081 - Retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering

Transcription

081 - Retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering
081 – NORSK OLJE OG GASS
ANBEFALTE RETNINGSLINJER
FOR
FJERNOPERERT
RØRHÅNDTERING
Original versjon
Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering
Nr. 081
Etablert: 30.04.03
Revisjon nr.: 5
Rev.dato: 03.06.2015
Side: 1
Forord
Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og gass fagnettverk for boring og av Norsk olje
og gass´ Driftsutvalg. Videre er den godkjent av administrerende direktør i Norsk olje og gass.
Retningslinjen er utarbeidet i samråd med Norges Rederiforbund (NR) og Petroleumstilsynet
(Ptil).
Denne retningslinjen er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske
petroleumsindustrien og eies av den norske petroleumsindustrien representert av Norsk olje og
gass. Administrasjonen er lagt til Norsk olje og gass.
Norsk olje og gass
Vassbotnen 1, Sandnes
Postboks 8065
4068 Stavanger
Telefon: + 47 51 84 65 00
Telefaks: + 47 51 84 65 01
Hjemmeside: www.norskoljeoggass.no
E-post: [email protected]
Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering
Nr. 081
Etablert: 30.04.03
Revisjon nr.: 5
Rev.dato: 03.06.2015
Side: 2
Innhold
1
FORMÅL..............................................................................................................................................3
2
FORKORTELSER: ...............................................................................................................................4
3
SYNLIGGJØRING AV ENDRINGER ..............................................................................................5
4
DISTRIBUSJON...................................................................................................................................6
5
GYLDIGHET .......................................................................................................................................6
6
DEFINISJON AV OPPGAVER .........................................................................................................6
7
GENERELLE KRAV ...........................................................................................................................7
8
PROSEDYRE FOR Å SØKE OM UNNTAK ...................................................................................8
9
MERKING AV UTSTYR ....................................................................................................................9
9.1
Hensikt .........................................................................................................................................9
9.2
Eksempel på utstyr som skal merkes.......................................................................................9
9.3
Innleid utstyr ...............................................................................................................................9
10 VEILEDNING TIL UTFYLLING AV AVVIKSMATRISE ............................................................10
10.1
Heading......................................................................................................................................10
10.2
Tabell ..........................................................................................................................................10
10.3
Footer..........................................................................................................................................10
11
VEDLEGG......................................................................................................................................11
11.1
VEDLEGG 1. Avviksmatrise ...................................................................................................11
11.2
VEDLEGG 2. Svikt i utstyr ......................................................................................................21
11.3
VEDLEGG 3. Deformerte eller svekkede rør ........................................................................22
11.4
VEDLEGG 4. Svikt i Antikollisjonssystem ...........................................................................23
Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering
Nr. 081
Etablert: 30.04.03
Revisjon nr.: 5
Rev.dato: 03.06.2015
Side: 3
1 FORMÅL
Dette dokumentet beskriver retningslinjer og rutiner for medlemmer av Norsk olje og gass/NR
med sikte på å oppnå en praktisk gjennomføring av Ptils krav til fjernopererte systemer for
rørhåndtering, som fastsatt i innretningsforskriften og aktivitetsforskriften.
Hensikten med dokumentet er å etablere en felles forståelse av hva som er realistisk å oppnå for
eksisterende bore og brønnenheter når det gjelder sikker fjernoperert rørhåndtering med sikte
på å oppfylle intensjonen i Ptils forskrifter ved hjelp av tilgjengelig utprøvd utstyr.
Retningslinjen må sees i sammenheng med hele regelverket. Dette gjelder, men er ikke
begrenset til Rammeforskriftens prinsipper for risikoreduksjon. Rammeforskriften generelle
krav til materiale og opplysninger, rammeforskriftens krav til behandling av unntak samt
styringsforskriften krav til avviksbehandling.
Ved nye bore-prosjekter, oppgraderinger og utskiftninger bør en tilstrebe å redusere antall
manuell rørhåndtering ytterligere i forhold til det som er beskrevet i dette dokument.
Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering
Nr. 081
Etablert: 30.04.03
Revisjon nr.: 5
2 FORKORTELSER:
DMF
- Drilling Managers Forum
HTV
- Horisontal til vertikal
Ptil
- Petroleumstilsynet
NR
- Norges Rederiforbund
OC
- Operations Committee
M
- Manuell Operasjon
F
- Fjernoperert Operasjon
IR
- Ikke Relevant
Rev.dato: 03.06.2015
Side: 4
Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering
Nr. 081
Etablert: 30.04.03
Revisjon nr.: 5
Rev.dato: 03.06.2015
Side: 5
3 SYNLIGGJØRING AV ENDRINGER
Alle henvisninger i retningslinje 081 angående spesifikke paragrafer til Petroleumstilsynets
regelverk er fjernet.
Forordet er generelt og har ikke med navnene på arbeidsgruppen som har gjennomført
revisjonsarbeidet.
Kapittel 4 – Retningslinjen ligger ute på Norsk olje og gass sin hjemmeside og distribuerer ikke
til utvalgte parter.
Kapittel 5 – Dokumentet er gyldig fra 01.07.2015
Kapittel 7 – Manuelle operasjoner som følge av svikt i utstyr kan regnes som trening.
Kapittel 9 er endret fra «Fargekoding av utstyr» til «Merking av utstyr». Alle fargekoder er tatt
ut av dokumentet. Utstyret skal være merket på en slik måte at det er lett identifiserbart og
samsvarer med dokumentasjon. Utstyr som ikke er merket, skal ikke brukes.
Kapittel 10.1 Heading – Utført dato er lagt inn.
Vedlegg 11.1 Avviksmatrise – Nr. 9 Non Magnetic DC, kommentar F2 lagt inn (samme
kommentar som ligger under nr. 2 DC). Viser til vedlegg 3 for deformerte eller svekkede rør for
nr.11 Casing og nr. 12 Non Magnetic Casing.
Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering
Nr. 081
Etablert: 30.04.03
Revisjon nr.: 5
Rev.dato: 03.06.2015
Side: 6
4 DISTRIBUSJON
Dette dokumentet vil bli lagt ut på Norsk olje og gass sin hjemmeside www.norskoljeoggass.no
under retningslinjer. Dokumentet heter ’Norsk olje og gass/NR-081 Anbefalte retningslinjer
for fjernoperert rørhåndtering’.
5 GYLDIGHET
Dette dokumentet er gyldig fra 01.07.2015.
6 DEFINISJON AV OPPGAVER
Dette dokumentet beskriver retningslinjer og rutiner for medlemmer av Norsk olje og gass/NR
med sikte på å oppnå en praktisk gjennomføring av Ptils krav til fjernoperert rørhåndtering,
fastsatt i innretningsforskriften og aktivitetsforskriften. Dokumentet bygger på følgende
dokumentasjon:




Identifikasjon av alle relevante fjernopererte del-operasjoner med tilhørende
håndteringsveier fra opprinnelig posisjon på dekk til og med festing i rotasjonsbordet jfr.
definisjon i innretningsforskriften.
Analyse av de enkelte del-operasjonene, med angivelse av hvilke operasjoner som kan
utføres på en trygg måte med eksisterende utstyr.
Identifisert realistisk operasjonsstatus (F = fjernoperert, M = manuell eller IR = ikke relevant)
for hver av del-operasjonenes håndteringssekvenser.
Dette dokumentet omhandler ikke rørhåndtering i forbindelse med trykkrøroperasjoner.
Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering
Nr. 081
Etablert: 30.04.03
Revisjon nr.: 5
Rev.dato: 03.06.2015
Side: 7
7 GENERELLE KRAV
Følgende prosedyrer skal iverksettes ved drift av rørhåndteringsutstyr:










All rørhåndtering som kan fjernopereres skal fjernopereres, såfremt dette øker sikkerheten.
DERSOM manuell håndtering velges hvor løsninger med fjernhåndtering er mulig, SKAL
det utarbeides en dokumentert risikovurdering. Fjernoperering skal utføres på trygg
avstand fra det eksponerte området. Hver innretning skal definere begrepet trygg avstand
(rød sone).
Det skal etableres håndteringsprosedyrer for alle planlagte manuelle
rørhåndteringsoperasjoner merket ”M” i matrise. Disse skal være basert på risikoanalyse
(HAZID). HAZID skal minimum gjentas hvert 3. år og i forbindelse med endringer som har
betydning for rørhåndtering. HAZID skal lagres slik at det er tilgjengelig på rigg. HAZID
skal utføres i henhold til ISO 17776.
For planlagte manuelle operasjoner skal håndteringsprosedyrene gjennomgås før manuell
operasjon starter.
For ikke planlagt manuell operasjon, ref. utstyrssvikt eller annet (vedlegg 2 og 4) skal det
gjøres en SJA før operasjonen starter. Fabrikantens brukerveiledning skal være tilstede og
gjennomgås før bruk av utstyr.
Denne retningslinje, sammen med riggspesifikk matrise og håndteringsprosedyre(r) knyttet
mot den enkelte del-operasjon, skal være lett tilgjengelig for brukere.
Eventuelle rørhåndteringsoperasjoner som ikke er omhandlet i dette dokumentet anses ikke
som relevante for Ptils krav i henhold til innretningsforskriften og aktivitetsforskriften.
Slike operasjoner vil derfor måtte skje i henhold til de krav til løfteoperasjoner og
materialhåndtering som er nedfelt i andre deler av Ptils regelverk og NORSOK R-002/R-003.
Gjeldende interne prosedyrer for manuell håndtering skal til enhver tid være oppdatert i
riggspesifikk matrise.
Personell som er direkte involvert i rørhåndterings-operasjoner skal inneha kompetanse iht.
aktivitetsforskriften, jfr. vedlegg B i NORSOK R-003. Det anbefales simulatortrening der
dette er relevant og mulig.
Trening bør inkludere nødoperering av rørhåndteringsutstyr.
For å vedlikeholde erfaringsgrunnlaget for manuelle operasjoner skal det jevnlig
gjennomføres sporbar opplæring og dokumentert trening ref. Aktivitetsforskriften om
Organisasjon og Kompetanse. Dokumentasjon kan f. eks dokumenteres i daglig
borerapport. Hver innretning definerer behov for trening. Treningen skal være basert på
mulig svikt i utstyr som normalt fjernopereres. Minimumsfrekvens for trening bør være en
gang pr. offshoreperiode (14 dager). Trening bør intensiveres basert på endring i personell
sammensetning, gruppekompetanse og nytt utstyr. Manuelle operasjoner som følge av
svikt i utstyr kan regnes som trening, se vedlegg 2. Det skal også utarbeides retningslinjer
for svikt i antikollisjonssystem, se vedlegg 4. Utstyr som benyttes skal til enhver tid ha
oppdatert bruksanvisning og dokumentasjon iht. gjeldende regelverk.
Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering
Nr. 081
Etablert: 30.04.03
Revisjon nr.: 5
Rev.dato: 03.06.2015
Side: 8
8 PROSEDYRE FOR Å SØKE OM UNNTAK




Selskapene må ha en dynamisk tilnærming til kravene i aktivitetsforskriften og
innretningsforskriften slik at disse implementeres så raskt som mulig, jf.
rammeforskriften om ”kontinuerlig forbedring” og prinsipper for risikoreduksjon. Det
presiseres at hele regelverket skal følges, det vil si at selskapet har ansvar for å få være i
samsvar med regelverket samlet sett, jf. rammeforskriften om forsvarlig virksomhet.
Medlemmer av Norsk olje og gass / NR skal verifisere riggstatus i forbindelse med enhver
riggoperasjon og identifisere eventuelle avvik i forhold til kravene fastsatt i dette
dokumentet.
Hvert selskap bør tilpasse retningslinje i vedlegg 2, 3 og 4 til egen organisasjon.
Søknad skal ikke sendes til Petroleumstilsynet om unntak fra aktivitetsforskriften og
innretningsforskriften. Eventuelle avvik fra denne retningslinjen skal behandles internt i
selskapene.
Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering
Nr. 081
Etablert: 30.04.03
Revisjon nr.: 5
Rev.dato: 03.06.2015
Side: 9
9 MERKING AV UTSTYR
Merking må utføres på en slik måte at dette ikke kommer i konflikt med eller kan misoppfattes
med annen relevant merking.
9.1
Hensikt

At kombinasjonen av utstyr til de forskjellige dimensjoner er riktig

Øke effektivitet ved sammenstilling
Merking er ment å bidra til å unngå feilhåndtering, men den enkelte er ansvarlig for å påse at
rett type ”stempling” benyttes på utstyret og at merking stemmer overens med
dokumentasjon, før utstyret skal benyttes. Utstyret skal være merket på en slik måte at det er
lett identifiserbart og samsvarer med dokumentasjon.
9.2
Eksempel på utstyr som skal merkes





Elevatorer
Inserts for multirange elevators
Slips
Inserts for multirange slips
Løftesubber
9.3
Innleid utstyr
Utleier av utstyr i henhold til kapittel 9.2 skal merkes / dokumenteres i et format som er lett
gjenkjennelig for bruker. Utstyr som ikke er merket, skal ikke brukes.
Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering
Nr. 081
Etablert: 30.04.03
Revisjon nr.: 5
Rev.dato: 03.06.2015
Side: 10
10 VEILEDNING TIL UTFYLLING AV AVVIKSMATRISE
10.1 Heading
Norsk olje og gass - 081 anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering.
Rig:
Utført dato: dd.mm.yyyy
Krav
1
M
M
IR
IR
Borekrone
Rig
guiding
IR
Sentrering /
M
Slips
Nr
Utstyr
HTV
boredekk
Tabell
Rørbro til
Kolonnen beskriver utstyret det gjelder
Sammenskruing
ss til rotasjonsbord
Røroppstillingspla
Rør-dekk til rørbro
10.2 Tabell
M
Beskrivelse av avviksområde og
kompenserende tiltak i tillegg til
generelle krav, se kapittel 6.
Tiltak:
Borekroner skal fortrinnsvis
settes sammen på land
Prosedyre nr;
Krav som realistisk kan
oppnås (ut fra tilgjengelig
utstyr).
Delsekvens i
M = manuell operasjon
IR = Ikke relevant
F = Fjernoperert
F1 = F1 henvisning står i
tiltaks kolonne”
F2 = F2 henvisning står i
tiltaks kolonne”
en operasjon, f.
Angi riggens spesifikke prosedyre der
eks fra rørdekk
dette er utarbeidet i fm manuelle
til rørbro
operasjoner.
Dersom krav til fjernoperering
Riggens nivå
oppnås vil det ikke være behov for
riggspesifikk prosedyre iht. dette
ut fra eget utstyr
dokument (risikoanalyse - HAZID).
Riggspesifikke forutsetninger listes
også i denne kolonnen.
10.3 Footer
Dokument nr. og navn
Revisjon nr: x
Rev. dato: xx.xx.xx
Side: x
Side nr.
Fyll inn revisjons nr.
Fyll inn revisjons
dato
Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering
Nr. 081
Etablert: 30.04.03
Revisjon nr.: 5
Rev.dato: 16.03.2015
Side: 11
11 VEDLEGG
Krav
1
2
M
M
IR
M
IR
IR
Sammenskruing
Sentrering / guiding
Slips
Beskrivelse av avviksområde og kompenserende tiltak i tillegg til generelle krav.
til rotasjonsbord
Røroppstillings -plass
boredekk
HTV
Utstyr
Rørbro til
Nr.
Rørdekk til rørbro
11.1 VEDLEGG 1. Avviksmatrise
M
M = manuell operasjon, IR = Ikke relevant, F = Fjernoperert,
Kompenserende tiltak:
Borekroner skal fortrinnsvis være montert til BHA før det kommer offshore.
Drill Bit
Rig
Prosedyre nr;
Krav
F1 Operasjonen kan utføres manuelt når vektrørene har en samlet lengde på mindre enn 300 m
(gjelder ikke ved bruk av modifiserte vektrør).
Ved fjernopereing skal vektrør med utsparing for elevator og slips benyttes, ellers skal slips
F
F
F1
F1
F1
F
F
DC
type elevator brukes.
Rig
Prosedyre nr;
F1 Manuell operasjon når løftestuss monteres på rørbro.
3
Lifting Sub for DC
Krav
IR
IR
M
IR
IR
M
F1
Løftestuss tilpasset riggens utstyr skal fortrinnsvis være montert og klargjort fra land.
and BHA
Rig
Prosedyre nr;
Medlemmer av Norsk olje og gass/NR må påvirke leverandørene til å levere JAR med krager
4
JAR
Krav
F
F
F
F
M
F
F
for rørklaver. Dersom dette ikke er mulig skal Jar om mulig leveres med løftestuss tilpasset
riggens utstyr.
Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering
Sammenskruing
Sentrering / guiding
Slips
Rig
Krav
5
Rev.dato: 16.03.2015
Side: 12
Beskrivelse av avviksområde og kompenserende tiltak i tillegg til generelle krav.
til rotasjonsbord
Røroppstillings -plass
Revisjon nr.: 5
boredekk
HTV
Utstyr
Rørbro til
Nr.
Etablert: 30.04.03
Rørdekk til rørbro
Nr. 081
M = manuell operasjon, IR = Ikke relevant, F = Fjernoperert,
Kompenserende tiltak:
Prosedyre nr;
IR
IR
IR
IR
M1
IR
IR
Dog-collar
Rig
M1 Bruk av manuell dog-collar skal begrenses. Ved lengre ansamling av samme
rørdimensjon skal fjernoperert dog-collar benyttes.
Prosedyre nr;
F1 Hver rigg må undersøke og sørge for at X/O passer til det fjernopererte utstyret på rigg.
Krav
6
M
M
M
M
M
M
F1
X/O
Nye overgangsrør skal ha en utforming som muliggjøre fjernoperering ved
sammeneskruing. X/O tilpasset riggens utstyr skal fortrinnsvis være montert og klargjort fra
land.
Rig
Prosedyre nr;
F1 Ved nybygg, oppgradering og utskifting av rørkoplingsmaskin skal det velges løsning
som håndterer stabilisatorer / hullåpner.
7
Stabilizers/Hole-
Krav
M
M
M
M
M
M
F1
Stabilisatorene skal ha en utførelse som gjør det mulig å ta dem fra hverandre med en
rørkoplingsmaskin.
openers
Stabilisatorer med avtakbare ringer bør unngås.
Rig
Prosedyre nr;
Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering
Rev.dato: 16.03.2015
Side: 13
Sammenskruing
Sentrering / guiding
Slips
Beskrivelse av avviksområde og kompenserende tiltak i tillegg til generelle krav.
til rotasjonsbord
Røroppstillings -plass
Revisjon nr.: 5
boredekk
HTV
Utstyr
Rørbro til
Nr.
Etablert: 30.04.03
Rørdekk til rørbro
Nr. 081
M = manuell operasjon, IR = Ikke relevant, F = Fjernoperert,
Kompenserende tiltak:
Alle standardoperasjoner skal fjernopereres.
F1 Når vekten på strengen er lavere enn det som anbefalt av utstyrsleverandør tillates
Krav
8
F
F
F
F
F1
F
F2
DP, HWDP
manuell operasjon.
F2 Alle typer rør, DP - DC osv. som har vært utsatt for "over torque" slik at det fjernopererte
utstyret ikke er i stand til å brekke, kan brekkes manuelt. Rør som ikke tåler bruken av utstyr
for sammenskruing / fraskruing kan skrues manuelt (TLC rør, lette rør osv).
Rig
Prosedyre nr;
F1 Det tillates manuell operasjon hvor magnetåk fortsatt er i bruk.
Ved nybygg, oppgradering og utskifting av rørdekkskran skal det velges løsning som
håndterer ikke magnetiske borerør.
Krav
9
Non Magnetic DC
F1
F
F2
F2
F2
F
F
F2 Operasjonen kan utføres manuelt når vektrørene har en samlet lengde på mindre enn 300
m (gjelder ikke ved bruk av modifiserte vektrør).
Ved fjernopereing skal vektrør med utsparing for elevator og slips benyttes, ellers skal slips
type elevator brukes.
Rig
Prosedyre nr;
Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering
Rev.dato: 16.03.2015
Side: 14
Sammenskruing
Sentrering / guiding
Slips
Beskrivelse av avviksområde og kompenserende tiltak i tillegg til generelle krav.
til rotasjonsbord
Røroppstillings -plass
Revisjon nr.: 5
boredekk
HTV
Utstyr
Rørbro til
Nr.
Etablert: 30.04.03
Rørdekk til rørbro
Nr. 081
M = manuell operasjon, IR = Ikke relevant, F = Fjernoperert,
Kompenserende tiltak:
F1 Dersom det ikke finnes innsatser i markedet for rør <3 ½” tillates manuell operasjon. F 2
Når vekten på strengen er lavere enn det som anbefalt av utstyrsleverandør tillates manuell
operasjon.
Krav
10
F
F
M
F1
F2
F3
F
DP < 3 ½”
F3 Manuell sentrering kan bare godtas unntaksvis dersom fjernoperert utstyr ikke er tilpasset
dimensjon.
Ved nybygg, oppgradering og utskifting av rørhåndteringsutstyr skal det velges løsning som
muliggjør fjernoperering.
Rig
Krav
11
Prosedyre nr;
F2
F2
F
F
F1
F
F2
Casing
Rig
F1 Det tillates bruk av manuelt utstyr når vekten av strengen er lavere enn det leverandøren av
fjeroperert utstyr anbefaler.
F2 Manuell håndtering for casing > 20”
Foringsrøret skal fylles ved hjelp av et dertil egnet arrangement gjennnom boremaskinen slik at arbeid
i rød sone unngås. Viser til vedlegg 3 for deformerte eller svekkede rør
Prosedyre nr;
F1 Det tillates manuell operasjon hvor magnetåk fortsatt er i bruk.
12
Non Magnetic
Casing
Krav
F1
F
F
F
F2
F
F
F2 Det tillates bruk av manuelt utstyr når vekten av strengen er lavere enn det leverandøren
av fjeroperert utstyr anbefaler. Ved nybygg, oppgradering og utskifting av
rørhåndteringsutstyr skal det velges løsning som muliggjør fjernoperering. Viser til vedlegg
3 for deformerte eller svekkede rør.
Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering
Rev.dato: 16.03.2015
Side: 15
Sammenskruing
Sentrering / guiding
Slips
Beskrivelse av avviksområde og kompenserende tiltak i tillegg til generelle krav.
til rotasjonsbord
Røroppstillings -plass
Revisjon nr.: 5
boredekk
HTV
Utstyr
Rørbro til
Nr.
Etablert: 30.04.03
Rørdekk til rørbro
Nr. 081
Rig
M = manuell operasjon, IR = Ikke relevant, F = Fjernoperert,
Kompenserende tiltak:
Prosedyre nr;
F1 Gjelder kun påskruing av løftestuss, eller manuell slips type elevator.
Krav
13
F
F
F1
IR
F
F2
F
Slick Casing / Liners
F2 Manuell montering av sentreringsenheten (Stabbing Guide) kan godtas hvor det kan føre
til skade på tetningsflate.
Rig
Prosedyre nr;
F1 Sentreringsringer skal fortrinnsvis monteres på land. Manuell håndtering kan utføres
dersom annen type sentreringsringer ikke vil fungere sammen med rørhåndteringsutstyret.
Krav
14
IR
IR
IR
IR
IR
IR
F1
Centralizers
Ved nybygg, oppgradering og utskifting av rørbromaskin skal denne være tilpasset rør med
Prosedyre
påmontertenr;
sentreringsringer.
Rig
WO Riser <20”
Krav
F
F
F
F
F
F
M
Korte rør og tilpassningsrør kan håndteres manuelt.
15
Rig
16
17
Marin Risers and Slip
Joint > 20”
BOP Test Tool
Krav
Prosedyre nr;
M
M
M
F
M
M
M
Rig
Krav
Prosedyre nr;
M
M
IR
M
M
M
F
Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering
Rev.dato: 16.03.2015
Side: 16
Sammenskruing
Sentrering / guiding
Slips
Beskrivelse av avviksområde og kompenserende tiltak i tillegg til generelle krav.
til rotasjonsbord
Røroppstillings -plass
Revisjon nr.: 5
boredekk
HTV
Utstyr
Rørbro til
Nr.
Etablert: 30.04.03
Rørdekk til rørbro
Nr. 081
Rig
M = manuell operasjon, IR = Ikke relevant, F = Fjernoperert,
Kompenserende tiltak:
Prosedyre nr;
F1 Perforeringskanoner skal ikke håndteres med magnet rørdekkskran.
Krav
18
F1
F
F
IR
F
F
F
Perforating Guns
Perforeringskanoner bygget for fjernoperering skal benyttes, med unntak av der særskilte
krav til funksjon ikke er tilgjengelig i markedet.
Rig
Prosedyre nr;
Ref. overgangsrør. Dagens håndteringsmåte kan godtas. Dette er ikke noen
Krav
19
M
M
M
M
M
M
M
Fishing Equipment
Gjennomgang av SJA når fisken må frigjøres på boredekk.
Rig
Krav
20
Prosedyre nr;
IR
IR
F1
IR
IR
IR
IR
Protectors
Rig
Krav
21
standardoperasjon.
F1 Ved nybygg, oppgraderinger og utskiftninger skal det velges løsninger som kan overføre
borerør / foringsrør uten gjengebeskyttelse.
Prosedyre nr;
IR
IR
IR
F
IR
IR
IR
Mud Bucket
Rig
Prosedyre nr;
Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering
Rev.dato: 16.03.2015
Side: 17
Sammenskruing
Sentrering / guiding
Slips
Beskrivelse av avviksområde og kompenserende tiltak i tillegg til generelle krav.
til rotasjonsbord
Røroppstillings -plass
Revisjon nr.: 5
boredekk
HTV
Utstyr
Rørbro til
Nr.
Etablert: 30.04.03
Rørdekk til rørbro
Nr. 081
M = manuell operasjon, IR = Ikke relevant, F = Fjernoperert,
Kompenserende tiltak:
F1 Ved nybygg, oppgraderinger og utskiftninger skal det velges løsninger som kan rengjøre
og påføre gjengefett fjernoperert.
Krav
22
IR
IR
IR
F1
IR
IR
IR
Foringsrør og produksjonsrør skal fortrinnsvis påføres gjengefett på land før de sendes ut til
Dope
riggen.
Rig
Krav
23
Prosedyre nr;
M
M
M
M
F
M
F
DP Pup Joints
Rig
24
Casing/Tubing and
Krav
Hver riggruppe må undersøke om det fjernopererte utstyret er egnet for håndtering av
tilpasningsrør. Dersom så ikke er tilfelle, må rør endres og tilpasses riggens utstyr.
Prosedyre nr;
F
F
F
F
F1
F
F
F1 Når vekten på strengen er lavere enn det som anbefales av leverandør av det fjernopererte
utstyret tillates manuell håndtering.
Pup Joints
Rig
Prosedyre nr;
F1 Ansamlinger som er for lange for fjernoperert håndtering kan håndteres manuelt. Det
tillates manuell operasjon hvor magnetåk fortsatt er i bruk.
Non magnetic
25
Krav
F1
F
F
F
F2
F
F
Casing/Tubing and
F2 Når vekten på strengen er lavere enn det som anbefales av leverandør av det fjernopererte
Pup Joints
utstyret tillates manuell håndtering.
Rig
Prosedyre nr;
Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering
Sammenskruing
Sentrering / guiding
F
Slips
F
Rev.dato: 16.03.2015
Side: 18
Beskrivelse av avviksområde og kompenserende tiltak i tillegg til generelle krav.
til rotasjonsbord
M
Røroppstillings -plass
boredekk
HTV
Utstyr
Revisjon nr.: 5
Rørbro til
Nr.
Etablert: 30.04.03
Rørdekk til rørbro
Nr. 081
M = manuell operasjon, IR = Ikke relevant, F = Fjernoperert,
Kompenserende tiltak:
Følsomme kompletteringskomponenter som kan ta skade av fjernoperert
Krav
26
F
F
M
M
Screens
rørhåndteringsutstyr, kan opereres manuelt. I så fall skal det utarbeides en HAZID. SJA skal
utføres før operasjonen starter.
Rig
Prosedyre nr;
Rørkoblingen/oppsettet på 2 7/8" og 3 1/2" strengen skal standardiseres slik at det blir
Krav
27
F
F
M
M
M
M
M
Inner string
det ikke er mulig å sette dem tilbake i boretårnet.
Rig
28
29
Laterale Well
Equipment
Completion
Krav
Prosedyre nr;
M
M
M
M
M
M
M
Rig
Krav
Operasjoner som kan fjernopereres skal fjernopereres.
Prosedyre nr;
M
M
M
M
M
F1
M
F1 Gjelder utstyr som kan skrues sammen fjernoperert. Operasjoner som kan fjernopereres
skal fjernopereres.
Equipment
Rig
30
tilpasset fjernoperert utstyr. Rørene må legges ut (fjernoperert) mellom hver tripp dersom
Double Production
Krav
Prosedyre nr;
M
F
M
F
F
M
M
Utstyr og komponenter som kan ta skade av fjernoperert rørhåndteringsutstyr, kan opereres
manuelt. Da skal det utarbeides en HAZID. SJA skal utføres før operasjonen starter.
Tubing
Rig
Prosedyre nr;
Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering
Rev.dato: 16.03.2015
Side: 19
Sammenskruing
Sentrering / guiding
Slips
Beskrivelse av avviksområde og kompenserende tiltak i tillegg til generelle krav.
til rotasjonsbord
Røroppstillings -plass
Revisjon nr.: 5
boredekk
HTV
Utstyr
Rørbro til
Nr.
Etablert: 30.04.03
Rørdekk til rørbro
Nr. 081
M = manuell operasjon, IR = Ikke relevant, F = Fjernoperert,
Kompenserende tiltak:
Utstyr og komponenter som kan ta skade av fjernoperert rørhåndteringsutstyr, kan opereres
MWD /
Krav
F
F
F
F
M
M
M
31
For løftestuss, se eget punkt.
Mud Motors
Rig
Krav
32
Prosedyre nr;
M
M
M
M
M
M
M
Coil Tubing BHA’s
Rig
Krav
33
manuelt. Utstyret bør være utformet for fjernoperering og løftestuss bør unngås.
BHA bør i størst mulig grad være oppgjort på land. Operasjoner som kan fjernopereres skal
fjernopereres.
Prosedyre nr;
IR
IR
IR
F
F
F
F
Rør som normalt skal fjernopereres skal også fjernopereres ved bruk av falsk rotasjonsbord.
False Rotary Table
Rig
Prosedyre nr;
F1 Hvor rørkoblingsmaskin ikke er designet å fungere som ”back up” kan manuell tang
34
Drilling with Pup
Krav
IR
IR
IR
F
F
F
F
1
løsninger som tilfredsstiller krav til fjernoperering.
Joint / Drilling Stand
Rig
35
benyttes. Det skal utarbeides prosedyre(r). Ved nybygg og oppgraderinger skal det velges
Casing/Liner Drilling Krav
Prosedyre nr;
F
F
F
F
F1
F
F
F1 Det tillates bruk av manuelt utstyr når vekten av strengen er lavere enn det leverandøren av
fjeroperert utstyr anbefaler.
For ”retrievable BHA’s” tillates manuell håndtering av dette.
Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering
Rig
Rev.dato: 16.03.2015
Side: 20
Sammenskruing
Sentrering / guiding
Slips
Beskrivelse av avviksområde og kompenserende tiltak i tillegg til generelle krav.
til rotasjonsbord
Røroppstillings -plass
Revisjon nr.: 5
boredekk
HTV
Utstyr
Rørbro til
Nr.
Etablert: 30.04.03
Rørdekk til rørbro
Nr. 081
M = manuell operasjon, IR = Ikke relevant, F = Fjernoperert,
Kompenserende tiltak:
Prosedyre nr;
Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering
Nr. 081
Etablert: 30.04.03
Revisjon nr.: 5
Rev.dato: 16.03.2015 Side: 21
_____________________________________________________________________________________
11.2 VEDLEGG 2. Svikt i utstyr
Retningslinje for temporært avbrudd i fjernoperering grunnet utstyrssvikt.
Utstyr for fjernoperert
rørhåndtering svikter
Kan umiddelbar
JA
Umiddelbare tiltak
Manuell operasjon til
reparasjon
for manuell
brønnkontroll er
medføre tap av
operasjon *)
opprettet
stopp for
brønnkontroll?
NEI
JA
Umiddelbare tiltak
Kan umiddelbar
for manuell
stopp for rep.
operasjon *)
medføre hullproblem
Manuell operasjon til
borestreng er tilbake i
foringsrør eller mulighet for
brønnskade er eliminert
eller skade på brønn?
NEI
*) Umiddelbare tiltak før manuell operasjon
JA
Er deler og personell
Stopp for
tilgjengelig om bord
reparasjon
for å starte rep.?
NEI
Gjennomfør operasjonell
risikoanalyse iht. gjeldende
prosedyre for å vurdere
personellrisikoen ved manuell
rørhåndtering inntil utstyr er
reparert.
Ligger risikoen
innenfor de
akseptable
kriterier?
NEI
Stopp for reparasjon
JA
Manuell
rørhåndtering
kan gjennomføres
inntil utstyr er
reparert
1. Sikker jobbanalyse utføres dersom det ikke
foreligger prosedyre / arbeidsbeskrivelse.
2. Prosedyre for manuell rørhåndtering

foreligger

er kjent for de involverte

benyttes
3. Relevant utstyr

foreligger

er godkjent

er vedlikeholdt
4. Hendelsesrapportering
5. Ansvarlig person for boring om bord
informerer vakthavende ansvarlig person på
land
Ansvarlig person på land informerer *
Hvert selskap bør tilpasse retningslinjene til egen organisasjon.
Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering
Nr. 081
Etablert: 30.04.03
Revisjon nr.: 5
Rev.dato: 16.03.2015
Side: 22
11.3 VEDLEGG 3. Deformerte eller svekkede rør
Retningslinjer for fortsatt arbeid med trekking av rør fra brønn der rør(ene) er deformert eller
svekket (krever ikke varsling til Ptil)
Rør som trekkes ut av brønn er
deformert / svekket
Ja
Kan fjernoperert
Arbeidet utføres i henhold til
utstyr benyttes uten
rigg spesifikk matrise
økt risiko?
Nei
*) Umiddelbare tiltak før manuell
Ja *)
operasjon
Vil tilgjengelig utstyr om
bord være egnet for å
gjennomføre operasjonen
manuelt? *) *)
Nei
Operasjonen stanses til egnet utstyr er
ombord
Gjennomfør operasjonell risikoanalyse
/ SJA for manuell rørhåndtering
1.Sikker jobbanalyse utføres dersom det
ikke foreligger prosedyre /
arbeidsbeskrivelse.
2.Prosedyre for manuell rørhåndtering
a. foreligger
b. er kjent for de involverte
c. benyttes
3.Relevant utstyr
a. foreligger
b. er godkjent
c. er vedlikeholdt
4.Hendelsesrapportering
5.Ansvarlig person for boring om bord
informerer vakthavende ansvarlig person
på land
Gjennomfør risikoanalyse / SJA basert
på mulig tap av last
Ja
Ligger risikoen innenfor
Manuell rørhåndtering
de akseptable kriterier?
kan gjennomføres
Nei
inntil forhold er normalisert
Stopp operasjon, gjennomfør
kompenserende tiltak inntil risiko
ligger innenfor akseptable kriterier
Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering
Nr. 081
Etablert: 30.04.03
Revisjon nr.: 5
Rev.dato: 16.03.2015
Side: 23
11.4 VEDLEGG 4. Svikt i Antikollisjonssystem
Retningslinjer for temporært avbrudd i antikollisjonssytem, crown saver og floor saver, grunnet
utstyrssvikt
Utstyr for antikollisjon svikter
JA
Er utstyr som
Umiddelbare
Kan
umiddelbar
stopp for rep
medføretap av
brønnkontroll?
omfattes av
svikt involvert i
operasjonen?
Tiltak før operasjon i
by-pass *)
Utfør operasjon med
system i ”by-pass” inntil
sannsynlighet for tap av
brønnkontroll er
akseptabel?
NEI
Fortsett operasjon når
Utfør operasjon med
utstyr med svikt er
parkert i sikkert
Umiddelbare
Kan umiddelbar
stopp for reparasjon
medføre
hullproblem eller
skade på brønn?
område
system i ”by-pass” til
tiltak før
borestreng er tilbake i
operasjon i
foringsrør eller mulighet
by-pass *)
for brønnskade er
eliminert
NEI
Er deler og personell
tilgjengelig om bord
for å starte
reparasjon?
JA
Stopp for
reparasjon
NEI
Gjennomfør operasjonell risikoanalyse iht.
gjeldende prosedyre for å vurdere
personellrisikoen ved operasjon med deler
av eller hele systemet for antikollisjon ute
av drift *)
*) Umiddelbare tiltak før operasjon
1. Sikker jobbanalyse.
2. Hendelsesrapportering
3. Ansvarlig person for boring om bord informerer
vakthavende ansvarlig person på land
Ligger risikoen
innenfor de
etablerte
akseptkriterier?
Operasjon kan
Ansvarlig person på
gjennomføres med deler
land informerer
eller hele systemet ute av
drift
Stopp for
reparasjon
Hvert selskap bør tilpasse retningslinjene til egen organisasjon.