Systematisk tilnærming til best mulig

Comments

Transcription

Systematisk tilnærming til best mulig
Om oppfølging av leger i Norge med rus –
sanksjoner/behandlingsapparat
Årssamling for avdelingsrådgivere og støttekolleger
Soria Moria - 15. januar 2015
Direktør Jan Fredrik Andresen
Statens helsetilsyn
”Vi har mye godt i vente dersom vi makter å ta
tak i det vonde.”
Per Arne Dahl, prest
Statlige virkemidler
• Lover og forskrifter
• Finansiering
• Organisering
• Utdanning
• Råd/veiledning
HOD
Helse Nord
RHF
Helse MidtNorge RHF
Helse Vest
RHF
Helse Sør-Øst
RHF
God praksis og forsvarlig virksomhet
God praksis
Forsvarlig praksis
Uforsvarlig virksomhet
”Alternativet til åpenhet er avsløring.”
tidl. statsråd Jonas G. Støre
Tilbakekall av autorisasjon på grunn av rusmisbruk
70
60
50
40
30
20
10
0
Sykepleiere
Leger
Hjelpepleiere
Andre
Totalt
2013
33
7
7
13
60
2012
26
14
8
12
60
2011
27
11
8
9
55
2010
31
10
13
9
63
2009
38
10
10
7
65
2008
14
8
8
5
35
2007
16
4
5
2
27
2006
19
5
4
6
34
2005
12
7
3
1
23
2004
15
5
4
3
27
2003
20
7
2
3
32
Øvrige reaksjoner/utfall i tilsynssaker hvor rusmisbruk
var et vurderingstema, for alle helsepersonellgrupper
sammenlagt for hele perioden 2003–2013
30
26
27
25
20
15
10
8
7
5
2
3
1
0
Advarsel
Annet (f.eks.
Begrensning av Frivillig avkall på Frivillig avkall på
dødsfall, nedlagt autorisasjon/lisens autorisasjon/lisens rekvireringsrett
virksomhet,...)
(hlspl. § 59)
(hlspl. § 61)
Pliktbrudd, ingen
reaksjon
Tilbakekall av
rekvireringsrett i
gr. A og/eller B
Reaksjoner/utfall i tilsynssaker hvor rusmisbruk var
vurderingstema 2003-2013
481
393
Leger
Andre
Totalt
88
5
24 29
27
9 18
1 0 1
3 0 3
1 1 2
0 8 8
3 4 7
Regelverket – helsepersonelloven (hlspl)
Kapittel 11. Reaksjoner m.v. ved brudd på lovens bestemmelser
§57. Tilbakekall av autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning
§58. Suspensjon av autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning
§59. Begrensning av autorisasjon
§59 a. Begrensning av autorisasjon uten at vilkårene for tilbakekall
er oppfylt
§60. Pålegg om sakkyndig undersøkelse
§61. Frivillig avkall på autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning
§62. Ny autorisasjon eller lisens
§66. Informasjon til arbeidsgiver og til andre land
De ulike tilbakekallsgrunnene
• Alvorlig sinnslidelse
• Psykisk eller fysisk svekkelse
• Langt fravær fra yrket
• Grov mangel på faglig innsikt – uforsvarlig virksomhet
• Grove pliktbrudd etter helsepersonelloven eller bestemmelser
gitt i medhold av den
• Atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen
• Uegnethet på grunn av rusmiddelmisbruk (alkohol, narkotika
eller midler med lignende virkning)
De ulike tilbakekallsgrunnene forts.
• Uegnethet på grunn av rusmiddelmisbruk (alkohol,
narkotika eller midler med lignende virkning)
- ruset på arbeidsplassen
- tyveri av legemidler gruppe A og B
- rusmisbruket på annen måte har hatt innvirkning på
yrkesutøvelsen
- også omfattende rusmiddelmisbruk på fritiden og/eller
alvorlige rusproblemer kan tilsi tilbakekall av autorisasjon selv
om vedkommende ikke har opptrådt i ruset tilstand på jobb
”Dette er en arena for de små skritt og den
store tålmodighet.”
ekspedisjonssjef Petter Øgar
Veien tilbake………
• rundskriv IK-1/2009
- hva må gjøres og hva skal til
• tidsperspektivet
- 2 år med dokumentert rusfrihet
- begrenset autorisasjon kan vurderes
etter ½ år (m/dokumentert rusfrihet)
• vilkår
Veien tilbake…….. (forts.)
Eks. på vilkår (begrenset autorisasjon)
•
konkret arbeidsforhold (ansettelse)
•
arbeidsgiver må være kjent med tilsynssaken
•
rusmiddeltesting iht IK-1/2009
•
arbeidsgiver må rapportere til Statens helsetilsyn ved evt.
uregelmessigheter i yrkesutøvelsen og dersom AKAN-avtalen ikke
følges opp som forutsatt
•
arbeidsgiver må melde fra til Statens helsetilsyn dersom du slutter
•
du må søke Statens helsetilsyn om ny begrenset autorisasjon ved
evt. bytte av arbeidsgiver
•
du kan ikke rekvirere legemidler i gruppe A og B
•
motta behandling for rusmiddelavhengigheten
”Forandring kan komme fra utsiden, men
endring må komme fra innsiden.”
org.dir./psykolog Endre Lima Løvås

Similar documents