Opplæring i lov om sosiale tjenester, 12.11.2015

Comments

Transcription

Opplæring i lov om sosiale tjenester, 12.11.2015
Fylkesmannen i
Telemark
Opplæring i lov om sosiale tjenester
Bø, 12.11.2015
Rådgiver Merethe Bonsaksen
Seniorrådgiver Inger Tveit Espeland
1
Fylkesmannen i
Telemark
Disposisjon
•
•
•
•
•
•
Lovens formål
Barneperspektivet i NAV
Utlendinger rett til sosiale tjenester
Opplysning råd og veiledning
Økonomisk stønad
Refusjon i trygdeytelser
2
Fylkesmannen i
Telemark
§ 1 Lovens formål
• bidra til sosial og økonomisk trygghet
•
den enkelte får mulighet til å leve og bo
selvstendig
•
fremme overgang til arbeid
3
Fylkesmannen i
Telemark
§ 1 Lovens formål forts
•
fremme sosial inkludering og aktiv
deltakelse i samfunnet.
•
bidra til at utsatte barn og unge og deres
familier får et helhetlig og samordnet
tjenestetilbud
•
bidra til likeverd og likestilling
•
forebygge sosiale problemer
4
Fylkesmannen i
Telemark
Utsatte barn og unge og deres
familier får et helhetlig og
samordnet tilbud
• Kom inn i bestemmelsen 1.1.2010
• Barn og unge skal ha en levestandard
og livsvilkår som er tilstrekkelig for
fysisk, psykisk, åndelig og sosial
utvikling
5
Fylkesmannen i
Telemark
• NAV-kontoret må sørge for at deres
særskilte behov blir ivaretatt i familiens
møte med kontoret
• Samarbeid med andre instanser vil ofte
være nødvendig for å få et helhetlig og
samordnet tjenestetilbud; for den
enkelte familie og i generell
tilrettelegging og forebygging i
lokalsamfunnet
6
Fylkesmannen i
Telemark
Summeoppgave
Hvordan skal vi få formålsbestemmelsen
virksom ved vårt NAV-kontor
7
Fylkesmannen i
Telemark
Utlendingers rett
8
Fylkesmannen i
Telemark
For å ha fulle rettigheter etter loven må søker ha
lovlig opphold og fast bopel. Har søker ikke lovlig
opphold eller fast bopel har søker kun
begrensede rettigheter i en avgrenset periode. H35 1.2.1.1 – 1.2.2.7
• Fulle rettigheter = øk.stønad, IP, KVP, råd/veiledning,
midlertidig bolig. Norske og nordiske statsborgere har fulle
rettigheter. Fulle rettigheter betyr ikke at man får det som man
søker om, men rett til å få søknaden vurdert.
• Begrensede rettigheter = råd/veiledning og øk.
stønad/midlertidig bolig i en nødsituasjon.
9
Fylkesmannen i
Telemark
Dokumentasjon lovlig opphold – 1.2.2.8
• Nordiske borgere – kun ID
• EØS borgere – registreringsbevis
• Borgere utenfor EØS – oppholdstillatelse i pass eller vedtak fra
utlendingsmyndighetene
NAV-kontoret kan kreve at søker dokumenterer lovlig opphold. NAV
kontoret skal ikke vurdere om grunnlaget for opphold er bortfalt eller ikke.
Hvis det er tvil om registreringsbevis/oppholdstillatelse fremdeles er
gyldig, f.eks. ved opplysninger om lovbrudd/samlivsbrudd/manglende
underholdsevne, så kan utlendingsmyndighetene kontaktes for å sjekke
om det er fattet vedtak om utvisning/bortvisning/tilbakekall. NB!!
Taushetsplikt 5.43.2.7 – kun informere om at søker er i kontakt med NAV
og ikke hvilke tjeneste som er aktuell for søker
10
Fylkesmannen i
Telemark
Fast bopel – 1.2.2.1/1.2.2.2
• Oppholdet må være ment å være av en viss varighet. Jo lenger en
utlending har oppholdt seg lovlig i Norge, jo større er
sannsynligheten for at vedkommende har fast bopel.
• EØS borger med sammenhengende lovlig opphold i fem år har
varig oppholdsrett og dermed fast bopel.
• Borgere utenfor EØS som er innvilget permanent
oppholdstillatelse har fast bopel.
• Personer som er innvilget oppholdstillatelse som flyktning eller på
humanitært grunnlag har fast bopel.
• Personer med registreringsbevis/arbeidstillatelse med
sammenhengende lovlig opphold i ett år eller mer har mest
sannsynlig fast bopel.
11
Fylkesmannen i
Telemark
Ved tvil om fast bopel – momenter til vurdering 1.2.1.1
•
•
•
•
•
•
•
•
Folkeregistrert i Norge
Ektefelle/barn
Medlem av folketrygden
Betaler skatt
Bosituasjon
Oppholdets varighet/formål
Oppholdstid før søknad
Fremtidsplaner/jobbmuligheter
12
Fylkesmannen i
Telemark
Familiegjenforening
• Utlending som er innvilget familiegjenforening i Norge har samme
rettigheter, fulle eller begrensede, som referansepersonen – 1.2.2.2.
• Når tillatelsen forutsetter at personen opprettholder
ekteskapet/samboerskapet med referansepersonen, og forutsetningen
bortfaller, må vedkommende dokumentere lovlig opphold på selvstendig
grunnlag.
• Når tillatelsen forutsetter referansepersonens underhold, har
vedkommende ikke en selvstendig rett til økonomisk stønad annet enn i en
nødssituasjon. Hvis referansepersonen ikke evner å oppfylle
underholdskravet, er det referansepersonen som må søke om økonomisk
stønad – 4.18.2.31
13
Fylkesmannen i
Telemark
Refleksjonsperiode/behandling av oppholdstillatelse
1.2.2.4
• Utlending som er innvilget refleksjonsperiode
mv.,eller som har rett til å være i landet i påvente
av behandling av søknad/klage om opphold, har
fulle rettigheter.
• Kan være vanskelig å få dokumentert
14
Fylkesmannen i
Telemark
Begrensede rettigheter
1.2.2.1,1.2.2.2,1.2.2.5,1.2.2.6,1.2.2.7
Disse har kun begrensede rettigheter:
• Turister
• Studenter
• Au pair
• EØS borger som ikke får utstedt registreringsbevis
• EØS borger med registreringsbevis uten fast bopel
• Borger utenfor EØS med arbeidstillatelse uten fast bopel
• Personer som kan få statlig innkvartering, med mindre det er åpenbart
urimelig å henvise til dette
• Personer som er bosatt i en kommunen som mottar integreringstilskudd,
med mindre det er åpenbart urimelig å henvise tilbake til denne kommunen
• Ulovlig opphold
15
Fylkesmannen i
Telemark
Begrensede rettigheter forts.
• Hvis vedkommende befinner seg i en nødssituasjon og ikke
kan sørge for sitt livsopphold, har vedkommende rett til
økonomisk stønad og midlertidig botilbud til det er praktisk
mulig å forlate landet. Det kan kreves at vedkommende aktivt
medvirker til egen utreise. Hjelpeplikten opphører etter at det
har vært mulig å forlate landet eller når vedkommende ikke
aktivt medvirker til utreise. Dersom utgifter knyttet til
hjemreise ikke kan dekkes på annen måte så kan NAVkontoret vurdere å innvilge stønad til dette.
• Personer som henvises til statlig
mottak/bosettingskommunen har i en nødsituasjon rett til
økonomisk stønad til det helt nødvendigste/reiseutgifter og
midlertidig bolig.
16
Fylkesmannen i
Telemark
Begrensede rettigheter forts.
• NB! Stønad kun til det helt nødvendigste vil ikke være forsvarlig i
lengre tid enn noen få dager – 4.18.1.6. Gjelder også for de som
har begrensede rettigheter.
• Innsatte i fengsel uten lovlig opphold som er under
straffegjennomføring, har samme rett til økonomisk stønad som
andre innsatte.
• «For å forebygge situasjoner med langvarig hjelpebehov skal
økonomisk stønad i nødssituasjoner gis i form av varer og tjenester
(rekvisisjoner) fremfor bidrag, så langt sosialtjenesteloven § 21
fjerde ledd etter en konkret vurdering gir hjemmel til det.» - 1.2.2.7.
Dette er en formulering som det er lett å misforstå. Anvendelsen av
§ 21 er ikke annerledes for dem som har ulovlig opphold.
17
Fylkesmannen i
Telemark
Ingen rettigheter etter lov om sosiale tjenester i
NAV
«Norges forpliktelser i henhold til internasjonale
konvensjoner gjelder for alle som oppholder seg i
landet. Kommunen har en hjelpeplikt overfor
personer i en nødssituasjon, også utover den lovog forskriftsregulerte plikten til å yte hjelp.» 1.2.2.1. Det er ikke gitt nærmere bestemmelser
på hvordan kommunen skal ivareta denne
forpliktelsen
18
Fylkesmannen i
Telemark
§ 17. Opplysning, råd og veiledning
Kommunen skal gi opplysning, råd
og veiledning som kan bidra til å løse
eller forebygge sosiale problemer.
Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp,
skal den så vidt mulig sørge for
at andre gjør det.
19
Fylkesmannen i
Telemark
Om tjenesten
Er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret
- Økonomisk rådgivning sentral del
Nær sammenheng med lovens formål:
Bedre levekårene for den enkelte,
‘hjelp til selvhjelp’-prinsippet
Skal være forsvarlig
- Tilgjengelighet og saksbehandling
- Tjenestens innhold og omfang
Omfatter alt fra enklere veiledning til faglig kvalifiserte råd
- Motivasjons- og endringsarbeid
- Tilpasses den enkeltes behov
20
Fylkesmannen i
Telemark
Hvem har rett til tjenesten?
• Alle som oppholder seg i Norge har rett til å søke om og få vurdert
sitt behov for tjenesten
• Loven retter seg primært mot de vanskeligst stilte, STL § 17 er for
alle
-Uavhengig av om personen trenger andre sosiale tjenester eller andre tjenester/ytelser
fra NAV
-Gjelder også personer med begrensede rettigheter etter forskrift om tjenester til
personer uten fast bopel i Norge
-Kan gis til ungdom
• Hovedregel: NAV-kontoret i kommunen der personen oppholder
seg har plikt til å gi tjenesten
-Oppholdskommune forut for inntak ved opphold i institusjon, herunder fengsel
21
Fylkesmannen i
Telemark
Ansvaret for tjenesten og vedtaksfatting
• Tjenesten skal ligge i NAV-kontoret, jf. NAV-loven § 13
- Kommunen har ansvaret, NAV-kontoret gir den
• NAV-kontoret har vedtaksmyndigheten
• Kommunen har ansvar for at de som yter
tjenesten har tilstrekkelig kompetanse
- Opplæringsansvar
- Uavhengig av statlig eller kommunalt ansatt
• Interkommunalt samarbeid er mulig
- Hva som er overført, hvem som skal utføre tjenesten og hvem som har
vedtaksmyndighet skal fremgå av avtalen
• Kjøp eller leie av tjenesteyting er mulig
- Ansvar og vedtaksfatting kan ikke ‘outsources’
22
Fylkesmannen i
Telemark
Veiledningsplikten i forvaltningsloven
•
Veiledningsplikten i fvl. § 11 (med forskrifter) gjelder alle
forvaltningsorganer: Alminnelig veiledningsplikt innenfor sitt
saksområde
•
Omfatter veiledning overfor personer som har konkret sak gående
og personer som ikke har det
- Veilede om lover, forskrifter, praksis og saksbehandlingsregler
- Rommer hele søknadsprosessen
- Kan være omfattende og tidkrevende
•
Tjeneste som krever vedtak etter STL § 17: Mer individuell, og ofte
mer omfattende, råd og veiledning for å løse eller forebygge
sosiale problemer gjennom motivasjons- og endringsarbeid
23
Fylkesmannen i
Telemark
Identifisering av hjelpebehov
• Alle som kan ha behov for tjenesten skal ha informasjon og tilbud
om den
- Særlig oppmerksom på personer i overgangs- og etableringsfaser
• God kartlegging er avgjørende for god oppfølging
- Spør litt ekstra
• Hjelpebehov kan handle om en konkret utfordring eller mer
sammensatte utfordringer
• Hvis hjelpebehovet ligger utenfor sosialtjenesteområdet eller NAV,
skal NAV-kontoret bistå med å opprette kontakt med andre deler
av hjelpeapparatet hvis det er nødvendig
24
Fylkesmannen i
Telemark
Søknad om tjenesten
•
NAV-kontoret skal bistå de som trenger det med å søke om
tjenesten
- Hjelpebehov kan ha blitt meldt fra tredjeperson
•
En søknad kan være skriftlig eller muntlig
- NAV-kontoret skal nedtegne muntlige søknader
- Søknadstidspunktet skal fremgå av saken
•
Søknader skal vurderes individuelt
- Opplysninger om hjelpebehovet vil i stor grad komme fra brukeren
- Tjenesten skal være lett tilgjengelig
- Nærmere opplysninger innhentes når tjenesten er i gang
25
Fylkesmannen i
Telemark
Brukeren må ønske tjenesten
• Tjenesten skal styrke den enkeltes mulighet til å mestre egen
livssituasjon
• Et godt resultat forutsetter at brukeren ønsker tjenesten og deltar
aktivt: Tjenesten skal være frivillig
• Aktiv deltakelse og involvering er avgjørende for å kunne få til
endring
• Ikke hensiktsmessig å sette ensidig vilkår om tjenesten (etter
§ 20)
• Ikke adgang til å sette vilkår i §17-vedtak
• NAV-veileder kan bestemme hvem som skal delta i samtaler
26
Fylkesmannen i
Telemark
Hvordan skal det fattes enkeltvedtak?
• Vedtaket skal vise
 om tjenesten er innvilget eller avslått
 hva som ev. er innvilget og når tjenesten skal gis
 begrunnelse for avgjørelsen
• Avgjørelser om tildeling av tjenesten kan fattes i
eget vedtak eller inngå som del av vedtak som
gjelder andre sosiale tjenester
 Tjenesten kan inngå som et tiltak i kvalifiseringsprogram, aktivitetsplan
eller individuell plan
 Tjenesten er en selvstendig tjeneste
27
Fylkesmannen i
Telemark
Avslag på tjenesten og stans av vedtak
• Søknad kan avslås hvis det ikke foreligger et behov
 Behovet kan ligge innenfor fvl. § 11
 Tjenesten er allerede (forsøkt) gitt og det ikke hensiktsmessig med en ny runde
• Søknad kan ikke avslå med begrunnelse at
 personen ikke har rett til tjenesten
 NAV-kontoret ikke har ressurser til å gi tjenesten
• Et vedtak på innvilget tjeneste kan stanses hvis
 brukeren ikke møter opp eller deltar etter forutsetningene
 veiledningen ikke lenger anses som hensiktsmessig
 brukeren flytter
• En gitt tjeneste avsluttes i notat, ev. med brev til bruker
28
Fylkesmannen i
Telemark
Klage
• Alle avgjørelser som skal fattes i vedtak kan påklages til
fylkesmannen:






Manglende avgjørelse – ikke fått vedtak
Avslag
Innvilgelse
Stans
Manglende iverksetting
Avvisning
• Klage på tjenestens innhold kan føre til tilsyn
• Kommunen i NAV kan bli erstatningsansvarlig hvis
rådgivningen/manglende rådgivning har påført brukeren
økonomiske tap
29
Fylkesmannen i
Telemark
Når skal det ikke fattes vedtak etter STL § 17
• Råd og veiledning som det ikke skal fattes
vedtak på:






Fvl. § 11
Råd og veiledning i PM eller telefon
Åpne veiledningstilbud
Veiledning på informasjons-/gruppemøter
800GJELD
Råd fra kontaktsentrene
• Andre tilgrensende områder:





Vedtak etter NAV-loven § 14a
Individuell plan
Frivillig og tvungen forvaltning
Tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Introduksjonsordningen
30
Fylkesmannen i
Telemark
§ 18 Stønad til livsopphold
«De som ikke kan sørge for sitt eget
livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre
gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på
økonomisk stønad.
Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende
selvhjulpen.
Departementet kan gi veiledende retningslinjer
om stønadsnivået.»
31
Fylkesmannen i
Telemark
Rettighet
• Den som ikke kan sørge for eget livsopphold har krav på
økonomisk stønad
• Må utnytte alle andre muligheter
• Årsaken til hjelpebehovet er uten betydning – vurdere
hjelpebehovet ‘her og nå’
• Kan ha krav på hjelp inntil det er mulig å utnytte andre muligheter
• Det skal foretas konkrete, individuelle vurderinger av hjelpebehov,
stønadsbeløp og stønadsform, og gjennom hele
søknadsprosessen
• Utenlandske borgere kan ha begrensede rettigheter
32
Fylkesmannen i
Telemark
Forsvarlig livsopphold
• Alle som oppholder seg lovlig i landet skal sikres
et forsvarlig livsopphold
• Begrepet ‘livsopphold’ er et dynamisk begrep
• Nivået på den økonomiske stønaden skal være
forsvarlig og bidra til å fremme formålene i loven
• Individuell behovsvurdering av tjenestemottakers
helhetlige situasjon
• Muliggjøre en levestandard på rimelig og
nøkternt nivå
• Særlig hensyn til barns behov
33
Fylkesmannen i
Telemark
Subsidiær ytelse
• Utnytte alle reelle muligheter til selvforsørgelse
gjennom arbeid, egne midler, trygderettigheter
eller andre økonomiske rettigheter
• Vurdere hjelpebehov ‘her og nå’
• Økonomisk rådgivning vil ofte være
hensiktsmessig
34
Fylkesmannen i
Telemark
Stønaden
• Skjønnsmessig ytelse
- Konkret vurdering av den enkeltes faktiske behov
- Kan føre til ulikheter i stønadsnivå
- Likebehandling sikres ved at grunnlaget for vurderingene er det samme
• Bør ta sikte på å gjøre tjenestemottaker
selvhjulpen
- Midlertidig inntektssikring
- Fremme hjelp til selvhjelp og selvforsørgelse
- Sammenheng med de andre tjenestene
- Motivere til å skaffe inntektsgivende arbeid
- Bruker skal som hovedregel styre egen økonomi
35
Fylkesmannen i
Telemark
Stønadsnivået
• Loven omtaler ikke hvilke utgifter som dekkes
• Formålsbestemmelsen, forsvarlighetskravet , individuell behovsvurdering,
bidra til selvforsørgelse og tidsperspektivet setter rammene for nivået
• Forholdet til statlige retningslinjer og kommunale normer
- Bidrar til likebehandling
- Individuell vurdering av om satsen er forsvarlig i det konkrete tilfelle eller om
det skal ytes mer, eller mindre
• Supplerende stønad
• Om hjelpebehovet er kortvarig eller langvarig kan ha betydning for
stønadsnivået
36
Fylkesmannen i
Telemark
Summeoppgave
Hvilke opplysninger vil du innhente og
hvordan ?
37
Fylkesmannen i
Telemark
Vurderingen av hjelpebehovet
Det må foretas en tredelt vurdering:
• Tjenestemottakers personlige forhold
• Tjenestemottakers inntekter
• Tjenestemottakers utgifter
Alle vurderinger skal være individuelle og konkrete,
og inkludere alle som omfattes av vedtaket
Det skal legge særskilt vekt på barn og unges
behov
38
Fylkesmannen i
Telemark
Tjenestemottakers personlige forhold
• Hva som er et forsvarlig livsopphold vil variere ut fra personlige
forhold, som familiesituasjon husstandens størrelse, bosted,
bosituasjon, alder, livssituasjon og helse
• Stønaden skal utmåles med bakgrunn i den enkeltes faktiske
behov
• Stønaden skal bidra til å realisere formålene i loven
• Stønaden skal gjøre det mulig å opprettholde en nøktern
levestandard, tilpasset samfunnsutviklingen, lokalsamfunnet og
det som ‘er vanlig’ for personer i tilsvarende situasjon
• Vurderingene må gjøres for alle som omfattes av vedtaket
39
Fylkesmannen i
Telemark
Tjenestemottakers personlige forhold forts
• Enslige
- Alle som bor alene og har ansvar for å forsørge seg selv
- Omfatter personer som leier hos familie
- Omfatter ektefelle til innsatte, faktisk separasjon pga vold eller tvangsekteskap
• Samboere og personer i bofellesskap
- Rettslig å anse som enslige – kan ta hensyn til reelle utgifter
- Ikke gjensidig underholdsplikt for samboere
- I utgangspunktet ikke forsørgelsesplikt for unge over 18 år
- Foreldre kan ha forsørgelsesplikt etter evne
- Forsørgelsesplikt må ev pålegges etter barneloven, og ‘barnet’ må sikres
livsopphold til forsørgelsen er reell
40
Fylkesmannen i
Telemark
Tjenestemottakers personlige forhold forts.
• Ektefeller
- Har gjensidig underholdsplikt, jf. ekteskapsloven, og begges økonomi skal
vurderes samlet
• Barnefamilier
- Skal tas særlig hensyn til barn og unges behov
- Barn og unge skal sikres en trygg oppvekst med deltakelse og aktiviteter
selv om foreldrene har en vanskelig økonomi
- Har sammenheng med loven som virkemiddel i fattigdomsbekjempelse – bidra
til å bryte sosial arv
- Samboere har forsørgelsesplikt for felles barna etter evne
- Utgifter til samvær inngår i livsoppholdet
- Ta hensyn til samværets omfang, reiseutgifter og tilrettelegging for overnatting
41
Fylkesmannen i
Telemark
Tjenestemottakers personlige forhold forts.
• Bosituasjon og bosted
- Midlertidig botilbud kan føre til andre behov enn i varig bolig
- Hva som inngår i husleien kan ha betydning
- Stønadsnivået skal tilpasses lokalsamfunnet – geografisk bosted kan ha
betydning
• Helse, alder og ulike livssituasjoner
- Skal tas hensyn til det som ‘er vanlig’ for personer i tilsvarende situasjoner
- Unge i starten av voksenlivet kan ha andre behov enn godt voksne i en
etablert livssituasjon
- Forhold knyttet til helse kan ha betydning for stønadsbehovet
42
Fylkesmannen i
Telemark
Tjenestemottakers personlige forhold forts.
• Studenter og elever
- Det forutsettes at studenter er sikret inntektsgrunnlag gjennom Statens
lånekasse eller andre ordninger
- En student kan ha rett til økonomisk stønad i påvente av andre utbetalinger
eller i en nødssituasjon
- Foreldre kan ha forsørgelsesplikt etter evne for unge over 18 år som følger
ordinær skolegang
- Unge over 18 år som har selvstendig rett til stønad kan omfattes av familien
til ordinær skolegang er fullført
- Kan være urimelig å kreve låneopptak under ordinær skolegang – ikke
‘vanlig’ for ungdom for øvrig
43
Fylkesmannen i
Telemark
Tjenestemottakers personlige forhold forts.
• Personer i bolig med heldøgns omsorgstjenester eller
institusjon, herunder fengsel
- Boligen eller institusjonen har ansvar under oppholdet
- Omfanget av ansvaret følger av lover og reglement for den enkelte boligen
eller institusjonen
- Behov som ligger utenfor dette ansvaret, må den enkelte dekke selv – ev
gjennom økonomisk stønad
- Behov knyttet til helse, fritidsaktiviteter, kulturelle forhold og
familiesituasjon
- Sikring av bolig eller oppbevaring av eiendeler
- NAV-kontoret bør bidra til å tilrettelegge for en god overgang fra boligen
eller institusjonen til livet utenfor
44
Fylkesmannen i
Telemark
Tjenestemottakers inntekter
• De som er i stand til det, har plikt til å sørge for eget livsopphold
gjennom inntektsgivende arbeid
• Plikten til å skaffe arbeid må vurderes konkret utfra den enkeltes
helhetlige situasjon
• Utgangspunktet er at arbeidsplikten gjelder i forhold til alle typer
arbeid
- Forhold rundt f.eks. barn og egen helse kan begrense hva
slags arbeid som er aktuelt
• Alle som ønsker eller trenger arbeidsrettet bistand fra NAVkontoret har rett til behovs- eller arbeidsevne-vurdering etter
NAV-loven § 14a
• All arbeidsinntekt skal tas med i stønadsberegningen
45
Fylkesmannen i
Telemark
Tjenestemottakers inntekter forts.
• Egne midler
- En person skal som utgangspunkt bruke alle egne midler som er, eller kan
gjøres, tilgjengelig til eget livsopphold
• Hovedtyper av egne midler:
- Bankinnskudd, formue og kapitalinntekter
- Alle innestående midler i bank e.l. skal brukes til livsopphold
- Brukers disponeringsrett – sette av midler
- Unntak for midler som er bundet med skattefradrag, særlig
BSU
- Formuesgoder og leieinntekter
- Formuesgoder kan kreves realisert og brukt til livsopphold
- Leieinntekter kan medregnes fullt ut som inntekter i
stønadsberegningen
46
Fylkesmannen i
Telemark
Tjenestemottakers utgifter
• Kjerneområdet for livsopphold
• Mat og drikke
- Understreker at sunt kosthold er viktig for barn og unge
- Utgifter til dietter av helsemessige årsaker kan dekkes
• Klær og sko
- Om det er aktuelt å arve fra søsken må vurderes konkret
• Medier og kommunikasjon
- Må tilpasses samfunnsutviklingen og den enkeltes valgfrihet
47
Fylkesmannen i
Telemark
Tjenestemottakers utgifter forts.
• Fritidsaktiviteter
- Utgifter knyttet til alminnelige aktiviteter, både
organiserte og uorganiserte inngår i livsoppholdet.
Særlig viktig for barn og unge
• Helse
- I kjerneområdet for livsopphold inngår dekning av utgifter som
ikke dekkes av folketrygden til egenandeler, hvit resept,
alminnelige ikke-reseptbelagte legemidler, og syns- og
hørselshjelpemidler
• Gjeld
- Kan dekke gjeldsutgifter som skyldes innkjøp av gjenstander
som inngår i livsoppholdet
48
Fylkesmannen i
Telemark
Økonomisk stønad
§ 19
49
Fylkesmannen i
Telemark
§ 19 Stønad i særlige tilfeller
• Stønad i særlige tilfeller skal vurderes hvis
stønad til livsopphold avslås
• Stønad kan ytes i to tilfeller:
- Utgiften er i det konkrete tilfellet ikke nødvendig for tjenestemottakers
livsopphold
- Utgiften dekker formål som ligger utenfor livsoppholdet
- Utgiften dekker formål innenfor livsoppholdet, men ligger utenfor
rammen av forsvarlig livsopphold
- Alle andre muligheter til selvforsørgelse er ikke forsøkt
- Situasjonen og hjelpebehovet tilsier at utnyttelse av alle muligheter vil
utgjøre en stor belastning
50
Fylkesmannen i
Telemark
§ 26. Refusjon i ytelser fra folketrygden mm
• Det anses ikke rimelig at en tjenestemottaker får
dobbel offentlig ytelse for samme formål og
samme periode
• En rett, men ingen plikt til å kreve refusjon
• Informasjon og forhåndsvarsel
• Avgjørelsen om å kreve refusjon er et enkeltvedtak
- krav til begrunnelse
51
Fylkesmannen i
Telemark
Forts.
- tjenestemottaker skal gis en detaljert oversikt
over utbetalinger
- hvilke perioder utbetalingene refererer seg til
og til hvilket formål utbetalingene er gitt
- framkomme hvor mye tjenestemottaker har
fått etterbetalt i trygdeytelse
52
Fylkesmannen i
Telemark
Eksempel på refusjon
Måned
Sosialhjelp
Netto trygd
Refusjonskrav
Januar
Livsopphold 4.600
Husleie
4.500
SUM
9.100
Kr. 7.000
Kr. 7.000
Livsopphold 4.600
Kr. 9.000
Kr. 4.600
Livsopphold 4.600
Husleie
4.500
Sum
9.100
Kr. 5.000
Kr. 5.000
Kr. 0
Kr. 5.000
Kr. 0
Kr. 22.800
Kr. 26.000
Kr. 16.600
Februar
Mars
April
SUM
53
Fylkesmannen i
Telemark
• Kommunen i NAV må sende skriftlig krav om
refusjon til Arbeids- og velferdsetaten
- Refusjonskravet må inneholde
opplysninger om beløpet som kreves
refundert, samt hvilke tidsrom og formål
beløpet gjelder
54