if5900

Transcription

if5900
Tl,() ,
I
i
I
•
,1,.1
V)
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
if5900
VIDf<UN QUISLING.
~ANUSKRIPTER,8HEV
OG DOKumENTER.
896. QUISLINGS "7de SANS" for året 1940. med tallrike not<Jter. Daqboken er beskrevet utførlig av Hans Fredrik Dahl i
Dagbladet for lørdag 8.mars d.a.
30.000
897. QUISLINGS "?de SANS" for året 1923. Endel notater fra reiser i
Russland,vescntlig adresser,reisetider og reiseutgifter.
3.000
89B. QUISLINGS DIPLOMATPASS. Utstedt ved utnevnelsen til militærattach~ i 5t.Petersburg,april 19l8~ ~ed visa og stempler på
tysk,russisk 00 finsk. Pnrtrettet rlesverre fjernet. ~ed
Quislings signatur.
4.000
8 ~ 9. fM\ SK 10J S1< REV ET
SN
O
[li ArlJ USKH I fl T TI L LJ UI S LI N G5 SKRI F T "O I'l Cl t b e bod d e
verrlener finnes utenOM jorden,oq betydningen derav for vår
livsanskuelse". 22 sider A4,merket"Private and Confidential"
og signert V.Cl.
Manuskriptet har vært sendt broren Arne Quisling. Medfølger
et brev fra denne,datert New York 23-4-1929. Brevet inneholder kommentarer til,og kritikk RV avhandlingen.
Det trykte skrift Oslo 1929,20 sider,o.o.,medfølger også.
9.000
900. mANUSKRIPT I QUISLINGS HÅND. Referat i tredje person av hans
åpningstale ved Nasjonal Samlings 4.RiksmØte Oslo 25.-28.
juni 1936. 39 sider A4. Antagelig bestemt som referat for
partipressen.
7.200
901. DIE JUDENFRAGE VOM NORWEGISCHEN STANDPUNKTE. Manuskript (på norsk)
til quislings tale i Frankfurt 28.mars 1941. Trykt under
tittelen "Kampen mellom arier og jødemakt". Manuskriptet
består av 8 maskinskrevne sider og 11 håndskrevne sider.
På de maskinskrevne sider finnes tallrike tilføyelser i
Quislings hånd.
Den trykte tale medfølger.
7.200
90?
"DEN 9.APRIL". Minneord om de faldne. Maskinskrevet manuskript
til Cuislings tale i Colosseum den B.april 1941. Trykt under
tit tel en 11 9 • a p r i l l 9 4 O". ~1 a nu s kri p tet er p å l 6 A4 sid e r og
er signert av Quisling.
Den trykte tale medfølger.
6.000
GREV FRA
<J Cl 3.
F~IDTJOF
NANSEN TIL VIDKUN QUISLING.
fl U u i 31 ing, Kh ('} r k o I)) , LJ k r il i ne".
r~ a fl ~) en res er
sterkt Ouislinqs Arbeide i Ukraina.' Maskinskrnvet l side A4.
Datert Lysaker-26/4 1922. Signert av Nansen.
3.600
8 [1 E V TI L " H r KCl P t e i
904. AKKREDITIV OG AN8EFALELSESBREV fra Nansen til Quisling ved reise
Lil RusslC\nd. ~atert Lysaker den 19.januAr l1J22. ~ side
Det hele i Nansens hånd og signert av ham.
3.600
9 O5. ;!' /\ 5 KI f! S" REV ET 8 REV DAT ERT Ly s ,1 k e r den l 6/ l 2 l 9 2 2. Nans en, tak k e r
quisling f~r lykkeønskninger i anledning mottagelsen av
Nobels fredspris. Signert og med et 3 linjers PS i Nansens
hånd. Brevet nevner også Quislings sykdom.
2.400
"4.
Fortsetter neste side •••
,.
.. ,.'
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
~06.
BREV PÅ ENGELSK datert Lysaker den 13/3 1923. Maskinskrevet.
"Private and confidential". 2 sider A4. Signert av Nansen.
Om~andler forsendelse og tekniske detaljer angående Nansenhjelpen i Russland.
3.600
907. BREV PÅ ENGELSK datert Lysaker den 9/8 1923. måskinskrevet.
, side A4. Signert av Nansen. Brevet omhandler en forespørsel fra en norsk familie om muligheten for adopsjon av
en 14-15 års pike.
2.400
908. KORRESPONDANSE mELLOM QUISLING OG NANSEN. Bestående av 3 brev:
1. Egenhendig konsept til brev fra Quisling til Nansen,
datert 9.3.1925. 4 sider,A5.
2. Nansens svar av 14.3.1925. Maskinskrevet,signert. l side
A4.
3. Ouis1inqs SVAr nv 19.3.l9?S. Håndskrevet konsept.
~. side,A4.
7.200
SN
O
Korrespondansen omh8ndler det forhold Rt Quisling etter hjemkomsten fra Russland mente seg SRtt tilbake i sin mi1itæro
karriere. Han søker Nansens hjelp for å få rettet på dette forhold.
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
Universitetsbiblioteket i Oslo, Håndskriftsamlingen
VTDKUN
OG
M\RTA
Rtt~rlatte
~UTSLTNG
parirer
(Ms.fol 3920)
,. Dokum~nter vedkommende Vidkun quislings liv og arbeid: Attester, testimonier,
ansettelsesbrev, p~ss m.~.
Notater om matematikk og fysikk.
SN
O
T.
l. "Elliptiske fll,..,v..tioner·... En skrivebok med 39 beskr.bl.
2. "Cahier de g~om(Hrielt. Et hefte med 23 beskr.bl. Ikke a.v Quisling?
Skriften ulik h~n9.
3. "FysikIt. En skrivebok med 110 beskr. s.
I TI. SkjønnE tterære ma.nU!~kripter og utkast.
l. Fem dikt på engelsk samt a.vskrift a.v et avsnitt fra Fr.Nietzsches
"Also sprach Zarathustra lt • Datert 18.4.1912-1.7.1912. Egenh.
l':i pl"lg. bl.
." .
2. "Sum:ner night". Dikt t da.tert 1~. 7 .1920. F~enh.med rettelser. l bl.
3. Utkast til en fortelling. F.genh.med rettelser. Bl.16-23, 25-36.
4. }'ornrbeider til et Skuespill. Tilsammen 204 bl.
IV. Fi l08ofiskp. arbeider.
(Jfr.ogaåVIII:l.)
l. Om ttUniver8ism~m". Utlo.at, mest egenh. Paginert (ikke av Quisling,
tildels i Vilkårlig rekkefølge) i seriene Al 255 e., Bl 408 8.(;' 8.46';,
C: 126 s. Hertil 24 up~g.bl. og noen vedlagte utklipp.
2. MaskinAkr.avskrift av l, utført ca 1970 av flere forSkjellige avskrivere .
. Omfatter serie A og (med lakuner) de første 280 eider av serie B.
Tilsammen 462 bl.
3. "U.C." [- Universist Council?] og "U.W.U." [_ Universist World Union?].
Planer fo!' en ny verdensorganisa.sjon. Ti1salTl!Ilen 51 bl.+ trykksaker.
4. En skrivebok med notater til 14Univeraiemen", nummerert 1-310. Ca 1936?
109 beskr.s. +.noen adre!ser innf~rt pA 8.122-12;.
5. "Universistiske str",t3.nker. Skrevet pA Akershus 1.-6.10.1945. Tilegnet
min elskede og trofaste hustru Maris. Quhling i takknemlighet".
Nummerert 1-100. Egenh. l upng.bl. + 26 bl.paginert 1-44.
,
.
"
/
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
(IV. Filosofiske arbeider.)
6. "'Om at bebodde verdener finnes utenom jOrden og betydningen derav
for vår livsanskuelse".
a. Trykt brosjyre, 1929. 20 s.
b. Noe endret opptrykk Bom artikler 1 tttridena Tegn" 3O.l2.l9~3 og
6.1.19~4. Utklipp.
c. Brosjyren fra 1929, oppkl~bet på lØ89 ark med egenh.rettelser
og t:ilføyelser - andre enn i "Tidens Tegn".
1. r.·'1s1~g p1\skrevet "D~denB ove:rvindehe. (Seiren over dlDden) " • ~ egenh.
beskr.bl.+ utklipp.
8. "Ortodoksi eller liberalisme eller •••• 1"
Il. MliskinlJkr.med talJlrike egenn.rettoleer. Tit.bl ... 29 pag.bl.
+ l egenh. benkr. bl.ad bl.27.
:z.~U.
SN
O
b. 'hskinskr.:ned færre, tildels Ilndre, rettelser enn a.)-Det maskinskr
er identisk med s til og med bl.22, deretter forskjellig.
Bakerst ligger et linnet ekapl.av bl.26-27 (ompag.med blyant
til 30-31?) med andre rettelser.
v.
Papirer vedkommende Quislings arbeid Bom Fridtjof Na.nsens medl!irbeider i det
internasjonale hje lpearbeid •
l. Kor:Nspondanse med Nanse:n 19 22 -1929.
36 brev og telegrammer fra Nansen.
18 brev og telegrnmmer fm Quisling (konsept og kopier).
2. Nanaf>ns bøker "G jennom A rmenia,l (19 21) og
2
ItG jennom Ka.ukasus til
Valgat' (19 9) med han~J dedikasjoner til Quisling. En innrammet
tegning av Nansen med hans hilsen til Quisling nyttårskvelden 1929.
3.
Foredr~g
~
av Quisling om Sovjetunionen, særlig Ukraina _ om hungersnøden
og hjelpearbeidet. 192'21 rp-Anh.med mange rettelser, strykninger og
tilføyelser. Bl.1-40. (7-10 • ett bl.)
4. Notisbok (dRp-l'ok) p&begynt 1.2.1922. Med forskjellige notater om
hjelpearbe1d~t i Ukraina.
5.
Forskjellige andre papirer vedkommende hjelpen til det hungersrammede
Ukraina.
6. Forskjellige pn.pi rer vedkommende hjelpearbeidet for flyktninger,
sTrlig armpnskp. 3 mappAr.
VI. Andre papirer vedkomMende Sov,iebmionl?n.
1. "Bolsjevikrevolutionen i Rusland". Foredrag. 19l9?
a. F.genh.khdd. 3 upag.bl. + b1.2-45.
b.
MRskinskr.~cd
egenh.rettelser.
mellom bl.30 og 31.
39 bl. + l håndskr.bl.innlagt
2. "Enkelte hovedlinjer i Rusbnds nuv!!rende utenrikspolitik". Foredrag
i Kristianh militære B1tmfund 22.11.1924 og 23-3.1925. Egenh.:ned
mange rettf'lser. 2 skrivel:lo:Cker med løse bl.
ett bl.), 13-~O,
b. Bl.1-24, 24 his f tres, 25-ho.
a..
Bl.1-3, 4/12 (-
31/3? (. ett bl.),
33-60.
..'
'.,
',l,
......
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
(VI. Andre papirer vedkommende Sovjetunionen.)
}. "Marxistisk bondepolitikk i t~ori og pM-keie". Maskinskr.
(gjennomsl~~Rkopi). 14 + 15 bl.
4.
"RUAs)and o~ vi". Utklipp av artikler i "Tidens Tegn" l5.9.19~O
- 3.12 .1930.
5.
Vedkommende 0versettelser av "Russla.nd og vi" til engelsk, tysk
og spFmak.
6. Forskjellige
not~ter
om Sovjetunionen. 17 bl. + en skrivebok med
l beskr. b1 •
7. ttErnteergebni sse
slagsko~i).
SO'lJ jetrusslands im Ja.hre 193 }tt. Maskinskr. (gjennom108 bl. Flere bl.d.efekte. lkkf> av Q.uisling?
8. "Progmmma i uAtav vS9s0juznoj ;Commun:iaticcskoj pa.rtii (bol 'sevikov)",
trykt i Moskva 1926. Quislings ekspl.~ed no~n rA understrekninger
og notater.
9.
Politiske foredrn.g, artikler m"m.
mappe~.
1930-Arene.
SN
O
nI.
Utklipp vedrørende Sov jettmionen. 2
1. liA rbeid scerti~'l ka ter". Maskinnkr. (gjennomslagskopi ). 4 bl. Av Quisling?
2. ttReferat A.V ••• foredrllg pA Nordstrand middelskole onsdA.g den 23.aug.
193)". Maskinskr. 14 bl.
3. "Nasjonal samling, av Vidkun Quislings foredrAg i Schøyenlunden søndag
2. juli 1933". To forskjell ige maskinskr.ekspl.med samme tekst.
7 og 11 bl.
4.
5.
Politisk foredrng. 19331 Maskinskr.med rettelser.
17
"Stenografisk referat av mtljor Quislings foredrag den
Stensilert. 14 bl.
·i.~~
bl.
26.0kt.19~,.t.
6. "Referat av ••• Quisling's foredrag i Ingeniørsalen torsdag den
18.jRn.1934". (Foredrrtgsserien ilDen nye tid", l.foredrag.)
Stensilert. 16 bl.
7. "Stenografisk rpferat av ••• q,lli slings ·foredrn.g i Ingeniørsalen torsdn.g
15.mars 193-1". Y.a.skinskr. 5 bl.
8. ttStenografisk referat ttY ••• QUlnlings foredrag i Ingeniørsalen toredap'
d~n 2?m'lr8 1954 i foredrn{:':snerien "Df'n nye tid"". Ma6kin~kr. 10 bl.
9. "Stn.+;sråd Vidkun (.~ui slings fOT't'drttg i N!H1.jon~11 SRmlinge møte d~n
17 .~3.rs 1955 i ln,.;;cni<1reno8 hus, Oslo. ~tenografisk refer3.t".
M'lskinskr. 21 bl.
la •. "Protest m()t ny verdenskrig og at Norge trekkes inn i den. Foredrag
holdt i Ingeniørenes Hus 24.3.1937 ••• tI Maskinskr. 22 bl.
11. "Utk:>.st til brev", d.v.s.z invitasjon til politisk demonstrasjon. 1937.
M~skinskr.med
rettelser.
4 bl.
12 ••IEn nordi sk forsv3.rsall i~nse eksi starer al1erede lt • Avisinnlegg datert
22.2.1938. M'iflkinskr.(gje-nncmgl.<J.gskopi). 2 bl.
13. Politisk ta18 e1ler artikkel, ca )938. 1.h!Jkinskr.(gjennomalag sko r i )
med rettelser. Bl. 11··13. 15-17. Begynnelse og slutt I!!a.tn~ bl.14 mgl.
rrambrudd~' M..'\Bkinskr.med
tal1rike rettelser. ;?5 bl.+ dublett av førGte bl. I.J. i omslag
påskrevet "Riksm3te '7, 1959".
14. ttDemokrtltiets unriergA.ng og den nye tids
I
'fJ"'~l(
..
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
(VII. Politiske foredrag, artikler
15. 25
In.m.)
brev til Quisling vedkommende hans foredragsvirksomhet.
16. Artikler/foredra.g av andre.
a. Thoral v Kla.vene:38: "National samling som praktisk politikk".
1933? Mllskin:3kr. 5 bl.
b. Johan B. Hjorl: "Rettflsrulifundets selvforsvar". Maskinskr.
(gjennomslagskopi) med blyantrettelser. 7 bl.
VIII. Andre pa.pirer vedkommende politikk
og
historie. (Jfr.også
IVa3.)
l. Ekserpter, notater og utklipp vedkommende politikk, militærvesen,
historie, filosofi.
a.. 1924-1939. En skrivebok med
beskr. bl.
b.
58
beekr.bl.+
25
innlagte 1øS9
1938-1939. En ringbok med 51 bl.
SN
O
2. Vedkommende "Den nordie;ke folkereisning", 1931.
&. Manuskript på engelsk. ~hskin8kr.med blyantrettelser.
16 bl.
b. "M'lxims for the Nordie movement in Nonrlly'·. Jlaskinskr.med
rettelser. 6 bl.
c. tlprovisional bye-lnws of the Nordic Movement in Nonray.'.
Maskinskr.med rettelsor. 4 bl.
d. "Um fml1f;angsvegane til Den Nordiske Folkereieing". Trykt
b ros.iyre t Oslo 1931.
3. Vedkommende tlComitati d"ll~ione per la. uY'liveraal1tå. di Roma" og denne
organisaAjonn "R~uninn d!'! Montreux" 1934. l mappe.
4. VedkommE'nde liA Nordic World Fed~ration", 1936. I et omslag påskrevet
"'Bri tish Norse Union of NS Ene'land". Herz tlA Nordie World Fedemtion, between SCf\ndinaviant'l, Britons, Germans and other Nordie
peoples. Thp leader of Nasjona l Sa.'Il1ing in a graat speech out lines
the Nasjonal Srunling's foreign policy". I oversetterens, Cecilie
Blom Dahls, håndSkrift, med rettelser. 32 8.
5.
Oms1n.g påskrevet "The World "l.'oundation". Trykksaker, brev og notater,
1936-1939.
6. To trykksaker ved kOI~i!J:(md e
\I ~ tor:lOrd i ske Fred:: samband It
(1936) og
"Acade:ny for the Rights of Nationel! [1936 eller lenere).
7. ,OmslR.g pånkrevp.t "Norden som krigsskueplass". Utklipp fra 1938 og
noen bl.med notater.
8. Orns1p.g p!..skrevet "Den tysk-russiske pakt
utklipp og andra trykksaker.
23.8.1939". 7 egenh.bl.eamt
9. tlEntwurf FUTor,a-pakt". Trykt, uten sted og år. Nevnt i Maria. Quislings
testIlIllente som "EuroVlfRkten".
10. Omslag påskrf'vet "Norden". Utklipp fra. 1943 samt et maskinskr.ms.om
"Sverigp.s hegf'moni i Norden" (lo bl.).
11. Forskjellig~ utkUrT' 193·1,]935, 1937-1939, 1944.
2 mapper.
I
.
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
I
SN
O
•
...
'ri
~.
~f}w\.t~r1- 21f.11. 11~[r
.v (. cl ~
I.
~~
orr ~ rM'h~ C\K~~
~0,u''lt tr ..&--.A.u~ f'vk.j. oL cWA Ow- ~ )..{ W'IA. ~ cLvtM
~ 'Vu.w,~.t-lÅ M.t,. tt)'fq ~ 1rsL~øU. dAL}<- ~ M ~'~. L.A.I'
rv.ryvt· .
I
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
IX.
5
f,lrJ.rer vedkommf'nde Vidkun S,uisl1ngo siste tid op: hane død. (Jfr.ogIHI !V15.)
.~
l. -'TaJe av V.'1. ved bordet om aftenen den 8.5.1945". Maskinskr.
re fe re. t. l bl.
2.' Arnvid V1l.obotten s "Referat flV hva jeg opplevde 1-9 .mai 1945". Datert
lt'·9.1951. Y.askinskr. 8 bl. Brev fra Vaebotten til Maria Quisling
22.12.1951 vedljgg~r.
3. Vedkommende straffesaken mot Quisling. Notnter av fru Quisling,
kopier av 16 brev' fro henne til forsvareren m.m.
4. Brev fra M'l.ria Quisling for å få Vidkun Quisling benådet - til
general Otto Ruge, statsminister Einar Gerhardsen og Kongen.
Kopier.
Brev fra Vidkun Quioling oktober 1945 til Henrik Bergh, Vilhelm Ullmann,
Halvor Hansson, Jørgen Quisling, Kongen, Dora Bull. Tilsammen 1
brev, hvorav 3 i original.
6.
Brev mellom Vidkun og Maria Quisling mens han satt i fengsel: 10
fro Vidkun op: 2 fra. Maria Quisling.
SN
O
5.
7. Maria Quisling: tRgboksopptegnelse 24.10.1945, den dag Vidkun Quisling'
ble
, henrettet. 4 beskr.bl.i et skrivehefte.
8. Vedkommende uthvering av Vidkun Quislings aske-urne 1959 og jordfestelsen på Gjerpen ki rhgård. Kopier av brev fra Maria Quisling
til Arne Quisling med følp;f'nde bil ,g,g s brev fra Y..aria Quisling til
Justi8departementet 21.5.1959, bevitnelse om utlevering av urnen
og jordfestelsen, brev som Maria Quisling skrev 30.6.1959 og la
i urnen. Dessuten: avskrift av kgl.resolusjon av 27.6.1959 om utlevering n.v urnen.
X. W.aria Qui slinfA, Fllfi rer fro etterkrigstiden.
1. Fgenh.nat1itcr om mai 1945 (Gimle). ':! bl.
2. Egenh.~lyantskr.potater om hpnnes egen sak, skrevet i fengslet. e bl.
3 dokur.lenter vedkormnende hennes arrestasjon og den henlagte straffeF'<lk vedlip'l'"('r.
3. Vedkamrnt'nde Vidklill
Qui slingR p1.pircr. Erklæringer av tl...l.r1a QuiDlinrr
(uo!1"t.ert, 2 verfljon",r), SV!'lTe I.AflstOrp (5.1?1949 og 2tt.1.1950),
Bjørn Ør;tdnf': (16.3.1950 op; ~.11.l951), RRgnhild Lunclf:sgaard
(?O.4.19~O), Nif!ls Afllholm (15.9.)950 og Ka<J.re B.Wiik (9.4.1951,
fotokopi), m.rr..
4. F.rkhr:ngpr
5.
or
brC'v ti]l støtte for Maria. Quisling, 1947-1956.
Forskjelligp pl3.pirer vedkom;;1ende Vidklm og Maria Q.uislings fellesbo.
6. ttRedegjøre18e til Det Kgl.cluetis- og poli tidepartement fra Maria
Quisling vflokomrr.f'nde h(mnp.s krav i sitt. og Vidkun Quislings
fellesbo". Jmuar 1954. Maskinnkr.(gjennorr.s1ngskopi). l upag.H.
+ 39 pag.bl. - Bil~g l-53 - 86 bl.+ fortegnelse pl 3 bl. _ Mellom
redegjørelsen og bil~€ene er innheftet kopi av brev fra Maria
Quisling til h.r.advokat Sverdrup Thygeson 9.10.1954.
7. Herm~"1 Harris As11: Brev
ql lMriA. Quisling 5.CIg a.s.pril 1951 samt
uF.rklærinp; undpr edB nnovar'" da.tert IO.Mi 1951 om QuislingsBer] in-Ti,j ,"pr
195<].
.
•
I
1
I
6
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
Maria Quislings papirer fra etterkrigstiden.)
8. Birger MeideIlt Brev til ~~ri~ Quisling 2l.mai og 22.juni 1951 om
Qui slings forhold i aprildagene 1940 og senere. samt brev 25.april
1954.
9. Cecilie Blom Dahl t Erind ringer om Vidklm Quisling fra ls.tinakolen i
Skien, skrevet for Maria Quisling etter Quislings død. HAndskr. 2 bl.
10. Kathrine Aall Normtmn: tlHogen erindr1nger fra tiden omkring Vidkun
Quislings siste dager". Maskinskr. 3 bl.
11. Yaria Quislings utkant til en bok om Vidkun Quisling og eamlivet med
ham.
Håndskr.(t.ildels egenh.) og IIl8.skinskr. Tilsan:men,
12. Maria Quislings testamenter av 24.1.1969 og
18.l.1974~
]8~
bl.
Kopier.
XI.~·
SN
O
l. Forskjellige notater og fragmenter i Vidkun Quislings hAnd.
Tilsammen 41 bl.
2. Adressebok for Vidkun Q.uhling. Udatert.
3. Forskjellige brev: Et brf'v p! russisk fra Vidkun ti! Maria Quisling
1923 og et på russisk fra Maria til Vidkun Quisling 1925 - et brev
på russisk til Vidkun Quisling 193~ og to familiebre~ på russisk
til Maria Quisling 1931 og 1935 - et 'brev fra J.Ceelmuyden til
Vidkun Quisling 28.9.1940.
4. Forskjellige russiske dokumenter vedkommende Maria Quisling.
5. Jon Lauritz Qvisling: "Slegtetavler vedkommende min familie baade paa
.'\..,
fara- og morssiden" • En skrivebok med 14 beakr.blH innlagte brev
og utklipp m.m.
i Fyresdal, tegnet ~v Linaae 1829. pA baksiden et notat
av Jon aur! tz Q\lislirlg. Film av tegningen vedligger.
6. Moland kirke
Tilsammen 32 mapper.
Billedmateriale
Som
orpbevares i Norske avdelings billedsamling'
82 'lyebilleder (i 2 kassetter) fra hjelpearbeidet i Ukraina.
Forskj<! llige fotografier fra oppholdet 1 Sovjetunionen.
Fruniliebilleder.
. ,,
./
,
.