Eli Løkken - Legeforeningen

Comments

Transcription

Eli Løkken - Legeforeningen
Tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
– organisering og metoder
ass. fylkeslege Eli Løkken
Disposisjon
• Hvorfor
• Hvem
• Hvorfor
• Hvordan
What´s in it for you?
• Når fylkesmannen kommer på tilsyn
• Når noe er skjedd og det klages til fylkesmannen
• Når noe er skjedd og det klages til dere
• Når hp eller tjenester ikke fungerer
• Til egne tilsyn
Organisering
ASD
HOD
KMD
BLD
Andre
Hdir
Statens helsetilsyn
NAV
Bufdir
Andre
Fylkesmannen
Enn så lenge 18 fylkesmannsembeter
• Oslo og Akershus
• Øst- og Vest-Agder fra 01.01.16
• Og så?
Hjemmel
Lov om statlig tilsyn med helse- og
omsorgstjenesten
Statens helsetilsyn
• har det overordnede faglige tilsynet (planlegging,
koordinering og oppsummering av tilsynene)
• kan gi pålegg om å rette på forholdene hvis virksomhet
innen helse- og omsorgstjenesten drives på en måte
som kan ha skadelige følger for pasienter eller andre
eller på annen måte er uforsvarlig
• gir administrative reaksjoner etter reglene i lov om
helsepersonell kapittel 11
Fylkesmannen
• skal føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i fylket og
med alt helsepersonell og annet personell i fylket som yter
helse- og omsorgstjenester.
• I tilknytning til tilsynet skal Fylkesmannen gi råd, veiledning og
opplysninger som medvirker til at befolkningens behov for
helse- og omsorgstjenester blir dekket.
• skal holde Statens helsetilsyn orientert om forholdene i helseog omsorgstjenesten i fylket og om forhold som innvirker på
disse
Lov om statlig tilsyn med helse- og
omsorgstjenesten
• Fylkesmannen skal påse at alle som yter helse- og
omsorgstjenester har etablert internkontrollsystem og
fører kontroll med sin egen virksomhet på en slik måte at
det kan forebygge svikt i tjenestene
Lov om statlig tilsyn med helse- og
omsorgstjenesten
• Hvis virksomhet innen helse- og omsorgstjenesten
drives på en måte som kan ha skadelige følger for
pasienter eller andre eller på annen måte er uforsvarlig,
kan Statens helsetilsyn gi pålegg om å rette på
forholdene.
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
§ 12-3
• Fylkesmannen skal føre tilsyn med lovligheten av
kommunens oppfyllelse av plikter pålagt i kapitlene 3 til
10 og §§ 11-2, 11-3 og 11-4. Ved tiltak etter § 9-5 tredje
ledd bokstavene b og c skal det også føres stedlig tilsyn.
I forbindelse med tiltak etter kapittel 9 kan tilsynet
gjennomføre tilsynsbesøk uten beboerens samtykke.
• Kommuneloven kapittel 10 A gjelder tilsvarende for
tilsynsvirksomheten etter første ledd, med unntak av §
60 d. Statens helsetilsyn kan gi pålegg etter lov om
statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 5.
Khol § 5-9
• Enhver som utfører tjeneste eller arbeid som omfattes av
denne loven, skal på anmodning gi Statens helsetilsyn
eller Fylkesmannen opplysninger som tilsynsorganet
finner nødvendige for å kunne utføre sine oppgaver i
medhold av lov, forskrift eller instruks. Den som skal gi
opplysninger etter første punktum, skal også gi Statens
helsetilsyn og Fylkesmannen adgang til virksomheten
Khol § 5-9
• Den som skal gi opplysninger etter første ledd, eller som
ønsker å gi opplysninger til Statens helsetilsyn eller
Fylkesmannen av eget tiltak, kan gjøre det uten hinder
av taushetsplikt, dersom det antas å være nødvendig for
å fremme tilsynsorganets oppgaver etter lov, forskrift
eller instruks.
• Opplysninger som er gitt Statens helsetilsyn eller
Fylkesmannen i henhold til denne bestemmelsen, kan
uten hinder av taushetsplikten forelegges sakkyndige til
uttalelse eller departementet til orientering.
Helsepersonelloven § 17
• Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene
informasjon om forhold som kan medføre fare for
pasienters sikkerhet.
Helsepersonelloven § 31
• Helsepersonell skal gi Statens helsetilsyn og
Fylkesmannen adgang til virksomhetens lokaler, og gi
alle de opplysninger som ansees påkrevd for utøvelsen
av tilsyn med helsepersonells virksomhet.
Helsepersonell skal uten hinder av taushetsplikten
utlevere de dokumenter, lyd- og bildeopptak og lignende
som kreves av Statens helsetilsyn og Fylkesmannen.
Tilsynsmyndighetene skal medvirke til at
• befolkningens behov for tjenester sikrest
• tjenestene blir drevet på en faglig forsvarlig måte
• svikt i tjenesteytingen forebygges
• ressursene brukes på ein forsvarlig og effektiv måte
Tilsynsmetoder
• Planlagt tilsyn
• Hendelsesbasert tilsyn
• Rettighetsklager, kap 4 a, kap 9 mm
Planlagt tilsyn – hvor
• Høy risiko for svikt
• Der konsekvensene av svikt kan være alvorlige
• Klager, feil/uhell
• Utsatte, sårbare grupper
• Mål at alle får regelmessig besøk
• Satsingsområder
Planlagt tilsyn – metoder
• Systemrevisjon
• Uanmeldt tilsyn
• Stikkprøvetilsyn
• Systemorientert dokumentgranskning
• Sjølmeldingstilsyn
• Kartlegginger
Systemrevisjon
= Tilsyn med internkontrollsystemet
IK-systemet = det systemet virksomheten har for å sikre
etterlevelse av lov- og forskriftskrav
Internkontrollsystemet
a) beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for
forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå
hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt,
b) sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten,
c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det
aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll,
d) sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes,
e) gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring
av virksomheten,
f)
skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på
oppfyllelse av myndighetskrav,
g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer,
instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av
sosial- og helselovgivningen,
h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den
fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten.
Systemrevisjon
Gjennomgang av styrende dokumenter
Intervjuer
Verifikasjoner
Åpnings- og sluttmøte
Rapport
Retting av avvik (plan, gjennomføring, kontroll)
Interne revisjoner
Ad øvrige metoder for planlagt tilsyn
• Uanmeldt tilsyn
• Stikkprøvetilsyn
• Systemorientert dokumentgranskning
• Sjølmeldingstilsyn
Eks. tema for planlagt tilsyn
• Kolorektalkreft
• Helse- og omsorgstjenester til eldre
• Kap 4 a
• Helsestasjon
• Psykisk helsevern barn og unge
• Folkehelsearbeid
• Samhandling v utskrivning av pas.
Hendelsesbasert tilsyn
• Fylkesmannen bes vurdere konkret hendelse
• Brudd på bestemmelser i hpl, khol el sphl el forskr.?
Kilder:
Pasient/ pob, arb.giver, apotek, politi, trygden, rettsmed.kom., varsler
Antall avsluttede saker 2014
2498 (+ 530 lokal avklaring )
ca.25 % allmennlegetj (ev. + virksomhet)
ca 10 % legevakt
Klager til dere samt lokal avklaring
• Opplyse, avklare, forklare, bilegge, unnskylde hvis
indisert, korrigere hvis grunnlag
• System
• Individ
– Obs journal
Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4
Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd
Pasienten, brukeren eller andre som har rett til det kan,
dersom vedkommende mener bestemmelser om plikter fastsatt i
eller i medhold av helsepersonelloven er brutt til ulempe for seg,
be tilsynsmyndigheten om en vurdering av forholdet.
Tilsynsmyndigheten kan eventuelt ilegge en administrativ
reaksjon etter helsepersonelloven kapittel 11………….
Policy hvis andre kilder:
Opprette sak hvis advarsel + aktuelt
Andre momenter
Klagers tema i tilsynssaker
• Dårlig eller feil behandling
• Mangel på nødvendig behandling
• Adferd
• Feil eller for sen diagnose
• Dårlig organisering av tjenester
• Kommunikasjonssvikt/ mangel på informasjon
• Uforsvarlig eller manglende legemiddelrekvirering
• Mm
Adferd
• Uhøflig opptreden
• Økonomiske forhold
•
•
•
•
Rus
Sykdom
Seksuell utnytting
Kriminalitet
Helsepersonelloven § 56
Advarsel
Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig
eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser
gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare
for sikkerheten i helsetjenesten, til å påføre pasienter en
betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til
helsepersonell eller helsetjenesten.
Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist
en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til
vedkommende yrkesgruppe.
Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven
Helsepersonelloven § 57
Tilbakekall av autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning
Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning
dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig
sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol,
narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt,
uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i
medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.
Autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning kan kalles tilbake dersom
innehaveren til tross for advarsel unnlater å innrette seg etter lovbestemte krav.
Autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning kan kalles tilbake også dersom vilkår
fastsatt i forskrift etter §§ 48, 49 eller 51 ikke er oppfylt.
Autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning gitt på grunnlag av tilsvarende
godkjenning i et annet land, kan kalles tilbake dersom godkjenningen i dette landet mister
sin gyldighet.
Tilbakekall er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
Saksbehandling tilsynssaker
• Vurdere system – individ
• Informere om at tilsynssak er opprettet
• Innhente redegjørelse og journal fra påklaget virksomhet og/ eller
individ(er)
• Fremlegge redegjørelsen for klager
• Vurdere og konkludere, ev. ved bruk av sakkyndig (på samme nivå),
kontradiksjon
Videre saksbehandling
• Ok
30 - 35 %
• Veiledning
20-25 %
• Pliktbrudd uten tilleggsvilkår ca. 30 %
• Oversendelse
ca. 15 %
• Påklaget er part i saken, ikke klager. Avgjørelse (pliktbrudd ja/ nei) til
påklaget. Ikke enkeltvedtak, ikke klageadgang
• Median saksbehandlingstid 5 mndr
Videre saksbehandling
• Alvorlig - til St htil hvis
– individ – administrativ reaksjon
– virksomhet – pålegg el tvangsmulkt
• Ny vurdering, samtale
• Vedtak (advarsel, autorisasjonstap, begrenset autorisasjon,
fratatt retten til å forskrive legemidler i gruppe A og B,
suspensjon)
- Reaksjon
ca 75 %
Videre saksbehandling
Reksjoner 2014 – leger
• Advarsel
54 (64, 68, 59, 53)
• Autorisasjonstap
32 (25, 30, 24, 27)
• Tap av rekvireringsrett
6 (6, 11, 8, 8)
Kan påklages til Statens helsepersonellnemnd - omgjør 5-10 %
Årsaker til tilbakekall av autorisasjon leger
• Rus
• Adferd
• Faglig svikt
• Mistet i utlandet
• Seksuell utnyttelse av pasient
• Sykdom
• Ikke innrettet seg etter advarsel
Meroffentlighet
Forvaltningsloven § 13 (”personlige forhold”)
Melding fra helsetjenesten/-personell til
fylkesmannen
• Hpl § 17
• Khol § 5-9
• Nødrett
Rus, sykdom, kriminalitet, faglig svikt
Generelt om svikt
• I samhandlingen/kommunikasjonen mellom tjenester og
nivåer
– Legemiddellister, oppfølging av patologiske prøvesvar
• Når ustabil bemanning
• Ved manglende styring (ukultur sementeres, arb.miljø)