Plan 1. halvår 2015

Comments

Transcription

Plan 1. halvår 2015
INNHOLDSFORTEGNELSE
INNHOLDSFORTEGNELSE
1
Innholdsfortegnelse
side 2
Innledning - praktiske opplysninger
side 3
Barnehagens personale
side 4
Barnegruppa
side 4
Sosial kompetanse
side 5
Friluftslivets år
Forut
side 5
side 6
Leken – Barnehagens satsningsområde
side 6
Fokusområde oppvekstsenteret
side 7
Bursdagsfeiring
side 8
Førskoleklubb
side 8
Aktivitetsplan
side 8
2
HALVÅRSPLAN VÅR 2015
Beskriver hva som skal vektlegges i perioden februar til september
2015.
Bygger på
• Lov om barnehager m. forskrifter
• Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
• Virksomhetsplan for barnehagene i Holtålen
PRAKTISKE OPPLYSNINGER
•
•
•
•
Barnehagens åpningstid: 06.45 – 16.30
Telefon: 724 16400
Mobil: 91741086
E-post: [email protected] gauldalen.no
Informasjon om barnehagene finnes på kommunens hjemmesider,
www.holtalen.kommune.no
*Barn og unge
*Barnehager (barnehageruta 2014/2015, vedtekter,
virksomhetsplan,tilpasset opplæring)
* Haltdalen barnehage (halvårsplan vår 2015)
FERIESTENGNING
Barnehagen holdes feriestengt i uke 29, 30 og 31.
Nytt barnehageår starter mandag 03.08.15.
Det betales for 11 måneder i året, juli er betalingsfri.
PLANLEGGINGSDAGER
Planleggingsdager dette halvåret er mandag 04.05. og
tirsdag 05.05.
FRAMMØTE
Personalet ønsker at alle barna skal ha kommet til barnehagen til kl
10.00. Da starter eventuelle fellesaktiviteter.
Gi beskjed til barnehagen hvis barnet skal ha fri.
3
BARNEHAGENS PERSONALE
Konst.rektor/styrer: Jorun Engan
Fagleder: Solveig Wormdal
Pedleder: Håvard Løberg og Solveig Wormdal
Barne-og ungdomsarbeidere: Kari Bendos Holden, Eli Jorun
Kulbotten og Natalia Engan
• Assistent: Asbjørg Grønseth
•
•
•
•
VIKARER SOM BLIR BRUKT
Natalia Engan
Karin Glein Gildseth
Marie Wagnild
BARNEGRUPPA
Per 01.02.15 har 19 barn plass i Haltdalen barnehage, der fordeling i
alder og kjønn er som følgende:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
1 gutt
1 gutt - 3 jenter
3 jenter
1 gutt – 4 jenter
2 gutter – 2 jenter
1 gutt – 1 jente
4
SOSIAL KOMPETANSE
Vi legger vekt på at barna skal lære å omgås hverandre og de voksne på
en positiv måte. Dette med sosial kompetanse er noe vi vil jobbe med
både i hverdagssituasjoner og i samlingene, i det hele tatt gjennom hele
barnehagedagen. I omsorg, lek og læring vil barns sosiale kompetanse
bli uttrykt og bekreftet ved at de viser evne til å leve seg inn i andres
situasjon og viser medfølelse.
Gjennom arbeid med sosial kompetanse skal barnehagen bidra til:
• at barna får trening i å medvirke til positive former for
samhandling
• at barna får opplevelser av egenverd og mestring, lek med
jevnaldrende og tilhørighet i et positivt fellesskap.
FRILUFTSLIVETS ÅR
I 2015 markeres Friluftslivets år, og med dette som bakteppe vil
arbeid med natur og friluftsliv være en viktig del av barnehagens
innhold. Barnehagedagen 2015 vil gå av stabelen tirsdag 10.mars
under mottoet "Vi vil ut! I den forbindelse vil vi markere dette med å
tenne bålpanna, og da blir det servering av "lapper", kaffe ol. på
barnehagens uteområde
BESTE PRAKSIS
Det er ikke beslutta nytt fokusområde for våren 2015. Vi skal
istedenfor jobbe med Forut's barneaksjon.
5
FORUT
Forut's barneaksjon handler denne våren om "Gode venner i Nepal".
Årets barneaksjon handler om barns liv i den frodige Katmandudalen.
Området heter Makaitar, og her bor Biswas på snart 4 år og Nischal
på 5 år med sine familier.
Forut's barneaksjon dekker mange aktuelle læringsmål i barnehagen.
Det legges vekt på demokrati, solidaritet, toleranse, livssyn,
kulturforskjeller og fordeling av verdens ressurser. Gjennom
barneaksjonen vil vi legge vekt på verdien av at barna lærer noe og
gjør noe rundt temaet barn i andre land.
FORUT festival
I forbindelse med avslutning av barneaksjonen vil vi i mai arrangere
basar med salg av ulike varer og tilby servering til de som kommer.
Pengene som blir samla inn vil uavkortet gå til Forut.
Nischal og Biswas sier namasté
Barna har laget appelsintre
LEKEN – BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDE
Haltdalen barnehage vektlegger at leken skal ha en stor og viktig plass i
barnas liv i barnehagen. Leken er barnets viktigste aktivitet og arena
for læring. Barnehagehverdagen skal gi plass for utfoldelse og utvikling
i leken, og den bør romme mye latter, glede og humor. Venner og
lekekamerater er svært vesentlig for å utvikle sosial kompetanse og vi
legger til rette for at alle barna har mulighet for lek hver dag. Å få
delta i lek og få venner er grunnlaget for barnas trivsel og utvikling i
barnehagen. Å LEKE ER ET MÅL I SEG SJØL!
FOKUSOMRÅDE FOR OPPVEKSTSENTERET
6
VENNLIGHET
På oppvekstsenteret er vi blitt enige om å sette fokus på
voksenrollen og det å stå fram som gode modeller. I begrepet
vennlighet ligger bl.a. fokus på empati, toleranse, respekt, fokus på
det positive m.m. I det hele tatt gripe fatt i fine situasjoner, og rose
når noen gjør noe positivt, for eksempel er vennlige og hjelpsom.
Viktig at det er en vennlig tone blant personalet, og at vi står fram
som gode rollemodeller.
7
BURSDAGSFEIRING
Når barna har bursdag lager vi et varmt måltid i barnehagen.
Bursdagsbarnet får sjøl være med å bestemme hva som skal serveres
denne dagen. Ellers lager vi krone og har bursdagsfest, der barnet er
satt i fokus.
FØRSKOLEKLUBB
Barnehagen skal legge et godt grunnlag for læring, styrke
fellesskapsfølelsen samt gi positive forventninger til skolestart.
Det legges vekt på det å kunne fungere sammen i gruppe, der det
fokuseres på vennskap, samarbeid, konsentrasjon og selvstendighet.
Som en avslutning av barnehagetida overnatter skolestarterne i
barnehagen sammen med noen fra personalet.
Viser til virksomhetsplanen der det siste året i barnehagen står
nærmere beskrevet.
AKTIVITETSPLAN FOR HALTDALEN BARNEHAGE
Våren 2015
Tema
Tur til Harsjøen - førskolebarna
Samefolkets dag
Barnehagedagen - Vi vil ut!
Solfest i Aunegrenda
Foreldresamtaler-de eldste barna
Forut festival. Info kommer senere
Fotografering. Info kommer senere
Overnatting for førskolebarna. Info
kommer senere
Feriestengt - 3 uker
Dato/Dag
Torsdag 12. februar
Fredag 6. februar
Tirsdag 10. mars
Fredag 13. mars, kl 18.00
Uke 11 - onsdag 11.03.
Mai
Juni
Juni
Uke 29,30 og 31
8
9

Similar documents