ConnexxLink - Siemens høreapparater

Transcription

ConnexxLink - Siemens høreapparater
ConnexxLink
Trådløst programmeringssystem
Innhold
Innhold
Innledning3
ConnexxLink trådløst programmeringssystem
4
Forutsatt bruk
5
Generelle sikkerhetsmerknader
6
Håndtere laderen
10
Arbeide med ConnexxLink
12
Skjermer og symboler
15
Vedlikehold og pleie
17
Informasjon om deponering
18
Tekniske spesifikasjoner - strømforsyning
19
2
Innledning
Innledning
ConnexxLink er et trådløst programmeringssystem for alle
høreapparater som er utstyrt med e2e trådløs 2.0 i følgende familier:
■ Nitro 300, 700
■ Pure 301, 501, 701
■ Motion 301, 501, 701
■ Life 301, 501, 701
■ og senere
Plasser ConnexxLink rundt pasientens hals, og koble
pasientens høreapparat trådløst til PC-ens programmeringsprogramvare. Ingen programmeringskabler er
nødvendige.
Følg disse instruksene ved montering av ConnexxLink for
å forstå hvordan ConnexxLink fungerer.
For instrukser om programmering av høreapparatet, se
tilpasningsveiledningen.
3
ConnexxLink trådløst programmeringssystem
ConnexxLink trådløst programmeringssystem
ࡵ
①ConnexxLink
②på/av-knapp
③Halsslynge
④USB-blåtanndongle
⑤Oppladbart batteri
⑥Lader med USB-kabel
⑦Strømforsyning og adaptere
ࡶ
ࡳ
ࡴ
ࡷ
ࡸ
s
®
Rechargeable Li-ion Battery
Rated 3.7V 1000mAh
Caution
Do not short circuit
Do not pierce or crush
Do not disassemble
Charge the batterz between
0ºC and 60ºC
MFD: 0723
SN: 01507
ࡹ
4
Forutsatt bruk
Forutsatt bruk
ConnexxLink er ment for trådløs programmering av
høreapparater.
Les og følg instruksene i denne brukerveiledningen for å
unngå personskader og skade på ConnexxLink.
Symboler:
Vær spesielt oppmerksom på informasjon som er merket
med faresymbolene ADVARSEL, FORSIKTIG! eller NB!
ADVARSEL beskriver en situasjon som kan føre til
alvorlige personskader. FORSIKTIG! indikerer en
situasjon som kan føre til mindre eller moderate
personskader.
NB! NB! indikerer mulig materiell skade.
Råd og tips om hvordan du best kan håndtere enheten.
Instruks. Indikerer at noe må gjøres.
5
Generelle sikkerhetsmerknader
Generelle sikkerhetsmerknader
ADVARSEL
Risiko i eksplosive omgivelser!
uIkke bruk ConnexxLink i områder der det er fare
for eksplosjoner, f.eks. områder med gruvedrift.
ADVARSEL
Kvelningsfare på grunn av små deler.
uHold høreapparat, batterier og tilbehør utenfor
barns rekkevidde.
uDenne enheten er ikke egent for barn under
36 måneder eller for psykisk utviklingshemmende.
NB!
Enheten din er følsom for ekstrem varme, høy luftfuktighet, sterke magnetfelter (> 0,1 T), røntgenstråler og mekanisk stress.
uIkke utsett enheten din for ekstreme temperaturer eller høy luftfuktighet.
uIkke utsett den for direkte solpåvirkning.
uIkke la den komme i kontakt med vann.
uIkke legg enheten din i en mikrobølgeovn.
6
Generelle sikkerhetsmerknader
Ytelsene fra "wireless" kan bli påvirket av elektromagnetisk interferens – f. eks. fra en dataskjerm.
uBeveg deg bort fra kilden til interferens hvis du
merker at det oppstår vanskeligheter.
ADVARSEL
Trådløse systemer kan virke forstyrrende inn på
måleinstrumenter og elektronisk utstyr.
uSlå av enheten når du befinner deg på sykehus
eller ombord i fly.
uVerifiser at det eksisterer elektromagnetisk
kompatibilitet før du bruker enheten i tilknytning til et elektronisk implantat eller en hjertelungemaskin.
ADVARSEL
Fare for interferens med aktive implantater, f.eks.
pacemakere.
uRådfør deg med en kardiolog før du tar i bruk
tilbehør med lydstreamingfunksjoner sammen
med aktive implantater.
7
Generelle sikkerhetsmerknader
NB!
Batterier inneholder skadelige substanser som
forurenser miljøet.
uIkke kast batteriene i husholdningsavfallet.
uDeponer dem i henhold til nasjonale bestemmelser, eller lever dem til din høreapparatspesialist.
ADVARSEL
Eksplosjonsfare ved feilhåndtering av det oppladbare batteriet.
uIkke kortslutt, stikk hull på, klem eller demonter
det oppladbare batteriet.
uFør du sender batteriet tilbake for gjenvinning, skal du teipe elektrodene for å forhindre
kortslutning. Kortslutning kan gjøre at batteriet
exploderer.
uIkke kast batteriet i ovnen eller på peisen.
uIkke la batteriet komme i kontakt med vann.
uLad det oppladbare batteriet mellom 0º C og
45º C.
uTa ut det oppladbare batteriet når høreapparatet ikke er i bruk over en lengre tidsperiode.
8
Generelle sikkerhetsmerknader
I noen land er det restriksjoner på bruk av trådløst
utstyr.
uKontakt lokale myndigheter for videre informasjon.
NB!
Forsikre deg om at støpselet er lett tilgjengelig,
slik at det kan fjernes fra strømforsyningen om
nødvendig.
9
Håndtere laderen
Håndtere laderen
Med laderen kan du lade
ConnexxLink på en enklere
måte.
Du kan også lade eller programmere en Tek connect-fjernkontroll.
s
Montere laderen
uKoble fjernkontrollen med
stikkontakten til et strømuttak.
uKoble ultralydsystemet til PC-en via en USB-kabel.
Montere ConnexLink
Sett det oppladbare batteriet inn i ConnexLink:
uSett den øverste delen av batteriet (delen uten kontakter) inn i den øverste delen av batterirommet.
uSkyv den nedre delen av batteriet inn i batterirommet.
Batteriets kontaktområder passer i batterirommet.
uLad det oppladbare batteriet før første gangs bruk.
10
Håndtere laderen
Lade ConnexxLink
uPlasser ConnexxLink i laderen.
Ladeprosessen starter. Ladetiden er
ca. 5 timer avhengig av statusen til
det oppladbare batteriet. Ladingen
er fullført når batterisymbolet viser
at batteriet er fullt.
Du kan også koble ConnexxLink
direkte til strømforsyningen via en stikkontakt.
Funksjonstid for det oppladbare batteriet
Funksjonstiden til det oppladbare batteriet er ca. 6 til
7 timer.
uBruk ConnexxLink om dagen, og lad den over natten.
uHold et øye med batteristatusen når du bruker
ConnexxLink.
uLad ConnexxLink når batteriet begynner å bli
lavt.
uIkke bruk ConnexxLink til programmering under
lading.
uIkke bruk ConnexxLink når du er koblet til en en-
het via USB.
11
Arbeide med ConnexxLink
Arbeide med ConnexxLink
Før første gangs bruk
uKontroller at du har Connexx 6.3 eller en senere versjon installert.
Ingen annen programvare er nødvendig.
uSett blåtanndonglen inn i en USB-port på PC-en.
Blåtanndongle
■ Blåtanndonglen og ConnexxLink må
være mindre enn 10 m fra hverandre.
■ Den grønne LED-lampen på blåtannen
blinker når blåtanndonglen leter etter en tilkobling til
ConnexxLink.
■ Den grønne LED-lampen på blåtanndonglen lyser konstant når en tilkobling til ConnexxLink er opprettet.
®
uBare bruk vår blåtanndonglen.
12
Arbeide med ConnexxLink
Bruke ConnexxLink
Pasienten bruker høreapparatet mens
det programmeres.
uBruk halsslyngen til å legge
ConnexxLink rundt pasientens hals.
uPasienten bør sitte med hodet vendt
forover, i samme retning som
ConnexxLink.
Programmering på bordet
Dersom du vil forhåndskonfigurere høreapparatet, kan du også legge ConnexLink
og høreapparatet på bordet.
uPlasser høreapparatet i halsslyngen når
du utfører programmering på bordet.
Under programmeringen kan ConnexxLink nå
andre høreapparater utenfor halsslyngen.
uHold riktig avstand til andre høreapparater.
13
Arbeide med ConnexxLink
Koble sammen ConnexxLink og blåtanndonglen
uSlå på Turn ConnexxLink ved å trykke på
på/av-knappen.
Når blåtannsymbolet på skjermen slutter å
blinke, er blåtanndonglen og ConnexxLink
koblet sammen.
ConnexxLink vil gå over i stand-by-modus etter
60 minutters inaktivitet.
uSlå på ConnexxLink igjen ved å trykke på på/avknappen.
Trådløs streaming av Tek connect-fjernkontrollen
blokkerer programmeringssignalet til ConnexxLink.
uIkke bruk lydstreamingfunksjonen til Tek
connect-fjernkontrollen under trådløs programmering av høresystemer.
uStart Connexx-deteksjonsdialogen via knappen
"Detekter tilkoblede instrumenter" på verktøylinjen
eller på oppgavekortet til høreapparatet.
uVelg Choose ConnexxLink som deteksjonsenhet.
uFølg trinnene i Connexx for å detektere og programmere høreapparatet.
14
Skjermer og symboler
Skjermer og symboler
Blåtann
■ Når blåtannsymbolet blinker,
kobler ConnexLink til blåtanndonglen.
■ Når blåtannsymbolet lyser kon-
stant, er ConnexLink koblet til
blåtanndonglen.
full
tom
Batteristatus
uLad ConnexxLink når batteriet
begynner å bli lavt.
lade
Enhet klar
Klar for dataoverføring
Feil under dataoverføring
■ vises i noen få sekunder; skifter
deretter tilbake til "Klar for dataoverføring".
15
Skjermer og symboler
Dataoverføring ok
■ vises i noen få sekunder; skifter
deretter tilbake til "Klar for data­
overføring".
■ når data overføres, vises ingen
symboler på skjermen.
16
Vedlikehold og pleie
Vedlikehold og pleie
NB!
uIkke la enheten komme i kontakt
med vann!
uIkke rengjør enheten med alkohol
eller rensevæske.
uRengjør ConnexxLink etter behov med en myk klut.
uUnnå slipende rensevæsker med tilsetningsstoffer som
hjelpemidler som f.eks. sitron, ammoniakk etc.
17
Informasjon om deponering
Informasjon om deponering
Innenfor EU er det merkede utstyret omfattet
av "Europaparlamentets og Rådets direktiv
2002/96/EF av 27. januar 2003 vedrørende
kassert elektrisk og elektronisk utstyr."
Med tilføyelser i "Direktiv 2003/108/EF" (WEEE).
uGjenvinn enheter, batteriene og tilbehøret i
henhold til nasjonale forordninger.
Med CE-merket bekrefter Sivantos at produktet
er i samsvar med det europeiske direktivet
93/42/EEC angående medisinske apparater og
det europeiske direktivet 99/5/EC (R&TTE) angående terminale radio- og telekommunikasjonsenheter.
18
Tekniske spesifikasjoner - strømforsynin
Tekniske spesifikasjoner - strømforsyning
– strømforsyning
Fuhua Model: UE08WCP-050080SPA
Inngangsspenning:
100-240 V AC
Inngangsstrøm:
400 mA
Inngangsfrekvens:
50-60 Hz
Utgangsspenning:
5 VDC
Utgangsstrøm:
0.8 A
19
Legal Manufacturer
Sivantos GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Germany
Phone +49 9131 308 0
Postadresse:
Sivantos AS
PB 378 Sentrum
0102 OSLO
Besøksadresse:
Nedre Vollgate 5
0158 OSLO
Sivantos AS bruker varemerket Siemens i henhold til kontrakt
med Siemens AG.
Bording A/S 4035842 | 2 | 500 | 0615
Document No. A91SAT-01200-99T04-5200 NO-DNK / D00140783
Master Rev04, 05.2015 | © Siemens AG, 06.2015
www.bestsound-technology.no