Du finner oss her: - Vestre Toten Kommune

Comments

Transcription

Du finner oss her: - Vestre Toten Kommune
Ihle barnehage,
2846 Bøverbru
Tlf: 61 19 62 20 / 95 07 86 05
Du finner oss her:
E- post: [email protected]
Mob: 950 78 605
Hjemmeside: http:/www.vestre-toten.kommune.no/internett/ihlebh.nsf/
Vestre Totenveg
2846 Bøverbru.
Tlf: 611 96220
1
e-post: [email protected]
Hjemmeside:
http://www.vestre-toten.kommune.no/internett/ihlebh.nsf/
2
Innholdsfortegnelse.
Velkommen til barnehagen vår.
Velkommen til barnehagen vår…………………..….…………………………s2
Ord fra Barnehagesjefen…………………….……..………………………… s3
Personalgruppa, styret og barnegruppa………..………….……………….. s4
Formålsparagrafen….……………………………..……………………………..s5
Sosial kompetanse og danningsbegrepet…………………………………….s6
Barnehagens verdigrunnlag…………………………………………………….s7
Tilrettelegging, LEK……………………………………………………………….s8
Barns medvirkning………...…………….………………………………………..s9
Satsingsområder……………..…………………………………………………..s10
Bamseklubben + overgang bhg –skole………………………...…………..s11
August…………………………………………………………………………….s12
Huskeliste + dato planleggingsdager……………………………………….s13
September……………………………………………………………………… .s14
Forut + Hva er Alle Med og TRAS…………………………………………….s15
Oktober……………………………………………………………………………s16
Foreldresamarbeid………………………………………………………………s17
November…………………………………………………………………………s18
Dokumentasjon……………………………………………………….………….s19
Desember……………………………………………………………….………...s20
Rammeplan for barnehager…………………………………………………...s21
Januar……………………………………………………………………….…….s22
Kommunikasjon, språk og tekst…………………………………..………….s23
Februar………………………………………………………………..…………..s24
Kropp, bevegelse og helse + antall, rom, form………………………..…...s25
Mars………………………………………………………………………………...s26
Kunst, kultur, kreativitet………………………………………………………..s27
April………………………………………………………………….……………..s28
Natur, miljø & teknikk……………………………………………….…………..s29
Mai………………………………………………………………………………….s30
Etikk, religion,filosofi + nærmiljø og samfunn……………………….…….s31
Juni…………………………………………………………………………………s32
Nå er vi i gang med et nytt barnehageår og vi ønsker dere
alle velkommen til Ihle barnehage.
Ihle barnehage er en privat barnehage, med en avdeling for
barn i alderen 0-6 år. Vi har 12,4 plasser over 3 år og 9,8
plasser under 3 år.
Barnehagen er foreldreeid, organisert som et andelslag, og
drives i henhold til Lov om barnehager.
Hver plass tildeles andelsbevis, andelene koster 2000 kr pr
barn.
Foreldrene kjøper andeler når barnet begynner i barnehagen,
og selger dem tilbake når barnet slutter.
Barnet har plass til plassen sies opp eller til barnet begynner
på skolen.
Foreldrene forplikter seg til 15 timers dugnad hvert
barnehageår i form av diverse arbeidsoppgaver både ute og
inne. Dette står i retningslinjene.
Barnehagens åpningstid er kl 06.30-16.30.
Årsplanen har flere funksjoner:
- Arbeidsredskap for personalet.
- Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne
påvirke innholdet i barnehagen.
- Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen.
- Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til
eier, politikere, kommune, barnehagens
samarbeidspartnere og andre interesserte.
Vestre Toten Kommune
Barnehagetjenesten
Barnehagene i Vestre Toten kommune
Som barnehagesjef i Vestre Toten kommune jobber jeg for at
vi skal ha et godt og likeverdig barnehagetilbud i kommunen,
uavhengig av eierskap. I Vestre Toten har vi for tiden 625 barn
som har barnehageplass fordelt på 12 barnehager, både
kommunale og private.
Lov om barnehager med rammeplanen angir en tydelig retning
for norsk barnehagepolitikk, både om kvalitet, innhold og
ansattes kompetanse.
Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn,
der omsorg, lek, læring og danning skal ses i sammenheng.
Kommunen skal gjennom veiledning, godkjenning og tilsyn
påse at barnehagene i kommunen drives i tråd med de krav
som stilles i barnehageloven med tilhørende forskrifter.
Kommunen skal utvikle kompetanseplaner som omfatter både
kommunale og private barnehager, og som ivaretar både
nasjonale føringer og lokale behov.
Et godt kvalitativt barnehagetilbud tar utgangspunkt i hva som
er barnets beste. Alle barn skal erfare trivsel og glede i lek og
læring i et godt psykososialt miljø.
3
Vi i Vestre Toten har hatt ekstra fokus på barns trivsel de siste
to årene. God kompetanse hos de ansatte er det aller
viktigeste for at barn skal kunne trives og utvikle seg i
barnehagen.
For stadig å øke kompetansen blant personale arrangerer vi
kurs og innfører systemer og rutiner for å opprettholde og
forbedre kvaliteten. Temaer de siste årene har vært språk og
språkutvikling, vennskap og felleskap, pedagogisk
analysemodell og veiledning.
Trivselen blant personale er også veldig viktig for kvaliteten i
barnehagene. En indikator for å måle trivselen er stabilitet
blant personale. Stabiliteten er høy i Vestre Toten.
Vi gjennomfører bruker- og medarbeiderundersøkelser
annethvert år. Disse undersøkelsene skal også si oss noe om
trivsel og kvalitet. Resultatene ligger godt over
landsgjennomsnittet, men vi ønsker en bedre deltagelse blant
foreldre for at undersøkelsen skal gi oss riktigst mulig resultat.
Gjennom god kommunikasjon og godt samarbeid i alle ledd
håper jeg at vi fortsatt kan utvikle og forbedre kvaliteten i
barnehagene våre til barns, foreldres og ansattes beste!
Barnehagesjef Gunn K. Roterud
Personalgruppa:
Styret:
Styrer:
Kristin Granberg
tlf: 90 66 58 21
Pedagogisk leder 1: Silje Nedrud Vaslien
tlf: 90 91 19 8
Pedagogisk leder 2: Kristin F Hegge
91842429
Assistent:
Unni Lund
Assistent:
Kjersti Dalby
Fagarbeider:
Kristin Østberg
Assistent:
Margrethe Snekkerbakken
Fast vikar/ekstra ass: Tine Glæserud
Leder:
Nestleder/Hms:
Økonomiansvarlig:
Dugnadsansvarlig:
Gjertrud Friis- Kollandsrud
Gunhild Dahle
Kjersti Diesen Løken
Svein Gunnar Hjartnes
Styremedlem:
Frode Synstelien
Styremedlem:
David Telum
Styremedlem/ansattes rep: Kristin Granberg.
Samarbeidsutvalg: Live Selmer-Hansen, Silje
Sandsengen, Kjersti Dalby og Kristin Granberg
Barnegruppa 2015-2016
2010
2011
2012
2013
2014
Ingrid Thorsrud
Storm S. Bredesen
Halvor Dahle Egge
Mikkel Sandsengen
Ingeborg Løken
Ada Marie L. Hoelstad
Gustav Laeskogen
Steffen Synstelien
Sivert Dahle Egge
Henriette Iversen Vigen
Sandra Syversen
Lukas Amlien
Mia Telum
Jørgen H. Mathisen
Johan Dæhlen Glæserud
Kristoffer Hjartnes
Sigrid K.Malterud
Even Telum
Eirik Gregersen Stang
Anni Aurora Andersen
Edel Selmer-Steinbakk
Lavrans Bergrud Egge
Lotte Elverøy
Smedshammer
4
Lov om barnehager(barnehageloven)
§ 1.Formål
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som
grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som
respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til
uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal
utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og
læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og
motarbeide alle former for diskriminering.
Endret ved lov 19 des 2008 nr. 119 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 828).
5
SOSIAL KOMPETANSE OG LEK
Barnehagen ser det som sin viktigste oppgave å bidra til en positiv utvikling av barnas sosiale kompetanse. Det vil si evnen til å gå
inn i lek og samspill med andre barn og voksen på en positiv måte. Det handler om å utvikle egen identitet og kompetanse som er
helt nødvendig når man lever sammen med andre mennesker.
Å forholde seg til andre og fungere bra sosialt er vel kanskje det viktigste vi lærer barna våre.
Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser.
Dette skjer i alle situasjoner gjennom dagen. (Rammeplanen)
Gjennom våre hverdagsaktiviteter skal personalet handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Omsorg handler både om
relasjonen mellom barn og voksne, og om barnas omsorg for hverandre. Det er viktig å la barna få gi hverandre omsorg, og ta imot
omsorg fra andre. Tillit og trygghet er grunnleggende forutsetninger. Dette er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og
styrker barnas forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre rundt seg.
DANNING
Begrepet Danning har erstattet oppdragelse i barnehagelovens formålsparagraf og rammeplan. Danning er en livslang prosess som
blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene
og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati.
Danning er mer enn utvikling, mer er enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og sosialisering. Samtidig rommer danning
alt dette. (Rammeplan)
Danningsperspektivet er forbundet med begreper som humanitet, selvbestemmelse, frihet, myndighet og fornuft.
6
BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG.
Ihle barnehage ser verdiene TRYGGHET, GLEDE og RESPEKT som svært viktige for de vi jobber for og sammen med.
Vi ønsker å være en barnehage som gir barna trygghet, og som oppleves som et trygt sted å være for de barna som vi har her. Vi
skal gi hvert barn omsorg og vi skal se det unike i hvert enkelt barn. Hvert barn skal bli sett og hørt hver dag. Trygghet skaper trivsel
og er en viktig forutsetning for at barn kan utfolde seg i leken og samspillet med andre. De minste barna trenger god tilrettelegging
slik at de blir trygge i barnehagen.
TRYGGE BARN ER GLADE BARN.
Vi ser på ærlighet og god kommunikasjon som viktig i foreldresamarbeidet, og mener det er en viktig forutsetning for samarbeid og
trygghet.
Glede og humor mener vi er avgjørende for en god stemning sammen med barna, men også blant oss personalet. Det er viktig å
tenke positivt, se det beste i andre og kunne le sammen og bruke humor i hverdagen, vil smitte over på barna. Vi ler sammen om
hverandre, men ikke av hverandre. Latter og gleder gjør godt for arbeidsmiljøet både for de voksne og barna.
Glede, humor og estetiske opplevelser må være kjennetegn ved barns tilværelse i barnehagen. (Rammeplanen)
Respekt for barn er en fundamental verdi som gjelder uansett og alltid.
”Å respektere forskjellighet er en del av barnehagens verdigrunnlag ”( Rammeplanen).
Alle foreldre skal møtes med den samme respekt, og vi ønsker å jobbe for å få den respekten tilbake fra foreldrene. Det er viktig å
respektere hverandre, være ærlige og tolerante overfor andre meninger enn våre egne. Vi skal ha gjensidig respekt og
anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Et godt foreldresamarbeid er
svært viktig for oss, og noe vi har gode tradisjoner for og setter høyt.
Barnehagen skal arbeide for at vi finner en balanse mellom respekt for foreldrenes prioriteringer og
verdier, barnas rettigheter og barnehagens grunnleggende fellesverdier som vi er forpliktet på.
Personalet skal møte barnet med respekt, tillit og tiltro. Hvert barn er unikt og vi skal respektere hvert
barns egenart.
7
TILRETTELEGGING
Vår barnehage er en aldersblandet avdeling med barn fra 1-6 år sammen. Dermed er det påkrevd med tilrettelegging i de fleste situasjoner, og
dette er en utfordring i barnehager som vår.
Vi har fått laget en skjermet småbarnsbase der de minste barna skal være deler av dagen. Det skal være voksne der som de minste barna
kjenner og er trygge på. Vi vil stort sett dele oss også under måltidene, da de minste trenger mer ro og faste rutiner. De eldre barna får da spise
i fred, og kan eks ha høytlesning under maten uten at man trenger å ta hensyn til de små.
De eldre barna trenger andre utfordringer, og de har også behov for å leke uforstyrret. Storbarna benytter seg av skolens gymsal hver uke,
samt turdager til lavvoen og skogen bak skolen. Da vil de små barna få muligheten til å boltre seg i hele barnehagen, samt ha uteområdet for
seg selv.
På ettermiddagene vil hele barnegruppa være mer samlet.
LEK
Rammeplanen sier at «Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen»
Leken har en egenverdi, og er en typisk væremåte for barn. Leken er en grunnleggende livs og
læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom.
Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.
Personalet skal være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barn i deres lek. (Rammeplan)
Vi legger stor vekt på at barna skal få rikelig med tid til å LEKE: Vi skal ta hensyn til barns lek, og mener det er viktig å skjerme
leken, legge til rette for rollelek og la den få mulighet og tid til å blomstre. Gjennom leken lærer barn språk, de utvikler fantasi og
grunnlaget for vennskap dannes. Den voksne inntar ulike roller i leken, det være seg deltaker, observatør eller tilrettelegger. Den
voksne være tilgjengelig for barna og aktivt delta, støtte og hjelpe de barna som trenger dette for å komme inn i leken.
8
BARNS MEDVIRKNING
Barnehageloven §3 sier at: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn
skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter
skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.
Å arbeide med barns medvirkning handler ikke bare om å finne bestemte metoder, men om hvordan vi voksne tenker om, og ser på
barn. Medvirkning handler om å bli spurt, lyttet til, og akseptert som kompetente.
Vi i Ihle barnehage vil arbeide med dette slik:










9
Åpne for at barna får uttrykke seg og ha innflytelse på egen hverdag.
Ta hensyn til barns vennskap ved deling av gruppa.
La barna få velge mellom alternativer for bursdagsmat.
Ta barna med på råd vedrørende varmmat meny i barnehagen.
De voksne skal være observante og spørre barna i naturlige situasjoner om temaer knyttet til trivsel, trygghet osv.
De voksne skal LYTTE til hva barna sier, og ta dette med tilbake til personalgruppa.
Jobbe mot at barn tør å ta selvstendige valg.
Barnesamtaler med 2010+ 2011 barna vinteren 2016.
I henhold til kompetanseplan for barnehager i Vestre Toten kommune, skal personalet drøfte og reflektere over småbarn og
medbestemmelse.
De minste barna skal få følge sin egen rytme med soving når de begynner i barnehagen. Vi skal tilpasse måltidene til deres
behov for søvn, og vi skal være lydhøre i forhold til barnas behov når det gjelder annet opplegg i barnehagen
Satsingsområder dette året
Dette barnehageåret skal fagområdet «Språk, tekst og kommunikasjon» være vårt satsingsområde
I tillegg skal storbarna (f 10,11 og 12) ha tema «Natur og Friluftsliv»
Språk tekst og kommunikasjon
Mål: Barna skal oppleve gleden ved å bli lest for. Vi
skal ha fokus på bøker, og «ukas bok» for storbarna
og «månedens bok» for småbarna.
Mål: At barna skal bli glad i å være ute hele året. At
de skal lær noe om sammenhenger i naturen, respekt
for dyr og miljø.
Barnehagen skal jobbe aktivt for å ha et godt
språkmiljø for alle barn uansett alder og nivå. Alle
barn skal videreutvikle sin begrepsforståelse og
bruker et variert ordforråd.
Vi ønsker å bruke turene som utgangspunkt for ulike
prosjekter, temaer og oppgaver.
Vi bruker Ordlistemetoden aktivt gjennom året for de
barna som trenger å øke ordforrådet sitt.
Vi har faste musikkstunder der vi har fokus på sang,
musikk, rytme, instrumenter, rim og regler.
Vi skal legge til rette for gode samtaler mellom barn
og voksne, og oppmuntre barna til å fortelle om egne
opplevelser.
10
Natur og friluftsliv
Se ellers fagområdet s 23 + progresjonsplanen for
hva barna i ulik alder skal erfare og delta på.
Barna skal ha faste turer i nærområdet vårt, da er vi
ute mesteparten av dagen. Vi tenker å bruke lavvoen
mye, men også skogen bak skolen. Til vinteren skal vi
gå på skiturer i lysløypa.
Vi skal ha fokus på naturen og hva den gir oss, og
gjennom erfaringer og opplevelser ønsker vi at barna
skal ønske å ta vare på naturen.
Til våren skal vi ruge kyllinger i rugekasse i
barnehagen. De eldste barna skal lage fuglekasser
som vi henger opp ute i skogen og følge med på
reirbygging, egg og fugleunger.
Se ellers fagområdet s 29 +progresjonsplanen for
mer info.
OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE
FØRSKOLEGRUPPA
Bamseklubben er navnet på førskoleklubben vår.
I år er det fem barn som skal ha siste året sitt i
barnehagen før skolestart.
En god overgang fra barnehagen til skolen er viktig, og
Rammeplanen sier at barnehagen skal samarbeide med
skolen om å legge til rette for overgangen til skolen og
evt SFO.
De skal samles en formiddag i uka fra september, og det
er Silje som skal ha ansvaret.
Vestre Toten har felles rutiner for dette.
I Bamseklubben skal vi leke, drive med Språksprell
(språkleker som har som mål å øke barnas språklige
bevissthet, og er viktig før skolestart), lage permer,
jobbe med arbeidsark med ulike temaer, øve på ting
det er lurt på kunne før skolestart, turer sammen, og
også ta ungene med på planlegging.
Barnehagene i Vestre Toten kommune har også felles
retningslinjer for innholdet i barnehagene siste året før
skolestart.
11
Foreldrene til de eldste barna får på høsten utdelt et
skjema der vi spør om tillatelse til å samarbeide med
skolen om overgangen.
Et godt og nært samarbeid er til det beste for barnet,
og det har vi god tradisjon for på Ihle. Vi har et nært
samarbeid med skolen som gjør barna trygge i god tid
før skolestart. Er det andre skoler barn hos oss skal
begynne på, tar vi kontakt med de på lik linje.
AUGUST 2015
Uke
31
32
33
Mandag
27
3
10
Tirsdag
28
4
11
Onsdag
29
5
12
Torsdag
30
6
13
Fredag
31
Lørdag
1
søndag
2
7
Lotte 2år
8
9
14
Storm 5år
15
16
Planleggingsdag
bhg er stengt
34
17
18
19
20
21
22
23
35
24
25
26
27
28
29
30
Denne måneden er det oppstart for nye barn som står i fokus. Bli kjent og trygge på hverandre.
Husk å navne klær og utstyr til barnet ditt
12
Huskeliste:
-
Vi bruker innesko i barnehagen
-
Barn som blir hentet skal rydde litt etter
seg før de går hjem, slik at de som er
igjen til slutt ikke behøver å rydde mest.
-
Vi ønsker at dere rydder på barnets plass
i gangen før dere går hjem.
-
13
Hvis andre enn foreldrene skal hente
barnet, SKAL barnehagen underrettes om
dette.
-
Vi ønsker ikke at barna har med leker
hjemme i fra. Innimellom arrangerer vi
egne ha-med-dager, da står det på
ukeplanen.
-
Ha alltid ekstra skift liggende i kurven,
-
Regntøy, ekstra votter, og ellers etter
årstiden.
-
Ta med våte klær hjem til tørking, vi har
ikke tørkekapasitet i barnehagen
Planleggingsdager dette året:
 Tors 13. august

Fre 20. november

Man 4. januar
 Mars: dato ikke satt
 Fre 6. mai
SEPTEMBER 2015
14
Uke
36
Mandag
31
Tirsdag
1
Onsdag
2
Torsdag
3
Fredag
4
Lørdag
5
søndag
6
37
7
8
9
10
11
12
13
38
14
15
16
17
18
19
20
39
21
22
23
24
25
26
27
40
28
29
Mia 3 år
30
HVA ER…..
FORUT
I FORUT sin barneaksjon høsten 2015 møter vi igjen Biswas
(5) og Nischal(&) som er gode venner på landsbygda utenfor
Katmandu. Vi møter også flere barn i nærområdet, og lærer
om en annerledes verden, samtidig som mye annet også er
ganske likt.
Gjennom fortellinger, filmer, musikk og aktiviteter ser barna
hvordan livet er i Nepal.
Gjennom FORUT sin barneaksjon møter barn i Norge
jevnaldrende barn i andre land. Vi viser fram ulikheter
sammenliknet med Norge, og vi vekker nysgjerrighet og bidrar
til toleranse overfor en mangfoldig verden.
Overskuddet av FORUT sin barneaksjon går til FORUT sine
prosjekter for barn og unge i ulike prosjektland i Asia og Afrika.
Se mere på forut.no.
ALLE MED
Alle med er et observasjonsmateriell som er med på å
gi et helhetlig bildet av barnet og hva det mestrer. Det
dekker 6 utviklingsområder: sosio-emosjonell utvikling,
lek, hverdagsaktiviteter, sansemotorisk utvikling og
språk. Materiellet skal være et utgangspunkt for
foreldresamarbeid, og evt samarbeid med andre
faggrupper. Det sikrer også at vi ser og observerer hele
barnet, innenfor alle de ulike områdene, og er utg.
punkt for foreldresamtalene.
TRAS
TRAS står for tidlig registrering av språk i førskolealder,
og er et observasjonsskjema som går på observasjon
og kartlegging av hvert barn innenfor flere områder
knyttet til språk, forståelse, kommunikasjon og
oppmerksomhet. Dette skjemaet brukes ikke på alle
barna, men der vi ser forsinkelser eller vi undrer oss
over barnets utvikling på et eller flere områder.
Foreldrene kontaktes før bruk av TRAS.
15
OKTOBER 2015
Uke
40
Mandag
28
Tirsdag
29
Onsdag
30
Torsdag
1
Fredag
2
Lørdag
3
Søn
4
Høstferie
På skolen
16
41
5
6
7
8
9
10
11
42
12
13
14
15
16
17
18
43
19
20
21
22
23
25
44
26
27
28
Sandra 5
år
29
30
24
FNdagen
31
FORELDRESAMARBEID
Rammeplanen sier: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og
danning som grunnlag for allsidig utvikling»
I barnehagen er vi avhengig av et godt samarbeid med foreldrene. Personalet skal på best mulig måte ta seg av det kjæreste foreldrene har, og
det kan best gjøres hvis vi har en god dialog med hjemmene som bygger på gjensidig åpenhet, tillit og respekt.
Levering og henting har mye å si for barnets trygghet. Når vi tar imot barnet om morgenen er det viktig at vi får nødvendige opplysninger for å gi
barnet en god dag i barnehagen. Personalet skal gi tilbakemeldinger til foreldrene, fortelle om hvordan barnet har hatt det i barnehagen.
Vi leverer ut ukeplan hver uke. I tillegg henger den i gangen. Ukeplanen forteller om hva som skjer kommende uke.
Det kan være at disse planene ikke blir gjennomførte, særlig ved sykdom/fravær hos personalet. Vi er avhengig av full bemanning for å få delt
gruppa slik planen sier. Er det sykdom, vil personalet ta en avgjørelse samme morgen om hvordan dagen skal gjennomføres slik at det blir best
mulig og samtidig forsvarlig. Vi henstiller derfor foreldrene til å ikke alltid love barna de skal det eller det, da planen er veiledende.
Dagen i barnehagen er fin også om den ikke blir slik vi hadde planlagt
Annen informasjon henges opp på døra, eller egne lapper i barnas hyller.
Vi sender ut månedsbrev hver måned som forteller om måneden som har gått og neste måned. Månedsbrevet viser sammenhengen mellom
det vi gjør og rammeplan/årsplan, og lager en rød tråd mellom våre hverdager og lovverk/planer.
Det avholdes to foreldremøter, høst og vår. På begge møtene er det foreldreråd, der foreldrene alene kan ta opp ulike ting.
Barnehagen er foreldreeid, og i ca mars måned innkalles det til årsmøte. Alle foreldre kan velges inn i styret.
Alle nye foreldre får tilbud om foreldresamtale ca en mnd etter oppstart. Ellers har vi ordinære samtaler i jan/fen hvert år. Skolestartere har
samtale vedr overgangen bhg/skole på våren. Utover dette er vi selvfølgelig åpne for ekstra samtaler ved behov.
Brukerundersøkelser sendes ut annethvert år, felles for hele kommunen.
17
NOVEMBER 2015
Uke
44
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
søndag
1
45
2
3
4
5
6
7
8
Farsdag
46
9
10
11
12
13
14
15
47
16
17
18
19
20
21
22
28
29
Edel 4år
Planleggingsdagbhg stengt
48
23
24
25
26
27
Vi begynner med litt juleforberedelser i midten av måneden
18
DOKUMENTASJON
Planlegging, dokumentasjon og vurdering
Pedagogisk dokumentasjon
Rammeplanen sier:
«Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som
grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag
og oppgaver, og barnehagen som arena for lek, læring
og utvikling.
Pedagogisk dokumentasjon skiller seg fra annen
dokumentasjon ved at denne dokumentasjonen skal
brukes til noe mere enn å vise fram hva vi gjør, eller som
informasjon.
Vi jobber med å samle dokumentasjon om hvert barn
som lagres i barnets mappe. Når barnet slutter i barnehagen,
vil vi da kunne levere til foreldrene et lite stykke av barnets
barndom.
Vi samler praksisfortellinger, noen er til barnet, andre som
redskap for refleksjon for personalet og diskusjon rundt vår
praksis.
Praksisfortellingene er lærerike for de ansatte, siden de danner
grunnlaget for gode diskusjoner og refleksjoner.
Pedagogisk dokumentasjon kan brukes til refleksjon og
vurdering av egen praksis, eller som et ledd i å synliggjøre
vårt arbeid ut mot samfunnet.
For barnehagen som organisasjon samler vi dokumentasjon,
evalueringer , skjemaer osv i en egen perm slik at dette er lett
tilgjengelig.
De ansatte jobber og i komiteer som har ansvar for arrangementer
og markeringer i bhg, dette dokumenteres skriftlig.
Personalet evaluerer skriftlig hvert halvår områder/elementer fra vår egen
årsplan. Dette gjør vi for å hele tiden sikre at vi jobber målrettet etter
vårt eget styringsdokument; nemlig årsplanen vår.
19
Vi i Ihle barnehage benytter praksisfortellinger og
månedsbrev som metoder for pedagogisk dokumentasjon
Praksisfortellingene benyttes som grunnlag for refleksjon
over egen praksis, og diskusjoner for videre arbeid.
Månedsbrevene lages som informasjon der våre planer
og arbeid knyttes opp mor rammeplan/årsplan, og
viser hvordan vi jobber i forhold til disse dokumentene.
DESEMBER 2015
Uke Mandag
49
31
Tirsdag
1
Onsdag
2
Torsdag
3
Fredag
4
Lørdag
5
søndag
6
Kristoffer
5 år
50
7
8
9
10
11
12
13
51
14
15
16
Jørgen 2år
17
Even 2år
18
19
20
52
21
22
23
24
25
26
27
Julaften
Juleferie
Juleferie
Juleferie
2
3
1
28
29
juleferie
juleferie
30
Lavrans
2år
juleferie
31
1
Nyttårsaften
Det blir julegudstjeneste for de eldste i barnehagen i desember. Egen plan for adventstida deles ut i slutten av november.
20
RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER.
Målet med rammeplanen er å gi personalet i barnehagen en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens
virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eiere og tilsynsmyndighet.
Rammeplanen retter seg derfor mot:
 Barnehagens personale, som et redskap for planlegging, dokumentasjon og vurdering.
 Foreldre/foresatte, for å gi innsikt i barnehagens virksomhet og mulighet til å medvirkning og medbestemmelse i henhold til
barnehageloven.
 Barnehageeiere, som kan fastsette retningslinjer for lokal tilpafsning av rammeplanen og som har ansvar for at den enkelte barnehage har
de nødvendige rammebetingelsene.
 Kommunen, som har ansvar for å føre tilsyn med at alle barnehagene i kommunen driver en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet i
samsvar med lov og forskrifter
Rammeplanen beskriver barnehagens samfunnsmandat, som er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til
barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. Barnehagens innhold skal være allsidig og
variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger.
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes
I rammeplanen er det angitt:
 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver
 Omsorg, lek og læring
Sju fagområder som barna skal ha erfaring med i løpet av barnehageåret:
o kommunikasjon, språk og tekst
o kropp, bevegelse og helse
o kunst, kultur og kreativitet
o natur, miljø og teknikk
o etikk, religion og filosofi
o nærmiljø og samfunn
o antall, rom og form
 Planlegging, dokumentasjon og vurdering
 Samarbeid
21
JANUAR 2016
Uke
1
Mandag
4
Tirsdag
5
2
11
12
Mikkel 4år
Onsdag
6
Torsdag
7
Fredag
8
Lørdag
9
søndag
10
13
14
15
16
Steffen 4
år
17
Gustav 5
år
Ingrid 2 år
22
3
18
19
20
21
22
23
24
4
25
26
27
28
29
30
31
Kommunikasjon, språk og tekst
-satsingsområde 2015/2016
-
Ukas/månedens bok
Ordlistemetoden
Musikkstund
Lesestunder
Språksprell
Tidlig og god språkstimulering er en
viktig del av barnehagens innhold.
Barna skal utvikle et positivt forhold til
bruk av språket gjennom den gode
samtalen, lek, bøker, bilder, lyd og
rytme.
23
FEBRUAR 2016
Uke
5
Mandag
1
Tirsdag
2
Onsdag
3
Torsdag
4
Fredag
5
Lørdag
6
søndag
7
Morsdag
6
8
9
10
11
12
13
14
7
15
16
17
18
19
20
21
Lukas 5år
8
22
23
24
25
26
27
28
Karneval
tid
24
KROPP. BEVEGELSE OG HELSE
Gjennom kroppslig aktivitet lærer barna
seg selv og verden og kjenne. Barn er
kroppslige aktive og de uttrykker seg mye
gjennom kroppen. Vi får kunnskap og
tilrettelegger for gode vaner og sunt
kosthold.
25
Gymsal hver uke
Grunnleggende
bevegelser og
grovmotoriske ferdigheter
Erfare mestring
Turer i skog og mark
Utholdenhet & Avslapping
Grove kornprodukter
ANTALL, ROM OG FORM.
Barna skal få oppleve glede ved å
utforske og leke med tall og former og
tilegne seg anvendbare matematiske
begreper. Gjennom lek,
eksperimentering og
Erfare gjennom
hverdagsaktiviteter utvikler barna sin
sansene
matematiske kompetanse.
Telle, telleregler
Puslespill
Matematiske begreper
Lego, spill
Konkreter
MARS 2016
Uke
9
Mandag
29
Tirsdag
1
Onsdag
2
Torsdag
3
Fredag
4
Lørdag
5
Sigrid 5 år
søndag
6
10
7
8
9
10
11
12
13
11
14
15
16
17
18
19
20
12
21
22
23
24
25
26
27
påskestengt
påskestengt
påskestengt
skjærtorsdag langfredag
påskeaften
1.påskedag
29
30
31
2
3
Henriette
2år
13
28
2.påskedag
26
1
KUNST KULTUR OG KREATIVITET
Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et
mangfold av muligheter for sansning, opplevelse,
eksperimentering, skapene virksomhet, tenkning og
kommunikasjon.
27
Store bevegelser
Maling/fingermaling
Musikkstund
Ulike uttrykk, materiell
Skuespill
Lage fuglekasser
De skal få utvikle sin kreativitet, fantasi og skaperglede gjennom et
allsidig møte med ulike kunstuttrykk og kunstinntrykk.
Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser.
Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst,
kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, arkitektur og
design.
APRIL 2015
Uke
14
Mandag
4
Tirsdag
5
Onsdag
6
Torsdag
7
Fredag
8
Lørdag
9
søndag
10
Ingeborg 3
år
15
11
12
13
14
15
Sivert 3år
16
17
16
18
19
20
21
22
23
24
26
Johan 2
år
27
28
29
30
1
17
28
25
NATUR, MILJØ OG TEKNIKK
Satningsområde i 2015/16
29
Utforske uteområdet
Turer til skogen og
lavvoen
Sansing gjennom
kroppen
Fokus på barns
initiativ, undring,
medbestemmelse
Fuglekasseprosjekt
Ruge kyllinger
Barna skal få mulighet til å bli kjent med og få en forståelse for
planter og dyr, landskap, årstider og vær. Vi skal ta
utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og
forutsetninger og stimulere dem til å oppleve med sanser, iaktta
og undre seg over fenomener i naturen og teknologien.
Barna skal få oppleve glede ved å ferdes i naturen og de skal få
grunnleggende innsikt i naturen og samspillet som finnes der.
De skal få mulighet til å undre seg over ulike fenomener og
erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og i hverdagen.
MAI 2016
18
Mandag
2
Tirsdag
3
Onsdag
4
19
9
10
20
16
2.pinsedag
17
23
24
21
søndag
8
11
Torsdag
Fredag
Lørdag
5
6
7
planleggingsdag
Kr.himmel
–bhg er stengt
fartsdag
12
13
14
18
19
22
1.pinsedag
20
21
Anni
Aurora 6år
25
26
27
15
28
29
4
5
Eirik 2 år
22
30
31
1
2
3
Foreldrene til 2010 barna har ansvaret for barnehagens fane i 17. maitoget. Den oppbevares i bhg.
30
ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Gjennom møte med ulike høytider og merkedager
skal barna utvikle toleranse og interesse for
hverandre og respekt for hverandres bakgrunn,
uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig
tilhørighet.
Formidling av jule
Gjennom den gode og nære samtalen skal barn og
og påskebudskap
voksne få tid til tenkning, undring og filosofering.
ved hjelp av
konkreter, sanger,
bilder.
Undring over dette
sammen med barna
Kirkebesøk før jul
Forut prosjekt
31
NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Barnehagen skal bidra til at barn møter verden
utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den
skal legge vekt på å styrke kunnskap om og
tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og
kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Vi
besøker gårder i nærmiljøet vårt. Barna skal få
oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og
jenter.
Reise på gårdsbesøk
Barnas kulturdag
Fokus på hva vi
høster av naturen
Bli kjent og trygg på
vårt uteområde
JUNI 2016
Uke
22
Mandag
Tirsdag
Onsdag
1
Torsdag
2
Fredag
3
Lørdag
4
søndag
5
23
6
7
8
9
10
11
12
24
13
14
15
16
17
18
19
24
25
26
Halvor DE.
5 år
25
20
21
22
23
26
27
28
29
30
Sommerfest for barn, foreldre og ansatte.
32
JULI 2016
Uke
26
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1
Lørdag
2
søndag
3
27
4
5
6
7
8
9
10
28
11
12
Feriestengt Feriestengt
13
14
15
16
Feriestengt Feriestengt Feriestengt
17
29
18
19
Feriestengt Feriestengt
20
21
22
23
Feriestengt Feriestengt Feriestengt
24
30
25
26
Feriestengt Feriestengt
27
31
Feriestengt
28
29
30
Feriestengt Feriestengt
Ada Marie 6 år
GOOOOOOOOD SOMMER!!!!!!! Vi åpner igjen uke 31.
33
34