3_02_03 Kontroll-verifikasjon av virksomheter

Comments

Transcription

3_02_03 Kontroll-verifikasjon av virksomheter
Spesifikasjon
3-02-03 KONTROLLVERIFIKASJON AV
EL-ANLEGG
VIRKSOMHETER
Dok. ansvarlig:
Dok. godkjenner:
Gyldig fra:
Distribusjon:
Otto Rune Stokke
Frode Remvang
2015-08-14
Åpen
Side 1 av 6
Innhold
1
HENSIKT OG OMFANG ............................................................................................................................. 1
2
INSTRUKSANSVARLIG............................................................................................................................. 1
3
BESKRIVELSE ............................................................................................................................................ 1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.4
3.5
3.6
Gjennomføring .............................................................................................................................. 1
TeFT.............................................................................................................................................. 2
Ingen til stede ved kontroll ............................................................................................................ 3
TILSYNSRAPPORTEN ............................................................................................................................. 3
Anmerking for manglende samsvarserklæring og nødvendig dokumentasjon .............................. 3
Verifikasjon ................................................................................................................................... 4
Nyanleggskontroll ......................................................................................................................... 4
JORDFEIL/ LAV ISOLASJONSRESISTANS VED VERIFIKASJON ................................................................... 5
SPESIELLE KRAV VED KONTROLL AV HELSEINSTITUSJONER .................................................................. 5
LANDBRUK ........................................................................................................................................... 6
EX-ANLEGG .......................................................................................................................................... 6
4
REFERANSE: ............................................................................................................................................... 6
1
Hensikt og omfang
Prosedyren skal sikre at kontroll/verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter
gjennomføres på en systematisk og ensartet måte i henhold til gjeldende lover, forskrifter og
myndighetenes intensjoner.
2
Instruksansvarlig
Ansvar for å utarbeide og vedlikeholde denne spesifikasjonen er tillagt leder i DLE.
Sakkyndig selskap(SKS) har ansvar for å implementere spesifikasjonen i virksomhetens
internkontroll system.
3
Beskrivelse
Generelt
SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til
denne spesifikasjon.
3.1.1 Gjennomføring
Verifikasjoner skal utføres i det omfang som er gitt av Instruks for DLE og
Nettselskapet/DLE’s områdefordeling. Det skal som hovedregel gjennomføres verifikasjon av
det elektriske anlegget til virksomheten sammen med en revisjon.
SKS varsler og gjennomfører om tilsyn iht. til retningslinjer gitt i instruks, tilsynsplan og
føringer fra DLE. Det skal som utgangspunkt varsles skriftlig om tilsyn. Verifikasjon i
forbindelse med revisjon av en virksomhet blir dette varslet ved revisjonsvarsel. Skal det
utføres kontroll uten revisjon, varsles kontrollen skriftlig.
-
Tilsynspersonell skal vise nødvendig respekt, SKS representerer DLE.
Hafslund Nett AS
Spesifikasjon: 3-02-03
-
-
Side 2 av 6
Tilsynspersonell skal legitimere seg. I tillegg til ID-kort fra egen virksomhet, skal IDkort utstedt av Hafslund bæres synlig og fremvises ved ett hvert tilsynsbesøk.
Fullmakt utstedt av DLE Hafslund Nett, skal ved tilsynsbesøk fremlegges på
forespørsel.
Noter hvem som er til stede ved kontroll (skal inn i tilsynssystemet).
Tilsynspersonell informerer virksomheten om elsikkerhet.
Tilsynspersonell kontrollerer alle de obligatoriske punktene som er angitt i TeFT-en.
På de punktene hvor det er funnet avvik skal dette registreres.
De punktene som ikke er kontrollert, eller hvor punktet ikke var tilgjengelig for
kontroll, så skal dette angis under «Registrer funn».
Hvis det ikke avdekkes avvik, kan saken avsluttes.
Dersom det er avdekket avvik, skal eier/bruker gjøres oppmerksom på disse avvikene
ved kontroll.
Avdekkes det alvorlige avvik (avvik som åpenbart kan føre til fare for liv og helse)
skal frakopling av hele eller deler av anlegget vurderes. Se spesifikasjon 3_02_08
Frakopling av anlegg ved tilsyn.
SKS skal gi skriftlig tilbakemelding (rapport) til eier/bruker om resultatet av
kontrollen, også der det ikke er avdekket avvik
Avvikene skrives i en egen tilsynsrapport og eier/bruker forhåndsvarsles om mulig
vedtak.
Gjeldende TeFT (Tema for tilsyn) ligger i tilsynssystemet på aktuelle resultatområder og
benyttes i verifikasjonen.
Nettselskapets tilsynssystem skal brukes ved saksbehandling. Legge til grunn
brukerveiledning for tilsynssystemet ved registrering og innrapportering av tilsyn.
Egnet måleinstrument brukes under verifikasjon.
Inspektør benytter fotoapparat for å dokumentere funn og observasjoner der dette ansees
nødvendig.
Dersom SKS oppdager jordfeil i fordelingsnettet, så skal dette meldes til netteier. Husk å
oppgi hvilket anlegg det gjelder, og om det finnes jordfeil i dette anlegget.
https://www.hafslundnett.no/nett/kundeservice/jordfeil/jordfeil.aspx
3.1.2 TeFT
De generelle sjekklistene angir minstekrav til hva en kontroll skal omfatte og skal benyttes av
alle (eventuelt med egne tillegg). Sjekklistene angir også de kontrollpunktene som det skal
rapporteres på til DSBs sentrale resultatdatabase. Sjekklistene angir hvilke forhold som skal
vurderes under en kontroll, men det vil fremdeles være opp til den enkelte inspektør å vurdere
omfanget av stikkprøver knyttet til det enkelte kontrollpunktet og om dette er relevant eller
ikke sett i forhold til det konkrete tilsynsobjektet. Eventuelle forhold som ikke er funnet
relevante eller ikke er tilgjengelig skal rapporteres i tilsynssystemet og det må kunne
redegjøres for ved DLE sin oppfølging av SKS. Rom/steder som ikke er kontrollert skal angis
i tilsynsrapport.
DLE vil kunne foreta stikkprøver på utførte kontroller og saksbehandling.
Hafslund Nett AS
Spesifikasjon: 3-02-03
Side 3 av 6
Gjeldende TeFT ligger i tilsynssystemet ELSA på aktuelle resultatområder og benyttes i
verifikasjon.
3.1.3 Ingen til stede ved kontroll
Er ingen til stede ved varslet kontroll (kontroll uten revisjon) og virksomheten ikke har tatt
kontakt for nytt tidspunkt, rapporterer SKS dette i tilsynssystemet med å krysse av «Kunde
ikke hjemme» i «Eier, kunde og saksinformasjon» bildet og sender tilsynsrapport innen 5
virkedager.
I de tilfeller det kan være nødvendig å treffe vedtak om å pålegge eier/bruker å være til stede,
skal DLE orienteres med begrunnelse på hvorfor kontroll må gjennomføres. Et eventuelt
Vedtak om pålegg til stede, treffes av DLE.
3.2
Tilsynsrapporten
Hovedregelen er at ett tilsyn kun gir en verifikasjons-rapport pr. virksomhet dvs. en
verifikasjons-rapport pr. tilsynsobjekt.
Tilsynsrapporten skal informere om avvikene som er avdekket, og vise til hvilke
forskriftskrav som det er avvik fra, og med henvisning til konkret forskrift, paragraf og det
konkrete kravet, sammen med en kort gjengivelse av kravet. Benytt en så konkret kode som
mulig. Merknad feltet til avviket brukes til kommentarer for å gi en mer nøyaktig beskrivelse
av funn.
Tilsynsrapporten skal kun inneholde fysiske feil/mangler. Systemavvik skrives i egen rapport
etter revisjon.
Dersom det avdekkes feil og mangler som inspektør vurderer at kunde kan utbedre, skal
mangel skrives som en anmerkning. Rapportene skal ikke inneholde forslag til løsning. Finner
inspektør ingen feil eller mangler skal kunden ha en skriftlig melding om dette.
Det skal i innledende kommentar informeres om omfanget av kontrollen/verifikasjonen.
I anlegg med flere virksomheter med felles måler skal det i innledende kommentar informeres
om virksomhetens navn og omfanget av kontrollen/verifikasjonen.
Rapporten skrives og sendes kunden innen 5 virkedager. DLE oppfordrer SKS å rapportere
tilsyn som er utført i siste halvdel av desember, raskere enn 5. virkedager og helst innen
utløpet av 31. desember. Det skal fremgå av tilsynsrapport hvem som har gjennomført tilsynet
og den skal signeres av denne.
3.2.1 Anmerking for manglende samsvarserklæring og nødvendig dokumentasjon
DSB har konkludert med i brev av 08.03.2013 og 23.06.2015, at dersom det mangler
samsvarserklæring og eventuelt nødvendig dokumentasjon vil det være naturlig å angi
anmerkning om dette ved tilsyn.
Dette begrunnes med at eier har bare plikt til oppbevare den dokumentasjon man har mottatt.
Dersom man ikke har mottatt dokumentasjon er det intet å oppbevare.
Avdekkes det at anleggseier ikke har mottatt samsvarserklæring og nødvendig dokumentasjon
skal det i tilsynsrapporten skrives en anmerkning. Navn på utførene virksomhet noteres i
anmerkning.
Hafslund Nett AS
Spesifikasjon: 3-02-03
Side 4 av 6
Dette vil gjelde alle typer anlegg og er uavhengig om arbeidene er utført av registrert
elektrovirksomhet eller ikke.
Anmerking for manglede samsvarserklæring og nødvendig dokumentasjon benyttes i anlegg
inntil 5 år etter utførelse.
Med nødvendig dokumentasjon menes papirer som overbringes eier og som ikke monteres i
installasjonen. Eksempel på dokumentasjon er samsvarserklæring, sluttkontroll,
risikovurdering, varmekabeldokumentasjon, m.m. og som typisk sendes over av installatøren
etter at arbeidene er sluttført.
Mangler installasjonen kursfortegnelse (merking av kurser), brukerveiledning til
jordfeilbryter, brukerveiledning til overspenningsvern o.l. (dokument som er en del av den
"faste" installasjonen), skal det skrives avvik i tilsynsrapporten.
3.2.2 Verifikasjon
Hvis formålet med tilsynet er verifikasjon av det elektriske anlegget til tilsynsobjektet, skal
tilsynet gjennomføres som en verifikasjon. Dersom man under tilsynet kommer over
nyanlegg, skal det ikke skrives egen rapport for dette. Eventuelle avvik skal knyttes til
verifikasjons-rapport.
Ved behov for frakopling av hele/deler av det elektriske anlegget, jf. spesifikasjon 3_02_08
Frakopling av anlegg ved tilsyn.
3.2.3 Nyanleggskontroll
Hvis formålet med tilsynet er kontroll av nyanlegg, skal tilsynet gjennomføres som
nyanleggskontroll. Ved behov for frakopling av hele/deler av det elektriske anlegget, jf.
spesifikasjon 3_02_08 Frakopling av anlegg ved tilsyn.
I tilsynsrapport etter nyanleggskontroll skal det i innledende kommentar informeres om
omfanget av nyanlegget og navnet på utførende elvirksomhet.
Det skal ikke gjennomføres en verifikasjon i kombinasjon med nyanleggskontroll/utvidelse.
3.2.3.1.1
Nyanlegg (Obligatoriske)
Dette er kontroll av utførte arbeider på helt nye elektriske anlegg, som er utført av
installatører med kontoradresse innenfor netteiers forsyningsområde. Endringer av
eksisterende anlegg kommer ikke under denne kategori.
Denne tilsynstypen skal kun benyttes i forbindelse med oppfølging av el-virksomheter, jf.
Instruks. Antallet obligatoriske nyanleggskontroller per installatør er beskrevet i instruksen
fra DSB sett i forhold til hvor mange montører som er ansatt i virksomheten til installatøren.
3.2.3.1.2
Utvidelse (Obligatoriske)
Dette er kontroll av utførte arbeider på eksisterende elektriske anlegg, som er utført av
installatører med kontoradresse innenfor netteiers forsyningsområde. Utvidelsen kan være
utført i løpet av inneværende eller foregående år. Det vil si 0-2 år gammel installasjon.
Hafslund Nett AS
Spesifikasjon: 3-02-03
Side 5 av 6
Denne tilsynstypen skal kun benyttes i forbindelse med oppfølging av el-virksomheter, jf.
Instruks. Antallet obligatoriske nyanleggskontroller per installatør er beskrevet i instruksen
fra DSB sett i forhold til hvor mange montører som er ansatt i virksomheten til installatøren.
3.2.3.1.3
Nyanlegg (Ekstra nyanlegg)
Dette er kontroll av utførte arbeider på elektrisk anlegg. Dette er helt nye elektrisk anlegg.
Endringer av eksisterende anlegg(utvidelse) kommer ikke under denne kategori.
Estimert års antall fremkommer av nettselskapets tilsynsplan.
3.3
Jordfeil/ lav isolasjonsresistans ved verifikasjon
Ved jordfeil med ≤ 0,01 M Ω isolasjonsresistans frakoples anleggsdelen i henhold til
spesifikasjon 3_02_08 Frakopling av anlegg ved tilsyn.
Jordfeil avvik skal inneha tilstrekkelig med opplysninger til å kunne lokalisere og identifisere
feil sted i ettertid.
Målte verdier skrives i kommentarfelt til avvik slik at det kommer frem i rapportbildet.
3.4
Spesielle krav ved kontroll av helseinstitusjoner
I helseinstitusjoner finnes det pasienter/klienter som ofte trenger spesiell oppmerksomhet hvis
man driver kontroll i rom de befinner seg i. Ta alltid kontakt med ledelsen på den avdelingen
dere skal kontrollere for å informere om deres oppdrag og spør om det er spesielle hensyn
dere må ta på det enkelte rom. Psykiatri, infeksjon spesielt syke eller dødende. Diskuter ikke
fag over hodet på pasienten. Fortell hvorfor du er der og at det er en rutinekontroll. Skulle en
finne feil, ta kontakt med personalet utenfor pasientrommet.
Personlig hygiene
I helseinstitusjoner er det ofte svekkede mennesker personer man omgås. Disse kan ha
betydelig nedsatt motstandskraft mot infeksjoner, noe som betyr at man må være ekstra nøye
med personlig hygiene. Noen pasienter kan en infeksjon som kan være ubehagelig å pådra
seg. Det er normalt ikke farlig dersom man følger de regler som gjelder på vedkommende
sted.
Apparathygiene
Det utstyret dere tar med inn i en helse institusjon kan også være infisert. Er måleutstyr og
annet utstyr brukt i «urene» områder, må utstyret rengjøres. For å være på den sikre siden,
spør betjeningen hvordan de rengjør overflaten på det utstyret de bruker i de områdene dere
skal kontrollere. Husk å rengjøre utstyret etter bruk.
Er det tvil, ikke foreta målinger inne hos pasienten.
Taushetsplikten
Taushetsplikten er lovbestemt for alle som utfører et arbeid innenfor en helseinstitusjon. Det
medfører at det er straffbart å fortelle om pasienter som befinner seg der.
Utførelse
- kontakt med en ansvarlig i avdelingen(spørre etter avd. sykepleier)
- banke på døren til pasientrom
- hilse
- presentere seg
Hafslund Nett AS
Spesifikasjon: 3-02-03
3.5
Side 6 av 6
eventuelt legitimere seg
eventuelt ta på frakk, sko overtrekk, hansker
respekt for pasientens bluferdighet/sjenanse
personlig hygiene, blant annet håndvask
”utstyrshygiene”
Landbruk
Hygiene
Følg bondens anvisninger angående hygiene. Rengjør måleinstrumenter og utstyr etter bruk
slik at smitte unngås mellom landbruk med husdyr og at dere ikke drar med dere «urent»
utstyr til andre kontroller.
3.6
EX-anlegg
Ved måling i EX soner må det benyttes instrument som er godkjent for disse områdene. Det
samme blir det ved bruk av lommelykter, kamera og lignende.
4
Referanse:
Gjeldende instruks for DLE
Gjeldende tilsynsplan for DLE
DLE-ytelser og avtale med DLE/netteier (kravspesifikasjon i avtalen)
3_02_08 Frakopling av anlegg ved tilsyn