasertpåarbeidshistorientildenenkelte.Detblefunneten
øktrisikoforkognitiveutfalletterjusteringforIQ,alder,tobakksrøykingogalkoholkonsum.Detvarogsåen
assosiasjonmellomeksponeringoggripestyrke.Detvarbegrensedefunnvedrørendemodifikasjonavrisikoiforhold
tilenzympolymorfisme.Forfatternekonkluderermedatsammenhengenmellomøkteksponeringog
nevropsykologiskeutfallkanhabetydningveddeeksponeringsnivåenesomfinnespåarbeidsplasseriEnglandidag.
DetserutsomatdetikkeertilstrekkeligkorrigertforIQ(NART)
Artikkelenrapportereretliteantallnevropsykologisketester,ogeksponeringenerbasertpåestimateriforholdtil
arbeidsoppgaverogdermedforbundetmedstorusikkerhet.
Resultatenegiretusikkertgrunnlagforåvurderereelldose/effekt.
Ekberg,K.,Barregard,L.,Hagberg,S.,andSallsten,G.Chronicandacuteeffectsofsolventson
centralnervoussystemfunctionsinfloorlayers.Br.J.Ind.Med.1986;43[2],101106.
Detteerentversnittsstudieav25gulvleggereogenaldersmatchetkontrollgruppebeståendeavsnekkere.
Gulvleggernehaddeværteksponertforforskjelligetyperløsemidlerikontaktlim(metanol,etanol,toluen,aceton,
bensin,etylacetat).Eksponeringsvurderingerblegjortpågrunnlagavmålingergjennomførtpå1970tallet,oget
spørreskjemasomblebesvartavhverenkelt.Antallåreksponertforløsemiddelbasertkontaktlimelleralkoholbasert
limblebruktsomeksponeringsestimat.Ianalysenebledetkontrollertforalder,sykdomogalkoholkonsum,menikke
forutdanningellerIQ.Gulvleggeremedlangeksponeringstid(>20år)fikksignsvakereskårepåspatialeferdigheter
(terningmønster).Dettekorrelerteogsåmeddenglobaleksponeringsindeksen.Demedkorteksponeringstid
prestertesvakereennsinekontrollerpåmotoriskfunksjon(boltsogpins)
Studienshovedfunnvarøktprevalensavakuttenevropsykiatriskesymptomerhosgulvleggereeksponertfor
løsemiddelbasertkontaktlimog/elleralkoholbasertlimimerenn20år.Detbleikkepåvistnoendoseeffekt
sammenheng.
Tverrsnittstudienblegjennomførtlengeetteropphøraveksponering(refdiskusjonen1.avsnitt),noesomgjøratdet
ervanskeligåestimereeksponeringutoveråriarbeid.Artikkelenerliteegnettilåbelysehvasomertilstrekkelig
eksponeringforåutviklekroniskløsemiddelskade.
Elofsson,S.A.,Gamberale,F.,Hindmarsh,T.,Iregren,A.,Isaksson,A.,Johnsson,I.,Knave,B.,
Lydahl,E.,Mindus,P.,Persson,H.E.,Philipson,B.,Steby,M.,Struwe,G.,Soderman,E.,Wennberg,
A.,andWiden,L.Exposuretoorganicsolvents.Acrosssectionalepidemiologicinvestigationon
occupationallyexposedcareandindustrialspraypainterswithspecialreferencetothenervous
system.Scand.J.WorkEnviron.Health.1980;6[4],239273.
Detteerentverrsnittsstudiehvor80eksponertesprøytemalereblesammenlignetmed2kontrollgruppermed80
personersomikkevareksponertforløsemidlerihvergruppe.Kontrollenevarmatchetpåalderogutdanning.Det
varproblemermednegativseleksjonikontrollgruppeen,derforbledetetablertennykontrollgruppe:to.
53
Kontrollgruppetomatchetdeeksponerteindividuelt.Eksponeringenbestodavenblandingavløsemidler.Detble
beregneteneksponeringsindeksbasertpåeksponeringsintensitetogtid.Confounderedetbletatthensyntilvar
alder,utdanningogIQ.Detbleikketatthensyntilsykdommerelleralkoholkonsum.Studienharikkekunnetpåvise
doseeffektforhold,menpåviserforskjellerimentalttempo,oppmerksomhet/arbeidsminne,visuellhukommelseog
deksteritetmellomgruppene.Graderteeksponeringsdatablebarebruktianalysenetilenvissgrad.Detteeren
relativtstorstudiemed2kontrollgrupperderdenenegruppenbleindividueltmatchet.Deterberegneten
eksponeringsindeks(mengde,tid),mendennekunneværtbruktbedreianalysen.Deterikketatthensyntilendel
viktigeconfoundere.
Studienvurderessompotensieltåkunnebidratilvurderingenavdose–effektforholdvedløsemiddeleksponering.
Escalona,E.,Yanes,L.,Feo,O.,andMaizlish,N.NeurobehavioralevaluationofVenezuelanworkers
exposedtoorganicsolventmixtures.Am.J.Ind.Med.1995;27[1],1527.
StudienerentversnittsstudiehvormålsetningenvaråvurderebrukbarhetentilWHOsNeurobehavioralCoreTest
Battery(NCTB).Denundersøktegruppenbestodav53mennog29kvinnersomarbeidetvedenfabrikksom
produsertediverselimoggummiprodukteriVenezuela.Kontrollgruppenbestodav56mennog11kvinnersom
arbeidetiandrevirksomheteruteneksponeringfornevrotoksiskekjemikalier.
Fordeeksponertearbeidstakerne,ergradaveksponeringforløsemidlerangittiantallårmedeksponeringbedømt
utfraantallårmedarbeididedeleravbedriftenhvordetetterengjennomgangblevurderttilåværeetområde
medeksponeringforløsemidler.Studiengjengirikkemålingersomdokumentererdoseeksponeringfordeenkelte
deltakerneiundersøkelsen,mendetforeliggerstasjonæremålingersombekrefterhøyenivåavløsemidlerito
områderifabrikken,særligløsemidlettoluene.Iutvelgelsenavdeltakeretilgruppenebledetsattinklusjonskriterier
somsørgetforatpersonermedhodetraume,kramper,rusmiddelmisbrukogpsykiatrisksykdombleekskludert.I
analyseavresultateneerdettatthensyntilconfounderesomalder,kjønnogutdanning.Detbleogsågjortforsøkpå
åvisedoseeffektvedåinndeleeksponeringenitrekategorierutfraantallårmedeksponering.Deterikkeangittom
testeneblegjennomførtminst48timerettersisteeksponeringforåunngåakutteffekter,mendeterangittat
deltakernemåtteavståfraådrikkealkohol24timerførtesting.Ivurderingenavresultatenekonkludererforfatterne
medatstudienviserenassosiasjonmellomutfallpåendelavtestenehosarbeidstakeresomharværteksponertfor
enblandingavløsemidlergjennomsnittligi8år.Utfallenevarsignifikantepåtesterpåmentalttempooghurtig
finmotorikk.Forfatternedrøfterogsåfleresvakhetervedstudiensomatdettevarentverrsnittsundersøkelsemed
mulighetforfeilvedbl.a.“healthyworker”effekt.Videredrøftesfleresvakhetersomatgruppeneikkevardobbelt
blindetogatdetvarvanskeligåkorrigereforlangvarigealkoholkonsumhosdeltakerne.
Detsomvidereframstårsomensvakhetmedstudienerdesparsommeopplysningeneomeksponeringen,samtat
deundersøktegruppeneernoksåsmåiantall.Meddetteerdennestudiensamletsettikkegodtegnettilåbesvare
spørsmåletomhvilkenivåeksponeringforløsemidlersomtilforåmedførevarigskadeinervesystemet.
FallasC,FallasJ,MaslardP,DallyS.Subclinicalimpairmentofcolourvisionamongworkers
exposedtostyrene.BritishJournalofIndustrialMedicine1992;49:679682.
Detteerenfransktverrsnittstudiemedhovedmålsetningåundersøkeomeksponeringforstyrenvedbåtbygging
(GUP)hareffekterpåfargesynet.Psykometrisketesterbleitillegginkludertistudien.Ialt60eksponertemenni
alderen2056år(gj.sn.29,5)bleinkludertistudienogmatchetmed60ueksponertekontroller(ufaglærtearbeidere,
kjelemakerem.m.)medtankepåetnisitet,alderogintelligensnivå.Ingenavdeltakernehaddealkoholproblemer,
haddeunormaleleverenzymer,misbruktenarkotika,haddediabetesellerhypertensjon.Røykehistorievarlikideto
gruppene.Deeksponertebledeltinni4omtrentlikestoregrupperetterhvorlengedehaddeværteksponert;>1år,
15år,510årog>10åreksponering.Eksponeringsnivåbleundersøktkontinuerligmedstasjonæremålingeri
studieperioden(3mndr.)ogvistegjennomsnittligeksponeringpå24,3ppmstyrenmedsporadiskehøyepeaknivåer
(max469ppm).Urinkonsentrasjonavmandelsyreogphenylglyoxalsyreblemåltvedsluttenavskiftetdendagende
psykometrisketestene(senedenfor)blegjennomførtfordenenkelte,oggjennomsnittsverdivarhhv.230mg/g
kreatininog57mg/gkreatinin.Deltakernegjennomgikkenpsykometriskundersøkelsepåsluttenavskiftet
undersøkelsesdagen;WHO`sanbefalte”neurobehaviouraltestcorebattery”(NTCB).Debleogsåspurtomsosialog
medisinskhistorie,yrkeogmedisinbruk.FargesynbletestetiløpetavarbeidsdagenidagslysmedFarnsworth100
54
huetest.DetbleikkefunnetforskjellermellomeksponerteogueksponertevedsammenligningavsvareneiPOMS
(spørreskjemaomstemningsleie).Idepsykometrisketestenebledetfunnetsignifikantforskjellmellomeksponerte
ogkontrollerpå«aimingtest».Detblefunnetstørrespredningiresultateneforenkelvisuellreaksjonstidog«digit
span»fordeeksponerte,pga.resultateneidenhøyesteksponertegruppen.Småforskjellerblefunnetifargesynet
mellomeksponerteogueksponerteogforfatternekonkluderermedatstudienstøtteratstyreneksponeringgir
effekterpåfargesynet.Resultateneavdepsykometrisketestenediskuteresnestenikke.Metodisker
inklusjonskriterieneuklare,depsykometrisketestenebleutførtpåsluttenavarbeidsdagenogeffekterkanvære
uttrykkforakutteffekter.Deterganskegodeeksponeringsdataistudien,meninndelingenavdeeksponerteetter
eksponeringstidbrukesilitengraditolkningenavresultatene.Medtankepåatviønskeråundersøkehvorlang/høy
løsemiddeleksponeringsomernødvendigforåmedførerisikoforkroniskeeffekter,ansesstudienlitenyttig.
Flodin,U.,Edling,C.,andAxelson,O.Clinicalstudiesofpsychoorganicsyndromesamongworkers
withexposuretosolvents.Am.J.Ind.Med.1984;5[4],287295.
Studienerenreviewav128løsemiddeleksponertepasientersombleundersøktveddenyrkesmedisinskeavdelingen
iLinköping,Sverige,iperiodenfra1978til1981.Hensiktenvaråkartlegge”løsemiddelpasientene”bedre,medtanke
påeksponeringslengde,typiskesymptomer,utredningogtypeløsemidler.Studiepopulasjonenvarmellom28og69
år,og8varkvinner.Detblegjortluftkonsentrasjonsmålingeravløsemidlerimiljøettil27avde128pasientene,og
forrestenavpasientenebleeksponeringsintensitetenestimertindirekteutfrayrkesanamnesen.Depasientenesom
rapportertemerellermindredagligakuttsymptomer,og/ellerdermålingenevistehøytnivåavløsemidler,ble
vurdertåværehøyteksponert.Middelseksponertblevurdertåværedesomangaakuttsymptomomtrentengang
peruke,og/ellerderkonsentrasjonenavløsemidlervarmellom30og75%avgrensenivået.Pasienteneble
undersøktmedspørreskjema,nevropsykologiskundersøkelse,EEGogEMG,itilleggtilblodprøver.Debleiettertid
inndeltitrekategorier;løsemiddelindusertpsychoorganicsyndrome(POS),”begynnende”løsemiddelindusert
psychoorganicsyndrome(POS),ogingenPOS.Detvartotalt33pasienter(25,8%)somblediagnostisertmedPOS,
mens27hadde”begynnende”POS(21,1%).FordesomfikkdiagnosenPOSvareksponeringslengden9årellermer,
oggjennomsnittsalderentilpasientenevar53år.”Begynnende”POSblesettetterminimum3årseksponering,og
hervargjennomsnittsalderen44,6år.Avde33POSpasientenevardetkun17somhaddepatologiskeresultati
nevropsykologisketester.Femav27”begynnendePOS”–pasienterog9av68”ikkePOS”pasientervisteogså
patologiskresultatpånevropsykologisketester,utenatdettebleinngåendedrøftetiartikkelen.Utifra
problemstillingenvurderesdennereviewartikkelensomlitenyttig.
Flodin,U.,Ekberg,K.,andAndersson,L.Neuropsychiatriceffectsoflowexposuretostyrene.
Br.J.Ind.Med.1989;46[11],805808.
Detteerentverrsnittsstudiemed9høyteksponertearbeidereog8lavteksponerte.
Eksponeringforstyrenevarca.50mg/m3fordehøyteksponerteogmindreenn25mg/m3fordelavteksponerte.
Confounderemanhartatthensyntilvarhodeskade,diabetes/insulinkoma,meningitt,asphyxia,demens,
alkoholmissbruk,psykiatrisksykdomogalder.DetbleikketatthensyntilutdanningellerIQArbeidernesomvar
eksponertforca.50mg/m3styreneminstetpartimerperdagrapportertefleresymptomerenndeøvrige,oghadde
etterenueksponertperiodepåca.7mndr.enklarbedringograpportertedapånivåmeddelavteksponerte.Ca.50
mg/m3styrenegaakutteffekteriformavøktforekomstavsymptomersomtretthet,hukommelsesproblemer,
hodepine,irritabilitet.
Dettevarenlitenkohortuteneksternkontrollgruppe.Dennevropsykologiskundersøkelsenblebareutførtengang
ca.etterenukeuteneksponeringogikkeetter7mndr.vedkontroll.Høyteksponerteskåretsignsvakerepåmanuell
deksteritet(cylindertest).
Studienvurderesikkesomnyttigiforholdtilvurderingavdoseeffektforholdvedeksponeringavløsemidler.
55
Godderis,L.,Maertens,N.,de,Gelder,V,DeLamper,A.,De,RuyckK.,Vernimmen,M.,Bulterys,S.,
Moens,G.,Thierens,H.,andViaene,M.K.Geneticsusceptibilityinsolventinduced
neurobehavioraleffects.Neurotox.Res.2010;17[3],268278.
Detteerentverrsnittsstudieav33pasientermeddiagnosentoksiskencefalopati,144arbeiderefra
legemiddelindustriog53kontrollermedforskjelligbakgrunn.Detblegjennomførtintervjuermht
eksponeringsvarighet,ikkeminstforeksponeringforkloroform.Enrekkeforskjelligegenotypermedtankepå
genetisksårbarhetforløsemiddeleksponeringblekartlagt.Ianalysenebledetkorrigertforalder,utdanning,IQ,
relevantesykdommerogalkoholkonsum.Nårensammenligner”solventwokers”medaldersmatchetkontrollgruppe
erdetutfallpå2av4tester.CTEpasienteneavvikersignbådefraikkeeksponertkontrollgruppeogfrasolvent
wokerspåalletester.CTEpasientenerimidlertidvesentligeldreennbeggedeandregruppene.Deerogsåbetydelig
mereksponertenn”solventworkers”.
Hovedfunnidenneartikkelenerateksponeringforkloroformgirøktrisikofortoksiskencefalopati,ogsåderdetikke
ergenetiskerisikofaktorer.
Iregren,A.Effectsonpsychologicaltestperformanceofworkersexposedtoasinglesolvent
(toluene)acomparisonwitheffectsofexposuretoamixtureoforganicsolvents.
Neurobehav.Toxicol.Teratol.1982;4[6],695701.
Idennetverrsnittstudienundersøkes34trykkeriansatte,eksponertforettløsemiddel(toluen),med
nevropsykologisketester.Ensammenliknetsåtestresultatenemedderesultaterenhaddefratidligerederlakkerere,
eksponertforenblandingforskjelligeløsemidler,ogtidligereueksponertehaddegjennomførtdesammetestene.De
34testpersonenebleselektertmedønskeomåfåenjevnaldersfordelingogitilleggsålangyrkesmessig
eksponeringstidsommulig.Hvertrykkeriansattblematchetmedenfrahveravdeandregruppene,basertpåalder.
Detersålangikkefremkommetiartikkelenomconfounderesomalkoholforbruk,medikamentinntak,tidligere
hodeskaderetcblekontrollert,mendetnevnesatintellektuellkapasitetutfraforskjelligetestresultaterikkevar
signifikantforskjelligidetregruppene.Manharfordeltakernestipulerteksponeringsdoserikonsentrasjonerogtid
utfratidligeremålinger.
Detrykkeriansatte(toluen)prestertesignsvakerepåentestavreaksjonstid,mensprestasjonenepådeøvrige
nevropsykolgoisketesteneikkeskiltesegsignifikantfradeikkeeksponerte.Lakkerernevistenoenfleresvakere
prestasjonerenndenueksponertegruppen.Resultatenefordennegruppenerimidlertidallerederapportertienav
de35artikleneviharinkludert(Elofssonetal,1980).Artikkelenkonkluderermedateneksponeringforflere
samtidigeløsemidlerharstørreeffektpånevropsykologisketestresultater,ennommanereksponertforkunentype
løsemiddel.
Detattestgruppeninneholdtkun34deltakere,ogatdetikkeforeliggerutførligkontrollavconfoundere,gjørat
studienharsinesvakheter.Iomatgraderteeksponeringsnivåkanværemuligåhenteut,erstudiennyttigmtpde
faktorersomengjennomløsemiddelprosjektetønskeråbelyse.
JegadenD,AmmanD,SimonJF,HabaultM,LegouxB,GalopinP.Studyoftheneurobehavioural
toxicityofstyreneatlowlevelsofexposure.IntArchOccupEnvironHealth(1993)64:527531.
DetteerentverrsnittstudiefraFrankrikemedmålåundersøkeomeksponeringforstyrenpånivå50ppmellerlavere
ernevrotoksisk.Undersøkelsenblegjennomførtienbåtfabrikk(GUP).30eksponerteformstøpereog30ueksponerte
kontrollerfrasammefabrikk,somblematchetmedstøpernemedtankepåetniskgruppe,kjønn,alder,intellektuelt
ogsosiokultureltnivåsamthaddelikstøyeksponering,bleinkludertistudien.Alkoholikere,ansattemed
leversykdom,sombruktesederendemedikamenter,kontrollermedløsemiddeleksponeringogstøperemedlavere
eksponeringenn4ppm,bleekskludert.Støpernehaddeengjennomsnittsalderpå28år+6åroghaddeværtiyrket
igjennomsnitt5år+4,5år,ansettelsestid1år(n=11),25år(n=9)og914år(n=10).Undersøkelsenebleutførtpå
mandagerettertodageruteneksponering.Eksponeringsnivåfordenenkelteblebestemtvedåmåle
styrenmetabolitter(mandelsyreogphenylglyoxalsyre)iurinvedbegynnelseogavslutningavskiftet.Itilleggbledet
gjennomførtpersonligemålingeravhveransattmellomkl.0816ogstasjonærekontinuerligemålingerpåhver
56
arbeidsstasjonaveksponeringforstyreniarbeidsatmosfæren.Detbleogsågjortenestimeringavgjennomsnittlig
eksponeringsnivåforarbeiderneovertidpåbakgrunnavtidligeremålingeravstyrenurinmetabolitterpåtilfeldig
utvalgtearbeiderepåhvertorsdaggjennom43ukeri1990.Detblegjort3psykometrisketesterpåen
mikrocomputermorgenogkveld;totesterforvisuellreaksjonogenhukommelsestestfortall.Resultatenevisteen
gjennomsnittseksponeringforstyrenpå22,68ppm(minmax:455ppm).Gjennomsnittsnivåavurinmetabolittervar
37,6mg/gkreatininmorgenog574,8mg/gkreatininkveld.Detvarensignifikantkorrelasjonmellomverdierfor
metabolitteriurinpåkveldogeksponeringforstyreniløpetavdagen.Estimeringaveksponeringovertidtilsvarteen
gjennomsnittligeksponeringpå30ppm.Testresultatenepådepsykometrisketestervarbedreomettermiddagen
ennommorgenenibeggegrupper(ikkesignifikant),noeforfatternetilskriverenlæringseffektpga.tidsmessig
nærhetmellomtestene,mensomdemenerviseratdetikkeerholdepunkterfornoenakuttintoksikasjonpåslutten
avdagenveddetteeksponeringsnivået.Pådenannensideprestertedeeksponertesignifikantdårligereved
testingenennkontrollene,spesieltmorgenmenogsåkveld,noeforfatternemenerkanreflektereenkronisk
toksisitetveddetteeksponeringsnivå.Detbleikkefunnetforskjellervedsammenligningavgruppenemedkortestog
lengsteksponeringstid,dvs.ikkenoendoseresponssammenheng.Studienharfådeltakereogharsomhovedmålå
undersøkeeffekteraveksponeringetterenarbeidsdag.Detergjennomførtkun3psykometrisketester,mennårdet
gjeldereksponeringerdetgjortomfattedemålingersomerforholdsviskortfattetbeskrevet.Dengirintetsvarpå
hvorlangeksponeringsomskaltilforåginevrotoksiskeeffekterognytteverdientilvårtformålerderforbegrenset.
Laire,G.,Viaene,M.K.,Veulemans,H.,Masschelein,R.,andNemery,B.Nocturnaloxygen
desaturation,asassessedbyhomeoximetry,inlongtermsolventexposedworkers.Am.J.Ind.Med.
1997;32[6],656664.
Detteerentversnittsstudieav21offsettrykkereogenkontrollgruppemed21sjåfører,ansattidetmilitære.
Offsettrykkernevareksponertfor25forskjelligeløsemidler,menvanligstvartrikloretan,metylcyclohexan,nheptan.
Detblegjennomførtintervjuerforåkartleggeeksponeringsvarighetogbrukavpersonligverneutstyr.Analyserav
eksponeringi5forskjelligeoffsettrykkeriervistestorvariasjonieksponering,medeksponeringsnivåersomvarierte
fra15%til97%avTLV.Eksponertforløsemidlermerenn2årblebruktsomeksponeringsestimat.Ianalyseneble
detkorrigertforalder,relevantesykdommer,ogutdanning.HovedfunnistudienvarenhøyerefrekvensavlavO2
mettingundersøvnomnattenblantarbeidstagereeksponertforløsemidlergjennomlangtid.Pånevropsykologiske
testerfantensvakereskårepåøyehåndkoordinasjonhosdeeksponerte.Detbleikkepåvistdoseeffekt
sammenheng.
Artikkelenerikkeegnettilåbelysehvasomertilstrekkeligeksponeringforåutviklekroniskløsemiddelskade.
Lash,A.A.,Becker,C.E.,So,Y.,andShore,M.Neurotoxiceffectsofmethylenechloride:arethey
longlastinginhumans?Br.J.Ind.Med.1991;48[6],418426.
Detteerentverrsnittsstudiedermanharvalgtut25pensjonerteflymekanikeresomhaddearbeidetminst6åri1av
14løsemiddeleksponertejobberiperioden197084ogsomsåblesammenlignetmedarbeidstakerei1av10ikke
løsemiddeleksponertejobber.Deervalgtfraavenretrospektivkohortavpensjonerteflymekanikereforåundersøke
omlangtidseksponeringformetylenkloridresultererivedvarendeeffekterpåsentralnervesystemet(CNS).De
undersøktevarmennialdersgruppen5575år.PensjonistermedkjentsykdomiCNSelleralkoholisme/høyt
alkoholforbrukbleekskludert.Detvaringenforskjellermellomgruppenenårdetgjaldtverbaleferdigheter,eller
forekomstavangst,depresjon,alkoholforbrukellerrapportertehelsesymptomer.Studiedeltakereibeggegrupper
varca.68år,haddearbeidetforbedriftenica.30åroghaddeværtpensjonertomtrentfemår.Detblegjennomført
ettestbatterimedfysiologiske(fargesyn,lukt,gripestyrkeogP300eventrelatedpotential),psykofysiske
(reaksjonstidogmotoriskhurtighet)ogpsykologisketester(hukommelse,oppmerksomhetm.m.).Tidligere
eksponeringsmålingervistenivåeravmetylenkloridfralavttil800ppm.Mekanikeremedansvarformalingog
strippingvarigjennomsnitteksponertfor225ppmogdesomikkeutførtedissejobbenefor100ppmigjennomsnitt.
Eksponertearbeidstakerehaddearbeidetigjennomsnitt11,6åriperioden197084iløsemiddeleksponertarbeidogi
23,8årtotalt.Kontrollgruppenhaddemekanikerarbeidutenvesentligløsemiddeleksponering,måledataforeligger
ikke.Detbleikkefunnetsignifikantforskjellmellomgruppenepåutfallsmålselvomdetvarsmåforskjeller:de
57
eksponerteprestertedårligerepåmentalttempo,arbeidsminneogoppmerksomhetogbedrepåhukommelsestester
ennkontrollgruppen.ForfatternekonkludertemedatdeikkefantstøtteforvedvarendeeffekterpåCNSved
langtidseksponeringformetylenklorid.Nonrespondereblekontaktetogblantde10%somblefangetoppavdenne
biasundersøkelsenbledetfunnetatdevar2,5åreldre,haddeværtpensjonertnoelengeroghaddemer
hjertesykdom.Detbleogsågjortenbiasstudieavdesomikketakketjatildeltakelse,mensomtilfredsstilte
inklusjonskriteriene.Herbledetikkefunnetvesentligeforskjeller.Arbeidstakeresomhaddesluttetførdeble
pensjonertbleikkeundersøktidennestudien.Svakheteristudienerellersenlitenundersøkelsesgruppe,seleksjons
biasoglavsvarprosent.Styrkenvedstudienermanhargodkontrollpåconfoundereogatdeterstore
eksponeringskontrastermellomgruppene.Detforeliggerogsåmåledatapåeksponeringfor12år(197486),men
målingeneergjortforandreformålennstudienoggirikkeetsikkertbildeaveksponeringenovertid.Artikkelen
vurderesåværenyttigforformålet.
Lee,D.H.,Park,I.G.,Kim,J.H.,Lee,Y.H.,Kim,D.,andKang,S.K.Neurobehavioralchangesinshoe
manufacturingworkers.Neurotoxicol.Teratol.1998;20[3],259263.
TverrsnittsstudiefraKorea,1993.Mål:1)Evaluereverdienavetkumulativteksponeringsestimat(CEE)kalkulertfra
begrensedeluftmålingeravkonsentrasjon,og2)harkroniskeksponeringforblandedeorganiskeløsemidler
forårsaketnervesystemeffekter.Populasjon:40kvinneligearbeidere(min.arbeidstid5årienskofabrikk),
kontrollgruppe28kvinneligehusholdersker.Snittalder48åribeggegrupper,utdanningsnivågrunnskole.Eksklusjon
vedtidligerehodeskade,nevrologiskellerpsykisksykdom,hørselsellersynsforstyrrelser.Confounderedetble
korrigertfor:røyking,alkoholbruk,motivasjonogslitenhet.Beggegrupperfikkbetaltforådelta.Eksponering:To
avdelingerharforskjelligeksponering,deterforetattluftbårnemålingerhos4arbeidereihveravdeling.Ingen
enkeltløsemidleroverskred1993TLVverdieriKorea.Eksponertebleklassifisertihøyeksponert(n=22)og
laveksponert(n=18),beregnetutfraavdeling.Beregningavindividuellkumulativindeks(CEE)(varighetavarbeidi
hveravdelingmultiplisertmedtidsvektetgjennomsnittskonsentrasjonpravdeling).Ingenbrukerverneutstyr.Tester
brukt:TheNeurobehavorialCoreTestBattery(7forskjelligetester),utførtommorgenenforåunngåevt
akutteffekter.Hovedfunn:CEEerdenenesteindikatorensomgirsignifikantforskjelligutslagmellomeksponertog
ikkeeksponert,oghøytoglavteksponertgruppe,menkunpåen(avialt7)tester;SantaAnaDexteritytest,utfallet
varihøyteksponertgruppe,assosiertmedCEEover10år.Begrensninger:Allesomvardeltakere(bådeeksponertog
ikkeeksponert)haddelavtnivåavutdanning,dettekanpåvirkeresultatene.Deterfådeltakere.Betalingforådelta
kangiseleksjon.Kontrollgruppenkanogsåværeeksponertforløsemidler.Detertatthensyntilenrekke
confoundere,detteerpositivt.PositivterogsåatdetergjortmålingeravløsemidlerogberegnetCEE.Målenetil
studiensynesåværeoppfyltCEEvirkergrundiggjennomarbeidetogenfinnerfunn,menkunforentestavsyv.Det
erimidlertidendoseresponseffektfordenneenetesten,dautfalleteridenhøyeksponertegruppenmedcutoff
verdipå10årCEE,noesomkanværetilhjelpformåletivårtløsemiddelprosjekt.
Lundberg,I.,Michelsen,H.,Nise,G.,Hogstedt,C.,Hogberg,M.,Alfredsson,L.,Almkvist,O.,
Gustavsson,A.,Hagman,M.,Herlofson,J.,and.Neuropsychiatricfunctionofhousepainterswith
previouslongtermheavyexposuretoorganicsolvents.
Scand.J.WorkEnviron.Health.1995;21Suppl1:144.,144.
Studienerentverrsnittsstudiehvormålsetningenvaråundersøkeomyrkesmessigeksponeringforløsemidlerøker
risikoenforvarigskadepåsentralnervesystemet.Deundersøktearbeidstakernehaddeværtisinerespektiveyrker
merenn10årfør1970.
135malereog71gulvleggeredeltokientrinnvisundersøkelsesombestodavbl.a.intervjuomsymptomer,ogom
eksponeringforløsemidler,samt12nevropsykologisketester.
Eksponeringenforløsemidlerbleberegnetutfraopplysningeromarbeidsoppgaverogarbeidstidgittiintervju.For
hverenkeltarbeidstakerbledernestkumulativløsemiddeleksponeringberegnet.
Iutvelgelsenavdeltakeretilstudienblepersonermedsykdommersomkunneinflueretestresultetetekskludert,som
foreksempelpsykoseogcerbrovaskulærsykdom.Istudiendrøftesforøvrigenrekkeconfounderesom
58
alkoholkonsum,alder,utdanning,ogflereavdissebledettatthensyntilvedstatiskeanalyseravdataene.Malerne
haddesignifikantbedreskårepåSynonyms,sommålpåpremorbidIQ
Resultatenefrastudienviserategenrapporteringavsymptomerforenligmedencefalopativarmerutbredtigruppen
malereennhosgulvleggere,ogdetteøktemedøkendekumulativeksponering.Medhensyntildenevropsykologiske
testene,visteresultatenegjennomgåendelitenforskjellmellomdetogruppene,bortsettfratesten”blockdesign”.
Fordennetestenprestertemalerneklartdårligereenngulvleggerne.Detfremkomogsåentendenstilatdemed
høyestkumulativeksponeringgjennomgåendeprestertedårligereenndemedlaveksponeringpåalle
nevropsykologisketester.Forfatternekonkluderermedatdenøkterapporteringenavsymptomerhosmaleretrolig
haddesammenhengmedløsemiddeleksponering.Viderekonkludertedemedatdetutfraundersøkelsenikkekan
avgjøresomdenvistetendensentildosereponssammenhengmellomeksponeringogegenrapportertesymptomer
hosmalernefaktiskharsammenhengmedeksponeringforløsemidler,ellerkantilskrivesseleksjonsbiasigruppen.
Enavdestørstesvakhetenemeddennestudiensettiforholdtilvårproblemstilling,eratdetikkebenyttesfaktiske
målingerforåkarakterisereeksponeringen,ogatkunegenrapporteringavsymptomererensåvidtsentraldelav
undersøkelsen.
Mikkelsen,S.,Jorgensen,M.,Browne,E.,andGyldensted,C.Mixedsolventexposureandorganic
braindamage.Astudyofpainters.ActaNeurol.Scand.Suppl.1988;118:1143.,1143.
Detteerentverrsnittsstudieavenhistoriskkohortav85tilfeldigutvalgtemannligemaleremed
løsemiddeleksponering,somsammenlignesmedenkontrollgruppepå86mureremedtankepånevropsykologiske
effekter,dyskoordinasjonoghjerneatrofivedCTcaput.Deleravstudienerogsåsupplertmed9malereog14murere
somhaddekognitivesviktsymptomer.Detblegjennomførtetdetaljertintervjumedtankepåtidligere
løsemiddeleksponeringogpågrunnlagavdetteblemalernedeltinnitregruppermedlav,middelsoghøy
eksponering.Hvergruppeblesammenlignetmedmurerne.Detblegjennomførtnevropsykologisketester,
undersøkelseavkoordinasjonogCTcaput.Nårdetgjeldermuligeconfoundereeralkoholvanerregistrertitilleggtil
arteriosclerotisksykdomognevrologisksykdom.Detvarnoenflerealkoholikereblantmurerneennmalerne,ogogså
medarteriosclerotisksykdom.Detvarnoenfleretilfellermednevrologisksykdomblantmalerne.Aldersfordelingeni
gruppenevarforholdsvislik,detsammevarverbalIQ.Etterdeinnledendestatistiskeanalyserblefølgende
kovariablerinkludertianalyseneiforholdtildemensscore(bruktsomgrunnlagfordemensdiagnose):lav,middelsog
høyløsemiddeleksponering,alder,verbalIQ,alkoholmisbruk,alkoholbruktdagenførundersøkelse,nevrologiskog
arteriosclerotisksykdom.Detblefunnetøkendeoddsratiofordemensmedøkendeeksponeringforløsemidler,men
ogsåmedøkendealderogfallendeverbalIQ.Itilleggtilgradavdemens,økteogsådyskoordinasjonogcerebral
atrofisignifikantmedgradavløsemiddeleksponering.Enlignende,menikkesignifikantassosiasjonblefunnetfor
forholdetmellomprestasjonerinevropsykologisketesterogløsemiddeleksponering.Faktorenevarassosiertmed
hverandretydendepåatdereflektererforskjelligeaspekteravenfellesunderliggendefaktor,enorganisk
hjerneskade,ifølgeforfatterne.Studientaroppatandrestudierkanhabiaspga.inklusjonavmangelavteksponerte
ogatdetikkeharværtkorrigertforintelligensnivå.Studienkonkluderermedatdetergodeholdepunkterforat
yrkesmessigløsemiddeleksponeringkanforårsakeorganiskhjerneskadeogatdeneksponeringsomertilstrekkeligtil
åmedføreslikskadetilsvarer6årskumulerteksponeringforwhitespiritpåeteksponeringsnivåpå100ppm.Det
foreliggeringenyrkeshygieniskemålingeravløsemiddelnivåsomgrunnlagforkonklusjonen.Deterbrukten
eksponeringsindeksutregnetpågrunnlagavintervjumedmalerne.Dettegirenvissrisikoforrecallbiasistudien.
Healthyworkereffektenerforsøkteliminertvedatogsåpensjonertemalereerundersøkt.Brukavdemensscoreer
uvanlig,ogforfatternekommentererselvbiasidemensscorepågrunnavalderogverbalIQ.Detteerenomfattende
oggrundigstudie.Denstørstesvakhetenermangelpåmåleresultater,forøvrigvurderesstudienåværenyttigi
forholdtilproblemstillingen.
59
Nasterlack,M.,Dietz,M.C.,Frank,K.H.,Hacke,W.,Scherg,H.,Schmittner,H.,Stelzer,O.,Zimber,
A.,andTriebig,G.Amultidisciplinarycrosssectionalstudyonsolventrelatedhealtheffectsin
painterscomparedwithconstructionworkers.Int.Arch.Occup.Environ.Health.1999;72[4],205214.
Detteerentverrsnittstudie(medintensjonomoppfølging)somhaddesommålåoppdagetidligesymptomereller
tegnpåbegynnendeutviklingavencefalopatisomfølgeavløsemiddeleksponering.Studiepopulasjonenbestodav
401maleremedminst10årsyrkeserfaringog209bygningsarbeideresomkontroller.51studiedeltagereble
ekskludertpga.faktorerikkerelaterttilyrket.Eksponeringenforløsemidlerbleberegnetforsiste12månederogfor
tidenførpåbakgrunnavetstandardisertspørreskjema.Detbleikkefunnetsignifikanteforskjellermellomgruppene
vednevrologiskundersøkelse.(Detvarenstatistiskikkesignifikantoverrepresentasjonavsubkliniske,nevrofysio
logiskeogEMGfunnikontrollgruppen).Vednevropsykologisketesterprestertemalernebedreenn
bygningsarbeidernepåtesterpåvisuellhukommelse(Benton)samtmentalttempoogkonsentrasjon(d2test).Påde
øvrigetestenevardetikkesignifikantforskjellermellommalereogbygningsarbeidere.Maleremedhøyeksponering
vistesignifikantlengrereaksjonstidenndemed”ikkehøy”eksponering.).Malerneskåretsignifikanthøyereenn
kontrollenepåetsymptomspørreskjema(Q16).
Studiengirikkesikkertgrunnlagforåuttalesegomtid/eksponeringsgradogeventuellreversibilitetavsymptomer.
Studienharderforlitenverdiiforholdtilåkunneuttalesegomdose/effektvedløsemiddeleksponering.
Nordling,NilsonL.,Karlson,B.,Nise,G.,Malmberg,B.,andOrbaek,P.Delayedmanifestationsof
CNSeffectsinformerlyexposedprinters–a20yearfollowup.
Neurotoxicol.Teratol.2010;32[6],620626.
Studienrapportererenreundersøkelseav12rotasjonstrykkere(responserate55%)og19kontroller(responserate
41%)ca.25åretteropphørteksponering.Alderogskolegangblematchet.CNSsykdommermedførteeksklusjoni
beggegrupper,oghoskontrollerogsåtidligereellerpågåendeeksponeringforløsemidler.Eksponeringfortoluenog
blybleestimertpågrunnlagavintervjumeddeltagerneogfaktiskemålingerforetattiarbeidsmiljøet.Veddenførste
nevropsykologiskeundersøkelsenbledetikkefunnetsignifikanteforskjellermellomdetogruppene.Vedre
undersøkelsenbledetfunnetmeruttaltreduksjoni”reasoning”og”associativelearning”igruppenavtrykkereenni
kontrollgruppen.Detbleogsåfunnetendose/effektsammenhengfor”reasoning”.Detbleikkefunnetforskjeller
mellomgruppeneisubjektivekognitiveproblemer.
Studienkonkluderermedatsubkliniskeksponeringfortoluentidligilivetkankommetiluttrykksener,nårhjernens
”reservekapasitet”reduseressomenfølgeavnormalealdringsprosesser.Funneneerioverensstemmelsemedetpar
tidligerestudierfrasammeforskergruppe.Dettekansynesåværekontrærttilvurderingensombenyttesivanlig
praksis,hvormangårutifraathjerneskadesomfølgeavløsemiddeleksponeringikkeutviklersegetteropphørt
eksponering.Studienkangistøttetilendose/effektsammenheng,mendetdreiersegometliteantall(12)subjekter,
ogdeterikkepåvistkognitiveutfallunderpågåendeeksponering.
Rasmussen,K.,Jeppesen,H.J.,andSabroe,S.Solventinducedchronictoxicencephalopathy.
Am.J.Ind.Med.1993;23[5],779792.
Måletmeddennestudienvaråundersøkeassosiasjonenmellomlangtidsarbeidseksponeringforavfettingsløse
midler,oggradav”psykoorganisksyndrom”(syndrommedkroniskcerebraldysfunksjonhosløsemiddeleksponerte,
graderti7stadier)somettegnpåorganiskhjerneskade.Studienerbeskrevetsomhistoriskkohortstudiemed
oppfølgingfra19821984/5,bærerpregavåværetverrsnittsstudie.Populasjon:Fra72fabrikker,arbeidere
eksponertfortrikloretylenellerfluorkarbon,n=99.Meanalder39,4år(1968).90mennog9kvinner.Deltinni
internegrupper,ikkeeksternkontrollgruppe.Eksponering:Kumulativindeksindividueltberegnet.Fulltidsekspo
nering:Laveksp(0,5årn=9),middelseksp(2,1år(n=36))oghøyeksponert(11år(n=41)).Målinger:Ienfabrikkder23
avdeltakernearbeidetmedCFCbledetmåltisnitt260420ppm(TLVvar500(Danmark)).Confounderekorrigertfor:
alder,premorbidintelligens,anamnestiskarteriosklerotisk/nevrologisk/psykiatrisksykdom,alcoholmisbrukognylig
løsemiddeleksponering.Tester:Klinisknevrologiskundersøkelse,nevropsykologiskundersøkelse(bl.amedsubtester
avWAISogLuriaikombinasjonmedtesterutvikletiforskjelligenordiskeland),blodogurinprøver(trikloretylen
60
metabolitter).Ifølgemetodekapitleterdetanvendtenrekkenevropsykologisketestersomdekkerdefleste
funksjonsområder,menartikkelenangirikkespesifikkeresultater.Sammelegeogpsykologundersøktealle
pasienteneogkomsammenframtilgradavpsykoorganisksyndromhosdenenkeltebasertpåenhelhetligvurdering
avresultatene.GradavPOSbrukessåsomutfallsmål.Funn:Prevalensavmildellermerennmildpsykoorg.syndrom
var10,5%hoslaveksponerte,38,9%hosmediumeksponerteog63,4%hoshøyeksponerte.Etterjusteringforcon
founderevardetbaresignifikantfordenhøyesteksponertegruppen(snitt11årseksponering).Studienergodtgjen
nomarbeidetmedtankepåkumulativindekshosdenenkelte,ogdeterkorrigertforenrekkeconfoundere.Imidler
tiderbegrensningermedstudienatdeterfådeltakereoglavresponsratesomkangienseleksjonsbias.Deterikke
foretattsystematiskemålingeravløsemidler.Detervistendoseresponseffekt.Psykoorganisksyndromerangittsom
”characteristicsymptompatternandneuropsychologicaltestresults”utenatdetteervideredefinert,menbasertpå
subjektivtsattediagnoserfralegenogpsykologen.Selvomdetvisestilendoseresponseffekt,vildensubjektive
diagnosesettingenbegrensevårnytteavdennestudieniløsemiddelprosjektet.Studienbleisisteomgangekskludert
pågrunnavmanglendeopplysningerbådeomeksponeringogutfall,ogerikkeinkludertitabellene2,3og4.
Ruijten,M.W.,Hooisma,J.,Brons,J.T.,Habets,C.E.,Emmen,H.H.,andMuijser,H.Neurobehavi
oraleffectsoflongtermexposuretoxyleneandmixedorganicsolventsinshipyardspraypainters.
Neurotoxicology.1994;15[3],613620.
Artikkelenomhandlerentverrsnittsstudiegjennomførtpåløsemiddeleksponertemaleretilhørendeetskipsverft.
DeltakerneblematchetmedikkeeksponerteIsamealdersgrupper,ogdeltakernegjennomgikkspørreskjemamtp
symptomer,nevrografiundersøkelsermtpledningshastighetogsensorisketester,samtnevropsykologisketester
gjennomførtveddatamaskin.Resultateneindikereratdeløsemiddeleksponertehaddeflereplagermedhumor
svingninger,balanseproblemerogfatigue,menresultatenevisteingensammenhengeriftlivstidseksponeringsindex
forløsemiddeleksponeringen.Derimotkunnemanfinnesignifikantsammenhengmellomnevrofysiologisketest
resultateroglivstidseksponeringindeksforløsemiddeleksponeringen.Pådenevropsykologisketesteneviste
malernesvakereresultatpåmentalttempo(digitsymbol)ogexecutivevnetilårespondereriktigpåinkongruente
stimuli(colorwordvigilance),dersammenhengerogsåblesettiftlivstidseksponeringsindeksMalernevisteogså
svakereresultatennkontrollenepåøyehåndkoordinering,utenatenfantsmhmedlivstidseksponeringfordenne
testen.Totaltble28løsemiddeleksponertemalereinkludertistudienog25referansepersoner.Deltakerneble
kontrollertmtputdanningsnivå,alkoholkonsum,tidligeresykdommer/skaderogmedisinbruk.Foråfremskaffe
graderteeksponeringsdata,blebiologiskmonitoreringogluftmålingergjennomførtforåestimereeksponeringsnivå
fordenenkelte.
Artikkelenbelyserløsemiddeleksponeringseffekterpåsubjektivesymptomer,perifernervefunksjonogendrede
nevropsykologiskeutfall.Denbenyttergraderteeksponeringsdatasomgrunnlagogkansåledesværetilstornytte
mtpdetengjennomløsemiddelprosjektetønskermerinformasjonom.
Seeber,A.,Schaper,M.,Zupanic,M.,Blaszkewicz,M.,Demes,P.,Kiesswetter,E.,andvan,ThrielC.
Tolueneexposurebelow50ppmandcognitivefunction:afollowupstudywithfourrepeated
measurementsinrotogravureprintingplants.Int.Arch.Occup.Environ.Health.2004;77[1],19.
Detteerenlongitudinellstudieavarbeidstakerefra14trykkerierdermanharfulgtarbeidstakerneiperioden1996
2001mednevropsykologisktestingpå4uliketidspunkt.Populasjonenbestodinitialtav333arbeidstakeresomble
reduserttil216arbeidstakerevedstudiensavslutning.192arbeidstakeregjennomførtealleundersøkelsene.Aktuelt
eksponeringsnivåfortoluenunderstudienblemålttogangerårligmedindividuellemålingeripustesonenforhver
arbeidstakerforarbeidsdagen.Fortidligereeksponeringble”lifetimeweightedaverageexposure”(LWAE)beregnet
forhverdeltagerutfraenjobbeksponeringsmatrise.Trykkernebledeltinnihøyteksponerte(arbeiditrykkeområde)
oglavteksponerte(arbeidisluttprosess).Dehaddeværteksponertforhenholdsvis26ppmvs.3ppmfornåværende
eksponeringog45ppmvs9ppmforLWAE.Debleogsådeltinnikortoglangtidseksponerte(21vs6år).
Arbeidstakerneblenevropsykologisktestetved4undersøkelsestidspunkt.Trinnvisregresjonforundersøkelse14
sominkludertekovariablenealder,utdanningsnivå,CDT*ogangsttrekkvisteikkeeffektaveksponeringpå
prestasjonenevedtestingen.IngeneffektavLWAEellernåværendeeksponeringblefunnet.Alderogutdanningble
61
funnetåpåvirkeresultatene.DetbemerkesatdetvarhøyereIQblantdehøyteksponerte,noesomkankamuflere
muligeeffekteraveksponering.Detblekonkludertmedatdetikkevarfunnetbevisfornevropsykologiskeeffekter
pga.langtidseksponeringfortoluenveddetteeksponeringsnivå(<50ppm).Detteerenavdefålongitudinellestudier
somergjennomførtmedtankepåeffekteravløsemiddeleksponering,mengenerelthaddearbeidstakernevært
eksponertforlaveeksponeringsnivåer,ogresultateneerliteoverførbaretildeeksponeringsnivåsommange
løsemiddeleksponerteharhatt.Studieninkludererikkeueksponerte.Deharprøvdåundersøkeomdetkanvære
effekteravnårpådagen/iukenarbeidstakernebletestet,ogmeneråhakontrollpåatdetteikkeharinnvirkning.
Hellerikkeidennestudienkanensebortfrahealthyworkereffekt.Deterhellerikkeoppgittpåhvilketgrunnlag
deltakerneervalgtut,menoppgittatdevedstartavstudienutgjorde4,5%avarbeidstakerneirelevante
arbeidsområderide14trykkerienesominngikkistudien.Deterenviktigstudiepga.detlongitudinelledesignet,
meninkludererarbeidstakeremedforholdsvislaveeksponeringsnivåer.
*carbohydratedeficienttransferrin(alkoholmarkør)
Seeber,A.,Bruckner,T.,andTriebig,G.Occupationalstyreneexposureandneurobehavioural
functions:acohortstudywithrepeatedmeasurements.
Int.Arch.Occup.Environ.Health.2009;82[8],969984.
Studienerentverrsnittsstudiemedtorepeterendemålingermed68ukersmellomrom.Detertremålmedstudien:
1.Erdetidligerepublisertenegativeresultaterpåkognitiveogpsykomotoriskefunksjonerforårsaketav
arbeidseksponeringforstyrenreproduserbare?2.Hvisdeeksisterer,ereffekteneforårsaketavakuttellerkronisk
eksponering?3.Hvisdeeksisterer,forsvinnerdevedeksponeringsfriperiodesliksomferie?Gjennomførtibåtfabrikk,
n=128styreneksponertelaminatører.Kontrollgruppe127håndtverkere(sammebedrift)matchetiftalder,kjønn
(baremenn),utdanningsnivåogetniskbakgrunn.Confounderekorrigertfor:Alder,utdanningsnivå,premorbid
intelligens(MWTtest),jobbvarighet,alkoholmisbruk,morsmål,personlighetstrekk(PANASskjema)ognylig
eksponering(vedus2).Deltakernefikkbetalt.Påfabrikkenvardettilgjengeligemåledataogbiologiskedata
(metabolitterfrastyren)fra1982.Detvarsynkendeeksponeringfra1982(nivåerkorrespm100ppm)tiletter1995
(korrespm30ppm).Detblelagetjobbeksponeringsmatrisemedindividuelleestimaterforlangtidseksponering(CEI
kroniskeksponeringsindeks,ogLWAElivstidsvektetgjennomsnittligeksponering).Deltakernebledeltinnigrupper
utfraeksponeringpåtomåter:Nåværendeeksponering(utfraurinmetabolitter):Lav(<100mg/gkreatinin)n=83,
Medium(101500)n=101ogHøy(>500)n=29.(Tyskebiologisketoleranseverdier:600mg/gkreatinin).Estimert
eksponeringisnittutfradette50ppm.Kroniskeksponering:Høylangkroniskeksponering(>10årserfaringiyrket)
n=30ogLavkorteksponering(sammealder,menkorteksponering/erfaringiyrket)n=16.Undersøkelser:Generell
medisinskundersøkelse,hørsel,synsundersøkelse,blodprøve(styren)ogurinprøver(metabolitteravstyren).
Symptomer:QuestionnareQ18(TyskversjonavQ16).Nevropsykologisketester:.Bentonvisualretentiontest(PC
versjon),Digitspanforwardsandbackwards(PCversjon),Symboldigitsubstitution.Choicereactions,decisiontime,
Movementtime,MotorPerformanceseries.Hovedfunn:Symptomer:Detbleikkefunnetsignifikante
eksponeringsrelatertekorrelasjonermellomgruppene.Kognitivefunksjoner:Detblefunnetsignifikantdårligere
resultatmedøkendealder,ogenkunneogsåseatdetvardårligereresultaterblantdemsomikkehaddetysksom
morsmål.Påentestpåvisuellhukommelse(Bentontest),såentendenstildårligereresultatermedøkende
langtidseksponering.Detvarogsådårligereresultatpåenprøvepåhurtigfingerferdighet(Pegboardtest)hos
deltagernemedhøylangtidseksponering),menenkanikkesikkertsiomeksponeringerårsaken.Konklusjonenpå
studieniforholdtilproblemstillingenble1)Enstøtteratdetikkefinnesoverbevisendebevisforklartstyrenrelaterte
effekter,meddetforbeholdomhintavassosiasjoniforholdtillangtidseksponerte,seovenfor.2)Desmåeffektene
somernevnterassosiertmedparametreforkroniskeksponering.3)Desmåeffektenesomernevnt,forsvanti
ferienfordenpsykomotorisketestenmedassosiertutfall,mensresultatetvarvedvarendeforBentontest.Denne
studienvirkergodtgjennomarbeidetiforholdtileksponeringogindividuellelangtidsestimateraveksponering.
Grupperingeneergjortutfraeksponeringogdettegjøratendoseresponseffektkanundersøkes.Detertatthensyn
tilmangeconfoundere,itilleggtildemestvanligeerdethervurdertmorsmålogpersonlighet.Detmanglerekstern
heltueksponertkontrollgruppe,noesomkunnebidratttilendabedredoseresponsresultater.Deterikkeoppgittom
deltakerneharbruktverneutstyr.Imidlertiderdetutførturinprøver,somgjenspeilerreelleksponering.Studienser
62
uttilåhaoppfyltsinmålsetting.Denkanværeenstøtteiutredningenavstyreneksponertearbeidstakereogi
løsemiddelprosjektet.
Triebig,G.,Claus,D.,Csuzda,I.,Druschky,K.F.,Holler,P.,Kinzel,W.,Lehrl,S.,Reichwein,P.,
Weidenhammer,W.,Weitbrecht,W.U.,and.Crosssectionalepidemiologicalstudyon
neurotoxicityofsolventsinpaintsandlacquers.
Int.Arch.Occup.Environ.Health.1988;60[4],233241.
Detteerentverrsnittsstudiemed105aktivehusmaleresomhaddearbeidetminst10åriyrket(gjennomsnittlig24
år).53matchedekontrollpersonersomikkevareksponertforløsemidler.Beggegruppervarrandomisert.
Eksponeringbleberegnetpågrunnlagavlavekonsentrasjoneravblandedeløsemidlermåltiluftprøverforskjellige
stederpåarbeidsplassene(30steder)ogberegnetprosentavarbeidsdagikontaktmedløsemidlergangetmedantall
åriarbeid.Confounderemanhartatthensyntil:Alder,utdanning,IQ,hodeskade,annennevrologiskskade,
psykiatrisksykdom,metabolsksykdom,diabetes,høytblodtrykk,cerbrovasculærsykdom,ogalkoholog
medikamentforbruk.
Detbleikkefunnetnoensikkerforskjellmellomgruppene.Denevropsykologisketestenesomeranvendterikke
beskrevet.Dethenvisestilentidligereartikkelpåtysk.Detblebarepåvistlaveløsemiddelkonsentrasjoner.Graderte
eksponeringsdatablebruktianalysene.
Detteerenrelativtstorstudieogdetertatthensyntilviktigeconfoundere.Detergjortenbred
differensialdiagnostiskutredningogestimerttotaleksponeringsdose.Etproblemmedstudienerattesteneerutført
mellom16og24timerettersisteeksponeringogatkontrollgruppenvareldre,mendetteerdetjustertfor.
Studienvurderessomnyttigiforholdtilspørsmåletomdoseeffektmhpløsemiddeleksponering.
Triebig,G.,Barocka,A.,Erbguth,F.,Holl,R.,Lang,C.,Lehrl,S.,Rechlin,T.,Weidenhammer,W.,and
Weltle,D.Neurotoxicityofsolventmixturesinspraypainters.II.Neurologic,psychiatric,
psychological,andneuroradiologicfindings.Int.Arch.Occup.Environ.Health.1992;64[5],361372.
Detteerentverrsnittsstudieav105sprøytemalerefraforskjelligtypevirksomhetog58bygningsarbeideresom
kontrollgruppe.
Detblegjennomførtbådestasjonære(n=22)ogpersonlige(n=14)eksponeringsmålingermenssprøytemalingpågikk.
Detbleogsågjennomførtbiologiskmonitoreringavdiversemetabolitteriurin.Nivåeneav20forskjelligeløsemidler
bleestimert.Konsentrasjoneneavdeforskjelligeløsemidlenevistestorevariasjonerfraarbeidsplasstilarbeidsplass.
Sprøytemalernebledeltinni3undergrupperutfraeksponeringsvurderinger.Ianalysenebledetkontrollertforalder,
IQ,relevantesykdommerogalkoholkonsum.
Hovedfunnvartegnpådepresjonogkonsentrasjonsproblemermedendoseeffektpå>30årseksponering.
Tsai,S.Y.andChen,J.D.Neurobehavioraleffectsofoccupationalexposuretolowlevelstyrene.
Neurotoxicol.Teratol.1996;18[4],463469.
Artikkelenbeskriverentverrsnittsstudiesombleutførti6produksjonsanleggiTaiwan,derdetbleprodusert
glassfiberarmertplastproduktetiårene1993/94.Hensiktenmedstudienvaråundersøkehvilkeeffekterlavtnivåav
styrenharpådetsentraleogperiferenervesystemet.
Datafra86personerinngikkianalysen,der41ansattesomvardirekteeksponertforstyren,meden
gjennomsnittskonsentrasjonpå22ppm,blesammenliknetmed45arbeidstakeresomvarueksponertforstyren.En
kinesiskversjonavnevrokognitivetester,bearbeidetetter”NeurobehavioralEvalutionSystem”blebrukt,itilleggtil
symptomspørreskjema,opptakavyrkesanamnese,blodprøverogfysiskundersøkelsemedblantannettestav
vibrasjonsterskel.Alleundersøkelserbleutførtminst16timerettersisteeksponering.Pågrunnlagav
eksponeringsmålingene(88personligemålingerog22prøverfraarbeidsplassen),bledeeksponertedeltinni2
grupper.Blantdeueksponerte/indirekteeksponerte,varmedianoggjennomsnittligstyrenkonsentrasjonpå
henholdsvis0,14og1,0ppm.Blantdedirekteeksponertevarmedianoggjennomsnittligstyrenkonsentrasjonpå7,9
og21,9ppm.Detbleforetattlineæreregresjonsanalyser,derdetblekontrollertforalder,kjønn,utdannelsesnivåog
63
alkoholinntak.Resultatetavstudienvisteensignifikantassosiasjonmellomstyreneksponeringogutslagilatenstidpå
testforvedvarendeoppmerksomhetogvibrasjonsterskel,mensingenakutteellerkroniskesymptomerkorrelerte
signifikantmedstyreneksponering.Studientokhensyntilviktigeconfoundere,ogdetblebruktenmatchet
kontrollgruppe(intern).Deansattebledogtestetnoetettopptilsisteeksponering(16timer),ogdetvaringen
eksternkontrollgruppe.Studienvurdereslikevelsomnyttigiforholdtilproblemstillingen.
Tsai,S.Y.,Chen,J.D.,Chao,W.Y.,andWang,J.D.Neurobehavioraleffectsofoccupational
exposuretolowlevelorganicsolventsamongTaiwaneseworkersinpaintfactories.
Environ.Res.1997;73[12],146155.
Artikkelenbeskriverentverrsnittsstudiesombleutførtblant325(av479forespurte–93%avalleansatte)arbeidere
somjobbetpå6malingsfabrikkeriNordTaiwani1992/93.Hensiktenvaråundersøkenevropsykologiskeeffekter
hosansattesomvareksponertforlavenivåeravorganiskeløsemidlerpåjobb.
Detbleinnhentetdatasomomhandletdeansatteshelse,yrkeshistorie,blodprøver,fysiskeundersøkelserogresultat
avnevropsykologisketester(enkinesiskversjonavNES2blebrukt).
Luftkonsentrasjonavorganiskeløsemidlerblebestemtvedhjelpav245personligemålinger,ogresultatenevisteat
deansattehaddeblitteksponertforløsemidlenebenzen,toluen,xylen,nhexan,metyliso–butylketon,nbutyl
acetatogaceton.TreeksponeringsnivåerbleidentifisertmedbakgrunnisummenavfraksjoneneavTLVfordeulike
løsemidlenesamthensyntagentilforskjellermellomarbeidsstasjoneneogpersonligeforhold:Ingeneksponering,lav
eksponeringoghøyeksponering.Arbeidernebledeltitogruppermedutgangspunktiarbeidsoppgaver:”White
collar”(administrativeogtekniskestillinger)og”Bluecollar”(deøvrige).Pågrunnavdemografiskeforskjeller
mellomgruppene(”Whitecollar”varyngre,haddehøyereutdannelse,røyktemindreogvarbarnavforeldremed
høyeresosioøkonomiskstatus)bleresultateneanalysertforhvergruppeforseg.Ingeni”Whitecollar”gruppenble
klassifisertsomhøyteksponert.
Datafra298arbeidereinngikkianalysen.Detblekontrollertforconfounderesomalder,kjønn,utdannelsesnivåog
alkoholforbrukiregresjonsanalysen,ogansattemedsykdommerbleekskludertfrastudienihenholdtilspesifiserte
eksklusjonskriterier.
Blant”Bluecollar”ansattebledetfunnetstatistisksignifikanteresultati3(continuousperformance,mønster
sammenligning,mønstergjenkjennelse)av10tester,mensdetblant”Whitecollar”ansattekunvarlatenstidpåen
testforvedvarendeoppmerksomhetsomvarsignifikantaffisertnårmansammenlignetresultatenefradeulike
eksponeringsnivåene.
Detperiferenervesystemetvarikkeaffisertinoenavgruppene,ogforklaringsmodellerfordetteerdrøfteti
artikkelen.
Sidengraderteeksponeringsdataerbruktianalysen,kanartikkelenværenyttigiforholdtilvårproblemstilling.
Viaene,M.K.,Pauwels,W.,Veulemans,H.,Roels,H.A.,andMasschelein,R.Neurobehavioural
changesandpersistenceofcomplaintsinworkersexposedtostyreneinapolyesterboatbuilding
plant:influenceofexposurecharacteristicsandmicrosomalepoxidehydrolasephenotype.
Occup.Environ.Med.2001;58[2],103112.
Detteerentverrsnittstudiedermanharsattsammenenretrospektivkohortpå90+27arbeidstakere(tidligere
+nåværendeeksponerte)iGUPindustrien,ogsammenlignetmedenkontrollgruppeavueksponerte
elektrikere/montørerpå64.Kontrollgruppenblematchetsålangtsommuligmedeksponeringsgruppenpåkjønn,
alderogutdanning.Måletvaråvurderenevropsykologiskeeffekteravstyreneksponering,ogsammenholdedette
medeksponeringsnivå/varighetaveksponering.Arbeidstakeremedhodeskademedbevissthetstap>10min,
alkoholisme(>5drinkerprdag),epilepsi,alvorligdepresjon,ellerandrenevrologiskelidelserbleekskludert.De
løsemiddeleksponertebestodavnåværendeogtidligereeksponertesomhaddelaminerthenholdsvis4700og3610
timerisnittvedengjennomsnittligeksponeringforstyrenpåhenholdsvis148og157mg/m3.Detblefyltutet
spørreskjemamedtankepålivsstilogtidligeresykehistorieoggjennomførtetstrukturertintervjuomnevrologiske
symptomerunderarbeid(SNAC),samtfyltutsjekklistemedtankepånevrotoksiskesymptomer(NSC60).Itilleggble
nevropsykologisketester(NES)gjennomført.Alder,alkoholforbruk,årmedsveisearbeid,ogantallårutdanning,evt.
64
ogsårøykingogpersonlighetsscoreblelagtinnsomkovariableridestatistiskeanalysene.Deeksponertehaddefærre
årutdanningenndeueksponerte.Deeksponerteoppgavmersymptomerenndeueksponerte,mesthosdemed
høyesteksponering.Deflestesymptomerforsvantetterendteksponering,mennoensymptomerpersisterte.Ved
nevropsykologisktestinghaddedeeksponertesignifikantdårligereresultaterpåmentalttempoogoppmerksomheti
testene”symboldigitsubstitution”,”digitspanforwardtest”.detidligereeksponerteogsådårligerehåndøye
koordinasjon.Alderogutdanningstidkunneforklaredeleravforskjellene.Nårtidligereognåværendeeksponerteble
slåttsammentilengruppevardetgodtsamsvarmellomvarighetaveksponering(ogmEHfenotypeaktivitet)og
utfallpå”symboldigitsubstitution”og”colourwordvigilance”.Forfatternekonkluderermedatresultatenetyderpå
atmindreenn10årseksponeringforstyrenvedensnittkonsentrasjonpå155mg/m3kanresultereipersisterende
neurotoksiskeeffekter.StudienundersøkteogsåbetydningenavmEHfenotype.Detteerenstudiedermanharen
vissgruppestørrelse,harmyemåledata,ogengodsvarprosentblantdeltakerne.Detvurderesåværeengodstudie
forformålet.
Ørbaek,P.,Risberg,J.,Rosen,I.,HaegerAronsen,B.,Hagstadius,S.,Hjortsberg,U.,Regnell,G.,
Rehnstrom,S.,Svensson,K.,andWelinder,H.Effectsoflongtermexposuretosolventsinthepaint
industry.Acrosssectionalepidemiologicstudywithclinicalandlaboratorymethods.
Scand.J.WorkEnviron.Health.1985;11Suppl2:128.,128.
Hensiktenmeddennesvensketverrsnittsstudienvaråseetterløsemiddelspesifikkeendringeriregionalcerebral
blodgjennomstrømning,samtbekrefteelleravkreftetidligererapporterteEEGforandringer.Itilleggskullestudien
blantannetundersøkeeventuellløsemiddeltoksisitetidetperiferenervesystemet.Foråundersøkedetteble50
løsemiddeleksponerteidensvenskemalingsindustrienmatchetmed50ueksponertearbeidereutfraalderog
utdannelsesnivå.Inklusjonskriterierfordeeksponertevarminimum10årmedhåndteringavløsemidleriyrket,samt
svensksommorsmål.Alledeinkludertebleintervjuetmedtankepåderesyrkesanamnese,ognivåpåløsemiddel
eksponeringbleestimertpågrunnlagavdette,samtyrkeshygieniskemålingeriandremalingsfabrikker.Påforhånd
haddedeinkludertefyltutetspørreskjemamed60spørsmål,ogutfradettebleblantannetalkoholforbruket
estimert.Videreblealleundersøktmedkomplettnevrologiskogfysiskundersøkelse,ogfastendeblodprøverbletatt.
Denpsykologiskekartleggingenbestodavnipsykometrisketester.Detvarsignifikantforskjellmellomeksponerteog
ikkeeksponertemhtfluktuasjonimentalttempo.Nårensammenholdttestprofiler,vardetstørreforekomstavavvik
fraegetevnenivåhoseksponerteennikkeeksponerte.Resultatenefraalledelprosjektene(kliniskkjemiskeprøver,
psykiatriskogpsykologiskkartlegging,EEG,regionalcerebralblodgjennomstrømning,ogendingeridetperifere
nervesystemet)erutførligbeskrevetiden28siderslangerapporten.Somdetståridiskusjonsdeleniartikkelener
valgavrettreferansegruppeutfordrende,ogmuligensensvaksideveddennestudien.Dennesvenskestudienhar
ellerskontrollertforviktigeconfounderederdettevarmulig,ogstudienvurderessomnyttigiforholdtilvår
problemstilling.
65
7. Diskusjon
Formåletmeddennestudienharværtåvurderedenepidemiologiskedokumentasjonenpåeffekter
pånervesystemetiformavnevropsykologiskfunksjonettereksponeringforløsemidler.Hovedfokus
harværtåvurdereeksponeringsopplysningeneidenforeliggendeepidemiologiskelitteratur,som
grunnlagforåkunnevurdereeksponeringsresponsogeksponeringseffektsammenhenger.Vi
ønsketåbelyseforeliggendedokumentasjonforhvilkentotaleksponeringsommåtilforågiøkt
risikoforåutvikleløsemiddelskade(varigeskaderpånervesystemet),elleridetminstelettere
målbareeffekterpånervesystemet.Viønsketogsååundersøkeomdetvargodnokdokumentasjon
foråbrukedetveiledendekriteriet”10årsdagligfulltidseksponering”(www.nav.no/rettskildene)
sombetingelsefortilstrekkeligeksponeringtilåkunneutvikleløsemiddelskade.Detteeren
problemstillingsomman,etteratdetbledrøftetpådetnorskekonsensusmøtetfor15årsiden
(Trolandetal,1997),ikkeerkommetvideremed.Foråkunnebelysedettesattevisomminstekrav
tilartikleneatdeinkludertenoengradaveksponeringsopplysningerbådemedhensyntiltidog
konsentrasjon.
Medetinklusjonskriteriumpåminimum3poengforeksponeringsbeskrivelse(basertpåtrekatego
rierforeksponeringstid(02)ogtrekategorierforeksponeringsnivå(02),vardetkun67av158
artiklersomoppfyltedissekriteriene.Avdissevardetkunfireartiklersomomfattetdiagnostiserte
løsemiddelpasienter.Blantde67artiklenevardet37artiklersomblevurderttilogsååhagodnok
studiedesigntilåkunneinkluderesforendeligvurdering,basertpåenmodifisertversjonav
Spurgeons(2001)kvalitetskriterier.Dettepåtrossavatkravettilinklusjonvarlavt(6av10mulige
poengforstudiermedkontrollgruppeog4av8poengforstudierutenkontrollgruppe).Blantdisse
vartorenepasientstudier(Akilaetal,2006;Flodinetal,1984),mensentredjestudie(Godderisetal,
2010),haddeenundergruppeavløsemiddelpasienter.
Toerfarneyrkeshygienikerehaddehovedansvarforåforetaendetaljertvurderingaveksponerings
opplysningene.Selvmedpresumptivtstrengeinklusjonskriteriermedhenblikkpåopplysningerom
eksponering,vardetbareetmindretallavdegjenværendestudienehvorkvalitetenpåeksponerings
beskrivelseneblevurderttilåværesværtgod.Blantde37studienesomtilsluttbleinkludert,
oppnåddeunderhalvparten(15)enskårpå6,pådetieksponeringskriterienesomblebeskreveti
kap.5,underavsnittet”Viderevurderingaveksponering”.Detteindikereratvi,trossmålsettingen
omhøyestmuligkvalitetpåeksponeringsbeskrivelser,harinkludertenrekkestudierhvorkvaliteten
påeksponeringsopplysningeneermindretilfredsstillende.
Disseresultateneerioverensstemmelsemeddetandreforfattereharfunnettidligere.vanderHoek
(2009)fantmangelfullebeskrivelseravløsemiddeleksponeringenistudieravpasientermed
løsemiddelskade,mensMeyerBaron(2008)fantatmangeavstudienepåeksponertearbeidstakere
sominngikkienmetaanalysehaddefordårlige(”crudeandinappropriate”)eksponerings
beskrivelser.Spurgeon(2001og2002)påpekerogsåsvakeeksponeringsbeskrivelsersometproblem
iløsemiddellitteraturen.
Tabell4visernevropsykologiskegruppeforskjeller,hvorstudieneergruppertettergradavekspo
nering.Ialt21avstudieneblevurderttilåomfattearbeidstakeremedhøy(H)eksponering(10
løsemiddelår),vurdertetterdagensnorskeadministrativenormer.Detvar12studierhvorgradav
66
66
eksponeringblebedømttilåværeavmiddelsgrad(M);svarendetilateksponeringeniden(høyest)
eksponertegruppentilsvarteendoseomkringADNi310år(310løsemiddelår).Tostudierble
bedømttilåhalaveksponering(L),mensdetfortostudier(Nasterlacketal,1999;Danielletal,
1999),ikkevarmuligågjørenoenendeligvurderingaveksponeringen.
Idennelitteraturstudienavløsemiddeleksponertearbeidstakererapportertedeflestestudiene
statistisksignifikanteforskjelleriprestasjonermellomeksponerteogkontrollgrupperellermellom
høyestoglavesteksponertegrupperpåminstennevropsykologisktest.Detvarimidlertidlangtflere
ikkesignifikanteennsignifikantegruppeforskjellerideflestestudiene.Flertalletavdestudienesom
blevurderttilåhatilstrekkeligeopplysningeromeksponering,havnetikategorienH(høytekspo
nert),dvsmedeneksponeringpåminst”10årsdagligfulltidseksponering”.Selvfordennegruppen
vardetbeskjedneutfall.Detkanværesærligverdtåmerkesegfågruppeforskjelleridefirestudiene
somblevurdertåværeavhøyestmetodiskkvalitet(Lundbergetal;Mikkelsenetal;Triebigetal;
Viaeneetal).Pådennebakgrunnerdetvanskeligåvurderedenkliniskerelevansenavdegruppe
forskjellenesomblefunnet.
De21studienesomblevurderttilådokumenterehøy(H)eksponeringhaddeikkestørreandelav
konsistentegruppeforskjelleritestresultateneenndesomhaddelavereeksponering.Menstolvav
21studiermedhøyeksponeringhaddesignifikantegruppeforskjellerpåenkeltetesterinnenfor
funksjonsområdene”oppmerksomhet/arbeidshukommelseeller”hurtighetvedinformasjonsbear
beiding”,gjaldtdetteforniavtolvmedmiddelseksponeringogbeggestudiermedlaveksponering.
Baretreavstudienemedhøyeksponeringvistesignifikanteforskjellerpåenkelttesterinnen
funksjonsområdet«hukommelse»,mensfirestudiermedmiddelseksponeringvisteslikeforskjeller.
Halvpartenavstudienebådemedhøyogmiddelseksponeringvistenoenforskjellermellomgrup
penepåmotorisketester.Detostudienemedlaveksponeringhaddeingensignifikantegruppe
forskjellerhverkenpåtesterforhukommelseellermotoriskefunksjoneridengraddeharstudert
dette.Idengraddetvarstudert,gjordemansignifikantefunnpåenkelttesterinnenforfunksjons
området«eksekutivfunksjon»itoavstudienemedhøyeksponering,tomedmiddelseksponering
meningenavstudienemedlaveksponering.Baretostudierhaddeinkluderttesterfor”sensorisk
perseptuelleferdigheter”,ogibeggestudienegjaldtdettevisuellefunksjoner.Detrepasientstudiene
somerinkludert(Akila,2006;Flodin,1984;Godderis,2010)haddeallehøyeksponeringpåmellom
20og30år.Disseartikleneharimidlertidreferertfånevropsykologiskedata.
Etbegrensetantallavdeinkludertestudieneprøveråangihvilkeneksponeringsomskaltilforå
medføreøktrisikofornevropsykologiskeeffekter,evtsomikkemedførerøktrisiko.Flodin(1984)
angirvarighetaveksponeringover9år,somminimumfordiagnosen«psychoorganicsyndrome»
(POS)ogminimum3årforsåkalt«incipientPOS».Artikkelengjengirimidlertidikkenevropsyko
logisketestresultater.Frasinstudieav(hus)malerekonkluderteMikkelsenetal(1988)medat6års
kumulerteksponeringforwhitespiritpåeteksponeringsnivåtilsvarende100ppmgirøktrisikofor
løsemiddelskadepåbakgrunnavengradert”demensscore”basertpåkliniskvurderingavselvrap
portertesymptomer,kliniskeobservasjonerognevropsykologiskefunn.Arbeidsgruppensgjennom
gangavMikkelsensresultater(tabell)viserimidlertidikkeklaregruppeforskjellerpådenevro
psykologisketestresultatene.AvsammegrunnharMikkelsensartikkeltidligereværtkritisertav
sentraledanskenevropsykologer,foråvektleggeselvrapportertesymptomeriforstorgrad
(Mortensenetal,1989).
67
67
Viaeneetal(2001)konkludertemedatmindreenn10årseksponeringforstyrenpåetgjennom
snittlignivåpå155mg/m3resulterteipersisterendenevrotoksiskeeffekter.Arbeidsgruppens
gjennomgangavartiklenevisteimidlertidatdetvarbetydelighøyereutdanningsnivåhoskontroll
gruppenennhosdeeksponerte.Utdanningogaldererblantdefaktorersomsterkestinfluerer
nevropsykologisketestresultater,derforbrukereniklinisksammenhengfortrinnsvistestersomhar
aldersogutdanningskorrigertenormer(sef.eks.Heatonetal,2004).Seeber(2009)påsinside,fant
atlangtidseksponeringforetnivåavstyrenpå27ppm(116mg/m3)isnittgjennom15årikkevar
assosiertmedredusertkognitivfunksjon(medunntakavetutfallpåBentonstest).Dennestudien
manglerimidlertidenheltueksponertkontrollgruppe.
Hvisenserpåetannetløsemiddelsomtoluen,fantEscalonaetal.dårligereresultaterpåenkelteav
deanvendtenevropsykologisketestenehosarbeidstakeremedåtteårseksponeringfor(hovedsaklig)
toluenpånivå58og143ppmitoulikegrupper.DettefunnetstøttestildelsavfunniChouanieresin
studie.Forbeggestudienemåenimidlertidstillespørsmålvedihvilkengraddetertattrimelig
hensyntilforskjelleripremorbidIQ,utdanning,alderogkjønn.Seeber(2004)isinkohortstudiefra
trykkerierkonkludertemedatdetikkevarfunnetnevropsykologiskeeffekterrelaterttillangtids
eksponeringfortoluenvedeteksponeringsnivåpå<50ppm,noehellerikkeCherryfantisingruppe
avtolueneksponertearbeidstakere.Funneneermedandreordikkekonsistente.
Alledeovennevntestudierinkludererarbeidstakeremedhøyeksponeringetterkriterierbeskrevet
tabell3.AvdeovennevnteerstudienetilViaeneogSeeber(2004)vurdertåhadebesteekspo
neringsopplysningene,mensMikkelsen,Viaene,Seeber(2009)ogEscalonaervurdertåhahøyest
metodiskkvalitet(Scoreh.h.v9,8,7og7,jfr.tabell3)
Alledeinkludertestudieneomfattetarbeidstakerefrabransjerogyrkersomtradisjoneltharvært
ansettsomyrkermedløsemiddeleksponering.Merennhalvpartenavundergruppenesomvar
studert,omfatteteksponeringerrelaterttilmaling/lakkellerlim.Vårstudiekanderforkuni
begrensetgradgikunnskapomindustriersomikkeeromfattetavlitteraturgjennomgangen.
Hovedfunnetidennestudieneratvifantlitesamsvarmellomgradaveksponeringognevro
psykologisketestresultater.Funnenepådenevropsykologisketestenevarbeskjedne,selvidehøyest
eksponertegruppene.Vikantenkeossflereforklaringerpådette.
Vårtutgangspunktidettearbeidetvaråvurderekvalitetsmessiggodeartiklersomkunnegivalide
bidragtildiskusjonenomeksponeringsresponssammenhenger.Viønsketderforbareåinkludere
studierhvordetforelånoengradaveksponeringsopplysningerbådemedhensyntiltidogkonsentra
sjon.Itilleggønsketvikunåinkluderestudieravenvissdesignmessigkvalitet.Kun37av158studier
oppfylteinklusjonskriteriene.Detmedførteatdeallerflestestudieravpasientermeddiagnose
løsemiddelskadebleekskludertp.g.a.mangelfulleeksponeringsopplysninger.
Pasientstudierkunneiutgangspunktetværehøyrelevanteforvårproblemstilling,fordienper
definisjonmåkunneantaatdissedokumenterermeromfattendenevropsykologiskeutfall(klinisk
relevantsvikt).Detkanidennesammenhengnevnesattonorskestudieravløsemiddelpasienter
sombleutredetpå1980tallet,mensomikkebleinkludertivårlitteraturstudie,visteatpasienter
medmerenn15årseksponeringstidhaddestørreutfall(størreeffektstørrelse)pånevropsykologiske
68
68
testerennpasientermedkortereeksponering(Ellingsenetal,1997;BastPettersen,2009).
Eksponeringsnivåenevarsomnevntsværtmyehøyerepå19601980talletenndeeridag.Slike
pasientstudierkanimidlertidhastoremetodeproblemer.Itilleggtilmanglendekvantitativekspo
neringsbeskrivelse,stillesdetoftekravtilenvisseksponeringstidførenpersonidetheletattfåren
CSEdiagnose.Deterderforikkeoverraskendeatdengjennomsnittligeeksponeringslengdeblant
CSEpasienterislikestudiererrelativtlang.Dissestudienemåderforantasåværehøyselektertmht
eksponeringslengde,ogderforliteegnettilåbelysedoseresponssammenhenger.Itilleggkommer
slikeforholdsomstørrelsenpåutvalgeneogusikkerhetomkringdediagnostiskekriteriersomer
anvendt.
Enannengrunntilatviidennelitteraturgjennomgangenikkepåviserklareeksponeringsrespons
sammenhenger,kanværeatnestenalledeinkludertestudieneertverrsnittsstudieravyrkesaktive
grupperunderpågåendeeksponering.Tverrsnittstudierharsomgenereltproblematmanrisikererå
undersøkekundefriskesomerigjeniarbeidpåetgitttidspunkt.Deflesteinkludertestudierer
dermedbeheftetmedenforossukjentgradavsekundær”healthyworkereffect”,derpersonermed
løsemiddelrelatertesymptomerogplagerkanhasluttetieksponertarbeidførundersøkelses
tidspunktetogdermedikkeblirendelavdenundersøktepopulasjonen.Islikestudiervilenforvente
letteeffekterogdermedmindregruppeforskjeller,avhengigbådeavstatistiskstyrkeogavvalgav
nevropsykologisketesteristudiene.Destudienesomerinkluderther,harimidlertidanvendtsvært
sensitivetester,deflesteinnenfunksjonsområdene«mentalttempo»og«oppmerksomhet
/arbeidsminne».Basertpåoversiktenitabell3synesdetikkesomresultatenefrastudienesomhar
settpåtidligere/pensjonertearbeidstakereavvikerfrastudieneavyrkesaktivegrupperunder
pågåendeeksponering.ItilleggharendelavstudienelitenNogdermedlavstatistiskstyrke.
Entredjemuligårsaktilvårefunnkanværeateksponeringsmålingeneog/ellerbeskrivelsenei
studieneikkeergodenok.Detåstilleenhetligekvalitativekravtilhhv.”eksponeringstid”og
”målt/estimerteksponeringsnivå”ideforeliggendeartiklervistesegåværesværtvanskelig.
Eksponeringstideriutgangspunktettideksponertformålbarekonsentrasjonerløsemidler.Ide
foreliggendeartiklerhardetteværtmangelfulltbeskrevet.Noenangirbådehvorlangtiden
arbeidstakerharværtietyrkeoghvorstorandelavarbeidsdagenhanhararbeidetmedløsemidler.
Enkeltedrøfterogsåsesongvariasjonerogandrefaktorersomvariererovertid.Vårvurderingble
derfortildelsskjønnsbasert.Detsammegjelderogsåvurderingavestimert/målteksponeringsnivå.
Foreliggendeopplysningeromtidsspesifikkemåltenivåerrelaterttildeundersøktegruppene
variertebetydelig.Knaptnoenstudiervurderteproblemstillingerrundtinhalert/absorbertdose,men
bruktekunakkumulertdosesomsurrogatmål.Dennevurderingblederforogsåistorgradbasertpå
kvalifisertskjønn.Somnevntovenforharvi,tiltrossforambisjonenomhøyestmuligkvalitetpå
eksponeringsbeskrivelsene,inkludertenrekkestudierhvordisseermindretilfredsstillende.
Enfjerdemuligheteratendelavstudieneomfatterarbeidstakeresomkantenkesåhaakutteffekter
frapågåendeeksponering.Detteerenproblemstillingsommanistørregradmåhåndtereved
studieravarbeidstakereennvedpasientstudier,fordiløsemiddelpasienterstortsetteruteav
eksponering.
69
69
Nokenmuligheteratarbeidsgruppenikkeharmaktetåkategorisere/skårestudienekorrektmed
hensynpåeksponeringogeffekt.Selvomdetblebenyttetskjønnidettearbeidet,bleimidlertid
kriterierforklassifiseringgrundigdiskutertogvalidert.
Oppsummertharvi,meddeanvendtemetoder,basertpådestudiersominngåridennesystema
tiskevurderingen,ikkeklartåpåvisenoenklarsammenhengmellomgradavløsemiddeleksponering
ognevropsykologisketestresultateride37inkludertestudier.Detteeritrådmeddetenharfunneti
tidligereoversiktsartikler.
Blantreviewartiklerhvormanharprøvdåsepåsammenhengmellomeksponeringforløsemidlerog
nevropsykologiskeeffekter,vurderteSpurgeon33artiklermedhensyntilutfallpånevropsykologisk
testogløsemiddeleksponering(Spurgeon,2002).Attenavdisseinngårogsåivårstudie.Detvargodt
samsvarmellomvårvurderingogSpurgeonsvurderingfor13avdisse18artiklene,medhensynpåå
bedømmesammenhengenmellomeksponeringogutfall(doseeffekt).Ifemavartikleneserdetut
tilatviharbedømtulikt.Påbakgrunnavatetflertallavstudienefantstatistiskeforskjellermellom
eksponerteogkontrollerpåminstentest,fantSpurgeonatdenevropsykologiskestudienestøtter
antakelsenomatlangtidsyrkesmessigeksponeringforløsemidlerkansvekkekognitivfunksjon.Det
varikkemuligforSpurgeonåtrekkekonklusjonermedhensyntilomfangellertypeutfall,bortsettfra
atforskjellenemellomeksponerteogkontrollervarsværtsmå,ogatdetvarvanskeligåidentifisere
detnivåellerdenvarighetavløsemiddeleksponeringsomskulletilforågieffekt(Spurgeon,2002).
Ienmetaanalysesomomhandletnevropsykologiskeeffekterhosløsemiddeleksponertearbeids
takere(MeyerBaronetal,2008)klartemanålageeneksponeringsindeksfor17studier.Syvavdisse
studienebleikkeinkludertivårstudie,enavdem(tyskspråklig)fordidenikkebleinkludertiKunn
skapssenteretsrapport,énfordidenvarpublisertfør1980,mensdeøvrigefaltutiløpetavvåre
kvalitetsvurderingeravstudiene.MeyerBaronfantutfallpåtestersommåleroppmerksomhet,
hukommelse,motoriskefunksjonerogvisuospatialeferdigheter,menmedstørstutfallpåuliketester
foroppmerksomhet.Manfantingenkonsistenteeksponeringeffektsammenhenger,noemanmente
skyldtesomtrentlige(”crudeandinappropriarlycalculated”)eksponeringsbeskrivelseristudiene.
Somnevntiinnledningenharmangelandetablertenforvaltningsmessigpraksismedkravtil”antall
år”,evt.antallTLVårsomgrunnlagforenCSEdiagnose.Basertpåensamlettolkningavden
tilgjengeligelitteraturen,harmangeland(blantannetSverige,Finland,Tyskland,Nederland,Belgia)
lagtsegpårundt10årsom”nedre”grenseforåkunnestillediagnosenCSE.Detteerogsånedfelti
EUdokumentet«Informationnoticesonoccupationaldiseases:aguidetodiagnosis»(Directorate
GeneralforEmployment,SocialAffairsandInclusion,EuropeanCommission,2009).Iennylig
publisertpasientstudiefraNederland,derdeterutarbeidetet”beslutningstre”forCSEdiagnosen,
krevesdetminimum5løsemiddelår(OELyears)foratCSEdiagnosenikkekanutelukkes,og1020
løsemiddelårforatenCSEdiagnoseskalblivurdertsommuligellersannsynlig(Verberketal,2012).
Selvomenkeltestudierkanantydeenhøyeregrenseenn10årsdagligfulltidseksponeringførdet
foreliggerentilstrekkeligeksponeringforensannsynligCSEdiagnose,kanikkeresultatenefravår
litteraturstudiebidratilnærmereavklaringavhvasomerenvitenskapeligbasert”tilstrekkeligdose”
forutviklingavCSE.
70
70
8. Konklusjon
Etteretomfattendelitteratursøkoggrundiggjennomgangavlitteraturenkonkluderervimedatdet
vitenskapeligegrunnlagetforåvurderehvasomertilstrekkeligeksponeringtilåmedføreøktrisiko
forutviklingavkroniskløsemiddelbetingetencefalopati(CSE)fremdelesermangelfullt.Storedelerav
litteraturenfyllerverkenminstekravtileksponeringsbeskrivelserellerkvalitetskravtilepidemiologisk
metode.Dettegjeldersærligforpasientstudier.Blantde37studienesomoppfyltevåreminstekrav,
fantviikkeklareforskjelleritestresultatermellomstudienehvorpersoneneblevurderttilåha
henholdsvishøy,middelsellerlaveksponering.Funnenepådenevropsykologisketestenevar
beskjedne,selvidehøyesteksponertegruppene.
Iløsemiddellitteraturenhardetværtdiskuterthvorvidtdenevropsykologiskedataeneharværtgode
nok.Vårstudieindikereratproblemetrundtdokumentasjonavløsemiddeleksponeringenervelså
stort.
71
71
9. Referanser
Abjornsson,G.,Palsson,B.,Bergendorf,U.,Karlson,B.,Osterberg,K.,Seger,L.,andOrbaek,P.Long
termfollowupofpsychologicaldistress,socialfunctioning,andcopingstyleintreatedanduntreated
patientswithsolventinducedchronictoxicencephalopathy.J.Occup.Environ.Med.1998;40[9],801
807.
Agnew,J.,Schwartz,B.S.,Bolla,K.I.,Ford,D.P.,andBleecker,M.L.Comparisonofcomputerized
andexamineradministeredneurobehavioraltestingtechniques.J.Occup.Med.1991;33[11],1156
1162.
Akila,R.,Muller,K.,Kaukiainen,A.,andSainio,M.Memoryperformanceprofileinoccupational
chronicsolventencephalopathysuggestsworkingmemorydysfunction.J.Clin.Exp.Neuropsychol.
2006;28[8],13071326.
Anshelm,OlsonB.Effectsoforganicsolventsonbehavioralperformanceofworkersinthepaint
industry.Neurobehav.Toxicol.Teratol.1982;4[6],703708.
AnttiPoika,M.Overallprognosisofpatientswithdiagnosedchronicorganicsolventintoxication.
Int.Arch.Occup.Environ.Health.1982;51[2],127138.
AnttiPoika,M.,Juntunen,J.,Matikainen,E.,Suoranta,H.,Hanninen,H.,Seppalainen,A.M.,and
Liira,J.Occupationalexposuretotoluene:neurotoxiceffectswithspecialemphasisondrinking
habits.Int.Arch.Occup.Environ.Health.1985;56[1],3140.
Baker,E.L.,Letz,R.E.,Eisen,E.A.,Pothier,L.J.,Plantamura,D.L.,Larson,M.,andWolford,R.
Neurobehavioraleffectsofsolventsinconstructionpainters.J.Occup.Med.1988;30[2],116123.
BastPettersenR.Selfreportedconceptionsofmemoryandconcentrationcomparedwith
neuropsychologicaltestperformanceinmanualworkers.ScandJWorkEnvironHealthSuppl.
2006;(2):4146
BastPettersenR.Nevropsykologersrolleiarbeidsmedisinskevurderinger.TidsskriftforNorsk
Psykologforening.2008;45:11741179.
BastPettersen,R.Theneuropsychologicaldiagnosisofchronicsolventinducedencephalopathy
(CSE)AreanalysisofneuropsychologicaltestresultsinagroupofCSEpatientsdiagnosed20years
ago,basedoncomparisonswithmatchedcontrols.Neurotoxicology.2009;30[6],11951201.
Bleecker,M.L.,Bolla,K.I.,Agnew,J.,Schwartz,B.S.,andFord,D.P.Doserelatedsubclinical
neurobehavioraleffectsofchronicexposuretolowlevelsoforganicsolvents.Am.J.Ind.Med.
1991;19[6],715728.
Bockelmann,I.,Darius,S.,McGauran,N.,Robra,B.P.,Peter,B.,andPfister,E.A.Thepsychological
effectsofexposuretomixedorganicsolventsoncarpainters.Disabil.Rehabil.1562002;24[9],455
461.
72
Bockelmann,I.,Pfister,E.A.,Peters,B.,andDuchstein,S.Psychologicaleffectsofoccupational
exposuretoorganicsolventmixturesonprinters.Disabil.Rehabil.872004;26[13],798807.
Boey,K.W.,Foo,S.C.,andJeyaratnam,J.Effectsofoccupationalexposuretotoluene:a
neuropsychologicalstudyonworkersinSingapore.Ann.Acad.Med.Singapore.1997;26[2],184187.
Bolla,K.I.,Schwartz,B.S.,Stewart,W.,Rignani,J.,Agnew,J.,andFord,D.P.Comparisonof
neurobehavioralfunctioninworkersexposedtoamixtureoforganicandinorganicleadandin
workersexposedtosolvents.Am.J.Ind.Med.1995;27[2],231246.
Bolle,L.,Herrera,H.,Loretan,E.,andBoillat,M.A.Neurobehavioraltestperformanceamong
apprenticepainters:baselinedata.Am.J.Ind.Med.1996;29[5],539546.
Bowler,R.M.,Thaler,C.D.,Law,D.,andBecker,C.E.ComparisonoftheNESandCNS/B
neuropsychologicalscreeningbatteries.Neurotoxicology.1990;11[3],451464.
Bowler,R.M.,Mergler,D.,Huel,G.,Harrison,R.,andCone,J.Neuropsychologicalimpairmentamong
formermicroelectronicsworkers.Neurotoxicology.1991;12[1],87103.
Bowler,R.M.,Mergler,D.,Rauch,S.S.,Harrison,R.,andCone,J.Affectiveandpersonality
disturbancesamongfemaleformermicroelectronicsworkers.J.Clin.Psychol.1991;47[1],4152.
Bowler,R.M.,Mergler,D.,Rauch,S.S.,andBowler,R.P.Stabilityofpsychologicalimpairment:two
yearfollowupofformermicroelectronicsworkers'affectiveandpersonalitydisturbance.Women
Health.1992;18[3],2748.
Bowler,R.M.,Lezak,M.,Booty,A.,Hartney,C.,Mergler,D.,Levin,J.,andZisman,F.
Neuropsychologicaldysfunction,mooddisturbance,andemotionalstatusofmunitionsworkers.
Appl.Neuropsychol.2001;8[2],7490.
Bowler,R.M.,Gysens,S.,andHartney,C.Neuropsychologicaleffectsofethylenedichloride
exposure.Neurotoxicology.2003;24[45],553562.
Braun,C.M.,Daigneault,S.,andGilbert,B.Colordiscriminationtestingrevealsearlyprintshop
solventneurotoxicitybetterthananeuropsychologicaltestbattery.Arch.Clin.Neuropsychol.
1989;4[1],113.
Broadwell,D.K.,Darcey,D.J.,Hudnell,H.K.,Otto,D.A.,andBoyes,W.K.Worksiteclinicaland
neurobehavioralassessmentofsolventexposedmicroelectronicsworkers.Am.J.Ind.Med.
1995;27[5],677698.
Bruhn,P.,rlienSoborg,P.,Gyldensted,C.,andChristensen,E.L.Prognosisinchronictoxic
encephalopathy.Atwoyearfollowupstudyin26housepainterswithoccupationalencephalopathy.
ActaNeurol.Scand.1981;64[4],259272.
73
Calvert,G.M.,Mueller,C.A.,Fajen,J.M.,Chrislip,D.W.,Russo,J.,Briggle,T.,Fleming,L.E.,Suruda,
A.J.,andSteenland,K.Healtheffectsassociatedwithsulfurylfluorideandmethylbromideexposure
amongstructuralfumigationworkers.Am.J.PublicHealth.1998;88[12],17741780.
Camerino,D.,Cassitto,M.G.,andGilioli,R.Prevalenceofabnormalneurobehavioralscoresin
populationsexposedtodifferentindustrialchemicals.Environ.Res.1993;61[2],251257.
Cherry,N.,Venables,H.,Waldron,H.A.,andWells,G.G.Someobservationsonworkersexposedto
methylenechloride.Br.J.Ind.Med.1981;38[4],351355.
Cherry,N.,Venables,H.,andWaldron,H.A.Britishstudiesontheneuropsychologicaleffectsof
solventexposure.Scand.J.WorkEnviron.Health.1984;10Suppl1:102.,1012.
Cherry,N.,Hutchins,H.,Pace,T.,andWaldron,H.A.Neurobehaviouraleffectsofrepeated
occupationalexposuretotolueneandpaintsolvents.Br.J.Ind.Med.1985;42[5],291300.
Chia,S.E.,Ong,C.N.,Phoon,W.H.,Tan,K.T.,andJeyaratnam,J.Neurobehaviouraleffectson
workersinavideotapemanufacturingfactoryinSingapore.Neurotoxicology.1993;14[1],5156.
Chia,S.E.,Jeyaratnam,J.,Ong,C.N.,Ng,T.P.,andLee,H.S.Impairmentofcolorvisionamong
workersexposedtolowconcentrationsofstyrene.Am.J.Ind.Med.1994;26[4],481488.
Chouaniere,D.,Cassitto,M.G.,Spurgeon,A.,Verdier,A.,andGilioli,R.Aninternational
questionnairetoexploreneurotoxicsymptoms.Environ.Res.1997;73[12],7072.
Chouaniere,D.,Wild,P.,Fontana,J.M.,Hery,M.,Fournier,M.,Baudin,V.,Subra,I.,Rousselle,D.,
Toamain,J.P.,Saurin,S.,andArdiot,M.R.Neurobehavioraldisturbancesarisingfromoccupational
tolueneexposure.Am.J.Ind.Med.2002;41[2],7788.
Colvin,M.,Myers,J.,Nell,V.,Rees,D.,andCronje,R.Acrosssectionalsurveyofneurobehavioral
effectsofchronicsolventexposureonworkersinapaintmanufacturingplant.Environ.Res.
1993;63[1],122132.
CranmerJM&GolbergL(eds.).Humanaspectsofoforganicsolventsonthecentralnervoussystem
anddiagnosticcriteria.Neurotoxicology1986;7:4556.
Daniell,W.,Stebbins,A.,O'Donnell,J.,Horstman,S.W.,andRosenstock,L.Neuropsychological
performanceandsolventexposureamongcarbodyrepairshopworkers.Br.J.Ind.Med.1993;50[4],
368377.
Daniell,W.E.,Claypoole,K.H.,Checkoway,H.,SmithWeller,T.,Dager,S.R.,Townes,B.D.,and
Rosenstock,L.Neuropsychologicalfunctioninretiredworkerswithpreviouslongtermoccupational
exposuretosolvents.Occup.Environ.Med.1999;56[2],93105.
74
Deschamps,D.,Geraud,C.,andDally,S.Cognitivefunctionsinworkersexposedtotoluene:
evaluationatleast48hoursafterremovalfromexposure.Int.Arch.Occup.Environ.Health.2001;74[4],
285288.
Dick,F.,Semple,S.,Osborne,A.,Soutar,A.,Seaton,A.,Cherrie,J.W.,Walker,L.G.,andHaites,N.
Organicsolventexposure,genes,andriskofneuropsychologicalimpairment.QJM.2002;95[6],379
387.
Dick,F.,Semple,S.,Soutar,A.,Osborne,A.,Cherrie,J.W.,andSeaton,A.Iscolourvisionimpairment
associatedwithcognitiveimpairmentinsolventexposedworkers?.Occup.Environ.Med.2004;61[1],
7678.
Dick,F.D.,Bourne,V.J.,Semple,S.E.,Fox,H.C.,Miller,B.G.,Deary,I.J.,andWhalley,L.J.Solvent
exposureandcognitiveabilityatage67:afollowupstudyofthe1947ScottishMentalSurvey.
Occup.Environ.Med.2010;67[6],401407.
Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
,European Commission .2009;
Informationnoticesonoccupationaldiseases:Aguidetodiagnosis.AnnexI135,150152.
Edling,C.,Ekberg,K.,Ahlborg,G.,Jr.,Alexandersson,R.,Barregard,L.,Ekenvall,L.,Nilsson,L.,and
Svensson,B.G.Longtermfollowupofworkersexposedtosolvents.Br.J.Ind.Med.1990;47[2],7582.
Edling,C.,Anundi,H.,Johanson,G.,andNilsson,K.Increaseinneuropsychiatricsymptomsafter
occupationalexposuretolowlevelsofstyrene.Br.J.Ind.Med.1993;50[9],843850.
EgelandJens.Simuleringogaggraveringavnevrokognitivfunksjonssvikt.TidsskriftforNorsk
Psykologforening,Vol 45, nummer 9,2008,side11161123.
Egeland,J(2010)Nevropsykologerernorgesmesteitestbruk,menbrukervivalideogpålitelige
metoder.Nevropsykologi.
Ekberg,K.,Barregard,L.,Hagberg,S.,andSallsten,G.Chronicandacuteeffectsofsolventsoncentral
nervoussystemfunctionsinfloorlayers.Br.J.Ind.Med.1986;43[2],101106.
Ellingsen,D.G.,Lorentzen,P.,Langård,S.Aneuropsychologicalstudyofpatientsexposedtoorganic
solvents.Int.J.Occup.Environ.Health.1997;3[3],177183.
Elofsson,S.A.,Gamberale,F.,Hindmarsh,T.,Iregren,A.,Isaksson,A.,Johnsson,I.,Knave,B.,Lydahl,
E.,Mindus,P.,Persson,H.E.,Philipson,B.,Steby,M.,Struwe,G.,Soderman,E.,Wennberg,A.,and
Widen,L.Exposuretoorganicsolvents.Acrosssectionalepidemiologicinvestigationon
occupationallyexposedcareandindustrialspraypainterswithspecialreferencetothenervous
system.Scand.J.WorkEnviron.Health.1980;6[4],239273.
Escalona,E.,Yanes,L.,Feo,O.,andMaizlish,N.NeurobehavioralevaluationofVenezuelanworkers
exposedtoorganicsolventmixtures.Am.J.Ind.Med.1995;27[1],1527.
75
Eskelinen,L.,Luisto,M.,Tenkanen,L.,andMattei,O.Neuropsychologicalmethodsinthe
differentiationoforganicsolventintoxicationfromcertainneurologicalconditions.
J.Clin.Exp.Neuropsychol.1986;8[3],239256.
Fallas,C.,Fallas,J.,Maslard,P.,andDally,S.Subclinicalimpairmentofcolourvisionamongworkers
exposedtostyrene.Br.J.Ind.Med.1992;49[10],679682.
Ferroni,C.,Selis,L.,Mutti,A.,Folli,D.,Bergamaschi,E.,andFranchini,I.Neurobehavioraland
neuroendocrineeffectsofoccupationalexposuretoperchloroethylene.Neurotoxicology.1992;13[1],
243247.
Fidler,A.T.,Baker,E.L.,andLetz,R.E.Neurobehaviouraleffectsofoccupationalexposuretoorganic
solventsamongconstructionpainters.Br.J.Ind.Med.1987;44[5],292308.
Fiedler,N.,Weisel,C.,Lynch,R.,KellyMcNeil,K.,Wedeen,R.,Jones,K.,Udasin,I.,OhmanStrickland,
P.,andGochfeld,M.Cognitiveeffectsofchronicexposuretoleadandsolvents.Am.J.Ind.Med.
2003;44[4],413423.
Flodin,U.,Edling,C.,andAxelson,O.Clinicalstudiesofpsychoorganicsyndromesamongworkers
withexposuretosolvents.Am.J.Ind.Med.1984;5[4],287295.
Flodin,U.,Ekberg,K.,andAndersson,L.Neuropsychiatriceffectsoflowexposuretostyrene.
Br.J.Ind.Med.1989;46[11],805808.
Foo,S.C.,Ngim,C.H.,Salleh,I.,Jeyaratnam,J.,andBoey,K.W.Neurobehavioraleffectsin
occupationalchemicalexposure.Environ.Res.1993;60[2],267273.
Foo,S.C.,Lwin,S.,Chia,S.E.,andJeyaratnam,J.Chronicneurobehaviouraleffectsinpaint
formulatorsexposedtosolventsandnoise.Ann.Acad.Med.Singapore.1994;23[5],650654.
Gericke,C.,Hanke,B.,Beckmann,G.,Baltes,M.M.,Kuhl,K.P.,andNeubert,D.Multicenterfieldtrial
onpossiblehealtheffectsoftoluene.III.EvaluationofeffectsafterlongtermexposureI.Toxicology.
15112001;168[2],185209.
Godderis,L.,Maertens,N.,de,Gelder,V,DeLamper,A.,De,RuyckK.,Vernimmen,M.,Bulterys,S.,
Moens,G.,Thierens,H.,andViaene,M.K.Geneticsusceptibilityinsolventinducedneurobehavioral
effects.Neurotox.Res.2010;17[3],268278.
Gong,Y.,Kishi,R.,Kasai,S.,Katakura,Y.,Fujiwara,K.,Umemura,T.,Kondo,T.,Sato,T.,Sata,F.,
Tsukishima,E.,Tozaki,S.,Kawai,T.,andMiyama,Y.Visualdysfunctioninworkersexposedtoa
mixtureoforganicsolvents.Neurotoxicology.2003;24[45],703710.
Gregersen,P.,Angelso,B.,Nielsen,T.E.,Norgaard,B.,andUldal,C.Neurotoxiceffectsoforganic
solventsinexposedworkers:anoccupational,neuropsychological,andneurologicalinvestigation.
Am.J.Ind.Med.1984;5[3],201225.
76
Gregersen,P.,Klausen,H.,andElsnab,C.U.Chronictoxicencephalopathyinsolventexposed
paintersinDenmark19761980:clinicalcasesandsocialconsequencesaftera5yearfollowup.
Am.J.Ind.Med.1987;11[4],399417.
Gregersen,P.Neurotoxiceffectsoforganicsolventsinexposedworkers:twocontrolledfollowup
studiesafter5.5and10.6years.Am.J.Ind.Med.1988;14[6],681701.
Greve,K.W.,Bianchini,K.J.,Black,F.W.,Heinly,M.T.,Love,J.M.,Swift,D.A.,andCiota,M.
ClassificationaccuracyoftheTestofMemoryMalingeringinpersonsreportingexposureto
environmentalandindustrialtoxins:Resultsofaknowngroupsanalysis.Arch.Clin.Neuropsychol.
2006;21[5],439448.
Grosch,J.W.,Neale,A.V.,andDemers,R.Y.Neurobehavioralandhealthrelateddeficitsinsolvent
exposedpainters.Am.J.Ind.Med.1996;30[5],623632.
Gupta,B.N.,Kumar,P.,andSrivastava,A.K.Aninvestigationoftheneurobehaviouraleffectson
workersexposedtoorganicsolvents.J.Soc.Occup.Med.1990;40[3],9496.
HeatonRK,GrantI.&MatthewsCG.ComprehensivenormsforanexpandedHalsteadReitan
Battery.Florida:PsychologicalAssessmentResources,Inc.,1991.
HeatonRK,MillerW,TaylorM,GrantI(2004)RevisedComprehensiveNormsforanExpanded
HalsteadReitanBattery:DemographicallyAdjustetNeuropsychologicalNormsforAfricanAmerican
andCaucasianAdults,ProfessionalManual.PAR.
Hanninen,H.,AnttiPoika,M.,andSavolainen,P.Psychologicalperformance,tolueneexposureand
alcoholconsumptioninrotogravureprinters.Int.Arch.Occup.Environ.Health.1987;59[5],475483.
Hooisma,J.,Hanninen,H.,Emmen,H.H.,andKulig,B.M.Behavioraleffectsofexposuretoorganic
solventsinDutchpainters.Neurotoxicol.Teratol.1993;15[6],397406.
Huang,C.C.,Shih,T.S.,Cheng,S.Y.,Chen,S.S.,andTchen,P.H.nHexanepolyneuropathyinaball
manufacturingfactory.J.Occup.Med.1991;33[2],139142.
Iregren,A.Effectsonpsychologicaltestperformanceofworkersexposedtoasinglesolvent
(toluene)acomparisonwitheffectsofexposuretoamixtureoforganicsolvents.
Neurobehav.Toxicol.Teratol.1982;4[6],695701.
Jegaden,D.,Amann,D.,Simon,J.F.,Habault,M.,Legoux,B.,andGalopin,P.Studyofthe
neurobehaviouraltoxicityofstyreneatlowlevelsofexposure.Int.Arch.Occup.Environ.Health.
1993;64[7],527531.
Jensen,P.B.,Nielsen,P.,Nielsen,N.O.,Olivarius,B.D.,andHansen,J.H.[Chronictoxic
encephalopathyfollowingoccupationalexposuretoorganicsolvents.Thecourseaftercessationof
exposureillustratedbyaneurophysiologicalfollowupstudy].Ugeskr.Laeger.3041984;146[18],
13871390.
77
Johnson,A.C.,Morata,T.C.,Lindblad,A.C.,Nylen,P.R.,Svensson,E.B.,Krieg,E.,Aksentijevic,A.,
andPrasher,D.Audiologicalfindingsinworkersexposedtostyrenealoneorinconcertwithnoise.
Noise.Health.2006;8[30],4557.
Jordan,C.M.,Whitman,R.D.,andHarbut,M.Memorydeficitsandindustrialtoxicantexposure:a
comparativestudyofhardmetal,solventandasbestosworkers.Int.J.Neurosci.1997;90[12],113
128.
Juntunen,J.,Hupli,V.,Hernberg,S.,andLuisto,M.Neurologicalpictureoforganicsolventpoisoning
inindustry.Aretrospectiveclinicalstudyof37patients.Int.Arch.Occup.Environ.Health.1980;46[3],
219231.
Karlson,B.,Osterberg,K.,andOrbaek,P.Euroquest:thevalidityofanewsymptomquestionnaire.
Neurotoxicology.2000;21[5],783789.
Kaukiainen,A.,Hyvarinen,H.K.,Akila,R.,andSainio,M.Symptomsofchronicsolvent
encephalopathy:Euroquestquestionnairestudy.Neurotoxicology.2009;30[6],11871194.
Kaukiainen,A.,Akila,R.,Martikainen,R.,andSainio,M.Symptomscreeningindetectionof
occupationalsolventrelatedencephalopathy.Int.Arch.Occup.Environ.Health.2009;82[3],343355.
KeskiSantti,P.,Kaukiainen,A.,Hyvarinen,H.K.,andSainio,M.Occupationalchronicsolvent
encephalopathyinFinland19952007:incidenceandexposure.Int.Arch.Occup.Environ.Health.
2010;83[6],703712.
Kiesswetter,E.,Sietmann,B.,andSeeber,A.Standardizationofaquestionnaireforneurotoxic
symptoms.Environ.Res.1997;73[12],7380.
Kilburn,K.H.Neurobehavioralandrespiratoryfindingsinjetenginerepairworkers:Acomparisonof
exposedandunexposedvolunteers.Environ.Res.1999;80[3],244252.
Kishi,R.,Harabuchi,I.,Katakura,Y.,Ikeda,T.,andMiyake,H.Neurobehavioraleffectsofchronic
occupationalexposuretoorganicsolventsamongJapaneseindustrialpainters.Environ.Res.
1993;62[2],303313.
Laire,G.,Viaene,M.K.,Veulemans,H.,Masschelein,R.,andNemery,B.Nocturnaloxygen
desaturation,asassessedbyhomeoximetry,inlongtermsolventexposedworkers.Am.J.Ind.Med.
1997;32[6],656664.
Lash,A.A.,Becker,C.E.,So,Y.,andShore,M.Neurotoxiceffectsofmethylenechloride:aretheylong
lastinginhumans?.Br.J.Ind.Med.1991;48[6],418426.
LauvrakV,HarboeI,AaserudO,AndorsenGS,BastPettersenR,OlsenR,SkogenU,SundalE,Troland
K,SvendsenMV,SøstrandP,ThorudS,NorderhaugIN.RapportfraKunnskapssenteretnr222009.
ISBN9788281212879ISSN18901298
78
Lee,D.H.,Park,I.G.,Kim,J.H.,Lee,Y.H.,Kim,D.,andKang,S.K.Neurobehavioralchangesinshoe
manufacturingworkers.Neurotoxicol.Teratol.1998;20[3],259263.
Lee,S.H.andLee,S.H.Astudyontheneurobehavioraleffectsofoccupationalexposuretoorganic
solventsinKoreanworkers.Environ.Res.1993;60[2],227232.
LeiraHL,AustrheimH,WannagA.Løysemiddelskadermeldtarbeidstilsynet19852005.Ramazzini
2006;4:45.
LezakMD,HowiesonDB,LoringDW(2004)NeuropsychologicalAssessment,FourthEdition.Oxford
UniversityPress.
Lindgren,M.,Osterberg,K.,Orbaek,P.,andRosen,I.Solventinducedtoxicencephalopathy:
electrophysiologicaldatainrelationtoneuropsychologicalfindings.J.Clin.Exp.Neuropsychol.
1997;19[5],772783.
Lindstrom,K.Changesinpsychologicalperformancesofsolventpoisonedandsolventexposed
workers.Am.J.Ind.Med.1980;1[1],6984.
Lindstrom,K.andWickstrom,G.Psychologicalfunctionchangesamongmaintenancehousepainters
exposedtolowlevelsoforganicsolventmixtures.ActaPsychiatr.Scand.Suppl.1983;303:8191.
Linz,D.H.,deGarmo,P.L.,Morton,W.E.,Wiens,A.N.,Coull,B.M.,andMaricle,R.A.Organic
solventinducedencephalopathyinindustrialpainters.J.Occup.Med.1986;28[2],119125.
LoSasso,G.L.,Rapport,L.J.,Axelrod,B.N.,andWhitman,R.D.Neurocognitivesequelaeofexposure
toorganicsolventsandand(meth)acrylatesamongnailstudiotechnicians.Neuropsychiatry
Neuropsychol.Behav.Neurol.2002;15[1],4455.
Lundberg,I.,Michelsen,H.,Nise,G.,Hogstedt,C.,Hogberg,M.,Alfredsson,L.,Almkvist,O.,
Gustavsson,A.,Hagman,M.,Herlofson,J.,and.Neuropsychiatricfunctionofhousepainterswith
previouslongtermheavyexposuretoorganicsolvents.Scand.J.WorkEnviron.Health.1995;21Suppl
1:144.,144.
Lundberg,I.,Hogberg,M.,Michelsen,H.,Nise,G.,andHogstedt,C.EvaluationoftheQ16
questionnaireonneurotoxicsymptomsandareviewofitsuse.Occup.Environ.Med.1997;54[5],343
350.
Maizlish,N.A.,Langolf,G.D.,Whitehead,L.W.,Fine,L.J.,Albers,J.W.,Goldberg,J.,andSmith,P.
Behaviouralevaluationofworkersexposedtomixturesoforganicsolvents.Br.J.Ind.Med.1985;42[9],
579590.
MeyerBaron,M.,Blaszkewicz,M.,Henke,H.,Knapp,G.,Muttray,A.,Schaper,M.,andvan,ThrielC.
Theimpactofsolventmixturesonneurobehavioralperformance:conclusionsfromepidemiological
data.Neurotoxicology.2008;29[3],349360.
79
Michelsen,H.andLundberg,I.Neuropsychologicalverbaltestsmaylack"hold"propertiesin
occupationalstudiesofneurotoxiceffects.Occup.Environ.Med.1996;53[7],478483.
Mikkelsen,S.,Jorgensen,M.,Browne,E.,andGyldensted,C.Mixedsolventexposureandorganic
braindamage.Astudyofpainters.ActaNeurol.Scand.Suppl.1988;118:1143.
Mikkelsen,S.Epidemiologicalupdateonsolventneurotoxicity.Environ.Res.1997;73[12],101112.
Milanovic,L.,Spilich,G.,Vucinic,G.,Knezevic,S.,Ribaric,B.,andMubrin,Z.Effectsofoccupational
exposuretoorganicsolventsuponcognitiveperformance.Neurotoxicol.Teratol.1990;12[6],657
660.
Mitran,E.,Callender,T.,Orha,B.,Dragnea,P.,andBotezatu,G.Neurotoxicityassociatedwith
occupationalexposuretoacetone,methylethylketone,andcyclohexanone.Environ.Res.1997;73[1
2],181188.
Moen,B.E.,Riise,T.,Haga,E.M.,andFossan,G.O.Reducedperformanceintestsofmemoryand
visualabstractioninseamenexposedtoindustrialsolvents.ActaPsychiatr.Scand.1990;81[2],114
119.
Morck,H.I.,Winkel,P.,andGyntelberg,F.Healtheffectsoftolueneexposure.Dan.Med.Bull.
1988;35[2],196200.
Morrow,L.A.,Ryan,C.M.,Goldstein,G.,andHodgson,M.J.Adistinctpatternofpersonality
disturbancefollowingexposuretomixturesoforganicsolvents.J.Occup.Med.1989;31[9],743746.
Morrow,L.A.,Ryan,C.M.,Hodgson,M.J.,andRobin,N.Alterationsincognitiveandpsychological
functioningafterorganicsolventexposure.J.Occup.Med.1990;32[5],444450.
Morrow,L.A.,Ryan,C.M.,Hodgson,M.J.,andRobin,N.Riskfactorsassociatedwithpersistenceof
neuropsychologicaldeficitsinpersonswithorganicsolventexposure.J.Nerv.Ment.Dis.1991;179[9],
540545.
Morrow,L.A.,Robin,N.,Hodgson,M.J.,andKamis,H.Assessmentofattentionandmemory
efficiencyinpersonswithsolventneurotoxicity.Neuropsychologia.1992;30[10],911922.
Morrow,L.A.,Kamis,H.,andHodgson,M.J.Psychiatricsymptomatologyinpersonswithorganic
solventexposure.J.ConsultClin.Psychol.1993;61[1],171174.
Morrow,L.A.,Steinhauer,S.R.,Condray,R.,andHodgson,M.Neuropsychologicalperformanceof
journeymenpaintersunderacutesolventexposureandexposurefreeconditions.
J.Int.Neuropsychol.Soc.1997;3[3],269275.
Muijser,H.,Geuskens,R.B.,Hooisma,J.,Emmen,H.H.,andKulig,B.M.Behavioraleffectsof
exposuretoorganicsolventsincarpetlayers.Neurotoxicol.Teratol.1996;18[4],455462.
80
Myers,J.E.,Nell,V.,Colvin,M.,Rees,D.,andThompson,M.L.Neuropsychologicalfunctionin
solventexposedSouthAfricanpaintmakers.J.Occup.Environ.Med.1999;41[11],10111018.
Nasterlack,M.,Dietz,M.C.,Frank,K.H.,Hacke,W.,Scherg,H.,Schmittner,H.,Stelzer,O.,Zimber,A.,
andTriebig,G.Amultidisciplinarycrosssectionalstudyonsolventrelatedhealtheffectsinpainters
comparedwithconstructionworkers.Int.Arch.Occup.Environ.Health.1999;72[4],205214.
Nell,V.,Myers,J.,Colvin,M.,andRees,D.Neuropsychologicalassessmentoforganicsolventeffects
inSouthAfrica:testselection,adaptation,scoring,andvalidationissues.Environ.Res.1993;63[2],
301318.
Neubert,D.,Gericke,C.,Hanke,B.,Beckmann,G.,Baltes,M.M.,Kuhl,K.P.,Bochert,G.,and
Hartmann,J.Multicenterfieldtrialonpossiblehealtheffectsoftoluene.II.Crosssectionalevaluation
ofacutelowlevelexposure.Toxicology.15112001;168[2],159183.
Ng,T.P.,Ong,S.G.,Lam,W.K.,andJones,G.M.Neurobehaviouraleffectsofindustrialmixed
solventexposureinChineseprintingandpaintworkers.Neurotoxicol.Teratol.1990;12[6],661664.
Ng,T.P.,Lim,L.C.,andWin,K.K.Aninvestigationofsolventinducedneuropsychiatricdisordersin
spraypainters.Ann.Acad.Med.Singapore.1992;21[6],797803.
Niklasson,M.,Moller,C.,Odkvist,L.M.,Ekberg,K.,Flodin,U.,Dige,N.,andSkoldestig,A.Aredeficits
intheequilibriumsystemrelevanttotheclinicalinvestigationofsolventinducedneurotoxicity?
Scand.J.WorkEnviron.Health.1997;23[3],206213.
Nilson,L.,Barregard,L.,andBackman,L.Neuropsychologicaldeficitsinpatientsdiagnosedwith
chronictoxicencephalopathy:whichtestsaremostdiscriminative?Appl.Neuropsychol.1996;3[34],
140146.
Nilson,L.N.,Sallsten,G.,Hagberg,S.,Backman,L.,andBarregard,L.Influenceofsolventexposure
andagingoncognitivefunctioning:an18yearfollowupofformerlyexposedfloorlayersandtheir
controls.Occup.Environ.Med.2002;59[1],4957.
Nordling,NilsonL.,Barregard,L.,Sallsten,G.,andHagberg,S.Selfreportedsymptomsandtheir
effectsoncognitivefunctioninginworkerswithpastexposuretosolventbasedglues:an18year
followup.Int.Arch.Occup.Environ.Health.2007;81[1],6979.
Nordling,NilsonL.,Karlson,B.,Nise,G.,Malmberg,B.,andOrbaek,P.DelayedmanifestationsofCNS
effectsinformerlyexposedprinters–a20yearfollowup.Neurotoxicol.Teratol.2010;32[6],620
626.
Olson,B.A.,Gamberale,F.,andGronqvist,B.Reactiontimechangesamongsteelworkersexposedto
solventvapors.Alongitudinalstudy.Int.Arch.Occup.Environ.Health.1981;48[3],211218.
Orbaek,P.,Risberg,J.,Rosen,I.,HaegerAronsen,B.,Hagstadius,S.,Hjortsberg,U.,Regnell,G.,
Rehnstrom,S.,Svensson,K.,andWelinder,H.Effectsoflongtermexposuretosolventsinthepaint
81
industry.Acrosssectionalepidemiologicstudywithclinicalandlaboratorymethods.Scand.J.Work
Environ.Health.1985;11Suppl2:128.,128.
Orbaek,P.,Lindgren,M.,Olivecrona,H.,andHaegerAronsen,B.Computedtomographyand
psychometrictestperformancesinpatientswithsolventinducedchronictoxicencephalopathyand
healthycontrols.Br.J.Ind.Med.1987;44[3],175179.
Orbaek,P.andLindgren,M.Prospectiveclinicalandpsychometricinvestigationofpatientswith
chronictoxicencephalopathyinducedbysolvents.Scand.J.WorkEnviron.Health.1988;14[1],3744.
Orbaek,P.andNise,G.Neurastheniccomplaintsandpsychometricfunctionoftolueneexposed
rotogravureprinters.Am.J.Ind.Med.1989;16[1],6777.
Osterberg,K.,Orbaek,P.,Karlson,B.,Bergendorf,U.,andSeger,L.Acomparisonof
neuropsychologicaltestsfortheassessmentofchronictoxicencephalopathy.Am.J.Ind.Med.
2000;38[6],666680.
Pfister,E.,Bockelmann,I.,Darius,S.,andWurthmann,C.[Inclusionofpsychopathologicmethodsfor
diagnosisofearlyneurotoxiceffectsfromleadandorganicsolventmixtures].
Fortschr.Neurol.Psychiatr.1999;67[10],435440.
RajanB,AlesburyR,CartonB,GerinM,LitskeH,MarquartH,OlsenE,ScheffersT,StammR,
WoldbækT.Europeanproposalforcoreinformationforthestorageandexchangeofworkplace
exposuremeasurementsonchemicalagents.ApplOccupEnvironHyg1997;12:3139.
Rasmussen,K.,Jeppesen,H.J.,andSabroe,S.Solventinducedchronictoxicencephalopathy.
Am.J.Ind.Med.1993;23[5],779792.
Ratzon,N.Z.,Derazne,E.,andSculsky,M.PartII:theeffectoflongtermexposuretoorganicsolvents
onsensomotorskills:acrosssectionalstudy.Work.1999;12[2],159164.
Reinvang,I.,Borchgrevink,H.M.,Aaserud,O.,Lie,V.,Malt,U.F.,Nakstad,P.,Larsson,P.G.,and
Gjerstad,L.Neuropsychologicalfindingsinanonclinicalsampleofworkersexposedtosolvents.
J.Neurol.Neurosurg.Psychiatry.1994;57[5],614616.
Rouch,I.,Wild,P.,Fontana,J.M.,andChouaniere,D.EvaluationoftheFrenchversionof
EUROQUEST:aquestionnaireforneurotoxicsymptoms.Neurotoxicology.2003;24[45],541546.
Ruijten,M.W.,Hooisma,J.,Brons,J.T.,Habets,C.E.,Emmen,H.H.,andMuijser,H.Neurobehavioral
effectsoflongtermexposuretoxyleneandmixedorganicsolventsinshipyardspraypainters.
Neurotoxicology.1994;15[3],613620.
Russel,E.W.(1995).Theaccuracyofautomatedandclinicaldetectionofbraindamageand
lateralizationinneuropsychology.NeuropsychologyReview,5:168.
82
Ryan,C.M.,Morrow,L.A.,andHodgson,M.Cacosmiaandneurobehavioraldysfunctionassociated
withoccupationalexposuretomixturesoforganicsolvents.Am.J.Psychiatry.1988;145[11],1442
1445.
Saddik,B.,Williamson,A.,Black,D.,andNuwayhid,I.Neurobehavioralimpairmentinchildren
occupationallyexposedtomixedorganicsolvents.Neurotoxicology.2009;30[6],11661171.
Saretto,G.,Oliveira,F.C.,Kato,M.,Reis,E.J.,Castro,R.C.,Dorigatti,F.,Camerino,D.,andGilioli,R.
ExposuretoorganicsolventsanditseffectsonthecentralnervoussysteminworkersoftheCamaçari
petrochemicalcomplexinBrazil.G.Ital.Med.Lav.Ergon.1997;19[3],6671.
Seeber,A.,Schaper,M.,Zupanic,M.,Blaszkewicz,M.,Demes,P.,Kiesswetter,E.,andvan,ThrielC.
Tolueneexposurebelow50ppmandcognitivefunction:afollowupstudywithfourrepeated
measurementsinrotogravureprintingplants.Int.Arch.Occup.Environ.Health.2004;77[1],19.
Seeber,A.,Bruckner,T.,andTriebig,G.Occupationalstyreneexposureandneurobehavioural
functions:acohortstudywithrepeatedmeasurements.Int.Arch.Occup.Environ.Health.2009;82[8],
969984.
Sethre,T.,Laubli,T.,Hangartner,M.,Berode,M.,andKrueger,H.Isopropanolandmethylformate
exposureinafoundry:exposuredataandneurobehaviouralmeasurements.
Int.Arch.Occup.Environ.Health.2000;73[8],528536.
Sparks,P.J.,Simon,G.E.,Katon,W.J.,Altman,L.C.,Ayars,G.H.,andJohnson,R.L.Anoutbreakof
illnessamongaerospaceworkers.WestJ.Med.1990;153[1],2833.
Sparks,P.J.,Ayars,G.H.,Simon,G.E.,Katon,W.J.,Altman,L.C.,andJohnson,R.L.Depressionand
panicattacksrelatedtophenolformaldehydecompositematerialexposureinanaerospace
manufacturingplant.AllergyProc.1991;12[6],389393.
Spurgeon,A.Thevalidityandinterpretationofneurobehavioraldataobtainedinstudiestoinvesti
gatetheneurotoxiceffectsofoccupationalexposuretomixturesoforganicsolvents.Contract
ResearchReportNo.355.ProjectReport.HSEBooks.2001
Spurgeon,A.Areviewoftheliteraturerelatingtothechronicneurobehaviouraleffectsof
occupationalexposuretoorganicsolvents.2002.UniversityofBirmingham.
Spurgeon,A.,Gray,C.N.,Sims,J.,Calvert,I.,Levy,L.S.,Harvey,P.G.,andHarrington,J.M.
Neurobehavioraleffectsoflongtermoccupationalexposuretoorganicsolvents:twocomparable
studies.Am.J.Ind.Med.1992;22[3],325335.
Spurgeon,A.,Glass,D.C.,Calvert,I.A.,CunninghamHill,M.,andHarrington,J.M.Investigationof
doserelatedneurobehaviouraleffectsinpaintmakersexposedtolowlevelsofsolvents.
Occup.Environ.Med.1994;51[9],626630.
83
Spurgeon,A.Watchingpaintdry:organicsolventsyndromeinlatetwentiethcenturyBritain.
Med.Hist.2006;50[2],167188.
Stoye,D.Solvents.In:Paints,CoatingsandSolvents,2ndCompletelyRevisedEdition,WileyVCH
1998,WernerFreitagandDieterStoye(Eds)ISBN10:3527288635.
Stollery,B.T.Longtermcognitivesequelaeofsolventintoxication.Neurotoxicol.Teratol.1996;18[4],
471476.
Struwe,G.,Mindus,P.,andJonsson,B.Psychiatricratingsinoccupationalhealthresearch:astudyof
mentasymptomsinlacquerers.Am.J.Ind.Med.1980;1[1],2330.
Struwe,G.,Knave,B.,andMindus,P.Neuropsychiatricsymptomsinworkersoccupationallyexposed
tojetfuelacombinedepidemiologicalandcasuisticstudy.ActaPsychiatr.Scand.Suppl.
1983;303:5567.
Struwe,G.andWennberg,A.Psychiatricandneurologicalsymptomsinworkersoccupationally
exposedtoorganicsolventsresultsofadifferentialepidemiologicalstudy.Acta
Psychiatr.Scand.Suppl.1983;303:6880.
TombaughTM.TOMMTestofMemoryMalingeringManual.Toronto:MultiHealthSystems,1996.
Triebig,G.,Bestler,W.,Baumeister,P.,andValentin,H.[Neurotoxicityofworkplacesubstances.IV.
Determinationofmotorandsensorynerveconductionvelocityinpersonsexposedtosolvent
mixtures].Int.Arch.Occup.Environ.Health.1983;52[2],139150.
Triebig,G.,Claus,D.,Csuzda,I.,Druschky,K.F.,Holler,P.,Kinzel,W.,Lehrl,S.,Reichwein,P.,
Weidenhammer,W.,Weitbrecht,W.U.,and.Crosssectionalepidemiologicalstudyonneurotoxicity
ofsolventsinpaintsandlacquers.Int.Arch.Occup.Environ.Health.1988;60[4],233241.
Triebig,G.,Barocka,A.,Erbguth,F.,Holl,R.,Lang,C.,Lehrl,S.,Rechlin,T.,Weidenhammer,W.,and
Weltle,D.Neurotoxicityofsolventmixturesinspraypainters.II.Neurologic,psychiatric,
psychological,andneuroradiologicfindings.Int.Arch.Occup.Environ.Health.1992;64[5],361372.
Triebig,G.,Nasterlack,M.,Hacke,W.,Frank,K.H.,andSchmittner,H.Neuropsychiatricsymptomsin
activeconstructionpainterswithchronicsolventexposure.Neurotoxicology.2000;21[5],791794.
Triebig,G.andHallermann,J.Surveyofsolventrelatedchronicencephalopathyasanoccupational
diseaseinEuropeancountries.Occup.Environ.Med.2001;58[9],575581.
Tripathi,S.R.,Bhattacharya,S.K.,andKashyap,S.K.Neurobehaviouralchangesinworkshoppainters
ofapublictransportnetwork.J.Hum.Ergol.(Tokyo).1995;24[2],153160.
TrolandK.,KrügerK.,LeiraL.andAaserudO.OppsummeringfraløsemiddelseminaretiBergen16.–
17.april1997.Ramazzini,1997.
84
Tsai,S.Y.andChen,J.D.Neurobehavioraleffectsofoccupationalexposuretolowlevelstyrene.
Neurotoxicol.Teratol.1996;18[4],463469.
Tsai,S.Y.,Chen,J.D.,Chao,W.Y.,andWang,J.D.Neurobehavioraleffectsofoccupationalexposure
tolowlevelorganicsolventsamongTaiwaneseworkersinpaintfactories.Environ.Res.1997;73[12],
146155.
TvedtB,GramstadA.Referatfraseminarommetoderiløsemiddelforskning252711.86.Tidsskrift
forNorskPsykologforening,1987|;24:4446.
Tvedt,B.,Skyberg,K.,andBerstad,J.Chronictoxicencephalopathyamonghousepainterswith
disability.J.Oslo.CityHosp.1989;39[67],7480.
Valciukas,J.A.,Lilis,R.,Singer,R.M.,Glickman,L.,andNicholson,W.J.Neurobehavioralchanges
amongshipyardpaintersexposedtosolvents.Arch.Environ.Health.1985;40[1],4752.
vanderHoek,J.A.,Verberk,M.M.,andHageman,G.Criteriaforsolventinducedchronictoxic
encephalopathy:asystematicreview.Int.Arch.Occup.Environ.Health.2000;73[6],362368.
vanHout,M.S.,Schmand,B.,Wekking,E.M.,Hageman,G.,andDeelman,B.G.Suboptimal
performanceonneuropsychologicaltestsinpatientswithsuspectedchronictoxicencephalopathy.
NeuroToxicology.2003;24[45],547551.
vanValenE.,Wekking,E.,vander,LaanG.,Sprangers,M.,andvan,DijkF.Thecourseofchronic
solventinducedencephalopathy:asystematicreview.NeuroToxicology.2009;30[6],11721186.
vanValenEvelien,ChristophvanThriel,RitvaAkila,LindaNordlingNilson,RitaBastPettersen,
MarkkuSainio,FrankvanDijk,GertvanderLaan,MaartenVerberk,EllieWekking.Chronicsolvent
inducedencephalopathy:Europeanconsensusofneuropsychologicalcharacteristics,assessment,
andguidelinesfordiagnostics.NeuroToxicology2012;33,710726.
Verberk,M.M.,vanderHoek.J.,vanValen,E.etal.Decisionrulesforassessmentofchronic
solventinducedencephalopathy:Resultsin2370patients.NeuroToxicology2012;33,742752.
Viaene,M.,Veulemans,H.,andMasschelein,R.Experiencewithavocabularytestforworkers
previouslyandstillexposedtostyrene.Scand.J.WorkEnviron.Health.1998;24[4],308311.
Viaene,M.K.,Pauwels,W.,Veulemans,H.,Roels,H.A.,andMasschelein,R.Neurobehavioural
changesandpersistenceofcomplaintsinworkersexposedtostyreneinapolyesterboatbuilding
plant:influenceofexposurecharacteristicsandmicrosomalepoxidehydrolasephenotype.
Occup.Environ.Med.2001;58[2],103112.
Visser,I.,Lavini,C.,Booij,J.,Reneman,L.,Majoie,C.,deBoer,A.G.,Wekking,E.M.,deJoode,E.A.,
vander,LaanG.,vanDijk,F.J.,Schene,A.H.,andDenHeeten,G.J.Cerebralimpairmentinchronic
solventinducedencephalopathy.Ann.Neurol.2008;63[5],572580.
85
White,R.F.,Robins,T.G.,Proctor,S.,Echeverria,D.,andRocskay,A.S.Neuropsychologicaleffectsof
exposuretonaphthaamongautomotiveworkers.Occup.Environ.Med.1994;51[2],102112.
Winchester,R.V.andMadjar,V.M.Solventeffectsonworkersinthepaint,adhesiveandprinting
industries.Ann.Occup.Hyg.1986;30[3],307317.
WorldHealthOrganization.Organicsolventsandthecentralnervoussystem.Chapter3;Assessment
ofneurologicalandpsychologicaldeficits.Copenhagen:WHO,1985.
http://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/%C2%A7+13
4+Yrkessykdommer+som+likestilles+med+yrkesskade.148027.cms
Österberg,K.,Ørbæk,P.,Karlson,B.,Bergendorf,U.&Seger,L.(2000).Acomparisonofneuro
psychologicaltestsfortheassessmentofchronictoxicencephalopathy.Am.J.Ind.Med.38,666680.
86
10. Vedlegg
VedleggI
Tabellenviserhvilkeløsemidlersomervurdertiartiklene.Deulikeløsemidlenesinegrenseverdier
foryrkeseksponeringiulikelandoppgittsammenmedårstall.Itilknytningtilhvertløsemiddelerdet
oppgittCASnummer(engelsk:CASregistrynumber).CASnummererunike,numeriske
identifikasjonskoderforkjemiskeforbindelser.
Løsemiddel
CASnr
Norge
2011
ppm
(mg/m3
)
Finland12
005
ppm
(mg/m3)
Toluen
108883
Xylen
Isomerblanding
1330207
2propanol
67630
1,1,1trikloretan
71556
1metoksy2
propanol
107982
Styren
100425
Diklormetan
75092
2ethoxyethanol
110805
2etoksyetylacetat
111159
4metylpentan2
on
108101
Etylacetat
141766
Isophorone
78591
Cellosolve
acetate/2
ethoxyethylacetat
111159
Butylacetat2,5
112072
Heksan2on
591786
Butan1ol
71363
25(94)
50(190)
Tyskland2
(AGS)
2006
ppm/
ml/m3
(mg/m3)
50(190)
25
(108)
50(220)
100(440) 50(220) 3
100
(245)
50
(270)
50(80)
25
(105)
15(50)
Trikloreten/triklor
etylen
79016
England3,7
2002
ppm
(mg/m3)
Sverige
19788,9
ppm
(mg/m3)
80
Koreans
keTLV
199310
ppm
(mg/m3
)
100
1005,6
80
100
70
20(86)
40
5(18)
HR
5(27)
HR
25
(105)
H
5(27)
HR
5(25)
100
(350)3
2(11)
20(80)
300
5(27)
HR
TLVceiling
5(28)5
5(27)
10(65)
H
1(4)
H
25(75)
150(713)5
20
(130)
5(21)3
10(50)
Short
time
50
(154)3
100(550)
3
105
50
50(191)3
85
SørAfrika5
ogUSA6
Bruker
ACGIH,2011
ppm
(mg/m3)
50(192) 205,6
87
Frank
rike4
2011
ppm
(mg/m3)
Methyl–etyl
keton78933
Acetone
67641
Methylisobutyl
keton
108101
nhexan
110543
75(220
)
125(29
5)
25(105)
H
200(590)6
200
500(1188)6
20(82) 6
20(72)
R
50(176)6
50
1
Orbaeketal.,1985(desvenskegrenseverdienefra1982fordepåvisteogkvantiterteløsemidlene
eroppgittiartikkelen).
Akilaetal2006–itabellFinskeOELfra2005
2
Bockelmannetal.2002–itabellTyskeArbeitsplatzgrenzwertefra2006
3
Cherryetal.,1985–itabellEngelskeOELfra2002
4
Chouaniereetal.,2002–kunnivåavtoulenerbenyttet(ikkebrukavsummasjonsformelen)
5
Colvinetal.,1993–harikkeACGIHfra1991kun2011
6
Danielletal.,1993–forfatternebenyttetACGIHsienTLVforberegningavhygieniskeffekt,men
disseerikkeoppgitt.TLVverdieneitabellerfra2011.
7
Dicketal.,2002–spesifikkeløsemiddelikkenevntiartikelen
8
Flodinetal.,1984
9
Iregrenetal.,1982(antaratgrenseverdienei1982iSverigevartilsvarendedetdevari1978.
10
Leeetal.,1998
11
Nasterlacketal.,1999
12
Nilssonetal.,2010
14
Rasmussenetal.,1993
15
Ruiten,1994
16
Seeberetal.,2009
17
Tsaietal.,1996
18
Tsaietal.,1997
13
86
88
VedleggII
Metodeneforeksponeringsestimatene,basertpåbeskrivelseneipublikasjonene
Studiedesign
Akilaetal.,
2006
Pasient
studie.
11pasienter
med
diagnosen
løsemiddel
skadeog11
kontroller.
Becker,
1991
Tverrsnitt
studieav
1758
pensjonerte
flymekaniker
e.
Tverrsnitts
studie.
84billakkere
Totverrsnits
studier.
StudieA
60malere,
snekkeretil
kontroller
StudieB
63deltakere,
49
langtidseksp
o,14
frivillige.
Kontroller
ueksponerte
arbeidstaker
erpåsamme
arbeidsplass
Tverrsnitt
studieblant
19videotape
produsenter.
Tverrsnitts
studie
FabrikkA
Bockelmannet
al.,
2002
Cherryetal.,
1985
Chia,
1993
Chouaniereet
al.,2002
Metodekartleggingav
eksponering
Eksponeringsmålinger
Historiskedata(Hvisdet
ikkefantesmålingerfra
arbeidsplassenbletid
ligeremålingerfrasam
metypearbeidsplassog
sammetidsperiodeinn
hentetfraRegisterof
IndustrialHygiene
MeasurementsofFIOH.)
Flymekanikerneble
tilskrevetogpåbasisav
svarenebletogrupper
medhøyestoglavest
eksponeringfor
løsemidlervalgtut.
Eksponeringsvurdering
utførtpåbasisav
intervjuogmålinger
Beggestudienebenyttet
sammeprotokoll.Hver
enkeltdeltakerfylteut
spørreskjemasom
registrerte”detailsofjob
history”.
Eksponeringsmålinger
Detaljertbeskrivelseavmetodefor
åkartlegg.aveksponering
Hverenkeltarbeidsoppgaveble
vurdertutfravarighet,intensitet,
ventilasjonogtypeåndedrettsvern
ogbrukavfriskluft.Eventuelle
toppeksponeringerbleestimertog
tattmediberegningavtotal
eksponering."Totallifetime
exposure"bleuttryktsom
OccupationalExposureLimityears
(OELY).
Identifikasjonenavdemedlavestog
høyesteksponeringblebasertpå
arbeidsoppgaveroghistoriske
målinger.
Målingerav4utvalgte
løsemidlerbleutførti
arbeidslokalene.
Løsemidlerbleaktivtoppsamletog
prøvenebleanalysertmhp
etylketon,sykloheksanon,
tetrahydrofuranogtoluen.
Tolueneksponeringvha:86passive
(dosimetre)langtidsmålingeri
fabrikkAog145ifabrikkB.Itillegg
Intervjuder
jobbhistorienble
kartlagtsamtsamt
Allemåledataangittiml/mm3for6
løsemiddel.
StudieA:Ingenmålingerfra
skipsverftet.Målingerfraenet
annetskipsverfterpresentert.
Komponenterimalingerogandre
kjemikalieerpresentert.Forholdslik
somventilasjonogbrukPVUikke
kommentert.
StudieB:Regelmessige
toluenmålinger
87
89
Resultatav
eksponeringsvurderingen
OELYutrykketethypotetiskantall
årdereksponeringenharværtpå
nivåmeddeFinske
grenseverdiene.Gjennomsnittlig
OELYvar12,2medSD5,3.
Gjennomsnittligantall
eksponeringsårvar26,6medSD
4,7år.
Dehøyesteksponertehadde
jobbetminimum6åri14utvalgte
stillingskategorier.
Gjennomsnittligenivåer
metylenkloridvarierteiområdet
82236ppmiårene19771986.
EksponeringunderGerman
thresholdvalues(GTV)i2002.
Antalleksponeringsår16+10,7
StudieA:Totaltantallårsom
malervedskipsverketerbrukt”
asacrudeindexofcumulative
exposure”.Gjennomsn.
eksponeringstidvarca.11,7år.
StudieB:Ienasbestfabrikkerdet
utførtmålingeravtoluenhvertår
fra1970til1981ietområdekalt
”rubbershed”for5arbeidsopp
gaverogbakgrunnseksponering.
Indekseneogkonsentrasjonerfor
de6områdenevar:1=0100ppm,
2=100200ppm,3=200300ppm,
4=300400ppm,5=400500ppm,
6=>500ppm.Forhverarbeids
takerbledetlagetenindeksved
hjelpestimatenegittovenforog
antallårietavdisseområdene.
Nivåenesvmålteløsemidlervar
gjennomgåendebetydeliglavere
ennTLVfraACGIH(1992).
Individuell”Cumulativeexposure
index”CEI=ppmxantallårpr
verksted/avdeling.CEIvariertefra
Colvinetal.,
1993
(offset)39
arbeidstaker
eFabrikkB
(heliogravure
)89
arbeidstaker
e.
Tverrsnitts
studie
Ialt67
eksponerte
Danielletal.,
1993
Tverrsnitt
studie
Daniell,
1999
Tverrsnitt
studieavtil
sammen89
malereog
flymekaniker
e.129
pensjonerte
snekkere
som
kontrollgrup
pe.
Testingav72
mennfra
Deschamps,
2001
personbårenemålinger
avtoluen.
24individuellelangtidsmåligeri
fabrikkBi1981.Intervjuangjobb
historikk,kartlagtvarighetogtidl.
brukavnevrotoksiskekjemikalier,
varighetavfraværsperioder,
opplysningerblesammenholdtmed
personalarkivvedbedriftene.
EksponeringsindeksEIi
a)Gj.verdiforhverthomogent
malingsfabrikkeniSør
område.Følgendeløsemiddelble
Afrikableberegnetut
måltmetyletylketon,benzen,
frafølgendekriterier:
trikloroetylen,metylisobutylketon,
a)Inndelingavbedriften toluen,butylacetat,xylen,cellulose
i”homogene”
acetat,isoforonogwhitespirit.
eksponeringssoner..Det b)Detaljertarbeidshistoriefrapr
bletattmålingerihver
ansattomtypejobb,avdelinger.
sone.
tidligereeksponeringer
b)Detaljert
c)Historiskemålingerfrabedrift
arbeidshistorieforhver
brukttilåestiemere:
arbeidstaker
Kroniskeksponering:
c)Innhentingav
TotalcumulativeexposureCEi
historiskemålinger
bedriftenforhverperson:antallåri
enjobbxmedhygieniskeffektfor
hverenkeltjobbibedriften.
CEresultatetdevidertpåantallåri
fabrikken.Dettekaltede”average
liftimeexposure”(ALEXP).
Eksponeringsmålinger
Karosseriarbeidere(ioverskriften),
vha118passive
menssttudiegruppenbestårav
dosimetre,Spørreskjema malere,malerassistenterog
somregistrererde
kombinasjonsarbeideresomutfører
vanligste
bådekarosseriarbeidogmaling
arbeidsoppgavene.
(metode).
Løsemidlereracetonogtoluen.
Kategoriserti3grupper;pågrunnlag
avnåværendejobbtittelogbijobb
tittel
Inndelingavgrupperutfra
nåværendeoghistorisk
eksponering.
Semikvantitativ
Denstudertegruppenblevurdertå
vurderingavkumulativ
hamerenn10årseksponeringfor
eksponering.Henvisttil
løsemidler.
Fidleretal,for
beskrivelseavmetode.
FidlerA,BakerEI,Lenz
RE.Estimationoflong
termexposuretomixed
solventsfrom
questionaredata.BrJ
IndMed1987;44:13341
Vurderingav
Måltenivåeravtoluendannet
eksponeringbasertpå
grunnlagforeksponeringsvurdering.
88
90
0til2353ppmår(gj.392+526).
ArbeidstakernebleutfraCEIdelt
inni4grupper.Eksponeringsnivå
forbeggefabrikkenevarved
tidspunktfordatainnsamling027
ppm.Estimerthistorisk
eksponeringvar0179ppm.
Toeksponeringsgrupperenmed
ALEXPstørreenn0,3sombetyrat
deharværteksponertigj.snitt
minst0.3gangeradditiveffektfor
løsemiddeliblandingperår
(N=43).Denandregruppenharet
gj.snittpåunder0,3ganger
additiveffekt(N=24).ACGIHsine
TLVererbenyttetsannsynligvis
fra1991daartikkelenble
publisert.
Høynåværendeeksponering:39
malere.
Eksponeringsnivåoppgittsom%
avTLVAGGIH1993for6
løsmiddel.%avTLVACGIHer¼av
ACGIHgrenseverdiene.
Denstudertegruppenbledeltinn
i3eksponeringsgrupper.Ikke
informasjonomspesifikke
løsemidlerellerabsolutte
eksponeringsnivåer.Kumulativ
eksponeringsindeks=0.19blant
murere,3.3blantmalereog3.7
blantflymekanikere(”average”=
henholdsvis0.04,0.10og0.13).
Itrykkerienevar
eksponeringsnivåene983ppm
trykkerierog
patologi
laboratorier.
aktivprøvetakingi
Metodeikkebeskrevet.
arbeidslokalerogpassive
personligprøvetaking.
toluenogipatologilaboratoriene
vareksponeringsnivåene184467
ppmtoluen.Nivåenei
arbeidsatmosfæren:henholdsvis
948ppmog50300ppm.
Kartleggingav
Detaljertarbeidshistorikk:78malere BeregnetindeksAA1(”average
eksponeringsnivåved
fraslipsverft.Intervjuangående:
annualintensityofexposure”)
hjelpavintervjuog
løsemiddelbruk,lokaliseringog
AA1basertpåintensitetpå
løsemiddelmålinger.
jobbkode,endringerarbeidspraksis, livstidseksponeringdeltpåantall
utstyrogprosessersamtbrukav
åriieksponering,bliruttryktsom
PVU.Eksponeringsestimatbyggerpå brøkdeleravUKsinegrensever
intervju,løsemiddelmåling,datafra dier.AA1forallemalerne(n=82)
malingsprodusenten,rekonstruksjon var0,82gangerOEL(range0,02
avmalersjobbdagbøker
2,2,SD0,49).Gj.sn.eksponerings
tidformalerneer22,9år.GjAA1
foralleikkemalerevar0,33OEL
(range00,41,SD0,07.Gjekspo.–
tidforikkemalerevar8,4år.
Bestemmelseav
Vurderingaveksponeringbasertpå Gulvleggerneblevurderttilå
eksponeringbasertpå
aktivprøvetakingiperioderpå15
væreeksponertformetanol,
spørsmåltilgulvleggerne 352minutteri1970årene.
etanol,toluen,aceton,bensin,
ogmålinger.
etylacetattilsvarendeenadditiv
faktoriområdet47.
Dicketal.,
2002
Casecontrol
studie
29malere,
17
malerassiste
nter,
21
kombinasjon
sarbeidere
og51i
kontrollgrup
pen.
Ekberg,
1986
Tverrsnitt
studieav25
gulvleggere
ogkontroller
(case
control)
Tverrsnitt
studieavtil
sammen80
bilog
industri
malereog
80+80
referenter.
(case
control)
Testav53
mennog29
kvinnerisom
utførteulike
limeprosesse
rienfabrikk.
Tverrsnitt.
Pasienter
Intervjuogmålinger
Elofsson,
1980
Escalona,
1995
Fallas1992
Flodinetal.,
1984
Målingerav20
løsemidleriperioden
197577ogsom
grunnlagforberegning
avadditivfaktori1960
og1970årene(også
bruktiIregren,1982).
Additivfaktorberegnetpågrunnlag
avmålingerogintervjuerom
arbeidsoppgavertilbakeitid.
Målingerforetattisimulerte
arbeidssituasjonervistehøyere
verdiennmålingerfra
arbeidsplasser.
Eksponeringenforløsemidler
blantde80eksponerteble
estimerttilmellom12%og35%
avadditivfaktor(1980normer).I
simulertsituasjonopptil80%av
Additivfaktor(bensen).
Eksponerteblestratifiserti5
aldersgrupper.
Subjektivbedømmelse
aveksponeringved
”walkthrough”og
bedriftsinternemålinger
påetseneretidspunkt.
Bedriftsinternemålingerbleforetatt
fleremånederetter”walkthrough”.
Forfatternerapportertebrukav
verneutstyr,menatdeselv
observerteatdetteikkealltidble
benyttet.
Urinprøvervedsluttenavdagen
testenebleadministrert,analysert
forstyrenmetabolittene”mandelic
acid”(MA)ogphenylglyoxylicacid
(PGA)vha.highperformanceliquid
kromatografi.Relaterttilkreatinin.
Intervjuetanghvilkestofferi
eksponering,varighetogintensitet
aveksponering.Personligemålinger
bletattavpågåendeeksponeringav
27pasienter.Eksponeringble
Nivåeneavløsemidleri2ulike
områdervar66%(toluen58
ppm)og166%avTLV(toluen144
ppm)relaterttilACGIH1990.
89
91
løsemiddeldiagnose.
Eksponeringstidminst9år,23,7
årmeddagligeksponering.
Hygieniskeffektvar1,53.
Begynnendeløsemiddelskade
estimertutfrafrekvensog
akuttsymptomersliksomakutt
hodepine,kvalme,ekstremtretthet
ogforstyrretbevissthetunormale
fenomener
Idirektetilknytningtileksponering.
Flodin,
1989
Godderis,
2010
Iregrenetal.,
1982
Tverrsnitt
studieav
menn
eksponert6
21årfor
styrene
Tverrsnitt
studie.144
farmasøytisk.
produksjons
arbeidere,
33pasienter
og53refer.
(case
control)
Tverrsnittsst
udie
Casecontrol
?
Målingeravstyreni
arbeidsatmosfæren.
Fleremålingeriperioden197687.
Intervjuom
eksponeringstidog
estimeringavnivåerav
kloroform
konsentrasjoner
144farmasøytiske
produksjonarbeidereeksponerti
2575månederforkloroform
omkringetnivåpå10mgm3.
Data:
a)Historiskemålingerfra
trykkeriet.
b)Målingerfra
”tilsvarende”bransjeer
bruktsom
surugatmålinger
Toeksponertegrupper
34trykkeresomarbeidetmed
dyptrykk(eksponertfortoluen).
Historiskemåledatafraperioden
197479visteennedgangfra150
ppmtoluentil50ppm.
34sprøytemalere
(blandingseksponering).
Husmalereogsprøytemaleresin
eksponeringvurdertutframålinger
utførtpåbillakkerereog
industrimalere
Additivfaktorblekalkulertfor
trykkerne,menseksponeringen
blantmalerneblevurdertåværepå
sammenivåsomistudientil
Elofsson,1980.
Antalleksponeringsårfortrykkere
mean=16,3år,SD=10,4,min3og
max32.Gjennomsnittlig
eksponeringfortoluenrundtTLV
fortoluen(somvar80ppmi
1982).
Antalleksponeringsårfor
sprøytemaleremean=18,
SD=11,8,range38.Additivfaktor
forblandingseksponering<30%
avadditivfaktor(grenseverdiene
iSverige,1982)
Trykkerneblevurderttilåvære
eksponertiområdet1230%av
TLV(ACGIH,1980)overen
periodepå16.4år,mens
malerneblevurderttilåvære
eksponertpåsammenivåi18år.
Styrenkonsentrasjoner:
22,68ppm(minmax:455ppm)
Urinmetabolitter:Morgen:
37.6mg/gkreatinin(minmax:0
165mg/gkreatinin)
Ettermiddag:574.8mg/gkreatinin
(minmax:902180mg/g
kreatinin)
Urinmetabolitter254prøver43
uker:721.85mg/gkreatinin(CI
610833mg/gkreatinin),
Iregren,
1982
Tverssnitt
studieav34
malereog38
trykkere
Jegaden1993
N=60
E=30
K=30
Førstetestmandagetter
toeksponeringsfrie
dager.
a)Urinprøverkl.8og16,analysert
forstyrenmetabolittene”mandelic
acid”ogphenylglyoxylicacidvha.
gasskromatografi.Relaterttil
kreatinin.
b)Gass”badge”kl.8til16.
c)Styrenkonsentrasjonkontinuerlig
måltpåhverarbeidsstasjon,vha.
”prober”tilknyttet”atomic”masse
spektrometer.
Eksponerinsnivåforarbeidsstokken
90
Eksponeringstidminimum3årgj.
ogminst20,5åridaglig
eksponering.Hygieniskeffektvar
0,72.
Pasientersomikkefikk
diagnosenløsemiddelskade
eksponeringstidpå15år.
Hygieniskeffektvar0,018.
Konsentrasjonsnivåeneestimert
til125mgm–3styreniårene
197680og50mgm–3styreni
perioden198087.
92
Laire,
1997
Tverrsnitt
studieav21
ansattei
offset
trykkerier
Tverrsnittsst
udie
Intervjueromvarighet
aveksponeringogbruk
avverneutstyr.Målt
nivåervedenanledning.
Lundberg,
1995
Tverrsnitt
studieav135
malereog71
snekkere
Estimeringaav
eksponeringbasertpå
intervjueromkring
arbeidsforholdogbruk
avløsemidler.
Lundberg,
1997
Tverrsnitt
studieav
malereog
snekkere
Tverrsnitt
studieav85
malereblant
1746fag
foreningsme
dlemmer.85
mureresom
kontroll.
”Demetia”
stratifisering
skriterium.
Tverrsnitt
studie
Estimeringaav
eksponeringbasertpå
intervjuer.
Leeetal.,
1998
Mikkelsen,
1988
Nasterlacket
al.,1999
Personbårne8timers
målinger
Eksponeringestimert
basertpåintervjuom
arbeidsforhold.
Spørreskjema
estimertvedåberegnegj.sn.av254
prøveravstyrenmetabolitteriurin
tattengangukentlig,hvertorsdag
ettermiddagiløpetav43uker,fra
sekstilfeldigutvalgtearbeiderehver
uke.
Aktivprøvetakingoganalyserav25
ulikeløsemidleri5områderhvor
detforegikkoffsettrykking.
svarendetil30ppmstyren.20%
avprøvenetilsvarteover50ppm
styreneksponering
Etstandardisertspørreskjemamed
spørsmålomtypemalingoglakk,
bruksfrekvens,påføringsteknikkog
forholdvedarbeidsplassenblebrukt
tilåvurdereeksponering.Spørsmål
blebesvartseparatforde12siste
Åriyrketsommalervar:
25,7+10,3(1046).
Indeksenblirikkeangitteller
bruktianalysene.
Betydeligvariasjonerbådei
nivåerogtypeløsemidler.
Personermedminst2års
eksponeringforetnivåpå1597
%avTLV(ACGIH,1992)inkludert.
40kvinneligeskoarbeidereminst5
Additivfaktorviste0,460,71
åriskoindustrien,avdforlimingav
(0,56+0,11)pårammeprod
og1,832,39(2,10+0,25)på
innerogyttersålen=22,avdefor
limeavd.
rammeprod(18)
Additivfaktor(koreanske
Treulike
TLV,1993)100ppmtoluen,200
ekspo.indekse:a)nåværendeavdb)
ppmmetyletylketon,50ppmn
eksponeringstid=antallarbeidsår
hexan,300ppmcykloheksan,200
vedfabrikkenc)Currentexposure
CEE=eksponeringstidforprosessen ppmdikloretylene,50ppm
trikloretylen,10ppmbenzenog
xgj.snittligkons.nåværende
eksponering.
100ppmxylen
Eksponeringsintensitetinndelti3
Kumulativeksponeringblant
perioder.Kumulativdoseestimert
snekkernebleestimerttilunder
påbasisavensemikvantitativ
50”exposurelimitmonth”.
konstruertalgoritme(”exposure
Malereeksponertforetnivåpå
limitmonthformula”).Eksponering
55438exposurelimitmonth.
vedadditivfaktor=1ietår=12
Malereinndelti3
exposurelimitmonth.
eksponeringsnivåer.Ikke
informasjonomabsolutte
konsentrasjonerellerdoser.
Eksponeringsintensitetinndelti3
Malereinndeltin3
perioder.Kumulativeksponering
eksponeringsnivåer.Ikke
estimert.
informasjonomabsolutte
konsentrasjonerellerdoser.
Medianforbrukvariertei
Eksponeringsintensitetinndelti3
området246litermalingog3.4
perioder.Kumulativdoseiformav
en”solventexposureindex”estimert literløsemidlerperdag.Malerne
basertpåjobbkategorier,oppgaver, inndelti3eksponeringsgrupper
påføringsmetode,forbrukavmaling basertpå”solventexposure
ogforbrukavløsemidler.
index”,menikkeinformasjonom
absoluttekonsentrasjonereller
doser.Forfatterenbeskriverselv
estimatet”averycrudeestimate
ofthetrueexposure”.
91
93
Nilsonetal.,
2010
Semistrukturerte
intervjupåtelefoneller
konsulatsjonutførtav
yrkeshygieniker.
Historiskedata.
Orbaeketal.,
1985
Tverrsnittsst
udie
50eksponert
i
malerindustri
enog50ikke
eksponerte
kontroller
Intervju.Målingerved
virksomhetenogfra
sammebransje.
Rasmussen
etal.,1993
99personer
somarbeider
med
avfettingpå
metall(har
brukt
trikloretylen
eller1,2,2
trifluor1,1,2
trikloretan/C
FC113)fra
72fabrikkeri
Danmarker
medi
studien.
Biologiskemålinger
Ruiten,
1994
28malerepå
skipsverft
som
hovedsakelig
Biologiskemålinger
Luftmålinger
måneder(ogkaltindexforrecent
exposure,EI)ogtidenførkalt(index
ofchronicexposure,CEI).
Intervjuenefokusertepåarbeids
oppgaver,kjemiskhåndteringogdet
generellearbeidsmiljøetgjennom
personenshelearbeidsliv.”Time
weightedaverage(TWA)
eksponeringestimertframåle
rapporteroginfoangforebyggende
tiltakpåarbeidsplassen.Kumulativ
løsemiddelekspoberegnetutfra
summenavhygeniskeffekt(HE)
multiplisertmedtidieksponering
Alledeltakernebleintervjuetom
eksponeringshistorien.Målingerble
supplertmedmålingerfraandre
malingsfabrikker(810fabrikker).
Antokatløsemiddeleksponeringeni
fabrikkenvarnærgjennomsnittetpå
deandre.
Gjennomsnittligeksponeringble
beregnetforarbeidsoppgaverog
avditretidsperioderhenholdsvis
før1969,197075ogetter1976
Biologiskemålingerav
metabolittenetiltrikloetyleni
henholdsvisurin
(trikloroeddiksyre,TCA)ogiblod
(trikloroetanol,TCE).TCAiuriner
oppgittimg/literogikkeknyttet
oppmotkreatinin.BEItilACGIHfor
TCAer100mg/gkreatinin.
Biologiskemålingeravmetyl
hippursyre(MHA
hovedmetabolittentilxylen).
Luftmålingeravkomponentenei
92
94
Historiskeksponeringfortoluen
ble1950ogtidligpå1960tallet
ca1500mg/m3..Eksponeringen
varredusertpå1980tallet
(gj.nivåavtoluen43og157mg/3
)vedtovirksomheter.Gj.snitt
løsemiddeleksponeringvar34,8
år(median36,5år)Kumulativ
løsemiddeleksponering(årx
hygieniskeffekt):gj.92,median
102
Akkumulertløsemiddeldose(pr
ansatt)beregnetsomsumav
ekspo.tid(iår)multiplisertmed
gj.ekspo.nivåidetreperiodene.
Lavekspogj.snittdose2,6(15),
mediumekspogj.snittdose9,9
(615),Høyekspogj.snittdose
38,8(1869).Deterikkemuligå
regnesegtilbakefraHExårtilår
ogkonsentrasjon.
Kumulativeksponeringsindeks:
antalltimermedavfetting/eller
direkteeksponeringfor
løsemiddelperukexantallår
medeksponeringx45
arbeidsukerperår.
3ekspo.gruppermedfølgende
gj.fulltidsekspo.år:0,5–2,1og
11år.
Kommentar:DeflesteCFC113
eksponertekomfrasamme
bedriftdergj.nivåipustesonene
varistørrelsesorden260420
ppm(sekommentarnedenfor).
IfølgeACGIHerkanCFC113
medførenarkose,kvelningog
hjertearytmiogvedoppvarming
kandetdannesfosgen.ACGIH
TLVTWAer1000ppmogADNer
500ppm.Trikloetylenharprimært
effektpåCNS.ACGIHTLVTWAer
50ppmogADNer10ppmmed
anmerkningK.
Gruppenhaddeen
gjennomsnittligeksponeringstid
på16,9åroggj.Ekspo.nivåble
estimerttil33%avBEIpå1500
utførte
sprøytemalin
g.
Seeber,
2004
Seeberetal.,
2009
Longitudinell
studieav333
(avtakende
til192)
rotasjons
trykkere.
Tverrsnittsst
udie
Triebig,
1988
Longitudinell
studieover
10årav105
malereog53
kontroller.
Triebig,
1992
Longitudinell
studieover
10årav105
malereog58
kontroller.
Tsaietal.,
1997
Tverrsnittsst
udie
malingene.
Åndedrettsvernoghudbeskyttelse
blebenyttetvedsprøyting.
Ekspoeringvurdertutfradagensnivå
Eksponeringsverdifor5
maleoppgavererberegnetvha
relativhygieniskeffekt.Cumulative
ExposureIndex(CEI)erberegnet
medbakrunnide5
eksponeringskategorienemed,
varighetavoppgaverog
arbeidshistorie.
Historiskemålingerav
toluen.
Estimeringaveksponeringbasertpå
tomålingerperåriflerebedrifter.
Luftmålingerog
biologiskemålinger.
Nivåavstyrenerredusertfra
1982/90(430mg/m3tilsvarende
100ppm),tiletter1990/95(340
mg/m3tilsvarende80ppm)og1995
(130mg/m3tilsvarende30ppm)
somigjenkorresponderertil
1,500ͳǡͲͲͲͷͲͲ‰Ȁ—”‹
ƒ†‡Ž•›”‡ȋȌΪ
’Š‡›Ž‰Ž›‘š›Ž‹…ƒ…‹†ȋ
Ȍ
Eksponeringestimert
6ulikeløsemidlermåltmedpassive
basertpåluftmålingerog dosimetrepå30stederi
yrkeshistorie.
arbeidsatmosfæren.Målingene
dannerbasisforberegningaven
kumulativeksponeringsindeks
relaterttildeaktuelletyskeMAK
verdier.
Eksponeringestimert
22stasjonæreog14personlige
basertpåpersonlige
målingerundersprøytemaling.
målinger,luftmålinger
Biologiskmonitoreringavhippursyre
ogyrkeshistorie.
ogmetylhippursyreog
trikloreddiksyreiurin.
Ialt88personligeog22
områdeprøverble
samletinnoganalyserti
løpetav3dager
Eksponeringsindeksberegnetutfra:
luftmålingene,,arbeidssituasjonog
arbeidstakerspersonligevilkår
2ekspogrupper:E0(ingeneller
indirekteeksponering):inkludert
administrasjon,lageret,vedlikehold
avmaskinparkogpoleringE1(direk
teeksponering)inkludertpåføring
avlagene,sementereogspraying.
93
95
mgMHA/gramkreatinin(BEI,
ACGIH,1986).
Kommentar:Detforeliggerforlite
datatilåkvalitetssikreestimering
avrelativhygieniskeffektsom
erberegnetpåbasisavadditiv
effektavløsemiddeliluftog
konsentrasjonavmetyl
hippursyreiurin
HygieniceffectHEerberegenet
forhverenkeltkjemikalie.For
hveravkjenmikalieneerrelative
HE beregnet := HE/HExylen.Vedå
multipliseremåltMHAkonsmed
relativeHEkanHEbestemmes
Eksponeringsnivåetbleestimert
til26ppmisamtidog45ppm
toluenifortid.
Deltitregrupperetter
nåværendeeksponering:utfra
urinmetabolitteneMA+PGA;lav
<100mg/gkreatinin(n=83),
middels101500100mg/g
kreatinin(n=101)oghøy>
501mg/gkreatinin(n=29).
Additivfaktorestimerttil57%av
MAK,1987.Eksponerteinndelti5
eksponeringsgrupper.36%
brukteverneutstyr,menikke
informasjonombrukav
verneutstyrihver
eksponeringsgruppe.
Eksponeringsnivåav20
løsemidlerestimertbasertpå
målingene.Betydeligevariasjoner
påulikearbeidsplasser.Malerne
inndelti3eksponeringsgrupper.
Ikkeinformasjonomtotaldoser.
E0:Medianog
gjennomsnittskonsentrasjonenav
styrenvarhenholdsvis0,14og1,0
ppm.N=45
E1:Medianoggjennomsnittetav
styrenkonsentrasjonenvar
henholdsvis8,65og21,9ppm.
N=41
Tsaietal.,
1997
Tverrsnittsst
udie
Jobbspesifikt
spørreskjema
Personligemålinger
Viaene,
2001
Retrospektiv
studieav90
tidligereog
27samtidig
eksponerte
plastbåtbygg
ere
(polyester)
Eksponeringenestimert
basertpåmålinger.
Spørreskjemakartlaarbeids
historien:datoforansettelse,
stilling,tidligereansettelser,skif
tordning,blyeksponering,brukav
PVU.245personbårneprøverble
tatt.EI0(ingeneksponering):
arbeidstakerefraadministrasjonen,
lager,vannbasertmalingogpulver
avdeling.EI1(laveksponering)
inkludertarbeidstakerefrateknisk
avdeling,felttilsynogvedlikeholdav
maskiner.EI2(høyeksponering)
inkludererarbeidstakerefra
blanding,sliping,tynning,farge
blandingogpakking.
Atmosfæriskenivåerestimertbasert
påpumpingavluftgjennom
”Draegerrør”,ogvedoppsamlingpå
absorbsjonsrørog
laboratorieanalyser.Ogsåbiologisk
monitoreringvedhjelpavet
“epoxidehydrolaseassay”.
94
96
EI0:Medianadditivfaktorvar0
(range00,04).
EI1Medianadditivfaktor0,03
(range00,29).
EI2.Medianadditivfaktor0,25
(tange07,61)
Plastbåtbyggerneeksponertfor
146157ppmstyreni18702000
timeroverenperiodepå7år.
Epoksidhydrolaseaktiviteti
eksponertevar1.57pikomol
proteinpermgperminutt.
Spredning=0.542.68pmolm3
min1.
VedleggIII
VedleggIIIerikketilgjengeligielektroniskversjon.
95
97
POSTBOKS 8149 DEP, 0033 OSLO
TELEFON: 23 19 51 00
E-POST:[email protected]
WWW.STAMI.NO

Similar documents