INSTRUKSJON FOR MONTASJE, IDRIFTSETTELSE OG

Transcription

INSTRUKSJON FOR MONTASJE, IDRIFTSETTELSE OG
Xylem Water Solutions Norge AS
INSTRUKSJON FOR MONTASJE, IDRIFTSETTELSE
OG VEDLIKEHOLD AV FLYGT PUMPESTASJONER
TYPE PE850 enkel og dobbel
OBS ! Tenk Sikkerhet !
Alle arbeider på vann og avløpsanlegg
skal utføres av autorisert rørlegger.
Alle arbeider på el. anlegg skal utføres
av autorisert el. installatør.
Ved spyling/rengjøring av pumpekum,
husk personlig hygiene/smittefare.
Det kan dannes gasser i avløpskummer, for eksempel metan. Bruk
derfor ALDRI åpen ild eller varme i
nærheten av en pumpekum, av
hensyn til eksplosjons- faren. NB!
Avløpskummer/bunnledninger skal
være luftet over tak.
Ved arbeid/vedlikehold i/ved avløpskummer hvor det er fare for fallulykker
og gass… ARBEID ALDRI ALENE !!
Xylem Norge er IKKE ansvarlig for
følgeskader i forbindelse med bruken
av det leverte produkt.
PE 850 er i sine hovedbestanddeler laget av miljøvennlig PE plast materiale. Både
sumpen, lokket, skjøtestykket (Opsjon) og meste parten av rør opplegget.
Skjøtestykket (Opsjon) og lokket er i tillegg isolert.
2013
SIDE 1 AV 10
Xylem Water Solutions Norge AS
INNHOLDSFORTEGNELSE.
Kapittel
Side
1
3
Klargjøring av byggegrop.
2
3
Montasje av pumpekum byggegrop.
3
3
Igjenfylling inntil stasjonen.
4
4
Idriftsettelse av PE850
5
6
Vedlikehold av PE850
6
7
Generelle forholdsregler og sikkerhet.
7
8
Prinsipptegning for forankring av stasjonen ved fare for
oppdrift. (Høy grunnvannstand.)
Tabell for betongmengde.
8
9
9
10
Alarmutstyr, hvis levert.
Alarmutstyr for høyt nivå med ENM-10 nivåbryter.
(Tilleggsutstyr).
Alarmboks ELB-1 for villa pumpestasjoner. Med lyd og
lyssignal.
2013
SIDE 2 AV 10
Xylem Water Solutions Norge AS
1.
KLARGJØRING AV BYGGEGROP.
Pumpestasjonen bør monteres på en avrettet, komprimert sandpute, alternativt en
avrettet grovstøp i byggegropens bunn. NB! Det er viktig for stasjonens funksjon at
denne avrettede flate er i vater . (Se prinsipptegning vist i kapittel 7, side 8.)
Stasjonen må ALDRI settes ned på en avrettet flate, hvor sand/grus har større
kornstørrelse enn 10 mm. Dette for å unngå skader i sumpens overflate. Pass på at
dybden på ferdig avrettet byggegrop er riktig og tilpasset pumpesumpens høyde, og
innkommende avløpsledninger.
Er det vanntilsig er det viktig at byggegropen holdes tørr med en lensepumpe.
Kummen må IKKE monteres slik at grunnen den står i er utsatt for trafikklast.
2.
MONTASJE AV PUMPEKUM I BYGGEGROP.
Pumpesumpen settes/heises forsiktig ned på den avrettede bunn i byggegropen.
Kontroller at stasjonen står i lodd.
NB! Hvis det er fare for at grunnvannstand kan stå oppover stasjonen, er det viktig
at den forankres for å kompensere for oppdrift. Dette gjøres enklest ved at det støpes
opp over flensen i bunn. For å kompensere for full oppdrift av stasjonen, ved 2,1 meter
høy stasjon, må det brukes den betongmengde som er oppgitt i tabell under
Kapittel 7, prinsipptegning er også vist i Kapittel 7.
Tilkobling av innløp og pumpeledning gjøres når betongen har herdet.
Etter at kummen er montert tilkobles innløpsrør Ø110 PVC. NB! Røret skal stikke
max. 1-3 cm. innenfor kumveggen. Hvis røret stikkes for langt inn i kummen kan
dette medføre igjentetting av innløpsledningen. Tilløpsledningen må være luftet over
tak, slik at kummen blir luftet og vannlåser ikke suges tomme.
Videre tilkobles pumpeledningen. NB! Pumpeledningen må være i den dimensjon og
type som er angitt under beregningen av anlegget, er man i tvil, kontakt nærmeste
Xylem Norge kontor.
3.
IGJENFYLLING INNTIL STASJONEN.
Før igjenfyllingen starter, må en inspisere alle rør og rørtilkoblinger og se til at disse
ikke er skadet eller er lekk. Det er en forutsetning at en på forhånd har inspisert selve
stasjonsskallet da det kan forekomme skader under transport/montering.
Alle stasjoner blir nøye kontrollert før utsendelse fra fabrikk.
Under igjenfylling må en spesielt passe på at steiner og større jordklumper ikke
ødelegger rørene som er tilknyttet stasjonen.
Innerst mot stasjonsveggen må det brukes sand/grus med kornstørrelse max. 16 mm.
2013
SIDE 3 AV 10
Xylem Water Solutions Norge AS
Hva slags masse som brukes andre steder i gropen er av mindre betydning, men en må
passe på at skarpe steiner og teleklumper ikke blir liggende inntil stasjonsveggen.
Ved bruk av sand vinterstid, må denne være tørr da frossen sand ikke lar seg pakke
tilstrekkelig. Det må fylles og pakkes jevnt rundt oppover stasjonen for å
hindre sideveis forskyvning og ovalitet i toppen av kummen. Ensidig
gjenfylling kan føre til at stasjonen skades og at lokket ikke passer på
toppen av stasjonen. (Toppen blir oval.)
4.
IDRIFTSETTELSE AV PE850
4.1
Pumpestasjonen er beregnet for å pumpe normalt avløpsvann. Stasjonene er
dimensjonert for følgende tilkobling:
• PE 850 enkel
Fra 3 - 10 boliger avhengig av pumpekapasitet.
• PE 850 dobbel
Fra 10 - 20 boliger avhengig av pumpekapasitet.
4.2
Pumpen(e) er konstruert for montering på koblingsfot, som sitter fastmontert i bunn
av stasjonen. Pumpen heises ned langs geidrørene fra pumpesumpens topp og ned til
koblingsfoten.
Det er viktig at pumpen »sitter» skikkelig ned på koblingsfoten, hvis ikke vil det
oppstå lekkasje mellom pumpen og koblingsfoten.
4.3
Motor og vippekabler tilkobles i autoskapet, hvis kabler ikke er lange nok må
autorisert elektriker benytte vanntette skjøtehansker på kablene !
*) NB! Se kommentar under kapittel 6, pkt. 6.3
Autoskapet som medleveres er normalt for innendørs montasje. Skapet monteres i
kjeller, garasje eller annet sted hvor det er beskyttet mot vind, regn, snø og fuktighet.
Mellom pumpestasjon og autoskap legges det 1 motorkabel (2 stk. hvis dobbel
stasjon.) og 1 flerledet signalkabel. Motorkabler må være tilpasset motorstørrelsen på
pumpen. Er man i tvil om dimensjon på kabel, ta kontakt nærmeste Xylem Norge
kontor.
4.4
Stasjonen leveres med 3 stk. nivåvipper ( 4 stk. hvis dobbel stasjon, … 2 pumper.)
Nivåvippene skal monters som følger, for enkel stasjon,… 1 pumpe :
A.
B.
C.
Nederste vippe, stoppnivå, justeres slik at stoppnivået ligger litt over toppen
på pumpehuset *).
Neste vippe, startnivå justeres slik at avstanden mellom start og stoppnivå
blir ca. 30 - 40 cm.
Øverste vippe, alarmnivå, justeres slik at avstanden mellom start og alarmnivå
blir ca. 10 cm.
2013
SIDE 4 AV 10
Xylem Water Solutions Norge AS
Hvis man har en dobbel stasjon,… 2 pumper skal nivåvippene monteres som følger :
A.
B.
C.
D.
Nederste vippe, stoppnivå, justeres slik at stoppnivået ligger litt over toppen
på pumpehuset *).
Neste vippe, startnivå 1 justeres slik at avstanden mellom start og stoppnivå
blir ca. 30 - 40 cm.
Neste vippe, startnivå 2 justeres slik at avstanden mellom startnivå 1 og
startnivå 2 blir ca. 10 cm.
Øverste vippe, alarmnivå, justeres slik at avstanden mellom startnivå 2 og
alarmnivå blir ca. 10 cm.
*) Avstander fra bunn til stoppnivå avhengig av pumpetype :
Pumpetype
: CP/DP3045, CP/DP 3057, MP 3068, MP3085, MP3102 og MP3127 20 cm.
Kabel fra nivåvipper tilkobles signalkabel.
Tilkobling av kabler i autoskap utføres i.h.h. til koblingsskjema som ligger i
autoskapet, samt i eske for nivåvipper
4.5
Når el.tilførsel til pumpen er koblet, samt innløpsrør og pumpeledning er
tilkoblet, er stasjonen klar for idriftsettelse.
VIKTIG ! Før stasjonen settes i drift må pumpens dreieretning sjekkes, se
instruks som henger på pumpen/eller i esken. Dette kan enkelt sjekkes ved å gi
pumpen en startimpuls mens den henger fritt i kjettingen, pumpen skal da rykke
moturs. Rykker pumpen feil vei (medurs), bytt om to av lederne i motorkabelen.
4.6
Fyll kummen forsiktig opp med vann. Når nivåvippe for start begynner å
peke oppover vil pumpen starte. Pumpen skal nå, hvis alt er i orden, tømme kummen
ned til stoppnivået (nederste nivåvippe.)
4.7
Hvis prøvepumpingen gikk greit, og det ikke er noen lekkasjer på trykkledningen,
er stasjonen klar for bruk.
Hvis stasjonen er levert med annen automatikk en vippe styring, se manualen som fulgte
med styresystemet for korrekt installasjon av dette.
2013
SIDE 5 AV 10
Xylem Water Solutions Norge AS
5.
VEDLIKEHOLD AV PE850.
5.1
Kummen bør rengjøres (Spyles.) 2 ganger pr. år. Det er spesielt viktig at
nivåvipper ikke hindres i å flyte opp (Starte/stoppe pumpen). Dette kan skje
hvis det henger papir/hår/filler etc. på nivåvippene.
5.2
Når det gjelder generelt vedlikehold av pumpen, så er det lite som behøver å
gjøres med denne utover renhold som beskrevet ovenfor, se forøvrig pumpens
instruksjonsbok som er festet til pumpen ved levering.
5.3
Bleier, bind, våtservietter/wipes, frityrolje, Q-tips og tekstiler skal IKKE
kastes i toalettet, da dette kan tette både pumpen og pumpeledningen.
5.4
Hvis man får alarm - høyt nivå sjekk følgende :
-Er sikringene på sikringskursen til pumpen(e) hele ?
-Er motorvernet på pumpen løst ut ?
-Er røropplegget/ventiler i stasjonen helt og uten lekkasjer ?
Hvis ja/usikker, kontakt Xylem Norge's serviceavdeling for veiledning om
sjekk/reset av motorvernet.
Hvis nei, ta kontakt med Xylem Norge Service for sjekk av stasjonen.
NB! Skulle strømtilførselen til pumpen(e) bli brutt, eller pumpen(e) av andre årsaker
stopper, må man IKKE benytte de tilknyttede WC, dusj etc., dette for å forhindre
vannskader.
NB! Skulle strømtilførselen til autoskapet bli brutt vil man IKKE få alarmsignal, på
høyt nivå i kummen.
SERVICEAVTALE.
Vi anbefaler eiere av private pumpestasjoner å tegne servicekontrakt på stasjonen,
da er man sikret sjekk av pumpe(r) og automatikk 1 gang pr. år.
Ta kontakt med Xylem Norge Service, for tilbud på serviceavtale på din pumpestasjon,
en garanti for sikker drift i mange år fremover !
2013
SIDE 6 AV 10
Xylem Water Solutions Norge AS
6.
GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET.
OBS ! - OBS !
6.1
Alle arbeider på vann og avløpsanlegg skal utføres av autorisert rørlegger.
6.2
Alle arbeider på el.anlegg skal utføres av autorisert el.installatør.
6.3
Xylem Norge AS anbefaler IKKE å benytte koblingsbokser inne i stasjonen,
da det er stor fare for fukt og korrosjon på koblingspunkter og medfølgende
feilfunksjon.
Ved skjøting av kabler i pumpesumpen skal elektriker benytte vanntette skjøthansker.
6.4
Ved spyling/rengjøring av pumpekum, husk personlig hygiene/smittefare.
6.5
Det kan dannes gasser i avløpskummer, for eksempel metan. Bruk derfor
ALDRI åpen ild eller varme i nærheten av en pumpekum, av hensyn til
eksplosjonsfare !
6.6
Ved arbeid/vedlikehold i/ved avløpskummer hvor det er fare for fallulykker
og gass,….. ARBEID ALDRI ALENE !!
6.7
Bedriv ALDRI vedlikeholdsarbeid på pumpen FØR den er koblet fra
el. nettet, og sørg for at ikke uvedkommende kan koble det til igjen mens
vedlikeholdsarbeidet pågår !
6.8
Xylem Norge AS er IKKE ansvarlig for følgeskader i forbindelse med bruken av
det leverte produkt.
2013
SIDE 7 AV 10
Xylem Water Solutions Norge AS
7.
PRINSIPPTEGNING FOR FORANKRING AV PUMPESTASJON
VED FARE FOR OPPDRIFT. (HØY GRUNNVANNSTAND.)
Tabell for betongforankring :
Volum betong
Pumpestasjon type :
PE850 enkel
PE 850 dobbel
1,3 m3
1,3 m3
Beregnet for Hgrunnvannstand max. 2 meter over bunn stasjon.
2013
SIDE 8 AV 10
Xylem Water Solutions Norge AS
8.
ALARMUTSTYR FOR HØYT NIVÅ med ENM-10 nivåbryter.
(Tilleggsutstyr).
8.1
Hvis alarmutstyr er levert består dette av en ringetrafo, en alarmklokke og en
nivåbryter (Nivåvippe) type ENM-10/6 m.
8.2
Utstyret sammenkobles som vist i vedlagte koblingsskjema, se Kapittel 8.
8.3
Nivåvippen henges opp på kroken i tankveggen, innvendig i pumpestasjonen.
Når vippen begynner å peke oppover, vil den gi alarmsignal. Det er viktig at
vippen innmonteres slik at den gir alarm umiddelbart over startnivået til pumpen.
8.4
Alarmfunksjonen sjekkes samtidig med spyling/rengjøring av tanken. (2 ganger
pr. år.) Testes enklest ved å snu nivåvippen, med den runde enden opp, da skal
alarmen gå.
2013
SIDE 9 AV 10
Xylem Water Solutions Norge AS
9. ALARMBOKS FOR VILLA PUMPESTASJONER.
med lyd og lyssignal.
Alarmboksen er enkelt oppbygget
rundt en Summer (Som i røyk varsler), drevet av samme type 9
volts batteri. Enheten har en
testknapp for å teste batteri. I tillegg
er det montert en rød lysdiode i
fronten som lyser ved alarm for høyt
nivå, i tillegg til det akustiske
signalet. Videre er enheten utstyrt
med en bryter som man kan skru av
lydalarmen mens man sjekker
årsaken til at man har fått høynivå
alarm. NB ! Husk å skru bryteren på
igjen etter at feilen er utbederet !
Enheten trenger ingen ekstern
strømforsyning og nivå bryteren for
høyt nivå i pumpekummen kobles direkte inn i alarmenheten. Da dette utstyret ikke er koblet
til el.nettet, trenger man ikke autorisert personell til å montere den.
Varenr. 01-451213. Forbehold om endringer uten forutgående varsel.
Koblingsskjema :
2013
SIDE 10 AV 10

Similar documents