Movitec (ATEX)

Comments

Transcription

Movitec (ATEX)
Rørledningsmontert høytrykkspumpe
Movitec
ATEX-modell
Drifts-/monteringsveiledning
Trykkested
Drifts-/monteringsveiledning Movitec
Original betjeningsveiledning
Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller
videreformidles til tredjepart uten at det er skriftlig godkjent av produsenten.
Generelt: Vi tar forbehold om tekniske endringer.
© KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal 03.03.2015
Innhold
Innhold
Ordliste ..................................................................................................5
1
Generelt ................................................................................................6
1.1
Grunnprinsipper ............................................................................................... 6
1.2
Montering av maskiner som ikke er komplette ............................................. 6
1.3
Målgruppe ........................................................................................................ 6
1.4
Relevante dokumenter ..................................................................................... 6
1.5
Symboler ........................................................................................................... 6
2
Sikkerhet ...............................................................................................8
2.1
Merking av sikkerhetsanvisninger ................................................................... 8
2.2
Generelt ............................................................................................................ 8
2.3
Riktig bruk ........................................................................................................ 8
2.4
Personalkvalifikasjoner og -opplæring ........................................................... 9
2.5
Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges ..................... 9
2.6
Sikkerhet på arbeidsplassen ............................................................................. 9
2.7
Sikkerhetsanvisninger for entreprenør/bruker ............................................. 10
2.8
Sikkerhetsanvisninger for vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid
.......................................................................................................................... 10
2.9
Feil bruk .......................................................................................................... 10
2.10
Anvisninger om eksplosjonsvern ................................................................... 10
3
Transport/lagring/avfallshåndtering .................................................13
3.1
Kontroller tilstanden ved levering ................................................................ 13
3.2
Transport ......................................................................................................... 13
3.3
Lagring/konservering ..................................................................................... 14
3.4
Avfallshåndtering ........................................................................................... 15
3.5
Tilbakesending ................................................................................................ 15
4
Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat .............................................16
4.1
Generell beskrivelse ........................................................................................ 16
4.2
Produktinformasjon iht. forordning 547/2012 (for vannpumper med
maksimal nominell akseleffekt på 150 kW) for direktiv 2009/125/EF
"Økodesigndirektivet" ................................................................................... 16
4.3
Betegnelse ....................................................................................................... 17
4.4
Typeskilt .......................................................................................................... 17
4.5
Konstruksjon ................................................................................................... 18
4.6
Konstruksjon og virkemåte ............................................................................ 19
4.7
Forventede støynivåer .................................................................................... 19
4.8
Innhold i leveransen ....................................................................................... 19
4.9
Mål og vekt ..................................................................................................... 20
5
Installasjon/montering .......................................................................21
5.1
Sikkerhetsforskrifter ....................................................................................... 21
5.2
Kontroll før installasjon ................................................................................. 21
Movitec
3 av 64
Innhold
5.3
Installere pumpeaggregatet .......................................................................... 22
5.4
Rørledninger ................................................................................................... 22
5.5
Montere bypass .............................................................................................. 24
5.6
Elektrisk tilkobling .......................................................................................... 24
5.7
Kontrollere rotasjonsretningen ..................................................................... 26
6
Sette pumpen i drift / ut av drift .......................................................28
6.1
Sette pumpen i drift ....................................................................................... 28
6.2
Grenseverdier for driftsområdet ................................................................... 30
6.3
Sette ut av drift / konservere / lagre .............................................................. 33
6.4
Sette i drift igjen ............................................................................................. 33
7
Vedlikehold .........................................................................................35
7.1
Sikkerhetsforskrifter ....................................................................................... 35
7.2
Vedlikehold/inspeksjon .................................................................................. 36
7.3
Tømme/rengjøre ............................................................................................. 38
7.4
Demontere pumpeaggregat .......................................................................... 39
7.5
Monter pumpeaggregatet ............................................................................. 43
7.6
Tiltrekkingsmoment ....................................................................................... 49
7.7
Reservedelslager ............................................................................................. 50
8
Feil: Årsaker og utbedring .................................................................51
9
Tilhørende dokumenter .....................................................................53
9.1
Oversiktstegning med komponentliste ......................................................... 53
9.2
Elektrisk koblingsplan .................................................................................... 59
10
EU-samsvarserklæring ........................................................................60
11
Sikkerhetserklæring ...........................................................................61
Stikkordliste ........................................................................................62
4 av 64
Movitec
Ordliste
Ordliste
Pumpeaggregat
Forventede støynivåer
Det forventede støyutslippet, angitt som
lydtrykknivå LPA i dB(A).
Komplett pumpeaggregat med pumpe,
drivmotor, komponenter og tilbehør
Sikkerhetserklæring
Hydraulikk
Del av pumpen der hastighetsenergien
omformes til trykkenergi
Inntaksrør/tilførselsrør
Rørledning som er koblet til inntaksrøret
Pumpe
En sikkerhetserklæring er en erklæring fra
kunden ved returnering til produsenten, om at
pumpen/pumpeaggregatet er tømt på
forskriftsmessig måte, slik at deler som har vært
i kontakt med pumpevæske, ikke utgjør noen
fare for miljø og helse.
Trykkrør
Maskin uten drivmotor, komponenter eller
tilbehør
Movitec
Rørledning som er koblet til trykkrøret
5 av 64
1 Generelt
1 Generelt
1.1 Grunnprinsipper
Betjeningsveiledningen gjelder for produktseriene og utførelsene som er angitt på
omslaget. Betjeningsveiledningen beskriver riktig og sikker bruk av produktet i alle
driftsfaser.
Produktserie og dimensjoner, viktige driftsdata og ordrenummer er angitt på
typeskiltet. Fabrikknummeret/serienummeret gir en nøyaktig beskrivelse av anlegget
og skal brukes til identifisering ved alle senere henvendelser.
For at eventuelle garantikrav skal være gyldige, må nærmeste KSB-representant
umiddelbart informeres om eventuelle skader.
Forventede støynivåer: (⇨ Kapittel 4.7 Side 19)
1.2 Montering av maskiner som ikke er komplette
Følg anvisningene i det aktuelle underkapittelet om vedlikehold og service ved
montering av ufullstendige maskinerKSB som er levert av .
1.3 Målgruppe
Målgruppen for denne betjeningsveiledningen er teknisk fagpersonale. (⇨ Kapittel
2.4 Side 9)
1.4 Relevante dokumenter
Tabell 1: Oversikt over relevante dokumenter
Dokument
Datablad
Installasjonsplan/dimensjoner
Koblingsplan
Hydraulisk diagram
Oversiktstegning1)
Leverandørdokumentasjon1)
Reservedelslister1)
Rørledningsplan1)
Komponentliste1)
Monteringstegning1)
Innhold
Beskrivelse av tekniske data for pumpe/
pumpeaggregat
Beskrivelse av tilkoblings- og installasjonsmål for
pumpe/pumpeaggregat, vekt
Beskrivelse av tilleggskoblinger
Diagrammer over forsyningshøyde, NPSH-verdier,
effekt og effektkrav
Snittvisning av pumpen
Betjeningsveiledninger og annen dokumentasjon
for tilbehør og integrerte maskinkomponenter
Beskrivelse av reservedeler
Beskrivelse av hjelperørledninger
Beskrivelse av alle komponentene i pumpen
Montering av akseltetningen i snittvisning
For tilbehør og/eller integrerte maskinkomponenter må du ta hensyn til den
relevante dokumentasjonen fra produsenten.
1.5 Symboler
Tabell 2: Symboler i dokumentet
Tegn
✓
⊳
⇨
⇨
1)
hvis det inngår i leveransen
6 av 64
Movitec
Verdi
Forutsetning for anvisningen
Handling i forbindelse med sikkerhetsanvisning
Handlingsresultat
Krysshenvisninger
1 Generelt
Tegn
1.
Verdi
Anvisninger i flere trinn
2.
Merk
Gir anbefalinger og viktige anvisninger om håndtering av
produktet
Movitec
7 av 64
2 Sikkerhet
2 Sikkerhet
!
FARE
Alle anvisningene i dette kapittelet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko.
2.1 Merking av sikkerhetsanvisninger
Tabell 3: Forskjellige typer sikkerhetsanvisninger
Symbol
Forklaring
FARE
!
FARE
Dette signalordet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko, og
at det kan føre til død eller alvorlig personskade dersom
anvisningene ikke blir fulgt.
ADVARSEL
!
ADVARSEL
Dette signalordet henviser til en alvorlig sikkerhetsrisiko, og at det
kan føre til død eller alvorlig personskade dersom anvisningene
ikke blir fulgt.
FORSIKTIG
FORSIKTIG
Dette signalordet henviser til en risiko som kan føre til skade på
maskinen eller maskinens funksjoner dersom anvisningene ikke blir
fulgt.
Eksplosjonsvern
Dette symbolet henviser til forholdsregler for å unngå eksplosjoner
i eksplosjonsfarlige områder i henhold til EU-direktiv 94/9/EF
(ATEX).
Generelt faresymbol
I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til en risiko
som kan føre til død eller personskade dersom anvisningene ikke
følges.
Farlig elektrisk spenning
I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til risiko i
forbindelse med elektrisk spenning, og til informasjon om hvordan
man beskytter seg mot elektrisk spenning.
Maskinskader
I kombinasjon med signalordet FORSIKTIG viser dette symbolet til
anvisninger om risiko for skade på maskinen og maskinens
funksjoner.
2.2 Generelt
Betjeningsveiledningen inneholder grunnleggende anvisninger om installasjon, drift
og vedlikehold av pumpen for å sikre effektiv drift, og for å unngå personskader og
materielle skader.
Sikkerhetsanvisningene i alle kapitlene skal følges.
Hele betjeningsveiledningen skal være lest og forstått av alt fagpersonell og
driftspersonell før produktet monteres og settes i drift.
Innholdet i betjeningsveiledningen skal alltid være tilgjengelig for fagpersonellet på
installasjonsstedet.
Anvisninger som er plassert direkte på pumpen, skal følges og må alltid være klart
synlige og lesbare. Det gjelder for eksempel:
▪ Rotasjonsretningspil
▪ Merking for tilkoblinger
▪ Typeskilt
Entreprenøren er ansvarlig for at lokale bestemmelser som ikke omhandles i
betjeningsveiledningen, følges.
2.3 Riktig bruk
▪ Pumpen/pumpeaggregatet skal kun brukes i de bruksområdene som er beskrevet
i de relevante dokumentene.
8 av 64
Movitec
2 Sikkerhet
▪ Pumpen/pumpeaggregatet skal kun brukes når produktet er i feilfri teknisk
stand.
▪ Pumpen/pumpeaggregatet skal ikke brukes i delvis montert tilstand.
▪ Pumpen skal kun brukes til å pumpe væsker som er beskrevet i databladet eller i
dokumentasjonen for den aktuelle modellen.
▪ Pumpen skal aldri tørrkjøres (uten pumpevæske).
▪ Følg anvisningene om minimumstilførsel av pumpevæske i databladet eller
dokumentasjonen (for å unngå skader som skyldes overoppheting, skader på
lagre osv.).
▪ Følg anvisningene om maksimale pumpemengder i databladet eller
dokumentasjonen (for å unngå overoppheting, skader på glideringstetning,
kavitasjonsskader, skader på lagre osv.).
▪ Væsketilførselen på pumpens inntaksside må ikke strupes (for å unngå
kavitasjonsskader).
▪ Bruksområder som ikke er nevnt i databladet eller i dokumentasjonen, må
avtales med produsenten.
Unngå forutsigbar feilbruk
▪ Sperreventiler på trykksiden må aldri åpnes utover det tillatte området.
– Den maksimale væsketilførselen som er angitt i databladet eller i
dokumentasjonen, kan bli overskredet
– Mulige kavitasjonsskader
▪ Tillatte grenseverdier for trykk, temperatur osv. i databladet eller i
dokumentasjonen må aldri overskrides.
▪ Følg alle sikkerhetsanvisninger og instruksjoner i denne betjeningsveiledningen.
2.4 Personalkvalifikasjoner og -opplæring
Personellet må ha nødvendige kvalifikasjoner for transport, montering, betjening,
vedlikehold og inspeksjon.
Personellets ansvarsområder og kompetanse samt overvåking av transport,
montering, betjening, vedlikehold og inspeksjon må reguleres detaljert av
entreprenøren.
Personellets kompetanse skal om nødvendig oppgraderes til tilfredsstillende nivå
gjennom kurs og opplæring, ledet av kvalifisert fagpersonell. Entreprenøren kan
eventuelt be produsenten/leverandøren om å arrangere kurs.
Opplæring i bruk av pumpen/pumpeaggregatet skal kun utføres under oppsikt av
teknisk fagpersonell.
2.5 Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges
▪ Dersom anvisningene i denne betjeningsveiledningen ikke følges, vil ikke
leverandørens garanti- og erstatningsansvar være gyldig.
▪ At anvisningene ikke følges, kan for eksempel føre til følgende
sikkerhetsrisikoer:
– Fare for personskader gjennom elektrisk, termisk, mekanisk og kjemisk
påvirkning, samt eksplosjoner
– Feil på viktige produktfunksjoner
– Svikt i anviste metoder for vedlikehold og service
– Skade på miljøet gjennom lekkasje av farlige stoffer
2.6 Sikkerhet på arbeidsplassen
I tillegg til anvisningene om sikkerhet og riktig bruk i denne veiledningen gjelder
følgende sikkerhetsforskrifter:
▪ Ulykkesforebyggende forskrifter, sikkerhets- og driftsforskrifter
Movitec
9 av 64
2 Sikkerhet
▪ Forskrifter om eksplosjonsvern
▪ Sikkerhetsforskrifter om håndtering av farlige stoffer
▪ Gjeldende standarder, direktiver og lover
2.7 Sikkerhetsanvisninger for entreprenør/bruker
▪ Monter deksel mot varme, kalde og bevegelige deler på monteringsstedet, og
kontroller at det fungerer.
▪ Dekselet må ikke fjernes under drift.
▪ Verneutstyr skal være tilgjengelig for personalet, og dette utstyret skal brukes.
▪ Lekkasjer (f.eks. ved akseltetningen) av farlige stoffer (f.eks. eksplosive, giftige
eller varme væsker) skal dreneres bort, slik at det ikke oppstår fare for personer
og omgivelser. Gjeldende lover og regler skal overholdes.
▪ Sørg for at det ikke er fare for elektrisk støt (nasjonale forskrifter eller forskrifter
fra lokale kraftleverandører inneholder detaljert informasjon om dette).
▪ Hvis farepotensialet ikke øker når pumpen slås av, må du sørge for at det finnes
en NØDSTOPP-kommandoenhet like i nærheten av pumpen/pumpeaggregatet
når du installerer pumpeaggregatet.
2.8 Sikkerhetsanvisninger for vedlikeholds-, inspeksjons- og
monteringsarbeid
▪ Ombygging eller endring av pumpen er kun tillatt i samråd med produsenten.
▪ Bruk kun originaldeler eller deler som er godkjent av produsenten. Bruk av andre
deler kan føre til at leverandørens forpliktelser bortfaller dersom det oppstår
skader på grunn av dette.
▪ Entreprenøren skal sørge for at alt vedlikeholds-, inspeksjons- og
monteringsarbeid utføres av autorisert og kvalifisert fagpersonell som har satt
seg grundig inn i betjeningsveiledningen.
▪ Arbeid på pumpen/pumpeaggregatet skal kun utføres når pumpen står stille.
▪ Pumpehuset skal være avkjølt til omgivelsestemperatur.
▪ Pumpehuset skal være trykkavlastet og tømt.
▪ Følg alltid anvisningene i betjeningsveiledningen om hvordan pumpeaggregatet
settes ut av drift. (⇨ Kapittel 6.3 Side 33)
▪ Pumper som brukes til å pumpe helseskadelige væsker, skal dekontamineres.
▪ Sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger skal settes på plass eller aktiveres igjen
umiddelbart etter at arbeidet er avsluttet. Bruk riktig fremgangsmåte i henhold
til anvisningene når pumpen skal settes i drift igjen. (⇨ Kapittel 6.1 Side 28)
2.9 Feil bruk
Bruk aldri pumpen/pumpeaggregatet slik at grenseverdiene som er angitt i
databladet og i betjeningsveiledningen, overskrides.
Driftssikkerheten for pumpen/pumpeaggregatet garanteres bare dersom produktet
brukes riktig. (⇨ Kapittel 2.3 Side 8)
2.10 Anvisninger om eksplosjonsvern
!
FARE
10 av 64
Anvisningene om eksplosjonsvern i dette kapittelet skal alltid følges hvis pumpen
benyttes i eksplosjonsfarlige områder.
Movitec
2 Sikkerhet
Kun pumper/pumpeaggregater som har aktuell merking og som er beregnet for
dette i henhold til databladet, skal brukes i eksplosjonsfarlige områder.
Det gjelder spesielle betingelser for drift av pumpeaggregater med eksplosjonsvern i
henhold til EU-direktiv 94/9/EF (ATEX).
Vær spesielt oppmerksom på avsnittene i denne betjeningsveiledningen som er
merket med symbolet ved siden av, samt de neste kapitlene, til (⇨ Kapittel 2.10.2 Side
11) .
Eksplosjonsvernet er bare effektivt hvis produktet brukes riktig.
Grenseverdiene som er angitt i databladet og på typeskiltet, må aldri overskrides
eller underskrides.
Unngå feil bruk av produktet.
2.10.1
Merking
MERK
Eksplosjonsbeskyttede pumpeaggregater og tilhørende pumpe er underlagt egen
observasjon. Hvis kategoriene til pumpen og motoren er forskjellig med hensyn til
temperaturen, gjelder den laveste kategorien.
MERK
Ved levering av en pumpe og bruk i forbindelse med en eksplosjonsbeskyttet motor
må produsenten kontaktes.
Pumpe
Eksempel på merking: II 2G IIC T3 X
De tillatte temperaturene og bruksområdene for den aktuelle pumpen finner du i
tabellene nedenfor.
Tabell 4: Forklaringer mht. eksplosjonsvernmerkingen på pumpen
Spesifikasjon
II
2/3
Kategori 3: normalt sikkerhetsnivå / tilstrekkelig sikkerhet ved
problemfri drift
Egnet i omgivelser som er eksplosive på grunn av gass, damp eller
tåke. Ikke egnet for omgivelser hvor det er eksplosjonsfare på
grunn av støv.
Temperaturklasser:
T4: tillatt for væsketemperaturer på maks. 100 °C
T3: tillatt for væsketemperaturer på maks. 60 °C
Vær oppmerksom på motorens ATEX-merking. (Se tabellen
"Forklaringer mht. motorens eksplosjonsvernmerking"
G
T4/T3
X
Motor
Verdi
Produktgruppe for bruk over bakken.
(Må ikke brukes i bergverksdrift eller under jorden.)
Kategori 2: høyt sikkerhetsnivå / tilstrekkelig sikkerhet ved hyppige
funksjonsfeil
Motoren er underlagt egen observasjon.
Tabell 5: Forklaringer mht. motorens eksplosjonsvernmerking
Spesifikasjon
Exe
Exd
Exde
Akselkobling
Tillatt temperatur på pumpemediet [°C]
60
100
100
Akselkoblingen må ha relevant ATEX-merking, og en forklaring fra produsenten må
være vedlagt.
2.10.2
Grenseverdier for driftsområdet
Minimumsmengdene under (⇨ Kapittel 6.2 Side 30) er basert på vann og
vannlignende pumpevæsker. Lange driftsperioder med disse mengdene og denne
typen pumpevæsker forårsaker ingen ekstra økning i overflatetemperaturene på
Movitec
11 av 64
2 Sikkerhet
pumpen. Hvis det dreier seg om pumpevæsker med avvikende fysiske egenskaper,
må det kontrolleres om det er fare for ytterligere oppvarming, slik at
minimumsmengden må økes.
12 av 64
Movitec
3 Transport/lagring/avfallshåndtering
3 Transport/lagring/avfallshåndtering
3.1 Kontroller tilstanden ved levering
1.
Kontroller alle emballasjeenhetene med hensyn til skader når varen overleveres.
2.
Ved transportskader må skaden fastsettes nøyaktig, dokumenteres og straks
rapporteres skriftlig til KSB eller forhandleren som er ansvarlig for leveringen
og forsikringsselskapet.
3.2 Transport
Transport av pumpeaggregat
FARE
Uforskriftsmessig transport
Hvis komponenter faller ned, medfører det livsfare!
Skade på pumpeaggregatet!
▷ Bruk det klargjorte festepunktet (pumpehåndtaket) til å feste løfteredskapet.
▷ Pumpeaggregatet må aldri henge i tilkoblingsledningen.
▷ Løftekjede/løftetau som inngår i leveransen, skal bare brukes til å senke eller
løfte pumpeaggregatet i/fra pumpesjakten.
▷ Fest løftekjedet/løftetauet på pumpen og kranen på en sikker måte.
▷ Bruk bare kontrollerte, merkede og tillatte løfteredskaper.
▷ Ta hensyn til lokale trafikkbestemmelser.
▷ Ta hensyn til produsentdokumentasjonen for løfteredskapet.
▷ Bæreevnen til løfteredskapet må være større enn vekten som er angitt på
typeskiltet til aggregatet som skal løftes. Ta hensyn til ekstra deler som skal
løftes.
ADVARSEL
Uforskriftsmessig heving/flytting av tunge komponentgrupper eller deler
Personskader og materielle skader!
▷ Bruk egnede transportmidler, løfteinnretninger og løfteutstyr når tunge
komponentgrupper eller deler skal flyttes på.
Sikre og transporter pumpen/pumpeaggregatet som vist på illustrasjonen.
Movitec
13 av 64
3 Transport/lagring/avfallshåndtering
Fig. 1: Transport av pumpeaggregat
Slå av pumpeaggregatet
ADVARSEL
Feil installasjon
Personskader og materielle skader!
▷ Installer pumpeaggregatet loddrett med motoren opp.
▷ Sikre pumpeaggregatet ved hjelp av egnede midler, slik at det ikke vipper over
og faller ned.
▷ Ta hensyn til vektangivelsene på datablad/typeskilt.
3.3 Lagring/konservering
Hvis utstyret ikke skal settes i drift før det har gått lang tid etter levering, anbefaler
vi følgende tiltak:
FORSIKTIG
Skader som skyldes fuktighet, smuss eller skadedyr under lagring
Korrosjon/smuss på pumpe/pumpeaggregat!
▷ Hvis pumpe/pumpeaggregat eller emballert pumpe/pumpeaggregat og tilbehør
lagres utendørs, må produktene beskyttes med vanntett materiale.
▪ Lagre pumpeaggregatet tørt, vibrasjonsfritt og om mulig i originalemballasjen.
▪ Fyll på frostvæske (f.eks. glykol) i pumpen for å beskytte den mot frost.
▪ Drei akselen for hånd hver tredje måned samt rett før den tas i bruk.
▪ Spray beskyttelsesmiddel i glideringtetningsrommet for å forhindre at
glideringstetningen setter seg fast.
14 av 64
Movitec
3 Transport/lagring/avfallshåndtering
Tabell 6: Omgivelsesbetingelser for lagring
Omgivelsesbetingelse
Relativ fuktighet
Verdi
5 % til 80 %2)
Omgivelsestemperatur
(ingen kondensering)
–10 °C til + 40 °C
3.4 Avfallshåndtering
ADVARSEL
Helsefarlige og/eller varme pumpevæsker, hjelpe- og driftsmaterialer
Fare for mennesker og miljø!
▷ Fang opp og håndter spylemiddel og eventuell restvæske.
▷ Bruk beskyttelsesklær og ansiktsmaske ved behov.
▷ Følg lover og forskrifter om håndtering av helseskadelige midler.
1.
Demonter pumpen/pumpeaggregatet.
Samle opp fett og smørevæske under demonteringen.
2.
Kildesorter materialene i pumpen, f.eks etter følgende:
- Metall
- Plast
- Elektronikk
- Fett og smørevæske
3.
Kasser materialene i henhold til de lokale forskriftene for avfallshåndtering.
3.5 Tilbakesending
1.
Tøm pumpen på forskriftsmessig måte. (⇨ Kapittel 7.3 Side 38)
2.
Spyl og rengjør pumpen grundig, spesielt dersom den er brukt til skadelige,
eksplosive, varme eller andre potensielt farlige pumpevæsker.
3.
Hvis pumpen er brukt til pumpevæsker som sammen med luftfuktighet kan føre
til korrosjonsskader, eller som kan antennes i kontakt med oksygen, må
pumpeaggregatet også nøytraliseres og deretter blåses tørt med avfuktet inert
gass.
4.
En fullstendig utfylt sikkerhetserklæring skal alltid legges ved pumpen/
pumpeaggregatet.
Utførte sikrings- og dekontamineringstiltak skal alltid oppgis. (⇨ Kapittel 11
Side 61)
MERK
En sikkerhetserklæring kan lastes ned fra Internett på følgende adresse:
www.ksb.com/certificate_of_decontamination
2)
Ved 20 °C
Movitec
15 av 64
4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat
4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat
4.1 Generell beskrivelse
▪ Rørledningsmontert høytrykkspumpe
Pumpe til pumping av rene eller lett aggressive vannholdige væsker.
4.2 Produktinformasjon iht. forordning 547/2012 (for vannpumper med
maksimal nominell akseleffekt på 150 kW) for direktiv 2009/125/EF
"Økodesigndirektivet"
▪ Minsteeffektivitetsindeks: Se typeskilt og forklaring til typeskilt (⇨ Kapittel 4.4
Side 17)
▪ Referanseverdien MEI for vannpumper med den beste effekten er ≥ 0,70
▪ Produksjonsår: Se typeskilt og forklaring til typeskilt (⇨ Kapittel 4.4 Side 17)
▪ Produsentnavn eller varemerke, offisielle registreringsnumre og produksjonssted:
Se i databladet eller ordredokumentasjonen
▪ Informasjon om typen og størrelsen til produktet: Se typeskilt og forklaring til
typeskilt (⇨ Kapittel 4.4 Side 17)
▪ Hydraulisk pumpeeffekt (%) ved korrigert løpehjuldiameter: Se i databladet
▪ Effektdiagrammer for pumpen, inkludert effektivitetskarakteristikk: Se
dokumentert karakteristikk
▪ Effekten til en pumpe med et korrigert løpehjul er vanligvis lavere enn for en
pumpe med full løpehjuldiameter. Korrigeringen av løpehjulet gjør at pumpen
blir tilpasset et bestemt driftspunkt, og dette reduserer energiforbruket.
Minsteeffektivitetsindeksen (MEI) gjelder for den fulle løpehjuldiameteren.
▪ Driften av denne vannpumpen ved forskjellige driftspunkter kan gjøres mer
effektiv og økonomisk, f.eks. hvis den kontrolleres ved hjelp av en variabel
turtallskontroll som tilpasser pumpedriften til systemet.
▪ Informasjon om demontering, resirkulering eller avfallshåndtering etter at
pumpen er satt ut av drift permanent: (⇨ Kapittel 3.4 Side 15)
▪ Informasjon om effektivitetsreferanseverdien eller referanseverdifremstillingen
for MEI = 0,7 (0,4) for pumpen på grunnlag av mønsteret i illustrasjonen finnes
på: http://www.europump.org/efficiencycharts
16 av 64
Movitec
4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat
4.3 Betegnelse
Eksempel: Movitec VCF 90/2-1 B
Tabell 7: Forklaring på betegnelsen
Spesifikasjon
Movitec
VC
F
90
2
-1
B
Betydning
Produktserie
Utførelse
LH
Pumpehus av rustfritt stål
Pumpehydraulikk av rustfritt stål
V
Pumpehus av rustfritt stål / støpejern
Pumpehydraulikk av rustfritt stål
VS
Pumpehus av rustfritt stål / støpejern
Pumpehydraulikk av rustfritt stål
VC
Pumpehus av støpejern
Pumpehydraulikk av rustfritt stål
VM
Utførelse med blokkmotor
Koblingstype
Oval flens
Utvendig gjenge
E3)
F
Rund flens
S
Rund flens
T
Triclamp-kobling
V
Victaulic-kobling
Dimensjoner, pumpestrøm [m³/t] i Qopt
2, 4, 6, 10, 15, 25, 40, 60, 90
Antall trinn
Blindtrinn
Generasjon
4)
Generasjon A
B
Generasjon B
4.4 Typeskilt
a)
Movitec VCF 90/2-1 B
Frame 160 (12,2kW) 50 Hz AT
9972040368
ID
85 m³/h
Q
38.1m
H
n fix. 2900 rpm
PO 700041712
Prod. 45/2011 979441-0123
KSB B.V.
Seal. SiC/Ca/EPDM
PN25 -20 / +100 °C
Easy Access Code 23
Hydr. PN40 + 80 °C
140°C+PN25
Conn. PN16
MEI ≥ 0,70
Made in NL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16
17
b)
18
11
12
13
14
15
9972040368
ID
85 m³/h
Q
38.1 m
H
n fix. 2900 rpm
PO 700041712
Prod. 45/2011 979441-0123
KSB B.V.
Seal. SiC/Ca/EPDM
PN25 -20 / +100 °C
Easy Access Code 23
Hydr. PN40 + 80 °C
140°C+PN25
Conn. PN16
MEI ≥ 0,70
Made in NL
Movitec VCF 90/2-1 B
15 kW (12,2kW) 50 Hz AT
c)
19
KSB B.V.
II 2G IIC T4 X
KSB B.V. Alphen a/d Rijn, NL
Fig. 2: Typeskilt (eksempel) a) pumpe uten motor b) pumpe med motor c) ATEX
3)
4)
En pumpe med utvendig gjenge blir som standard levert med integrert tilbakeslagsklaff.
Ikke spesifisert
Movitec
17 av 64
4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
Betegnelse
Nødvendig effekt
KSB-ordrenummer
Pumpehøyde
KSB-bestillingsnummer
Tetningskode, pumpeelastomerer
Glideringstetningstype
Maksimal temperatur ved oppgitt trykk
Trykknivå
Merking for eksplosjonsvern (⇨ Kapittel 2.10.1
Side 11)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Husstørrelse
Beregnet frekvens
Tilførselsstrøm
Beregnet turtall
Produksjonsuke/produksjonsår, serienummer
Maksimalt trykk ved oppgitt temperatur
Maksimal temperatur ved oppgitt trykk
Minsteeffektivitetsindeks
Beregnet motoreffekt
4.5 Konstruksjon
Konstruksjonstype
▪ Rørledningsmontert høytrykkspumpe
▪ Trykktrinn maksimalt PN 40
▪ Sentrifugalpumpe
▪ Ett eller flere trinn
Installasjonstyper
Standard:
▪ Vertikal installasjon
Tilleggsutstyr:
▪ Horisontal installasjon
Drift
▪ Overflateavkjølt KSB-kortslutningsmotor
▪ 3~230/400 V til 2,2 kW
▪ 3~400/690 V fra 3,0 kW
▪ Varmeklasse F iht. IEC 34-1
▪ Effektivitetsklasse IE3 (ved trefaset vekselstrømsmotor ≥ 0,75 kW)
▪ Beskyttelsestype IP55
▪ Frekvens 50 Hz
▪ Isolasjonsstoffklasse F
Akseltetning
Som akseltetning brukes en uavkjølt, vedlikeholdsfri glideringstetning iht. EN 12756.
▪ Fixed-utførelse
– Glideringstetning i normalutførelse
– Uavlastet belgtetning
– ≤ 25 bar
– Standardutførelse for Movitec 2B, 4B, 6B, 10B, 15B
▪ Easy Access-utførelse
– Enkel å skifte
– Uavlastet belgtetning
– ≤ 25 bar
– Det er ikke nødvendig å demontere drivlagerhuset for å skifte tetningen
– Det er ikke nødvendig å demontere motoren ved motoreffekt f.o.m. 5,5 kW
– Standardutførelse for Movitec 25B, 40B, 60B, 90B
▪ Cartridge-utførelse
– Patrontetning
– Uavlastet belgutførelse (PN 25) eller spesiell avlastet variant (PN 40).
18 av 64
Movitec
4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat
– Det er ikke nødvendig å demontere drivlagerhuset for å skifte tetningen
– Det er ikke nødvendig å demontere motoren ved motoreffekt f.o.m. 5,5 kW
– Fås for alle dimensjoner bortsett fra Movitec LHS 6
Lagring
▪ Glidelagre av wolframkarbid på den hydrauliske rotoren
4.6 Konstruksjon og virkemåte
3
1
4
2
Fig. 3: Snittbilde
1
3
Løpehjul
Pumpemantel
2
4
Inntaksrør
Trykkrør
Utførelse
Pumpen har et radialt strømningsinnløp (inntaksrør) og et motstående radialt
strømningsutløp (trykkrør) på en linje. Hydraulikken forbindes fast med motoren via
en akselkobling.
Virkemåte
Når pumpen er i gang, dannes det et negativt trykk ved innløpet til løpehjulet. Dette
lave trykket sørger for at pumpevæsken strømmer inn i pumpen via inntaksrøret (2).
Hvert trinn består av et løpehjul (1) og et ledehjul. Gjennomstrømningen for dette
trinnet utgjør pumpens leveringsmengde. Diameteren på trinnene står i forhold til
sentrifugalkraften og "trinntrykket". Jo flere trinn, desto høyere trykk.
Pumpevæsken ledes til utsiden av pumpen mellom pumpetrinnene og
pumpemantelen (3), og går ut av pumpen via trykkrøret (4).
Tetning
Pumpen tettes med en normal glideringstetning.
4.7 Forventede støynivåer
De forventede støynivåene refererer til motoren. Se dokumentene for motoren som
fulgte med i leveransen.
4.8 Innhold i leveransen
Avhengig av modell, består leveransen av følgende komponenter:
▪ Pumpe
▪ Elektromotor
Movitec
19 av 64
4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat
4.9 Mål og vekt
Du finner opplysninger om mål og vekt i installasjonsplanen/tegningen eller på
pumpeaggregatets datablad.
20 av 64
Movitec
5 Installasjon/montering
5 Installasjon/montering
5.1 Sikkerhetsforskrifter
FARE
Uforskriftsmessig installasjon i eksplosjonsfarlige områder
Eksplosjonsfare!
Skade på pumpeaggregatet!
▷ Følg lokale forskrifter om eksplosjonsvern.
▷ Les informasjonen i databladet og på typeskiltet på pumpen og motoren.
ADVARSEL
Pumpe med langtidskonservering: Helseskadelig konserveringsmiddel i
drikkevannsanlegg
Fare for forgiftning!
▷ Spyl anlegget før det tas i bruk.
▷ Demonter pumpen, og fjern konserveringsmiddel fra alle deler som kommer i
kontakt med pumpevæsken, om nødvendig.
▷ Følg angivelsene i oppdragsbekreftelsen.
5.2 Kontroll før installasjon
Installasjonssted
ADVARSEL
Installasjon på løse og ikke-bærende installasjonsflater
Personskader og materielle skader!
▷ Sørg for tilstrekkelig trykkfasthet i henhold til klasse C12/15 for betong i
eksponeringsklasse XC1 i samsvar med EN 206-1.
▷ Installasjonsflaten må være herdet, jevn og vannrett.
▷ Ta hensyn til vektangivelsene.
1.
Kontroller installasjonsstedet.
Installasjonsstedet må være klargjort i henhold til dimensjonene i tegningen//
installasjonsplanen.
ATEX-data
FARE
Uforskriftsmessig installasjon i eksplosjonsfarlige områder
Eksplosjonsfare!
Skade på pumpeaggregatet!
▷ Følg lokale forskrifter om eksplosjonsvern.
▷ Les informasjonen i databladet og på typeskiltet på pumpen og motoren.
1.
Kontroller om ATEX-dataene på motoren og pumpen stemmer overens med en
angitte kategorien.
⇨ Hvis motoren og pumpen har forskjellig kategori, er det den laveste
kategorien som gjelder.
2.
Ved kategori 2, må du sikre at pumpen er beskyttet mot ytre skader.
Movitec
21 av 64
5 Installasjon/montering
5.3 Installere pumpeaggregatet
FORSIKTIG
Inntrenging av lekkasjevæske i motoren
Skade på pumpen!
▷ Pumpeaggegatet må aldri installeres i oppstillingen "Motor ned".
1.
Plasser pumpeaggregatet på et plant, stabilt fundament i et tørt og frostfritt
rom, og fest det.
2.
Pass på at det kommer nok luft inn i motorens vifteåpning.
(Klaringen over vifteåpningen må være minst 1/4 av diameteren på luftinntaket
på viftedekslet.)
3.
Juster pumpeaggregatet på trykkrøret ved hjelp av vaterpasset.
5.4 Rørledninger
5.4.1
Koble til rørledningen
FARE
Overskridelse av tillatt belastning på pumperørene
Livsfare på grunn av utstrømmende varm, giftig, etsende eller brennbar
pumpevæske fra lekkasjesteder!
▷ Ikke bruk pumpen som festepunkt for rørledninger.
▷ Støtt opp rørledningene rett foran pumpen, og koble dem spenningsfritt til
pumpen.
▷ Sett i verk egnede tiltak for å kompensere for at rørledningen utvider seg når
temperaturen stiger.
FORSIKTIG
Utilsiktet jording ved sveisearbeid på rørledningen
Ødelagt valselager (pitting)!
▷ Bruk aldri pumpen eller sokkelplaten som jording ved elektronisk sveisearbeid.
▷ Unngå at det går strøm gjennom valselageret.
MERK
Avhengig av anleggstype og pumpetype anbefales det å montere en enveisventil i
trykkrøret og en sperreventil i inntaksrøret. Disse må imidlertid ikke monteres slik
at de hindrer tømming eller demontering av pumpen.
22 av 64
✓
Inntaksrøret/tilførselsrøret til pumpen er lagt stigende ved sugedrift og fallende
ved tilførselsdrift.
✓
Det finnes en stabiliseringsdel foran inntaksflensen med en lengde på minst to
ganger diameteren til inntaksflensen.
✓
Rørenes nominelle dimensjoner skal minst tilsvare koblingene på pumpen.
✓
For å begrense trykktapet er overganger til større dimensjoner montert med en
utvidelsesvinkel på ca. 8°.
✓
Rørledningene er støttet opp rett foran pumpen og koblet spenningsfritt til
pumpen.
1.
Rengjør tanker, rørledninger og koblinger grundig ved å spyle og blåse med
trykkluft (spesielt viktig på nye anlegg).
2.
Fjern dekkplatene til flensene fra pumpens inntaks- og trykkrør før
rørledningene monteres.
Movitec
5 Installasjon/montering
FORSIKTIG
Sveiseperler, oksidasjon og annen forurensning i rørledningene
Skade på pumpen!
▷ Fjern forurensninger fra rørene.
▷ Monter filter ved behov.
3.
Monter om nødvendig et filter i rørledningen (se illustrasjon: Filter i
rørledning).
1
2
Fig. 4: Filter i rørledning
1
Differansetrykkmåler
2
Filter
MERK
Bruk et filter med innlagt maskenett 0,5 mm x 0,25 mm
(maskevidde x tråddiameter) av korrosjonsbestandig materiale.
Bruk et filter med tre ganger så stor diameter som rørledningen.
Hatteformede filtre har vist seg effektive.
4.
Koble sammen pumperøret og rørledningen.
FORSIKTIG
Aggressive skylle- og etsemidler
Skade på pumpen!
▷ Typen og varigheten av rengjøringsprosessen med skylle- og etsemidler må
tilpasses til materialene i pumpehus og pakninger.
5.4.2
Gyldig kraft og moment på pumperørene
Fig. 5: Kraft og momenter på pumperørene
Kraftens virkningsretning
FX
horisontalt, parallelt med pumpeaksen
FY
vertikalt mot pumpeaksen
Movitec
23 av 64
5 Installasjon/montering
FZ
horisontalt, rettvinklet mot pumpeaksen
Virkningsretning for momenter
MX
rundt horisontal akse, parallelt med pumpeaksen
MY
rundt vertikal rørakse
MZ
rundt horisontal akse, rettvinklet mot pumpeaksen
Kraft og momenter på pumperørene
Tabell 8: Kraft og momenter på pumperørene Movitec V(S)F
Movitec
DN
[mm]
V(S)F 2 B
V(S)F 4B
V(S)F 6B
V(S)F 10B
V(S)F 15 B
V(S)F 25B
V(S)F 40B
PN 16/25
V(S)F 40B
PN 40
V(S)F 60B
PN 16/25
V(S)F 60B
PN 40
V(S)F 90B
LHS 6
Fx
Fy
Fz
∑F
[N]
Mx
My
Mz
∑M
25
25
32
40
50
65
80
[N]
3300
3300
3300
4000
4000
3200
4000
[N]
-2400
-2400
-2400
-3100
-3100
-3500
-1800
[N]
1700
1700
1700
3100
3100
3500
2000
4400
4400
4400
5900
5900
5890
4820
[Nm]
280
280
280
440
440
1000
400
[Nm]
95
95
95
180
180
230
200
[Nm]
-210
-210
-210
-200
-200
-400
-300
[Nm]
80
3700
-3300
3700
6190
975
240
-450
1100
80
4000
-1800
2000
4820
400
200
-300
540
80
3700
-3300
3700
6190
975
240
-450
1100
100
32
3500
8000
-2500
-2000
1000
3200
4420
8800
750
460
500
460
-625
-500
1100
800
My
Mz
∑M
[Nm]
360
360
360
-500
-500
-300
-1000
-1000
-1200
[Nm]
400
400
400
500
500
1100
540
Tabell 9: Kraft og momenter på pumperørene Movitec VCF
Movitec
DN
[mm]
VCF 2B
VCF 4B
VCF 6B
VCF 10B
VCF 15B
VCF 25B
VCF 40B
VCF 60B
VCF 90B
25
25
32
40
50
65
80
100
100
Fx
[N]
9400
9400
9400
8000
8000
5000
6000
6000
6200
Fy
[N]
-3200
-3200
-3200
-2000
-2000
-2000
-3000
-3000
-4100
Fz
∑F
[N]
3200
3200
3200
3200
3200
2500
3000
3000
4100
[N]
10430
10430
10430
8850
8850
5940
7350
7350
8490
Mx
[Nm]
600
600
600
460
460
1000
1800
1800
2000
[Nm]
300
300
300
460
460
300
1000
1000
1200
760
760
760
820
820
1090
2290
2290
2620
5.5 Montere bypass
MERK
Hvis pumpen arbeider mot en lukket ventil, anbefales det å installere en bypass.
Kapasiteten på bypassen må være minst 10 % av den optimale volumstrømmen.
5.6 Elektrisk tilkobling
FARE
Feil tilkobling
Eksplosjonsfare!
▷ Tilkoblingspunktene for ledningsendene må befinne seg utenfor det
eksplosjonsfarlige området eller i en elektrisk driftsenhet som er tillatt for
apparatkategori II2G.
24 av 64
Movitec
5 Installasjon/montering
FARE
Drift av et ufullstendig tilkoblet pumpeaggregat
Eksplosjonsfare!
Skade på pumpeaggregatet!
▷ Start aldri et pumpeaggregat med ufullstendig tilkoblede elektriske
tilkoblingsledninger eller ikke funksjonsdyktig overvåkingsinnretning.
FARE
Elektrisk tilkobling av skadde elektriske tilkoblingsledninger
Livsfarlig elektrisk støt!
▷ Kontroller om de elektriske tilkoblingsledningene er skadet før de kobles til.
▷ Skadde tilkoblingsledninger må aldri kobles til.
▷ Erstatt skadde elektriske tilkoblingsledninger.
FARE
Arbeid på elektrisk tilkobling utført av ukvalifisert personell
Livsfarlig elektrisk støt!
▷ Den elektriske tilkoblingen må bare utføres av autorisert elektriker.
▷ Følg forskriftene i IEC 60364, og ta hensyn til EN 60079 ved eksplosjonsvern.
ADVARSEL
Uforskriftsmessig tilkobling til strømnettet
Skade på strømnettet, kortslutning!
▷ Følg lokale lover og regler om elektrisk tilkobling.
FORSIKTIG
Uforskriftsmessig legging
Skade på de elektriske tilkoblingsledningene!
▷ De elektriske tilkoblingsledningene må ikke beveges når temperaturen er under
-25 °C.
▷ De elektriske tilkoblingsledningene må aldri knekkes eller klemmes.
▷ Pumpeaggregatet må aldri løftes etter tilkoblingsledningene.
▷ Tilpass lengden på de elektriske tilkoblingsledningene til forholdene på stedet.
FORSIKTIG
Overbelastning av pumpe/pumpeaggregat
Maskinskader!
▷ Installer et overvåkingssystem som oppfyller kravene i EN 13463-6.
▷ Beskytt motoren med et termisk forsinket overlastvern iht. IEC 947 og gjeldende
regionale/lokale forskrifter.
(Hvis pumpen brukes som hovedbrannslukningspumpe i et
brannslukningsanlegg, må ikke pumpen kobles ut automatisk av
motorverninnretninger.)
▷ Pass på at motorspesifikasjonene stemmer overens med strømforsyningen som
motoren skal kobles til.
Du finner informasjon om elektrisk tilkobling av den leverte motoren i de elektriske
tilkoblingsplanene i tillegget og anvisningene om planlegging av koblingsanlegget.
Dersom det brukes en motor fra en annen produsent, gjelder betjeningsveiledningen
som følger med denne.
Movitec
25 av 64
5 Installasjon/montering
Som standard følger det en koblingsplan med pumpeaggregatet. Generelt skal alle
ledninger benyttes og alle merkede ledere i styreledningen kobles til.
Movitec B
Den tillatte beregnede strømmen til den medfølgende motoren er oppgitt på
typeskiltet til motoren.
Den beskriver det tillatte driftsområdet til motoren og kan brukes til å stille inn
overlastbeskyttelsen. Ved måling av det faktiske pumpestrømforbruket under driften
kan motorvernbryteren forhåndsinnstilles lavere for å beskytte pumpeaggregatet.
Denne strømverdien kan også brukes til å velge det egnede elektrotilbehøret som
f.eks. frekvensomformer, hovedbryter, lederdiameter osv.
Movitec A
Den maksimalt tillatte beregnede strømmen til den medfølgende motoren er oppgitt
på typeskiltet til motoren som Imaks.
Denne maksimalt tillatte strømmen beskriver det maksimale driftsområdet til
motoren og kan brukes til å stille inn overlastbeskyttelsen. På typeskiltet til pumpen
angis det faktiske strømforbruket ved 400 V som Inom. Den kan brukes til
forhåndsinnstilling av motorvernbryteren for å beskytte pumpeaggregatet.
Denne strømverdien kan også brukes til å velge det egnede elektrotilbehøret som
f.eks. frekvensomformer, hovedbryter, lederdiameter osv.
5.6.1
Overlastbeskyttelse
Standardmotorer ≥ 3 kW har tre posistorer.
Tabell 10: Tekniske data for posistor
Størrelse
tn [°C]
R20 °C [Ω]
Rtn-20 °C [Ω]
Rtn-5 °C [Ω]
Rtn+5 °C [Ω]
Rtn+15 °C [Ω]
Un [V DC]
Verdi
140
~ 20
~ 250
< 550
> 1330
> 4000
2,5 < U < 30
1.
Pumpeaggregatet skal beskyttes mot overbelastning med en overlastbeskyttelse
med termisk forsinkelse ifølge IEC 947 og nasjonale forskrifter.
2.
Koble posistoren til et termistorrelé.
5.7 Kontrollere rotasjonsretningen
FARE
Temperaturstigning på grunn av kontakt mellom roterende og faste komponenter
Eksplosjonsfare!
Skade på pumpeaggregatet!
▷ Kontroller aldri rotasjonsretningen ved å tørrkjøre pumpen.
ADVARSEL
Hender i pumpehuset
Personskader, skader på pumpen!
▷ Hold aldri hender eller gjenstander inne i pumpen så lenge den elektriske
tilkoblingen til pumpeaggregatet ikke er blitt fjernet samt sikret mot
gjeninnkobling.
26 av 64
Movitec
5 Installasjon/montering
FORSIKTIG
Feil rotasjonsretning for aktuator og pumpe
Skade på pumpen!
▷ Rotasjonsretningspilen på pumpen viser riktig retning.
▷ Kontroller rotasjonsretningen, kontroller eventuelt den elektriske tilkoblingen,
og korriger rotasjonsretningen.
Riktig rotasjonsretning for motor og pumpe er med klokken (sett fra drivsiden).
1.
Slå motoren raskt av og på, og legg merke til rotasjonsretningen.
2.
Kontroller rotasjonsretningen.
Motorens rotasjonsretning må samsvare med rotasjonsretningspilen på
pumpen.
3.
Hvis rotasjonsretningen er feil, må du kontrollere motorens elektriske tilkobling
og eventuelt koblingsanlegget.
1
2
Fig. 6: Strømningsretning for pumpevæsken og rotasjonsretningspil
1
Rotasjonsretning for motoren
Movitec
2
Strømningsretning for
pumpevæsken
27 av 64
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
6.1 Sette pumpen i drift
6.1.1
Forutsetninger for å sette pumpen i drift
Før pumpeaggregatet settes i drift, må følgende forutsetninger være oppfylt:
▪ Pumpeaggregatet er forskriftsmessig installert.
▪ Pumpeaggregatet er forskriftsmessig elektrisk tilkoblet, og alle
beskyttelsesinnretninger er på plass.
▪ Pumpen er fylt med pumpevæske.
▪ Rotasjonsretningen er kontrollert.
▪ Alle tilleggskoblinger er på plass og virker som de skal.
▪ Pumpe- og motoraksel går glatt uten for mye støy.
▪ Hvis pumpen/pumpeaggregatet har stått stille lenge, må tiltakene som er
beskrevet i (⇨ Kapittel 6.4 Side 33) , være gjennomført.
For pumper med trykklagerhus må følgende punkter sikres:
▪ Aksialklaring mellom trykklagerhus og motoraksel må være riktig innstilt.
▪ Trykklagerhuset er smurt hvis det er utstyrt med en smørenippel.
6.1.2
Fylle og lufte pumpen
FARE
Dannelse av eksplosjonsfarlig atmosfære inne i pumpen
Eksplosjonsfare!
▷ Luft pumpen og inntaksrøret, og fyll på pumpevæske før pumpen slås på.
FORSIKTIG
Økt slitasje på grunn av tørrkjøring
Skade på pumpeaggregatet!
▷ Kjør aldri pumpeaggegatet uten at det er fylt med væske.
▷ Steng aldri sperreventilen i inntaksrøret og/eller tilførselsrøret under driften.
28 av 64
Movitec
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
Fyll pumpen med et tilstrekkelig forsyningstrykk, med åpent eller lukket kretsløp.
C
A
B
Fig. 7: Pumpe med åpent eller lukket kretsløp
A
C
Sperreventil i inntaksrøret
Fyllplugg
B
Sperreventil i trykkrøret.
1.
Lukk sperreventilen i inntaksrøret A og sperreventilen i trykkrøret B.
2.
Åpne fyllpluggen C.
3.
Åpne sperreventilen i inntaksrøret A gradvis til væsken strømmer ut av
fyllpluggen C.
4.
Lukk fyllpluggen C.
5.
Åpne sperreventilen i inntaksrøret A helt.
6.
Åpne sperreventilen i trykkrøret B helt
Fylle pumpen med åpent kretsløp med et væskenivå som ligger under pumpen
B
A
Fig. 8: Pumpe med åpent kretsløp og et væskenivå som ligger under pumpen
A
Sperreventil i trykkrøret.
B
Fyllplugg
1.
Fjern fyllpluggen B fra øvre lagerblokk.
2.
Lukk sperreventilen i trykkrøret A.
3.
Fyll pumpehuset med pumpevæske opp til den øvre grense ved hjelp av
fyllpluggen B.
4.
Lukk fyllpluggen B.
Movitec
29 av 64
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
5.
Åpne sperreventilen i trykkrøret A helt.
Lufting
Pumpen kan luftes via de tilhørende tilkoblingene når den ikke er i gang.
1
1
Fig. 9: Tilkoblinger som skal luftes
1
Tilkoblinger som skal luftes
6.2 Grenseverdier for driftsområdet
FARE
Overskridelse av grenseverdier for trykk, temperatur, pumpevæske og turtall
Eksplosjonsfare!
Varm eller giftig pumpevæske strømmer ut.
▷ Overhold driftsspesifikasjonene i databladet.
▷ Pump aldri væsker som pumpen ikke er beregnet for.
▷ Unngå langvarig drift mot lukket sperreventil.
▷ Kjør aldri pumpen ved høyere temperaturer, trykk eller turtall enn det som er
angitt i databladet eller på typeskiltet, uten at dette er skriftlig godkjent av
produsenten.
FARE
Overskridelse av bruksgrensene for pumpevæsken
Eksplosjonsfare!
▷ Bruk aldri forskjellige pumpevæsker som kan reagere kjemisk med hverandre.
▷ Bruk aldri brennbare væsker med en temperatur over
antennelsestemperaturen.
FORSIKTIG
For høy temperaturdifferanse mellom væske og pumpe
Maskinskader!
▷ Temperaturdifferansen mellom væske og pumpe må aldri overskride 60 °C.
▷ Fyll på / varm opp pumpen langsomt i tilfeller hvor temperaturdifferansen
mellom pumpe og væske er på mer enn 30 °C, for å unngå risikoen for et
temperatursjokk.
Driftsområdet avhenger av bruken og en kombinasjon av trykk og temperatur.
30 av 64
Movitec
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
Tabell 11: Spesifikasjon for driftsområdet
Kriterium
Omgivelsestemperatur [°C]5)
Minste innløpstrykk
Viskositet [cSt]6)
Tetthet [kg/m³]6)
Frekvens [Hz]7)
Maksimalt antall oppstarter per time8)
Tillatt kornstørrelse [mm]
Avkjøling9)
6.2.1
Driftsområde
–20 til 40
NPSHreq. +1 m
1 - 100
1000 - 2500
30 - 60
Se motordatablad
0,005 - 1
Tvangskjøling
Minimums-/maksimumsleveringsmengde
Tabell 12: Minimums-/maksimumstilførselsstrøm (Q) ved en pumpevæsketemperatur på ≤ 20 °C
Movitec
Q [m³/t]
50 Hz
60 Hz
2-polet
min.
0,2
0,4
0,6
1,110)
1,6 10)
2,8
4,0
6,0
8,5
0,8
Q [%]
2B
4B
6B
10B
15B
25B
40B
60B
90B
LHS 6
40
35
30
25
20
15
10
5
0
40
4-polet
max.
3,3
6,5
9,0
13,2
22,5
35,0
54,0
76,0
110,0
8,6
50
60
min.
0,5
0,8
1,4
2,0
3,0
4,3
-
70
2-polet
max.
6,6
11,3
17,5
27
38
53,9
-
80
min.
0,2
0,5
0,8
1,3
2,0
3,1
5,1
6,1
10,2
0,7
90
100
4-polet
max.
4,0
7,8
8,6
15,8
27,0
42,0
65,0
90,0
132,0
8,6
110
min.
0,6
1,0
1,6
5,0
-
120
130
max.
7,9
13,5
21,0
65,1
-
140
T [°C]
Fig. 10: Nødvendig minimumstilførselsstrøm avhengig av pumpevæsketemperatur
ved en pumpevæsketemperatur på > 20 °C
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Hvis omgivelsestemperaturen overskrider verdien, eller hvis motoren er plassert mer enn 1000 meter over havet, har ikke
motorkjølingen full effekt, og det kan være nødvendig å justere motoreffekten. Motorbelastningen avhenger av moh. ved
installasjon eller av omgivelsestemperaturen. Kontakt din forhandler hvis du vil ha detaljerte anbefalinger.
Variasjoner kan gjøre det nødvendig å tilpasse motoreffekten. Kontakt din forhandler for detaljerte anbefalinger.
Pumper som er tiltenkt drift ved 50 Hz, må ikke kobles til 60 Hz.
Hyppig start/stopp, særlig i kombinasjon med høye trykkdifferanser (Δp), kan føre til en forkortet levetid for produktet.
Klaringen over vifteåpningene på motoren må være minst 1/4 av diameteren på vifteåpningene for at (kjøle)luften skal
kunne sirkulere tilstrekkelig.
For pumper med VdS-sertifisering er minste tilførselsstrøm Q min. 5 % av tillatt tilførselsstrøm.
Movitec
31 av 64
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
6.2.2
Trykk- og temperaturgrenser
6.2.2.1
Movitec A, B
Movitec A
Tabell 13: Trykk- og temperaturgrenser
Movitec
LHS6
p
T
[bar]
40
[°C]
120
Movitec B
Trykk- og temperaturgrenser for pumpen er angitt på typeskiltet. (⇨ Kapittel 4.4 Side
17)
6.2.2.2
Akseltetning
Tabell 14: Tilgjengelig glideringstetning
Glideringstetning
T
Kode
Type
Kodebokstav
iht. EN 12756
Elastomer
11
12
13
MG-G60
MG-G60
RMG-G606
B Q1 E G G
B Q1 V G G
Q1 B E G G
14
15
16
17
RMG-G606
RMG-G606
RMG-G606
M37GN2/16-00R
RMG-G606
M37GN2/16-00R
H7N
H7N
H7N
RMG-G606
MG-G606
MG-G606
MG-G606
Q1 B V G G
U3 U3 X4 G G
U3 U3 V G G
U3 B V G G
EPDM
FPM
EPDM WRAS /
ACS
FPM
HNBR
FPM
FPM
U3 B E G G
U3 B E G G
Q1 A E G G
Q1 A V G G
Q1 A X4 G G
Q1 B E G G
Q1 Q1 V G G
Q1 Q1 X4 G G
Q1 Q1 E G G
18
19
20
21
22
23
24
28
29
Utførelse
p
min.
max.
[bar]
C
✘
✘
✘
E
✘
✘
✘
F
✘
✘
✘
[°C]
-20
-20
-20
[°C]
+100
+120
+100
10
10
25
✘
✘
✘
-
✘
✘
✘
-
✘
✘
✘
✘
-20
-20
-20
-20
+120
+12011)
+12011)
+120
25
25
25
40
EPDM 559236
EPDM
✘
-
✘
-
✘
✘
-20
-20
+12011) 25
+120
40
EPDM 559236
FPM
HNBR
EPDM
FPM
HNBR
EPDM
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
+12012)
+12012)
+12012)
+100
+120
+120
+100
40
40
40
25
10
10
10
Tabell 15: Materialforklaring for glideringstetninger
Betegnelse
Glidering
Motring
Elastomer
11)
12)
Mulig ved et maksimalt trykk på 16 bar til 140 °C.
Mulig ved et maksimalt trykk på 25 bar til 140 °C.
32 av 64
Movitec
Kodebokstav
iht. EN 12756
B
U3
Q1
A
B
U3
Q1
E
V
X4
Glidematerialer / ekstra tetninger
Impregnert med hardkarbonkunstharpiks
Wolframkarbid (CrNiMo-bundet)
Silisiumkarbid (trykkløs sintring)
Karbongrafitt, antimon-impregnert
Impregnert med hardkarbonkunstharpiks
Wolframkarbid (CrNiMo-bundet)
Silisiumkarbid (trykkløs sintring)
EPDM (Etylen-propylenkautsjuk)
Fluorkautsjuk (FPM)
HNBR
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
Betegnelse
Fjær
Gjenværende
materialdeler
Kodebokstav
iht. EN 12756
G
G
Glidematerialer / ekstra tetninger
CrNiMo-stål
CrNiMo-stål
6.2.3
Beregnet strøm / maksimalstrøm
Movitec B
Den tillatte beregnede strømmen til den medfølgende motoren er oppgitt på
typeskiltet til motoren.
Den beskriver det tillatte driftsområdet til motoren og kan brukes til å stille inn
overlastbeskyttelsen. Ved måling av det faktiske pumpestrømforbruket under driften
kan motorvernbryteren forhåndsinnstilles lavere for å beskytte pumpeaggregatet.
Denne strømverdien kan også brukes til å velge det egnede elektrotilbehøret som
f.eks. frekvensomformer, hovedbryter, lederdiameter osv.
Movitec A
Den maksimalt tillatte beregnede strømmen til den medfølgende motoren er oppgitt
på typeskiltet til motoren som Imaks.
Denne maksimalt tillatte strømmen beskriver det maksimale driftsområdet til
motoren og kan brukes til å stille inn overlastbeskyttelsen. På typeskiltet til pumpen
angis det faktiske strømforbruket ved 400 V som Inom. Den kan brukes til
forhåndsinnstilling av motorvernbryteren for å beskytte pumpeaggregatet.
Denne strømverdien kan også brukes til å velge det egnede elektrotilbehøret som
f.eks. frekvensomformer, hovedbryter, lederdiameter osv.
6.3 Sette ut av drift / konservere / lagre
6.3.1
Tiltak for å sette pumpen ut av drift
Pumpeaggregatet forblir montert
✓
Væsketilførselen er tilstrekkelig til å kunne kjøre pumpen.
1.
Hvis pumpen er lenge ute av drift, skal pumpeaggregatet startes og kjøres i ca.
fem minutter hver måned eller minst hvert kvartal.
Dette hindrer avleiringer inne i pumpen og i tilførselsrørene like ved pumpen.
FORSIKTIG
Fare for frost hvis pumpen står stille lenge
Skade på pumpen!
▷ La temperaturinnretningen være i gang selv om pumpen står stille.
Pumpeaggregatet demonteres og lagres.
✓
Kontroller og vedlikeholdstiltak er gjennomført .
1.
Sprøyt innsiden av pumpehuset med konserveringsmiddel.
2.
Sprøyt konserveringsmiddel gjennom pumpevæskeinngang og
pumpevæskeutgang.
Det anbefales å dekke til pumpevæskeinngang og pumpevæskeutgang (f.eks.
med plastdeksler e.l.).
Følg eventuelle tilleggsanvisninger. (⇨ Kapittel 3 Side 13)
6.4 Sette i drift igjen
Når pumpen skal settes i drift igjen, må du følge punktene for oppstart og grensene
for driftsområdet .
Utfør nødvendig vedlikehold og service før pumpen/pumpeaggregatet settes i drift
igjen. (⇨ Kapittel 7 Side 35)
Movitec
33 av 64
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
ADVARSEL
Manglende beskyttelsesinnretninger
Fare for personskader på grunn av bevegelige deler eller utstrømmende
pumpevæske!
▷ Etter at arbeidet er avsluttet, skal alle sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger
settes forskriftsmessig på plass eller aktiveres igjen.
MERK
Hvis pumpen har vært ute av drift i over ett år, skal alle elastomerer skiftes.
Se også
● Sette pumpen i drift [⇨ 28]
34 av 64
Movitec
7 Vedlikehold
7 Vedlikehold
7.1 Sikkerhetsforskrifter
FARE
Gnistdannelse ved vedlikeholdsarbeid
Eksplosjonsfare!
▷ Følg lokale sikkerhetsforskrifter.
▷ Utfør alltid vedlikeholdsarbeid på et eksplosjonsbeskyttet pumpeaggregat
utenfor eksplosjonsfarlig atmosfære.
FARE
Uforskriftsmessig vedlikeholdt pumpeaggregat
Eksplosjonsfare!
Skade på pumpeaggregatet!
▷ Utfør regelmessig vedlikehold av pumpeaggregatet.
▷ Sett opp en vedlikeholdsplan med spesiell vekt på smøremidler, akseltetning og
clutch.
Entreprenøren skal sørge for at alt vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid
utføres av autorisert og kvalifisert fagpersonell som har satt seg grundig inn i
betjeningsveiledningen.
ADVARSEL
Utilsiktet start av pumpeaggregatet
Fare for personskader pga. komponenter som beveger seg!
▷ Sikre pumpeaggregatet mot utilsiktet start.
▷ Ikke utfør arbeid på pumpeaggregatet uten å koble fra strømforsyningen.
ADVARSEL
Helsefarlige og/eller varme pumpevæsker, hjelpe- og driftsmaterialer
Fare for personskader!
▷ Følg lokale og nasjonale lover og regler.
▷ Sett i verk egnede tiltak for å beskytte personer og miljø når pumpevæske
tappes ut.
▷ Pumper som brukes til å pumpe helseskadelige væsker, skal dekontamineres.
ADVARSEL
Manglende stabilitet
Klemfare for hender og føtter!
▷ Sikre pumpe/pumpeaggregat/pumpedeler slik at den/de ikke kan vippe eller
velte under montering/demontering.
Hvis det settes opp en vedlikeholdsplan, kan dyre reparasjoner unngås uten store
servicekostnader, og pumpen, pumpeaggregatet og pumpedelene vil fungere sikkert
og problemfritt.
MERK
Ved behov kan KSB-Service eller autoriserte verksteder kontaktes for alle typer
vedlikeholds-, service- og monteringsarbeid. Du finner kontaktinformasjon i det
vedlagte heftet: "Addresses" eller på Internett-adressen "www.ksb.com/contact".
Ikke bruk makt i forbindelse med demontering og montering av pumpeaggregatet.
Movitec
35 av 64
7 Vedlikehold
7.2 Vedlikehold/inspeksjon
7.2.1
Driftsovervåking
FARE
Dannelse av eksplosjonsfarlig atmosfære inne i pumpen
Eksplosjonsfare!
▷ Innvendige deler av pumpen som har kontakt med pumpevæsken, inkludert
tetningskammer og hjelpesystemer, må alltid være fylt opp med pumpevæske.
▷ Kontroller at tilførselstrykket er tilstrekkelig høyt.
▷ Bruk egnede overvåkingstiltak.
FARE
Uforskriftsmessig vedlikeholdt akseltetning
Eksplosjonsfare!
Utstrømmende varme, giftige pumpevæsker!
Skade på pumpeaggregatet!
Forbrenningsfare!
Brannfare!
▷ Utfør regelmessig vedlikehold av akseltetningen.
FARE
For høye temperaturer på grunn av lagre som går varme eller defekte
lagertetninger
Eksplosjonsfare!
Brannfare!
Skade på pumpeaggregatet!
Forbrenningsfare!
▷ Kontroller smørmiddelnivået regelmessig.
▷ Kontroller regelmessig om det er unormal støy fra valselageret.
FORSIKTIG
Økt slitasje på grunn av tørrkjøring
Skade på pumpeaggregatet!
▷ Kjør aldri pumpeaggegatet uten at det er fylt med væske.
▷ Steng aldri sperreventilen i inntaksrøret og/eller tilførselsrøret under driften.
FORSIKTIG
Overskridelse av tillatt pumpevæsketemperatur
Skade på pumpen!
▷ Langvarig drift mot stengt sperreventil er ikke tillatt (oppvarming av
pumpevæsken).
▷ Følg anvisningene om temperaturer og grenseverdier for driftsområdet i
databladet.
Sørg for at følgende punkter overholdes under driften:
▪ Pumpen skal alltid arbeide rolig og vibrasjonsfritt.
▪ Kontroller akseltetningen.
Kontroller visuelt ved å dreie akselen en gang for hånd.
▪ Kontroller statiske tetninger med hensyn til lekkasjer.
Det må ikke være lekkasjer på tetningen.
36 av 64
Movitec
7 Vedlikehold
▪ Kontroller driftsstøy fra valselager.
Vibrasjoner, støy og økt strømforbruk ved ellers like driftsforhold tyder på
slitasje.
▪ Kontroller funksjonen til eventuelle tilleggskoblinger.
7.2.2
Smøring og skifte av smøremiddel
FARE
For høye temperaturer på grunn av lagre som går varme eller defekte
lagertetninger
Eksplosjonsfare!
Brannfare!
Skade på pumpeaggregatet!
▷ Kontroller smørmiddeltilstanden regelmessig.
7.2.2.1
Fettsmøring
Lagrene er fylt med litiumfett av høy kvalitet ved levering.
7.2.2.1.1 Intervaller
Avhengig av pumpestørrelse og turtall må valselager ettersmøres i bestemte
intervaller, eller fettet som befinner seg i valselagrene, må byttes ut.
MERK
Ved noen utførelser brukes levetidssmurte valselager. I disse tilfellene er det ikke
montert en smørenippel på lagerbraketten.
MERK
I tilfelle av korte ettersmøringsintervaller anbefaler vi å skifte ut fettet fullstendig
én gang per år.
Hvis det ikke er tilfelle, må det skiftes ut fullstendig hvert. 2 år. Herved avmonteres,
rengjøres og fylles valselagrene med fett på nytt.
Motorer med smørenippel må smøres etter 2000 timer.
Hvis pumpen brukes under ekstreme betingelser, som vibrasjoner eller høye
temperaturer, må pumpen smøres oftere.
7.2.2.1.2 Fettkvalitet
Optimale smørefettegenskaper for valselager
▪ Varmebestandig litiumbasert lagerfett
▪ Harpiks- og syrefritt
▪ Må ikke smuldre
▪ Rustbeskyttende
7.2.2.1.3 Fettmengde
Fettmengden er på 15 gram per lager.
Movitec
37 av 64
7 Vedlikehold
7.2.2.1.4 Ettersmør med fett
ADVARSEL
Arbeid i umiddelbar nærhet av roterende deler
Fare for skade på hender!
▷ La bare kvalifisert personell utføre dette arbeidet.
▷ Utfør arbeidet med ytterste forsiktighet.
FORSIKTIG
Tilsmusset smørenippel
Forurensning av smørefettet
▷ Rengjør fettsmørenippelen før ettersmøring
1.
Rengjør skitne smørenipler.
2.
Sett fettpressen på smørenippelen.
3.
Trykk inn fett.
7.3 Tømme/rengjøre
ADVARSEL
Helsefarlige og/eller varme pumpevæsker, hjelpe- og driftsmaterialer
Fare for mennesker og miljø!
▷ Fang opp og håndter spylemiddel og eventuell restvæske.
▷ Bruk beskyttelsesklær og ansiktsmaske ved behov.
▷ Følg lover og forskrifter om håndtering av helseskadelige midler.
Hvis det er brukt væsker som i kombinasjon med luftfuktighet kan føre til
korrosjonsskader, eller som kan antennes ved kontakt med oksygen, må pumpen/
pumpeaggregatet spyles og nøytraliseres og deretter blåses tørt med avfuktet, inert
gass.
Pumpen har rør til tømming.
Pumpen må ikke være i gang under tømmingen.
1
2
Fig. 11: Tilkoblinger til tømming av pumpen
1
38 av 64
Tilkobling til tømming av sugedel
Movitec
2
Tilkobling til tømming av trykkdel
7 Vedlikehold
7.4 Demontere pumpeaggregat
7.4.1
Generelle anvisninger / sikkerhetsforskrifter
ADVARSEL
Arbeid på pumpe/pumpeaggregat utført av ukvalifisert personell
Fare for personskader!
▷ Reparasjoner og vedlikehold skal kun utføres av kvalifisert personell.
ADVARSEL
Varme overflater
Fare for personskader!
▷ La pumpeaggregatet avkjøle seg til omgivelsestemperatur.
ADVARSEL
Uforskriftsmessig heving/flytting av tunge komponentgrupper eller deler
Personskader og materielle skader!
▷ Bruk egnede transportmidler, løfteinnretninger og løfteutstyr når tunge
komponentgrupper eller deler skal flyttes på.
Ta hensyn til sikkerhetsforskrifter og anvisninger. (⇨ Kapittel 7.1 Side 35)
Følg anvisningene fra motorprodusenten ved arbeid på motoren.
Bruk sprengskissene og oversiktstegningen ved demontering og montering.
(⇨ Kapittel 9.1 Side 53)
Kontakt vår serviceavdeling hvis det har oppstått en skade.
MERK
Ved behov kan KSB-Service eller autoriserte verksteder kontaktes for alle typer
vedlikeholds-, service- og monteringsarbeid. Du finner kontaktinformasjon i det
vedlagte heftet: "Addresses" eller på Internett-adressen "www.ksb.com/contact".
FARE
Arbeid på pumpen/pumpeaggregatet uten tilstrekkelige forberedelser
Fare for personskader!
▷ Slå av pumpeaggregatet på forskriftsmessig måte.
▷ Steng sperreventilene i inntaks- og trykkrør.
▷ Tøm pumpen og avlast trykket i den.
▷ Steng eventuelle tilleggskoblinger.
▷ La pumpeaggregatet avkjøle seg til omgivelsestemperatur.
MERK
Etter lengre driftstid kan det av og til være vanskelig å trekke de enkelte delene av
akselen. I så fall er det mulig å bruke ett av de kjente rustløsemidlene eller egnede
avdragerverktøy – i den grad det er mulig.
7.4.2
Klargjøre pumpeaggregatet
FARE
Strømtilførsel ikke avbrutt
Livsfare!
▷ Koble fra de elektriske ledningene, og sikre mot utilsiktet innkobling.
Movitec
39 av 64
7 Vedlikehold
1.
Avbryt energitilførselen og sikre aggregatet slik at det ikke kan kobles inn
igjen.
7.4.3
Demontere motoren
ADVARSEL
Vipp løs motoren
Klemfare for hender og føtter!
▷ Sikre motoren med stropper eller støtter.
✓
Energitilførselen er avbrutt.
914.01
681
862
550
554.02
901.02
914.05
901.04
554.04
Fig. 12: Demontere motoren
40 av 64
1.
Løsne unbrakoboltene 914.05.
2.
Fjern clutchbeskyttelsen 681.
3.
Løsne unbrakoboltene 914.01.
4.
Ta av clutch 862 med stift 560.
5.
Løsne og ta av sekskantskruene 901.02/901.04 og underlagsskiven
554.02/554.04.
6.
Løft motoren fra pumpen.
Movitec
7 Vedlikehold
7.4.4
Demontere holdevinkel (valgfritt)
✓
Motoren er avmontert. (⇨ Kapittel 7.4.3 Side 40)
1.
Demonter holdevinkel 89-11.03
89-11.03
862
914.01
560
862
920.01
341
681
914.05
554.02
901.02
210
Fig. 13: Demonter holdevinkel 89-11.03
Demontere glideringstetningen
7.4.5
7.4.5.1
Fixed Seal
920.03
433
412.01
Fig. 14: Demontere glideringstetningen
✓
Motoren er avmontert. (⇨ Kapittel 7.4.3 Side 40)
1.
Løsne mutterne 920.03, og løft av drivlagerhuset.
2.
Ta ut glideringstetningen 433 og O-ringene 412.01.
Movitec
41 av 64
7 Vedlikehold
7.4.5.2
Easy Access Seal
914.03
969
412.06
433
Fig. 15: Demontere glideringstetningen
✓
Motoren er avmontert. (⇨ Kapittel 7.4.3 Side 40)
1.
Løsne unbrakoboltene 914.03.
2.
Ta ut O-ringen 412.06.
3.
Ta ut glideringstetningen 433 ved hjelp av verktøyet 969.
7.4.5.3
Cartridge Seal
914.03
433
412.06
Fig. 16: Demontere glideringstetningen
42 av 64
✓
Motoren er avmontert. (⇨ Kapittel 7.4.3 Side 40)
1.
Løsne unbrakoboltene 914.03.
2.
Ta ut glideringstetningen 433.
3.
Ta ut O-ringen 412.06.
Movitec
7 Vedlikehold
7.5 Monter pumpeaggregatet
7.5.1
Generelle anvisninger / sikkerhetsforskrifter
ADVARSEL
Uforskriftsmessig heving/flytting av tunge komponentgrupper eller deler
Personskader og materielle skader!
▷ Bruk egnede transportmidler, løfteinnretninger og løfteutstyr når tunge
komponentgrupper eller deler skal flyttes på.
FORSIKTIG
Uforskriftsmessig montering
Skade på pumpen!
▷ Monter pumpen/pumpeaggregatet i henhold til god faglig praksis for
maskinkonstruksjon.
▷ Bruk alltid originale reservedeler.
MERK
Bruk passende verktøy til innstilling av pumpeakselen!
Spør eventuelt KSB om dette.
MERK
Før motordelen monteres igjen, må du kontrollere at alle spalteflater som er
relevante for eksplosjonsvernet, er uskadd. Skift ut deler med skadde spalteflater.
Rekkefølge
Tetninger
Bruk alltid den tilhørende oversiktstegningen ved montering av pumpeaggregatet.
▪ O-ringer
– Kontroller om O-ringene er skadet, og skift dem ut med nye O-ringer om
nødvendig.
▪ Monteringshjelp
– Unngå monteringshjelp hvis mulig.
Tiltrekkingsmomenter
Trekk til alle bolter med riktig moment under monteringen.
7.5.2
Montere glideringstetning
FORSIKTIG
Feil montering av glideringstetningen
Maskinskader!
▷ Monteringen må kun utføres av kvalifiserte fagpersoner.
Montere
glideringstetning
Det er viktig å ta hensyn til følgende ved montering av glideringstetningen:
▪ Arbeid rent og nøyaktig.
▪ Fjern dekselet til glideflatene rett før montering.
▪ Unngå at tetningsflatene eller O-ringene skades.
Movitec
43 av 64
7 Vedlikehold
7.5.2.1
Fixed Seal
920.03
433
412.01
Fig. 17: Montere glideringstetning
1.
Sett inn glideringstetningen 433 og O-ringene 412.01.
2.
Sett drivlagerhuset på plass, og skru på mutterne 920.03.
3.
Juster glideringstetningen 433.
7.5.2.2
Easy Access Seal
914.03
969
412.06
433
Fig. 18: Montere glideringstetning
44 av 64
1.
Sett inn glideringstetningen 433 ved hjelp av verktøyet 969.
2.
Sett inn O-ringen 412.06.
3.
Skru i unbrakoboltene 914.03.
4.
Juster glideringtetning 433.
Movitec
7 Vedlikehold
7.5.2.3
Cartridge Seal
914.03
433
412.06
Fig. 19: Montere glideringstetning
1.
Sett inn O-ringen 412.06.
2.
Sett inn glideringstetningen 433.
3.
Skru i unbrakoboltene 914.03.
4.
Juster glideringstetningen 433.
7.5.3
Montere motoren
ADVARSEL
Vipp løs motoren
Klemfare for hender og føtter!
▷ Sikre motoren med stropper eller støtter.
MERK
Det anbefales å bruke en spesialkonstruert KSB-motor.
Motoren må oppfylle følgende betingelser:
▪ Forsterket lager på drivenden
(for å ta opp aksialkreftene)
▪ Aksialt festet motor
(for å minimere aksialklaringen i pumpehydraulikken)
▪ En glatt aksel, ingen passkile
(for å forbedre clutchgrepet og få jevnere motorgang)
▪ For bruk i eksplosjonsfarlige områder må motoren ha ATEX-klassifiseringen IIG
▪ Den nominelle effekten må være egnet til den tilhørende driftsfrekvensen.
▪ Riktig rammestørrelse for å kunne koble motoren til drivlagerhuset
Tabell 16: Anbefalt motorlager på drivenden
Utgangseffekt
[kW]
1 fase
50 Hz
0,25
0,37
0,55
6202-2Z-C3
6202-2Z-C3
Movitec
3 faser
50/60 Hz
2-polet
6203-2Z-C3
6203-2Z-C3
4-polet
6202-2Z-C3
6202-2Z-C3
6202-2Z-C3
45 av 64
7 Vedlikehold
Utgangseffekt
[kW]
1 fase
50 Hz
0,75
1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5
11,0
15,0
18,5
22,0
30,0
37,0
45,0
6204-2Z-C3
6204-2Z-C3
6305-2Z-C3
6305-2Z-C3
-
914.01
681
3 faser
50/60 Hz
2-polet
6204-2Z-C3
6204-2Z-C3
6305-2Z-C3
6305-2Z-C3
6306-2Z-C3
6306-2Z-C3
6308-2Z-C3
6308-2Z-C3
7309-BEP
7309-BEP
7309-BEP
7311-BEP
7312-BEP
7312-BEP
7313-BEP
4-polet
6202-2Z-C3
6205-2Z-C3
6205-2Z-C3
6206-2Z-C3
6206-2Z-C3
6208-2Z-C3
6208-2Z-C3
6208-2Z-C3
-
862
550
554.02
901.02
914.05
901.04
554.04
Fig. 20: Montere motoren
46 av 64
✓
Holdevinkel 89-11.03 (hvis den finnes) er demontert.
1.
Juster motoren på drivlagerhuset.
2.
Skru i sekskantskruene 901.02/901.04 og underlagsskiven 554.02/554.04.
Movitec
7 Vedlikehold
FORSIKTIG
Feil montering av koblingen
Maskinskader!
▷ Koblingen må kun monteres av kvalifiserte fagpersoner.
3.
Sett inn clutchen 862 med stiften 560.
4.
Skru i unbrakoboltene 914.01.
5.
Juster clutchen.
7.5.4
Justere glideringstetning, clutch og pumpeaksel
MERK
Bruk passende verktøy til innstilling av pumpeakselen!
Spør eventuelt KSB om dette.
MERK
Blokker rotoren før det foretas innstillinger på clutchen for motorer ≥ 11 kW. Slik
garanteres det at rotoren ikke løftes ut fra lagrene.
Movitec B
✓
Motoren er montert.
✓
Clutchen 862 er festet med stiften 560 og skruene 914.01.
Movitec
47 av 64
7 Vedlikehold
1.
Senk clutchen 862 ned til den laveste posisjonen, og løft den deretter 1,5 mm.
Fixed Seal / Easy Access Seal
Cartridge Seal
A
A
2.
Kontroller at det ikke er noen mellomrom mellom clutchhalvdelene, og fest
clutchen.
Movitec A
48 av 64
✓
Motoren er montert.
✓
Clutchen 862 er festet med stiften 560 og skruene 914.01.
Movitec
7 Vedlikehold
Løft clutchen 862 til høyeste posisjon, og senk den deretter 1 mm.
2.
Kontroller at det ikke er noen mellomrom mellom clutchhalvdelene, og fest
clutchen.
1
1.
7.6 Tiltrekkingsmoment
Tabell 17: Tiltrekkingsmoment
Delenr.
Betegnelse
801
Flensmotor
903.01
903.02
914.01
914.02
914.03
920.02
920.03
13)
Gjenger
M6
M12
M16
Oljetappeplugg G 3/8
Oljetappeplugg G 1/4
Umbrakobolt
M6 stål
M8 stål / grått støpejern
M8 aluminium
M10
Umbrakobolt
M6
M8
M10
M12
M16
Umbrakobolt
M5
M6
M8
Mutter
M10
M12
Mutter
M8
M10
M12
M16
Tiltrekkingsmo
ment
[Nm]
10
70
70
15
1513)
16
30
22
70
10
10
50
70
70
4+2
10
10
28
50
12
20
25
50
For Movitec 45, 65 og LHS 6 = 10 Nm
Movitec
49 av 64
7 Vedlikehold
7.7 Reservedelslager
7.7.1
Bestille reservedeler
Ved bestilling av reservedeler må følgende informasjon oppgis:
▪ Ordrenummer
▪ Ordreposisjonsnummer
▪ Løpende nummer
▪ Produktserie
▪ Dimensjon
▪ Materialutførelse
▪ Tetningskode
▪ Produksjonsår
Alle opplysningene finnes på typeskiltet.
Andre nødvendige opplysninger:
▪ Delenr. og betegnelse (⇨ Kapittel 9.1 Side 53)
▪ Stykktall for reservedeler
▪ Leveringsadresse
▪ Forsendelsestype (gods, post, ekspress, luftpost)
50 av 64
Movitec
8 Feil: Årsaker og utbedring
8 Feil: Årsaker og utbedring
ADVARSEL
Unsachgemäße Arbeiten zur Störungsbeseitigung
Fare for personskader!
▷ Følg alltid anvisningene i denne betjeningsveiledningen eller produsentens
anvisninger for tilbehøret ved all feilsøking på pumpen/pumpeaggregatet.
Hvis det oppstår problemer som ikke blir beskrevet i den følgende tabellen, må du
kontakte KSB kundeservice.
Tabell 18: Feilsøking
Problem
Lekkasje langs akselen
Lekkasje på husdekselet og
nedre del av pumpehuset
Pumpen vibrerer og forårsaker
støy
Mulig årsak
Tiltak
Løpeflaten på glideringstetningsringen ▪ Skift ut akseltetning
er utslitt eller skadet.
▪ Kontroller pumpen med hensyn til
smuss.
Aksial bevegelighet for
▪ Åpne og lukke trykkventilen hurtig
glideringstetningen er hindret.
under drift.
Akseltetningen er feil montert.
▪ Monter akseltetningen korrekt (bruk
vann og såpe som smøremiddel).
Elastomerene er skadet av
▪ Bruk en egnet elastomertype i
pumpevæsken.
akseltetningen.
Samlet driftstrykk er for høyt.
▪ Bruk en akseltetning med egnet
trykknivå.
Akslen er skadet.
▪ Skift ut akselen
Pumpen tørrkjører.
▪ Skift ut akseltetning
O-ringen er utslitt.
▪ Skift ut O-ringen
O-ringen tåler ikke pumpevæsken.
▪ Skift ut O-ringen med en O-ring av
egnet materiale
Pumpen er ikke montert spenningsfritt. ▪ Koble til rørledninger på riktig måte
Clutchen er ikke montert riktig.
▪ Monter clutchhalvdelene riktig
Rotoren er stilt inn feil.
▪ Still inn rotoren riktig
Pumpen er ikke fylt opp.
▪ Fylle og lufte pumpen
Ingen eller utstrekkelig tilførsel.
▪ Sikre tilstrekkelig forsyning
Lager i pumpen og/eller motoren er
skadet
NPSH-verdien er for lav (kavitasjon).
Pumpen arbeider ikke i arbeidsområdet
sitt.
Pumpen er tilstoppet.
Pumpen står på en ujevn overflate.
Pumpen starter ikke
Ingen spenning på
tilkoblingsklemmene.
Termisk motovern har løst seg ut.
Motoren går, men pumpen
fungerer ikke
Motorakselen er defekt.
Pumpeakselen er defekt.
Akselkoblingen er løs.
Inntaks- og/eller trykkventilen er
lukket.
Det er luft i pumpen.
Tilførselstrykket er for lavt.
Feil rotasjonsretning.
Pumpen pumper for liten
mengde og/eller med for lavt
trykk
Inntaksrøret ble ikke luftet.
Luftblære i inntaksrøret
Movitec
▪ Kontroller tilførselsledningen med
hensyn til tilstopping
▪ Skift ut lager
▪ Forbedre innsugningsbetingelsene
▪ Tilpass systemet for drift innenfor
driftsområdet, eller velg en annen
pumpe.
▪ Rengjør pumpen
▪ Sørg for at overflaten er jevn, eller
skru pumpen fast til underlaget
▪ Kontroller strømforsyningen
(strømkrets, hovedbryter, sikringer)
▪ Still inn termisk motorvern på nytt
(Inom se typeskilt)
▪ Kontakt leverandøren
▪ Kontakt leverandøren
▪ Stram festeskruene.
▪ Åpne sperreventilen
▪ Luft pumpen
▪ Øk tilførselstrykket
▪ Kontroller den elektriske
tilkoblingen.
▪ Luft inntaksrøret
▪ Legg inntaksrøret stigende til
pumpen
51 av 64
8 Feil: Årsaker og utbedring
Problem
52 av 64
Mulig årsak
Tiltak
Pumpen suger inn luft på grunn av en
▪ Reparer
lekkasje i inntaksrøret.
For lav leveringsmengde, slik at luft blir ▪ Bruk en mindre pumpe
værende i pumpen.
▪ Øk tilførselsstrømmen/
volumstrømmen
Diameteren på inntaksrøret er for liten. ▪ Øk diameteren på inntaksrøret
Fotventilen er tilstoppet.
▪ Rengjør fotventilen
Løpehjulet eller ledehjulet er blokkert. ▪ Rengjør pumpen
O-ringen tåler ikke pumpevæsken.
▪ Skift ut O-ringen med en O-ring av
egnet materiale
Movitec
9 Tilhørende dokumenter
9 Tilhørende dokumenter
9.1 Oversiktstegning med komponentliste
9.1.1
Movitec 2B, 4B, 6B
800
341
920.01
914.01
862
560
914.03
471
412.06
554.02
901.02
681
914.05
903.01
412.07
920.03
554.01
433
525.06
905
160
210
525.05
525.03
525.01
529
525.04
930
920.02
903.02
412.04
950
108.05
412.01
932
10-6
108.01
108.02
230
412.03
108.04
101
400
723
554.03
901.03
890
Fig. 21: Oversiktstegning Movitec 2B, 4B, 6B
Tabell 19: Komponentliste
Delenr.
10-6
101
108
160
210
230
341
400
412
433
471
525
529
554
Betegnelse
Pumpemantel
Pumpehus
Trinnhus
Deksel
Aksel
Løpehjul
Drivlagerhus
Pakning
O-ring
Glideringstetning
Tetningsdeksel
Avstandshylse
Lagerhylse
Underlagsskive
Movitec
Delenr.
560
681
723
800
862
890
901
903
905
914
920
930
932
950
Betegnelse
Stift
Clutchdeksel
Flens
Motor
Clutch
Sokkelplate
Sekskantbolt
Lufteskrue
Forbindelsesbolt
Unbrakobolt
Mutter
Sikring
Låsering
Fjær
53 av 64
9 Tilhørende dokumenter
9.1.2
Movitec 10B, 15B
800
341
920.01
914.01
862
560
914.03
471
412.06
950
554.02
901.02
681
914.05
903.01
412.07
920.03
554.01
433
525.06
160
525.05
905
210
525.03
525.01
529
525.01
525.04
930
920.02
108.05
412.01
932
10-6
108.01
230
108.02
412.03
108.04
101
131
400
723
544.03
901.03
903.02
412.04
890
Fig. 22: Oversiktstegning Movitec 10B, 15B
Tabell 20: Komponentliste
Delenr.
10-6
101
108
131
160
210
230
341
400
412
433
471
525
529
544
54 av 64
Betegnelse
Pumpemantel
Pumpehus
Trinnhus
Innløpsring
Deksel
Aksel
Løpehjul
Drivlagerhus
Pakning
O-ring
Glideringstetning
Tetningsdeksel
Avstandshylse
Lagerhylse
Gjengefôring
Movitec
Delenr.
554
560
681
723
800
862
890
901
903
905
914
920
930
932
950
Betegnelse
Underlagsskive
Stift
Clutchdeksel
Flens
Motor
Clutch
Sokkelplate
Sekskantbolt
Lufteskrue
Forbindelsesbolt
Unbrakobolt
Mutter
Sikring
Låsering
Fjær
9 Tilhørende dokumenter
9.1.3
Movitec 25B, 40B, 60B
800
341
920.01
914.01
862
560
914.03
554.02
901.02
681
433.02
412.06
903.01
412.07
920.03
554.01
412.01
932
433
160
525.06
525.05
905
108.05
230
412.03
108.01
529
525.01
525.04
930
920.02
0.8
108.02
509.03
131
101
525.02
210
525.03
525.02
10-6
903.02
412.04
890
Fig. 23: Oversiktstegning Movitec 25B, 40B, 60B
Tabell 21: Komponentliste
Delenr.
10-6
101
108
131
160
210
230
341
412
433
509
525
529
544
Betegnelse
Pumpemantel
Pumpehus
Trinnhus
Innløpsring
Deksel
Aksel
Løpehjul
Drivlagerhus
O-ring
Glideringstetning
Mellomring
Avstandshylse
Lagerhylse
Gjengefôring
Movitec
Delenr.
554
560
681
800
862
890
901
903
905
914
920
930
932
Betegnelse
Underlagsskive
Stift
Clutchdeksel
Motor
Clutch
Sokkelplate
Sekskantbolt
Lufteskrue
Forbindelsesbolt
Unbrakobolt
Mutter
Sikring
Låsering
55 av 64
9 Tilhørende dokumenter
9.1.4
Movitec 90B
901.04
554.04
801
722
890
341.01
914.05
681
914.01
862
580
500
904
914.03
471
412.06
525.07
433
412.06
160
932
525.05
525.03
108.01
230.01
230.02
412.03
525.02
529
108.02
525.01
230.01
525.02
108.01
525.03
230.01
412.01
503
525.04
930
920.02
903.01
412.07
920.03
554.01
341.02
10-6
905
210
101
903.02
412.04
890
Fig. 24: Oversiktstegning Movitec 90B
Tabell 22: Komponentliste
Delenr.
108
160
230
341
412
433
471
500
503
525
529
554
56 av 64
Betegnelse
Trinnhus
Deksel
Løpehjul
Drivlagerhus
O-ring
Glideringstetning
Tetningsdeksel
Ring
Løpering
Avstandshylse
Lagerhylse
Underlagsskive
Movitec
Delenr.
580
681
722
801
862
890
901
904
914
920
930
932
Betegnelse
Hette
Clutchdeksel
Flensovergang
Flensmotor
Clutch
Sokkelplate
Sekskantbolt
Gjengestift
Unbrakobolt
Mutter
Sikring
Låsering
914.02
9 Tilhørende dokumenter
9.1.5
Movitec LHS 6
901.04
554.04
801
722
920.05
341
862
554.02
901.02
560
903.01
914.01
920.01
901.01
681
411.01
433
920.03
554.01
412.01
108.05
10-6
932
525.05
230
412.03
108.01
905
210
108.02
108.04
525.02
525.03
529
525.01
412.01
101
930
920.02
525.04
411.04
920.02
Fig. 25: Oversiktstegning Movitec LHS 6
Tabell 23: Komponentliste
Delenr.
10-6
101
108
210
230
341
411
412
433
525
529
554
Betegnelse
Pumpemantel
Pumpehus
Trinnhus
Aksel
Løpehjul
Drivlagerhus
Tetningsring
O-ring
Glideringstetning
Avstandshylse
Lagerhylse
Underlagsskive
Movitec
Delenr.
560
681
722
801
862
901
903
905
914
920
930
932
Betegnelse
Stift
Clutchdeksel
Flensovergang
Flensmotor
Clutch
Sekskantbolt
Lufteskrue
Forbindelsesbolt
Unbrakobolt
Mutter
Sikring
Låsering
57 av 64
9 Tilhørende dokumenter
9.1.6
Movitec Motor
1~
837
832
832
831
400.02
833
835
400.03
81-37
900.01
800/801
833
412.01
82-5
900.02
1,5 - 7,5 kW
400.03
0,37 - 1,1 kW
400.02
81-55
903
900.03
Fig. 26: Sprengskisse Movitec motor
Tabell 24: Komponentliste
Delenr.
400
800
801
81-37
81-55
82-5
58 av 64
Betegnelse
Pakning
Motor
Flensmotor
Klemmekasseskyver
Stikkontakt
Adapter
Movitec
Delenr.
831
832
833
835
837
900
Betegnelse
Viftehjul
Viftehette
Klemmekasse
Klemmebrett
Kondensator
Skrue
9 Tilhørende dokumenter
9.2 Elektrisk koblingsplan
Fig. 27: Elektrisk koblingsplan, avhengig av valgt motor
Movitec
59 av 64
10 EU-samsvarserklæring
10 EU-samsvarserklæring
Produsent:
KSB B.V.
Kalkovenweg 13
2401 LJ Alphen aan den Rijn (Nederland)
Produsenten erklærer med dette at produktet:
Movitec
Serienummer: 18/2012 1000000-0001 - 52/2016 9999999-9999
KSB-ordrenummer: ...................................................................................................
▪ oppfyller alle kravene i direktivene nedenfor i den til enhver tid gjeldende utgave:
– Pumpe/pumpeaggregat: Direktiv 2006/42/EF "Maskiner"
– Pumpe: Direktiv 94/9/EF "ATEX-direktivet"
▪ Pumpe/pumpeaggregat: Direktiv 2009/125/EF "Økodesigndirektivet", forordning 547/2012
(for vannpumper med maksimal nominell akseleffekt på 150 kW)
Produsenten erklærer med dette
▪ at følgende harmoniserte internasjonale standarder gjelder:
– ISO 12100,
– EN 809,
– EN 13463-1/-5, EN 1127-1
Pumpen har følgende merking iht. direktiv 94/9/EF: II 2G IIC T3 X eller II 2G IIC T4 X eller II 3G IIC T3 X eller
II 3G IIC T4 X
Fullmektig for sammenstilling av tekniske dokumenter:
Wil Ouwehand
Teknisk sjef
KSB B.V.
(datterselskapet DP Industries B.V.)
Kalkovenweg 13
2401 LJ Alphen aan den Rijn (Nederland)
EU-konformitetserklæringen ble utstedt:
Alphen aan den Rijn, 01.02.2014
Wil Ouwehand
Teknisk sjef
KSB B.V.
Kalkovenweg 13
2401 LJ Alphen aan den Rijn
60 av 64
Movitec
11 Sikkerhetserklæring
11 Sikkerhetserklæring
Type:
Ordrenummer/
Ordreposisjonsnummer14):
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Leveringsdato:
................................................................................................................................
Bruksområde:
................................................................................................................................
Pumpevæske14):
................................................................................................................................
Kryss av for det som passer14):
⃞
radioaktiv
⃞
eksplosiv
⃞
etsende
⃞
giftig
⃞
helsefarlig
⃞
biofarlig
⃞
lett antennelig
⃞
ufarlig
Årsak til retursending14):
................................................................................................................................
Kommentarer:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Produktet/tilbehøret er grundig tømt og rengjort utvendig og innvendig før forsendelsen/klargjøringen.
Vi erklærer hermed at dette produktet er fritt for farlige kjemikalier og biologiske og radioaktive stoffer.
På pumper med magnetclutch er den indre rotorenheten (løpehjul, husdeksel, lagerringbrakett, glidelager, indre rotor)
demontert fra pumpen og rengjort. Ytre rotor, lagerbraketthus, lekkasjebarriere og lagerbrakett/mellomstykke har blitt
rengjort ved lekkasje i spalterøret.
På spalterørmotorpumper er rotoren og glidelageret demontert fra pumpen for rengjøring. Ved lekkasje i statorspalterøret
er statorrommet kontrollert for innkommende pumpevæske, og denne har i så fall blitt fjernet.
⃞
⃞
Det er ikke nødvendig å sette i verk spesielle sikkerhetstiltak for videre håndtering.
Følgende sikkerhetstiltak kreves med hensyn til rengjøringsmidler, væskerester og avfallshåndtering:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Vi forsikrer om at opplysningene ovenfor er korrekte og fullstendige, og at forsendelsen er i samsvar med gjeldende lover og
regler.
....................................................................
Sted, dato og underskrift
14)
.......................................................
Adresse
.......................................................
Firmastempel
Må fylles ut
Movitec
61 av 64
Stikkordliste
Stikkordliste
A
Lagring 19
Akseltetning 18
Avfallshåndtering 15
M
Montering 39
B
P
Betegnelse 17
Bruksområder 8
Produktbeskrivelse 16
D
R
Demontering 39
Drift 18
Eksplosjonsvern 11, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 35, 36, 37
Elektrisk tilkobling 25
Relevante dokumenter 6
Reservedel
Bestille reservedeler 50
Retursending 15
Riktig bruk 8
Rotasjonsretning 27
Rørledninger 22
F
S
Feil
Årsaker og tiltak 51
Feilbruk 9
Fettsmøring
Fettkvalitet 37
Intervaller 37
Sette i drift igjen 33
Sette pumpen i drift 28
Sette ut av drift 33
Sikkerhet 8
Sikkerhet på arbeidsplassen 9
Sikkerhetserklæring 61
Skader
Bestille reservedeler 50
Støy 36
E
G
Grenseverdier for driftsområde 30
T
I
Innhold i leveransen 19
Installasjon
Installasjon på fundament 22
Installasjon/montering 21
Installasjonstyper 18
Tillatt kraft på pumperørene 24
Tiltrekkingsmoment 49
Transport 13
U
Ufullstendige maskiner 6
K
V
Konservere 33
Konservering 14
Konstruksjon 19
Konstruksjonstype 18
Vedlikehold 35
Virkemåte 19
L
Lagre 14, 33
62 av 64
Movitec
1798.83_05-NO
KSB Aktiengesellschaft
67225 Frankenthal • Johann-Klein-Str. 9 • 67227 Frankenthal (Germany)
Tel. +49 6233 86-0 • Fax +49 6233 86-3401
www.ksb.com

Similar documents