Årsplan 2015 - 2017

Comments

Transcription

Årsplan 2015 - 2017
1
Innholdsfortegnelse Årsplan 2015 – 2017.
 Velkommen til et nytt barnehageår
s.3
 Overordnede føringer
s. 4
 Bærum kommune sine verdier
s. 5
 Barnehagemeldingen for Bærums barnehager
s. 5
 Evaluering av prosjektet Like muligheter
s. 6-7
 Dagsrytme og barnehagens faste aktiviteter
s.7-8
 Satsningsområder
s. 9-12
 Språk
 Antall, rom og form
 Sosial kompetanse/ mobbing
s. 9
s. 10
s. 11
 Progresjonsplan fagområdene
s. 13
 Lek
s. 15
 Barns medvirkning
s. 15
 Overgang barnehage – skole
s. 16
 Foreldresamarbeid
s. 16
 Personalutvikling
s.17
 Kompetanseplan
s. 17
 Dokumentasjon og vurdering
s. 18
 Aktivitetskalender
s. 19-20
2
Velkommen til et nytt barnehageår.
Ønsker alle nye og «gamle» barn og foreldre velkommen til et nytt år i Jongskollen
barnehage.
Jeg starter på mitt andre år her i Jongskollen og gleder meg veldig til å ta fatt på et nytt år med
en fantastisk personalgruppe. Det første året vi har hatt i sammen har vi hatt mye fokus på
hvordan vi skal opptre som en barnehage i forhold til planer og langsiktig tenkning. Vi har
jobbet med å lage «kvalitetskort» for voksenrollen, lek, måltid, garderobesituasjonen og for
hvilke regler som finnes i barnehagen. Dette har vi gjort for å skape en organisasjon med et
felles utgangspunkt. Vi ønsker å fremstå som EN barnehage med felles mål og verdier.
Vi har også hatt en omorganisering av barnehagen for å utnytte lokalene på en bedre måte.
Fra å være 9 avdelinger i fjor er vi nå 8 avdelinger, men vi har like mange barn.
Avdelingene har også fått nye navn:
Fløy 1: Blæbær (1 – 3 år), Blåklokke (3 – 6 år) og Blåveis (3 – 6 år)
Fløy 2: Tyttebær (1 – 3 år), Rødkløver (1 – 3 år) og Røsslyng (3 – 6 år)
Fløy 3: Gulveis (3 - 6 år) og Hestehov (3 – 6 år)
Personalet jobber til daglig på faste avdelinger, men vi har fokus på at vi er en barnehage og
skal samarbeide på tvers og hjelpe hverandre til det beste for barn og voksne. Vi har stort
mangfold i barnehagen, både i personalgruppen og barnegruppen. Mangfold er viktig, og vi
prøver å tilrettelegge for at personalet får brukt sine sterke sider og ressurser til det beste for
hele barnehagen. Vi ønsker jo å skape en god barnehage med gode dager for både barn og
voksne.
Jeg er opptatt av et godt samarbeid med dere foreldre. For å lykkes i vårt arbeid er vi avhengig
av et godt samarbeid og samspill med alle foreldre. Jeg håper at dere kommer til oss hvis dere
har ting dere lurer på. Det vi ikke vet noe om er det veldig vanskelig å gjøre noe med.
Årsplanen er en rettesnor og er vårt arbeidsdokument for det faglige arbeidet i barnehagen. I
tillegg til årsplanen sender avdelingene ut månedsplaner hver måned med informasjon om hva
som skjer på hver enkelt avdeling.
Hilsen
Trude Stensrud Thoresen
Tjenesteleder
3
Overordnede føringer:
Vi har følgende overordnede føringer for vårt arbeid:
 Lov om barnehager
 Rammeplanen
 Barnehagemelding for Bærums barnehager 2015 – 2025
Lov om barnehage
§1:
§2:
 Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode
utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas
hjem.
 Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.
 Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd,
likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling.
 Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser
og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.
 Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og gi
utfordringer med utgangspunkt i barnas interesser, kunnskap og ferdigheter.
Rammeplanen sier følgende om barnehagens samfunnsmandat:












Bhg skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og
fremmer læring og danning for allsidig utvikling.
Bhg skal bygge på de grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon,
slik som respekt for menneskeverdet og naturen. På åndsfrihet, nestekjærlighet,
tilgivelse, likeverd og solidaritet.
Barna skal få utfolde skapergleder, undring og utforskertrang.
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.
Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.
Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetning.
Barnehagen skal gi barn troen på seg selv og andre.
Alle barn har krav på å bli møtt som den de er
Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Dette krever ansvarsbevisste
voksne, som er nærværende og engasjerte i det enkelte barna trivsel og utvikling.
En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, innlevelse og evne og vilje til samspill.
Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek,
læring og utdanning er sentrale deler.
Sosial og språklig kompetanse og de 7 fagområdene også er viktige deler av
barnehagens læringsmiljø.
4
Bærum Kommune sine verdier:
RESPEKT – ÅPENHET – MOT
 Respekt: handler om menneskeverd, integritet og annerkjennelse. Rom for ulikheter,
mangfold og variasjon
 Åpenhet: undre seg, vise oppriktig interesse, ta i mot, lytte.
 Mot: mot til å handle, stå opp for hvert enkelt barn.
Disse verdiene fungerer som en rettesnor og veiviser for de valg som skal tas og for
holdninger som skal prege arbeidet med barna i barnehagen
Barnehagemeldingen for Bærums barnehager 2015 -2025.



Ble vedtatt i april 2015.
Skal være et strategisk dokument for Bærums barnehager.
Politikerne ønsker at Bærum skal være en kommune som satser på realfag.
Barnehagemeldingen sitt mandat:





Skal gi et likeverdig tilbud med høy kvalitet i Bærums barnehager.
Er et strategisk grunnlagsdokument som skal tjene som grunnlag for veivalg og
beslutninger i enkeltsaker og ved behandling av handlingsprogrammet.
Skal gi god informasjon til foresatte om de kvalitative satsningsområder i Bærums
barnehager de neste 10 årene.
Den skal bidra til å lage et felles grunnlag for alle bhg i Bærum
Den er med på å utgjøre et felles rammeverk, og skal fungere som et styringsredskap
for et kvantitativt godt tilbud.
Barnehagemeldingen kan ikke sees på isolert, men må sees i sammenheng med våre andre
overordnede styringsdokumenter.
5
Evaluering av prosjektarbeid i barnehagene i Rykkinn distrikt 2012-2015.
LIKE MULIGHETER
Hovedmål: Barnehagen har utviklet en pedagogisk praksis som fremmer likeverd og
mangfold.
Delmål 1: Barn og foreldre opplever at barnehagens rom inspirerer til likeverd og mangfold
Delmål 2: Personalet har økt sin bevissthet om hvordan de kommuniserer i møte med barn og
voksne.
Jongskollen barnehage valgte å jobbe med tema:
VENNSKAP MELLOM BARN
Barnehagens målsetning: Alle barn har utviklet språklige og sosiale ferdigheter, slik at de kan
få en venn.
Barnehagens problemstillinger gjennom prosjektets 3 år:
2012/ 2013: Hvordan kan felles opplevelser danne grunnlag for vennskap, og hvordan gir vi
barn like muligheter til å delta i felles opplevelser?
2013/ 2014: Hvordan kan rolleleken være med på å styrke vennskap mellom barn?
2014/ 2015: Hvordan kan månedens bok være med på å styrke vennskap mellom barn?
Hva har vi lært gjennom prosjektarbeidet
- Ha felles tema og felles problemstilling som styrer barnehagen i en retning.
- Styrket og løftet personalgruppen faglig.
- Dannet fellesskap og samarbeid med planer og ideèr i personalgruppen.
- Tenker nå "like muligheter" og "vennskap mellom barn" i alle aktiviteter i barnehagetiden.
- Barna har fått større glede av fellesopplevelsene.
- Jobbe over tid med et tema og problemstilling, gir barnehagen tid til å implementere det
faglige i den praktiske barnehagehverdagen.
- Prosjektarbeidet har gitt barnehagen en mer helhetlig styring av det pedagogiske arbeidet. Et
styringsredskap mot et felles mål og i ønsket retning.
Nye utfordringer barnehagen har blitt opptatt av
For å kunne rekke og nå overordnede mål må personalet sørge for:
- Gode forberedelser og planlegging av aktiviteter og lek som skal gjennomføres i
barnehagen. Fokus på at alle barn skal kunne delta, uavhengig av barnets forutsetninger, eks
lek inne/ute, gym, turer, karneval, skidag, nissefest, lucia m.m
- Alle barn har ulike forutsetninger for å kunne delta/bidra i barnehagens ulike aktiviteter, som f.eks språklige ferdigheter, sosiale ferdigheter, alder, kjønn jente/ gutt, barn med spesielle
behov, kulturelle forskjeller (flerkulturelle barn/ familier og ulik kultur innad i Norge),
sosialøkonomiske forskjeller. Dette er medvirkende faktorer som gjør at barn kommer til
barnehagen med ulike forutsetninger til å kunne delta og bidra i barnehagens ulike aktiviteter
og arrangementer.
- Refleksjoner over hvordan vi gjør, og hvorfor vi gjør det slik? - Med fokus på "like
muligheter" og "vennskap mellom barn"
6
Praksisfortelling fra Jongskollen barnehage
En praksisfortelling fra barnehagens karnevalstradisjon. I prosjektperioden har barnehagen
hatt samme tema med èn bok i fokus i månedene januar og februar. Vi arbeider sammen med
barna mot karnevalet, og lager enkle kostymer som barna får utforsket og lekt med i forkant
av karnevalsdagen. Ut fra månedens bok velger barna selv hvilke karakter og kostyme de skal
lage. På denne måten er vi med på å gi barna like muligheter for å delta i barnehagens
karneval. Foreldre gir barnehagen positive tilbakemeldinger om hvordan vi løser
kostymevalget. Vi har ikke hatt noen "supermandrakter" eller "prinsessekjoler" på
barnehagens karneval i denne perioden. Barna kan bruke dette alle andre dager i barnehagen.
Vi ser at denne måten å jobbe på styrker fellesskapsfølelsen og vennskap mellom barn.
Dagsrytme og barnehagens faste aktiviteter.
Vi tilrettelegger for lek – og aktiviteter både i aldersdelte grupper, og i grupper på tvers av
alder, modenhet og interesser flere dager i uken.
Barnehagen ønsker vi å tilby barna varierte dager. Dagene veksler mellom planlagte
aktiviteter i små eller store grupper, og et utvalg av aktiviteter hvor barna selv velger hva de
vil holde på med.
Ukeplanen skisserer hvordan vi nyttiggjør oss av barnehagens inne -og ute rom på best mulig
måte, gjennom hele barnehagedagen.
Dagsrytmen:
07.30
07.30 – 08.30
08.30 – 09.00
09.00 – 10.45
11.00 – 11.30
11.30
14.30
15.00
17.00
Barnehagen åpner – vi møtes inne på avdelingene
Frokost, for de som ønsker det, ellers lek på avdelingen.
Lek på avdelingen, forberedelse til dagens aktiviteter.
Småbarna er ute og leker.
De store barna har opplegg/lek inne
Måltid
Utetid for de store barna
Sove tid for de som har behov for det
Måltid og frukt
Lek ute/inne
Barnehagen stenger.
Tidene som er satt opp her er ca tider, bortsett fra åpningstiden.
7
Faste
aktiviteter
Turdag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Blåveis
Røsslyng
Gulveis
Hestehov
Blåklokke
Blåveis
Blåklokke
Blåbær
Tyttebær
Røsslyng
Rødkløver
Matdag
Gym
9.30 – 10.15
2 åringene
08.30-09.30
Blåveis og
Blåklokke
Fredag
Gulveis
Hestehov
09.30-10.45
Røsslyng
10.15-11.00
Hestehov og
Gulveis
Fellessamling Blåbær
Tyttebær
Rødkløver
Røsslyng
Rødkløver
Tyttebær
Blåveis
Blåklokke
Blåbær
---------Gulveis
Hestehov
Dette oppnår vi ved å organisere dagen slik:
 Barn og voksne får bedre plass og ro i sin lek/aktiviteter ved at noen er inne og noen er
ute vekselvis gjennom dagen.
 Mindre forstyrrelser, tid for ro og konsentrasjon.
 Felles opplevelser i små og store grupper, som er med på å styrke vennskapsrelasjoner
mellom barn.
 Gir barna oversiktlige arenaer der de kan møtes for å utvikle vennskap ut fra alder,
modning og interesser.
 Skjermer barn i lek og aktiviteter, tilgjengelige voksne, vennskapsbånd utvikles.
 Får øve på sosiale- og språklige ferdigheter.
8
Satsningsområder :
Språk:
Rammeplanen sier: «Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer
med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk
for egne tanker og følelser. Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. Felles
opplevelser og aktiviteter gir unik mulighet for kommunikasjon mellom barn»
Hovedmål for arbeidet med språk i Jongskollen barnehage:
 Alle barn skal få en god begrepsforståelse.
Barn 1-3-år
Delmål
 Felles læring, alle får
noe å snakke om
 Sette ord på følelsene
sine
Tiltak
 Månedens bok hver
dag i samlingsstund
 Bruke konkreter
 Dramatisere
 Sette ord på ting for
barna
 Dele barnegruppen
 Gode språkmodeller
Barn 3-6 år
Delmål
Tiltak
 Felles opplevelser,
 Bruk av konkreter og
likt utgangspunkt
visuelle effekter.
 Språkmiljø for barna.
 Rollelek med aktive
voksne
 God språkkompetanse
øker forutsetningene
 Månedens bok
for å mestre skole og
 Gode rollemodeller
livet ellers.
 Tilrettelegge for gode
lekemiljøer.
 Respektere barns
ulike oppfatninger.
 Grep om begreper
 Lyttende voksne
Tegn




Trivsel
Trygghet
Læring
Vennskap
Tegn




Trivsel
Trygghet
Læring
Vennskap
Vi vil fortsette å ha fokus på månedens bok i vårt språkarbeid. Vi velger ut en bok/fortelling
som får spesiell fokus over en lengre periode. Innhold tilpasses alder og utvikling, slik at alle
skal få lik mulighet til aktiv deltagelse og til å begripe innholdet i historien. Boken vil bli lest
for barna hver dag samtidig som det tilrettelegges for ulike aktiviteter som har tett
sammenheng med innholdet i historien. Ved å ha fokus på en fortelling over en lang periode,
opplever vi at barna får et felles forankringspunkt og felles erfaring som knytter dem sammen
og gir inspirasjon og ideer til rollelek. I tillegg erfarer vi at barna utvider ordforrådet sitt, og vi
kan snakke sammen om det vi gjør og opplever i barnehagen,
9
Antall rom og form:
Rammeplanen sier: «Barn er tidlig opptatt av tall, telling, de utforsker rom og form, de
argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og
hverdagsaktiviteter utvikler barn sin matematiske kompetanse».
Hovedmål for arbeidet med antall, rom og form:
 Alle barn skal få spennende opplevelser og utfordringer innenfor de
matematiske områdene.
Barn 1 – 3 år
Delmål
Tiltak
Tegn
 De yngste barna skal i
 Bruke språket bevisst
 Ved å skape
løpet av de første
lystbetonte erfaringer
 Tall og former overalt
årene få en
med antall, rom og
 Sette ord på former
begynnende
form skaper vi et godt
og gjenstander
forståelse for antall,
grunnlag for videre
 Tilrettelegge
rom og form
læring
rommene for god lek
 Skape lystbetonte
og inspirasjon
erfaringer og
 Sortering
opplevelser med
 Konstruksjonslek –
antall, rom og form
duplo, klosser
Barn 3 – 6 år
Delmål
 Lære seg anvendbare
matematiske begreper
og forstå
sammenhenger
 Vi ønsker at barn skal
forstå at det er
sammenheng bak mål
og mengder
 Skape nysgjerrighet
og undring
Tiltak
Tegn
 Spille spill
 Ved å skape
lystbetonte erfaringer
 Bake brød – mål,
med antall, rom og
mengde
form skaper vi et godt
 Sortere
grunnlag for videre
 Tilrettelegge for lek
læring
og matematiske

Forberede
barna på
aktiviteter ute og inne
skolehverdagen
 Rommene – orden i
form av sortering og
plassering
 Inspirerende lek –
spill, bildeorientering,
konstruksjonslek,
vannlek
 Bevisstgjøring av
begreper,
konkretisering av
matematiske
begreper, tall og
mengde
10
Sosial kompetanse:
Rammeplanen sier: «Barnehagen skal møte barn med tillit og respekt, og anerkjenne
barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et
utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og
likestilling og motarbeide alle former for diskriminering».
Hovedmål for arbeidet med sosial kompetanse:
 Alle barn skal få god selvtillit, selvfølelse og følelsen av å være unik.
1-3- år
Delmål
 Legge grunnlag for å
danne vennskap
mellom barn
 Nulltoleranse for
mobbing
Tiltak
 Være gode
rollemodeller
 Tilstedeværende
voksne
 Hjelpe barn inn i
leken
 Lage lekegrupper
 Månedens bok
 Være bevisste på
hvordan vi bruker
språket
 Tilrettelagte
aktiviteter
Tegn






Styrke psykisk helse
Trivsel
Trygghet
Læring
Vennskap
Konflikthåndtering
11
3-6-år
Delmål
 Kunne sette ord på
egne og andres
følelser
 Lære barna gode
strategier for
konflikthåndtering
 Nulltoleranse for
mobbing
 Legge til rette for
gode opplevelser –
mellom barn/barn og
barn/voksen - skape
vennskap
Tiltak
Tegn
 Tilstedeværende og
 Utvikling av empati
observante voksne
og respekt for
hverandre
 Når barn føler seg sett
så skjer magiske ting
 Sosialt kompetente
barn
 Lære barn å sette seg
inn i andres situasjon
 Selvhevdelse
 Tilrettelegge for gode
 Vennskap
lekemiljøer og
 Konflikthåndtering
inkludering
 Månedens bok
 Være bevisste på
hvordan vi bruker
språket
 Spørre om andre vil
være med
 Vennebøkene
 Rollelek
12
Progresjonsplan fagområdene
Småbarna
Kommunikasjon Vi bruker
månedens bok.
språk og tekst
Leser bøker,
synger sanger,
rim og regler.
Bruk av
konkreter, og
gjentagelse av
ord/eventyr.
Kropp,
bevegelse og
helse
Begynne å
utrykke seg med
de forskjellige
følelsene man
har og
gjenkjenne
disse.
Fast fysisk
aktivitet hver
uke.
Positive
holdninger til
bevegelse, mat
og hygiene.
Musikk og
rytme.
Antall, rom og
form
Begynne å kle
av/på seg selv.
Duplo
Puslespill
Konstruksjonslek
Sortere
Telle
Froskene
Firfirslene
Dinoene
Bøker med
enkel tekst,
mye bilder og
konkreter
Bøker med mer
tekst, mye
bilder og
konkreter
Fortsettelsesbøker
med færre bilder
Sanger rim og
regler
Sanger, rim og
regler
Skrive navnet sitt
Sette ord på
Innlede positiv
følelser, ønsker samhandling
og behov
med andre
Tekstskaping
Kjennskap til
bokstaver og tall
Sanger, rim og
regler
Lytte og vente
på tur
Vitser og gåter
Sykle, løpe,
klatre, hoppe.
Mindre hjelp
ved påkledning.
Selvstendighet
ved påkledning.
Å gå i ulendt
terreng.
Lage mat, enkle
regelleker,
klatre.
Bevissthet rundt
sunn mat.
Påkledning,
vaske hender,
dotrening.
Regelleker ute og
i gymsal.
Gå på lengre turer
Puslespill
Enkle spill
Lek med
former og
størrelser
Forske og undre Kjennskap til
seg over former matematiske
og størrelser
begreper,
geometriske
Bake
former og antall
Telling
Konstruksjons- Sortere
lek
Spill
Lage mønster
13
Natur, miljø og
teknikk
Oppleve naturen
gjennom
årstidene.
Begynnende
interesse for
bærekraftig
utvikling og
nærmiljøet.
Konstruksjonslek med
klosser/duplo.
Etikk religion og Være med på å
markere
filosofi
høytidene.
Oppleve at en er
en del av noe
større enn seg
selv.
Glede ved å
ferdes i
naturen.
Kunnskap om
årstidene, dyr
og planter.
Oppleve hvordan
enkle mekanismer
fungerer
Erfare
allsidigheten
og
mulighetene
naturen gir.
Respekt for
naturen.
Miljøvern
Være med på å
markere
høytidene.
Se at andre har
egne
opplevelser
/følelser
Oppleve at en
er en del av
noe større enn
seg selv.
Kjennskap til
forskjellige
naturmaterialer
Tilegning av
normer og
forventninger
Kjenne til de
vanligste
høytidene
Nærmiljø og
samfunn
Oppleve naturen
gjennom
årstidene.
Bli kjent med
området rundt
barnehagen
Gruppetilhørighet
Bli kjent med
området rundt
barnehagen
Kunnskap om
forskjellige
naturmaterialer
Konflikthåndtering
Hjelpe andre barn
og vise omsorg
(empati)
Kjenne til
forskjellige
religioner og
høytider
Oppleve aksept
ved ulikhet og
mangfold
Fokus på
inkludering og
felles trivsel
Bli kjent med
nærmiljøet
Kunnskap om
egen adresse og
stedsnavn i
nærheten
Trafikkregler
Kunst, kultur og Bli kjent med
norske eventyr.
kreativitet
Forming med
forskjellige
materiell.
Musikk, dans,
drama og sang.
Positive
opplevelser
knyttet til
musikk, dans
og skapende
prosesser
Skape musikk
Sang og
bevegelsesleker
Kjennskap til
ulike teknikker/
materiell
Rollelek
Være med på å
dramatisere
eventyr
Skape musikk,
sang og dans
Dramatisere
eventyr
Kunnskap om
ulike teknikker og
formingsmateriell
14
Lek:
Barnehageloven sier følgende om lek:
«§1 barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling»
Leken skal ha en fremtredende plass i barnas liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en
viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy
kompetanse og engasjement. Leken er en grunnleggende livs og læringsform som barn kan
uttrykke seg gjennom.. I et lekefellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre.
Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom leken. Ved å late som, går barnet
inn i sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanker og følelser.
Bærum Kommunes barnehagemelding sier:
«Leken skal ha en stor plass i barnas liv i barnehagen. Leken gir barna glede, frihet og fravær
av forventninger om å gjøre noe riktig. Et godt lekemiljø er det beste fundamentet for læring.
Læring i barnehagen defineres som utvikling. Vennskap bidrar til en opplevelse av deltagelse
og fellesskap – noe som igjen bidrar til positiv selvfølelse».
I Jongskollen barnehage er vi opptatt av å sette av rikelig med tid hver dag til lek både ute og
inne, ved det vi kaller frilek, organisert lek, lek i små grupper og i større grupper. Vi lager og
egne lekegrupper når vi ser behov for det.
Barns medvirkning:
«FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og
barns meninger skal tillegges vekt» (rammeplanen punkt 1.5 s. 13)
Vår målsetning; Å skape et klima hvor hvert enkelt barn blir sett og hørt.
Vi er opptatt av at medvirkning styrker fellesskapet, og at vi ser på barns ulikheter som en
ressurs i barnehagen. Medvirkning handler også om å ta hensyn til andres meninger, og at en i
fellesskap kan ta avgjørelser som er av betydning for alle. Det er viktig å forklare barnet
hvorfor det ikke alltid blir helt slik barnet ønsker.
En voksen i Jongskollen barnehage skal være:






En tilstedeværende voksen
En som setter i gang lek for de som trenger det.
En aktiv voksen
En som tilrettelegger for et godt lekemiljø
En som skaper trygghet
En som ser hvert enkelt barn
15
Overgang fra barnehage til skole.
Barnehagen skal, i samarbeid med skolen legge til rette, for barns overgang fra barnehage til
1. klasse og skolefritidsordning (SFO). Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem.
Målet er å sikre gode overganger og styrke sammenhengen i opplæringen for barn og unge i
Bærum kommune.
Bærum kommune har laget rutiner for overgangene i opplæringsløpet som skal følges av alle
barnehagene og skolene.
Foreldresamarbeid.
Vår målsetning er:
 Å skape et gjensidig samarbeid mellom hjem og barnehage.
Foreldre og barnehagens personale har felles ansvar for barnas trivsel og utvikling.
I Jongskollen barnehage har vi følgende arenaer for foreldresamarbeid/foreldremedvirkning.
Årsplan
Foreldremøter
Telefon/mail
Bringe/hente situasjon
Foreldresamarbeid
Månedsplan
Foreldresamtaler
Sosiale
sammenkomster
Foreldreråd og
samarbeidsutvalg
16
Personalutvikling.
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes.
Personalets ressurser, kompetanse og erfaring skal nyttiggjøres slik at innholdet i barnehagen
blir slik at det gir barna vekst og utvikling. Personalet skal sammen med barn, foreldre,
nærmiljø og barnehagens naturlige samarbeidspartnere, søke å utvikle barnehagen som en
arena for lek, læring og utvikling.
Samarbeid med andre
faginstanser
Fagnettverk
Personalutvikling.
Veiledning
Kurs
Personalmøter
Ledermøter
Planleggingsdager
Gruppemøter
Kompetanseplan 2015/2016.
Høst:




Språk kurs
TRAS – Språk kartleggingskurs for pedagoger
ICDP – veiledning for assistenter og fagarbeidere
Barn i risiko
Vår:




Kurs i sosial kompetanse/ mobbing
Kurs om antall, rom og form
ICDP – veiledning for assistenter og fagarbeidere
Barn i risiko
17
Dokumentasjon og vurdering.
Gjennom dokumentasjon av hverdagen, ulike aktiviteter, tema og prosjekt gjennom året,
synliggjør vi barnas egne tanker og uttrykksformer. Vi synliggjør både for barna selv,
personalet, foreldrene og andre.
Dokumentasjonen skal gjøre oss nysgjerrige på barnas tanker og handlinger og gi grunnlag for
refleksjon omkring barns medvirkning og rundt egen praksis.
Vi evaluerer og reflekterer over det vi gjør, for å kunne være i stand til å forbedre og utvikle
nåværende praksis. Jongskollen barnehage skal være en levende og lærende organisasjon.
Periodeplan
Månedspla
n
Årsplan
Dokumentasjon og vurdering
Fortløpende
evaluering av
innhold og planer
Foreldremøter
Samtaler ved
bringe/hente
situasjoner
Bilder, bruk av
fotorammer
18
Aktivitetskalender for Jongskollen barnehage.
Høst 2015:
Måned
Dato
Aktivitet
Tilvenning av nye barn
Hvem har ansvar?
Alle
Brannvernuke for alle
-Meldt brannøvelse
5-åringene besøk på
brannstasjon på Bekkestua
Alle
Foreldremøte i barnehagen
17.30 – 19.30
Invitere 5-åringene fra Jong
skole som gikk her i fjor, på
besøk i barnehagen
Trude, Jenny og
pedagogiske ledere
Pedagogisk ledere på
stor avdeling.
Fellestur/ aktivitet i
aldersdelte grupper, på tvers
av grupper og fløyer
Pedagogiske ledere.
August
Uke 38
September
Fred 19.sept
Uke 38
Tirsd. 15.sept
Oktober
Uke 41
Fløy 1: tirs 6.okt
Fløy 2: fred 9.okt
Fløy3: tors 8.okt
5 års gruppa
Pedagogisk leder på
avdelingen.
Uke 43,44
Foreldresamtaler
Uke 45, 46
Foreldresamtaler
Uke 45
Felles gym for 5 åringene
Uke 47
Torsd. 19.nov.
Høstutstilling 2015», for alle
barn og foreldre.
27. nov
Felles opplegg for 4 åringene
4 – års gruppa
Fred 2.desember
5-åringene julebesøk til
Sæteren Gård
5 års gruppa
Uke 49/ 50/51
Juleverksted på tvers av
aldersgrupper, fløyer
Alle
November
Desember
Pedagogisk leder på
avdelingen.
5 – års gruppa
Fred.11.desember Lucia-tog i barnehagen
Lucia komiteen
Uke 51:
Fløy 1:
Fløy 2:
Fløy 3:
Hver fløy ansvar
Nissefest for barna
Onsdag 16.
Torsdag 17.
Fredag 18.
19
Vårhalvår 2016:
Måned
Dato
Uke 3
Aktivitet
Felles utedag for 4 åringene
Hvem har ansvar?
4 – års gruppa
Uke 5
«Mini-ta- sjansen» med 5åringene, de andre barna er
publikum
«Ta-sjansen» Jong skole, 5åringene er publikum
5 – års gruppa
Fellestur/aktivitet i
aldersdelte grupper, på tvers
av grupper og fløyer.
Skidag for 5 åringene
Pedagogiske ledere.
Barnehagedagen 2016.
Med oppgaver, quiz og
aktiviteter for barn og
foreldre.
Bhg. dag komiteen
Felles aktivitet i gymsal for 4
åringene
4 – års gruppa
Foreldresamtaler
Avslutningssamtale og
overføringssamtale for
skolestarterne.
Pedagogisk leder på
avdelingen.
Uke 16
Felles gym for 5 åringene
5 – års gruppa
Uke 18
Felles tur for 4 åringene
4 – års gruppa
Dugnad for foreldre
Trude
Forberedelser til 17.mai
feiring, og skolebesøk for 5
åringene
Alle
5 års gruppa
Januar
Februar
Mars
Uke 7
5 - års gruppa.
Uke 10/11
April
Mai
Uke 19
Uke 21
Alle
Brannvernuke for hele
barnehagen
-Uanmeldt brannøvelse
-Avslutningsshow på
Kalvøya for dinoene
Juni
Uke 23
Tors 9. juni
Sommerfest for barn og
foreldre 16.00 – 18.00
Trude
5 – års gruppa
Foreldrene
20

Similar documents