fornyelse av autorisasjon som teleinstallatør - tia nr 5501

Comments

Transcription

fornyelse av autorisasjon som teleinstallatør - tia nr 5501
Sørum Elektriske AS
Postboks 70
1921 SØRUMSAND
Vår ref.:
0806832-3
Vår dato:
18.12.2008
Deres ref.:
Knut Egil Hexeberg
Deres dato:
11.12.2008
Saksbehandler:
Britt Torjusrød
FORNYELSE AV AUTORISASJON SOM TELEINSTALLATØR - TIA NR 5501
Post- og teletilsynet (PT) viser til søknad av 11.12.2008 om fornyelse av autorisasjon som
teleinstallatør. PT har fornyet autorisasjonen for Sørum Elektriske AS som teleinstallatør, jf.
Forskrift 4 mars 2005 nr 200 om autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett og
radioutstyr (autorisasjonsforskriften), § 3, tredje ledd og § 13.
Autorisasjonsnummer:
Autorisert firma:
Organisasjonsnummer:
Autorisasjonen utløper:
Kvalifisert person:
5501
Sørum Elektriske AS
982571073
31.12.2012
Knut Egil Hexeberg
Autorisasjonen er gyldig i fire år og det skal betales årlig gebyr for hele perioden, jf. § 3, tredje ledd
og § 11. Autorisasjonen kan ikke overdras. Gebyrperioden er fra 1. januar til 31. desember.
Oppsigelse av autorisasjonen må skje skriftlig og sendes til PT. Dersom autorisasjonen er oppsagt
innen 31.12. skal det ikke betales årsgebyr for påfølgende år.
Autorisasjonen gir rett til å installere og vedlikeholde offentlige og private ekomnett og som er
tilkoblet terminalutstyr med unntak av ekomnett omfattet av § 14 og § 16, jf. § 12 og § 2.
Virksomheten skal også kunne dokumentere at montører som benyttes for de
installasjonsoppgaver en påtar seg, har relevant fagkompetanse, jf. § 8 og "Veiledning Private
nett".
Dersom kvalifisert person slutter skal PT straks varsles og ny søknad sendes inn. Adresseendring,
opphør av virksomhet eller skifte av kvalifisert person skal straks meldes skriftlig til PT, jf. § 3,
femte ledd. Ved henvendelse til PT bør enten saksnummer eller autorisasjonsnummer oppgis.
Med hilsen
Britt Torjusrød (e.f.)
Rådgiver
Besøksadresse | Office address
Nygård 1 Lillesand
Postadresse | Postal address
Postboks 93, 4791 Lillesand
+47 22 82 46 00
[email protected]
Fax: +47 22 82 46 40
Org.nr: NO 974 446871