I. Dokum~nter vedkommende Vidkun Quislings liv og arbeid

Transcription

I. Dokum~nter vedkommende Vidkun Quislings liv og arbeid
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
115970
Universitetsbiblioteket i Oslo, Håndskriftsamlingen
VTDKUN
Ol
M\RTA
~tt~rlatte
~T]TSLTNG
parirer
( Ms. f o l 3920)
I. Dokum~nter
vedkommende Vidkun Quislings liv og arbeid: Attester, testimonier,
ansettelseabrev, pass m.~.
SN
O
Il. Notater om matematikk og fysikk.
l. "Elliptiske fll,.-.l{tioner .... En skrivebok med 39 beskr.bl.
2. "Cahier de g~om,Hrie". Et hefte med 23 beskr.b1. Ikke av Quisling?
Skriften ulik hans.
3. "Fysik". En skrivebok med 110 beskr.B.
IIl. Skjønnlitterære manU1~kripter og utkast.
l. Fem dikt på engelsk samt avskrift av et avsnitt fra Fr.Nietzsches
"AIso sprach Zarathustra". Da.tert 18.4.1912-1.1.1912. Egenh.
1'5 pllg. bl.
2. "Sum:ner night". Dikt, datert P.7.1920. Egenh.med rettelser. l bl.
3. Utkast til en fortelling. Ji'.genh.med rettelser. 131.16-23, 25-36.
4. Forarbeider til et Skuespill. Tilsammen 204 bl.
IV. Filo8ofiskp arbeider.
(Jfr.ogaåVIIIll.)
l. Om ItUniverBism~~n". Ut lo. st , mest egenh. Paginert (ikke av Quisling,
tildels i vilkårlig rekkefølge) i seriene A.I 255 8., BI 408 s.(;. 8.46;,
C: 126 s. Hertil 24 upRg.bl. og noen vedlagte utklipp.
2. Maskinskr.av8krift av l, utført ca 1910 av flere forSkjellige avskrivere.
Omfatter serie A og (med lakuner) de første 280 eider av serie B.
Tilsammen 462 bl.
3. "U.C." [- Universist Council?] og "U.w.U." [_ Universist World Union?].
Planer fo!' en ny verdensorganisa.sjon. Tilsam:nen 57 b1.+ trykksaker.
4. En skrivebok med notater til "Univeraismen", nummerert 1-310. Ca 1936?
109 beskr.9. + noen adresser innfert pA 8.122-123.
5. ItUniveraistiske strQJtanker. Skrevet pA Akershus 1.-6.10.1945. Tilegnet
min elskede og trofaste hustru 1åria Quisling i takknemlighet".
1 upag.b1. + 26 bl.paginert 1-44.
Num~erert 1-100. Eganh.
,
.
I
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
(rv. Fi1080fiske arbeider.)
6.
~Om
at bebodde verdener finne8 utenom jorden og betydningen derav
for vår livsanskuelse".
a. Trykt brosjyre, 1929. 20
8.
b. Noe endret opptrykk Bom artikler 1
6.1.1934. Utklipp.
'~iden8
Tegn" 30.12.193, og
c. Brosjyren fra 1929, oppkl~bet p! 1039 ark Med egenh.rette18er
og tilføyelser - and re enn i "Tidens Tegn".
7. (;lIsh.g p.«\skrevet "Dødens ovp.rvindehe. (Seiren over dtJden) " • 3 egenh.
beskr.bl.t utklipp.
8. "Ortodoksi eller l i bernlieme eller •••• ?"
8..
MR,9kin:lkr.zed tallrike egcnn.rettoleer. Tit.bl ... 29 pag.bl.
+ l egenh.beskr.bl.ad bl.27.
b.
~~skinskr.~ed
,.~
U.
SN
O
færre, tildels andre, rettelser enn a.~Det maskinskr
er identisk med a til og med bl.22, deretter forSkjellig.
Bakerst ligger et annet ekapl.av bl.26-27 (ompag.med blyant
til )0- 31?) med andre rettelser.
V. Papirer vedkommende Quislings arbeid Bom Fddtjof Nansens medl!irbeider i det
internasjonale hjelpearbeid.
l. Korrespondanse med Nansen 1922-1929.
36 brev og telegrammer fra Nansen.
18 brev og telegrammer fm Quisling (konsept og kopier).
2. Nansens bøker tlG jennom A nnenia" (1927) og ItG jennom Ka.ukasus til
V olga!' (1929) med hans dadika~joner til Quisling. En innrammet
tegning av Nansen med hans hilsen til Quisling nyttårskvelden 1929.
,
3.
Fored!~g av Quisling om Sovjetunionen, særlig Ukraina - om hungersnøden
og hjelpearbeidet. 19221 F.~p.nh.med mange rettelser, strykninger og
tilføyelser. Bl.1-40. (1-10 • ett bl.)
4. Notisbok (dAp-bok) p~bf>gynt 1.2.1922. Med forskjellige notater om
hjelpearbeldp.t i Ukraina.
5. Forskjellige andre papirer vedkommende hjelpen til det hungersrammede
Ukraina.
6. F'orskjellige prq'i rer vedkommende hjplpearbeidet for flyktninger,
s~rlig armenskp. 3 mapper.
VI. Andre papirer vedkoml'1f>nt1p. Sov';p.tunionrm.
1. ttBolsjevikrevolutionen i Rusland" • Foredrag. 1919?
a. Egenh.khdd. 3 upag.bl. + b1.2-45.
b. Maskinskr.~od egenh.rettelser. 39 bl. + l håndskr.bl.innlagt
mellom bl.30 og 31.
2. "Enkel te hoved linJf'! r i Ruslands nuværende utenrikspolitik". Foredrag
i Kristianh militære sllmfund 22.11.1924 og 23.,.1925. Egenh.med
mange rettf'lser. 2 skriveblokker med 10se bl.
a.
Bl.l-3, 4/12 (- ett bL), 13-30, 31/3'2 (- ett bL), 33-60.
b. Rl.1-24, 24 bis + tres, 25-60.
.'
'" .
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
(VI. Andre p~pirer vedkommende Sovjetunionen.)
3.
"Marxistisk bondepolitikk i t~ori og pM-keie". Maskinskr.
(gjennomsl~~nkopi).
14
+
15 bl.
4.
"RURs]a.nd o~ vi". Utklipp av a.rtikler i "Tidens Tegn" 15.9.19~O
5·
Vedkommende 0versettelser av MRussland og vi" til engelsk, tysk
og spF\nsk.
- 3.12 .1930.
6. Forskjellige not~ter om Sovjetunionen. 17 bl. + en ekrivebok med
l beskr. bl.
7. ttErntee rgebni sse So,* jet russlands im Jahre 1933". Maskinskr. (gjennomslagskor- i). 108 bl. Flere bl.defekte. Ikke a.v Quisling?
8. "Progrnmma i ustav v89s0juznoj kommun:iaticc8koj pa.rtii (bol 'sevikov)",
trykt i MOGkva 1926. Quislings ekapl.~ed no~n få understrekninger
og notater.
9.
Utklipp vedrørende Sovjetunionen. 2 mappe~.
1930-årene.
SN
O
VII. Politiske foredrag, artikler m.m.
1. "ArbeidscerW'ikp..ter". Maskinskr.(gjennomslagskopi). 4 bl. Av Quisling?
2. IIReferat R.V ••• foredrflg på Nordstrand middelskole onsdag den 2~.aug.
1933". Maski nskr. 14 bl.
3. "NasjonR.l samling, av Vidkun Quislings foredrag i Schøyenlunden søndag
2.juli 1933". To forskjellige maskinskr.ekspl.med samme tekst.
7 og 11 bl.
4.
5.
Politisk foredrag. 1933? Maskinskr.med rettelser. 17 bl.
"Stenografisk referat av major Quislings foredrFig den 26.okt.l933".
Stensilert. 14 bl.
6. "Referat a.v ••• Quislings foredrag i Ingeniørsa1en torsdag den
18 •.jFm.1934". (Foredragsserien "Den nye tid", 1.foredr~.)
Stensilert. 16 bl.
7. "Stenografisk rpferat av ••• Q.ui slings 'foredrng i Ingeniørsalen torsdag
15.mars 195--1". Maskinskr. 5 bl.
A. "Stenografi sk referat flY • • • Quis1 i.nga foredrag i Ingeni ørsalen torsdapdr>n 2? .m'lr!1 l g 54 i for(~d rfleSfle rien "Df'n nye tid"". Maakinekr. 10 bl.
9. "Stat.srAd Vidkun (tui slings fort>dr'lg i Nfttl,jomtl S1'\mlinge møte dE!n
17.m:lrs 1955 i lnseni~r('nC)s hus, Oslo. ~t.enografi8k refer'1t".
~Lskinskr.
la.
21 bl.
"Protest m::>t ny verdenskrig og at Norge trekkes inn i den. Foredrag
holdt i Ingeniørenes Hus 24.3.1937 ••• " Maskinskr. 22 bl.
Il. "Utkast til brev", d.v.s.: invitasjon til politisk demonstra.sjon. 1937.
M.~skin3kr.med rettelser. 4 bl.
12. "En nordisk fornv3.rsR.llianse eksisterer A.llerede". Avisinnlegg datert
22.2.1930. ~skinskr. (gjennc.'!l1:11a,gskopi). 2 bl.
13. Politisk tale eller artikkel, eR. 1938. "..-'lfJkin~kr.(gjennomBlt\gskopi)
med rettelser. Bl.l1-13, 15-17. Begynnelse og slutt s~~t bl.l4 mgl.
14. "Demokratiets unr:lergang og den nye tids frambrudd~t ltt'\skinskr.med
tallrike rettelser. 25 b1.+ dublett av førote bl. LA i omslag
påskrevet "Hiksmøte 7, 1959".
t ..
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
(VII. Politiske foredmg, artikler m.m.)
15. 25
brev til Quisling vedkommende hans foredragsvirksomhet.
16. Artikler/foredrag av andre.
a. Thoralv Klaveness: "National ea:nling som 'praktisk politikk".
1933? M~skin3kr. 5 bl.
b. Johnn B. Hjorts "Rettss'tfnfundets selvforsvar". Maskinskr.
(r,jennomslagskopi) mpd blyantrettelser. 7 bl.
VIII. Andre papirer vedkom~ende politikk og historie. (Jfr.også IVI~.)
l. Ekserpter, notater og utklipp vedkommende politikk, militærvesen,
historie, filosofi.
a. 1924-1939. En skrivebok med
beskr. bl.
b. 1938-1939. En ringbok med
51
58
beekr.b1.+
25
innlagte 1øee
bl.
SN
O
2. Vedkommende "Den nordiske folkereisningIt, 1931.
a. Manuskript på engelsk. ~hskin8kr.med blyantrettelser. 16 bl.
b. "frhxims for the Nordie movement in Norwaytt. lIa.skinskr.med
rettelser. 6 bl.
c. "Provisional bye-lllll'S of the Hordie Movement in Norwa.y".
Maskinskr.med rettelsor. 4 bl.
d. "Um fm:ngangsvegane til Den Nordiske Folkereising" • Trykt
bros,;yre, Oslo 1951.
,. Vedkommende "Comi ta.ti d "n~ione per la. universali tå. di Roma lt og denne
organisaFljons "R~il!1i()n de Montreux" 1934. l mappe.
4. Vedkomm,mde itA Nordic World Fed.aration'·, 1936. I et omslag pAskrevet
"British Norne Union of NS E:1,!land". HerI nA Nordie World Federation, between SCR.ndinavinns, Britons, Germans and other Nordie
peop1es. Thf' leader of Nasjon'll Sa:nling in a great speech outlines
the N1lsjona1 Srunling'a foreign policy". I oversetterens, Cecilie
Blom Dahls, håndSkrift, med rettelser. 32 8.
p~skrevet "The \\'orld 't"ound.'lt ion". Trykksaker, brev og nota ter,
1936-1939.
5. Omsln..g
6. To trykksnkcr vl'dkoi~l'J:r.nde "Jtor:lOrdiske Fred::samband" [1936J og
"Ac.:I.de:ny for the Rights of Nations" [1936 eller senere).
7. OmslA.g pAnkrevet "Norden som krigsskueplaas". Utklipp fra 1938 og
noen bl.med notater.
8. Omslp..g påskrevet "Den tysk-russiske pakt 23.8.1939".
utklipp og andre trykksaker.
7 egenh.bl.samt
9· "Entwurf Furopa-pakt". Trykt, uten sted og år. Nevnt
i Maria Quislings
testamente Som "Europapnkten".
10. Omslag påskrE'vet "Norden". Utklipp fra. 1943 samt et maskinskr.ms.om
"Sveriges hegf'moni i Norden" (10 bL).
11. ForskjelligA utkHrr 1934,]935, 1937-1939, 1944.
2 mapper.
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
...
SN
O
,
'l!
~.
~f}w\.tar1- 2~./1. J~~l)".
-l'
~~ CYf'r ~(wilVtcr N-<~~
'1h cL ~ ~.tc''\t ~ .(y,A.uUdM J ~ cL cW4 Ow- ~ MW\.\. '\ ~
"1 "'uw, ~ 2fl. (, . WD-q ~ f-ct L~ølA. cAA. ~ ~ M ~. ~. ~.A.r
Y"vI1)"A' .
I.
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
5
IX. PlII.rirtr vedkommf'nd!" Vidkun quislinga siste tid og hans død. (Jfr.ogd !V15.)
l. "Tale av V.Q. ved bordet om aftenen den 8.5.1945". Jlaskinskr.
reforat. l bl.
2. 'Arnvid Vfl.oboHen: "Referat av hva jeg opplevde 7-9.mai 1945". Datert
1?9.l951. WaskinAkr. 8 bl. Brev fra Vasbotten til Maria Quisling
22.12.1951 vedllg~er.
3. Vedkommende straffesaken mot Quisling. Notater av fru Quisling,
kopier av 16 brev' fro. henne til forsvareren m.m.
4. Brev fra Maria Quisling for å få Vidkun Qui 81ing benådet _ til
general Otto Ruge, statsminister Einar Gerhardsen og Kongen.
Kopier.
Brev fra Vjdkun Quicling oktober 1945 til Henrik Bergh, Vilhelm Ullmann,
Halvor Hansson, Jørgen Quisling, Kongen, Dora Bull. Tilsa.mmen 7
brev, hvorav 3 i original.
6.
Brev mellom Vidkun og Maria Quisling mens han satt i fengsel: 10
fra Vidkun oF. 2 fra Maria Quisling.
SN
O
5.
1. Maria Quisling: DRgboksopptegnelse 24.10.1945, den dag Vidkun Quisling'
, henrettet. 4 beskr.b1.i et skrivehefte.
ble
8. Vedkommende utlpvering av Vidkun Quislings aske-urne 1959 og jordfestelsen på Gjerpen kirkegård. Kopier av brev fm. N.aria QuiSling
til Arne Quisling med følpendt> bil.<.l.gs brev fra V.aria Quisling til
Justir,departementet 21.5.1959, bevitnelse om utlevering av urnen
og jordfestelsen, brev som Maria Quisling skrev 30.6.1959 og la
i urnf'n. Dessuten: avskrift av kg1.reaolusjon av 27 .6.1959 om utlevering av urnen.
I
l
X. Vada Qu:i slinp-l'I. Pl1fi rer fra etterkrigstiden.
1. Fgenrl.nohter om mai 1945 (Gimle). 2' bl.
2. Egenh.'t>lyantskr.!'otliter om hf'nnes egen sak, skrevet i fengslet. e bl.
3 dokur.lenter vedkornmende hennes arresta3jon og den henlagte stmffePilk vedlip'r"c"!".
3.
Vedkommende Vidkun Quisling-fl p1.piJ .... r. Erklæringer av Kl.ria QuiolinlS
(uda+.('rt, 2 verf1.1on~r), Svrr-re I.Aastorp (5.1?1949 Of; 2.1.1.1950),
Bjørn Østdnl': (16.).1950 O({ 3.11.1951), RRgnhild Lundf:sgaard
(?O.4.19'jO), Nipls Alllholm (15.9.)950 og Ka'lre B.Wiik (9.4.1951,
fotOkopi), m.rr..
4. F.rkhr::ngf'r
5.
Ol(
brp.v til støtte for Maria Quisling, 1941-1956.
Forskjelligp papirer vedkom:lende Vidkun og Maria Quislings fellesbo.
6. "Redegjl1lrp.lse til
Det Kgl.Juetie- og POlitidepartement fra Maria
Quisling vedkomrr.f'nde h(mm~s krav i sitt og Vidkun Quislingn
fellesbo". Jmuar 1954. Maskinokr.(gjennorr.slngskopi). l upag.bl.
• 39 pag.bl. - Bil~g l-53 - 86 bl •• fortegnelse pA 3 bl. _ Mellom
redegjørelsen og bilagene er innheftet kopi /lV brev fra. Maria.
Quisling til h.r.advokat Sverdrup Thygeson 9.10.1954.
7. Herm~ Harris Aalll Brev
tp MariA. Quis1ing 5.06' a.a.pri.l 1951 samt
ltF:rklærinp,- undnr eds anovar'" datert lO.mai 1951 om Qu1alinge.
Berlin-rd c'Hr 19 5~.
.
I'
I
6
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
(x.
Maria Quislings papirer fra etterkrigstiden.)
8. Birger MeidelIs Brev til M~ria Quisling 21.mai og 22.juni 1951 om
Quislings forhold i aprildagene 1940 og senere, samt brev 25.april
1954.
9. Cecilie Blom Dahls Erindringer om Vidkun Quisling fra latinakoien
i
Skien, skrevet for Maria Quisling etter Quislings død. Håndskr. 2 bl.
10. Kathrine Aall Normann: "Nogen erindr1nger fra tiden omkring Vidkun
Quislings siste dager't. Ma.skinskr. 3 bl.
11. V8ria Quislings utkast til en bok om Vidkun Quisling og eamlivet med
ham. Håndskr.(tildels egenh.) og maskinskr. Tilsammen. 189 bl.
12. Maria Quislings testamenter av 24.1.1969 og
-
l8.1.1974~
Kopier.
XI. Vada.
l. Forskjellige notater og fragmenter i Vidkun Quislings hAnd.
SN
O
Tilsammen 41 bl.
2. Adressebok for Vidkun Quisling. Udatert.
3. Forskjellige brev: Et brev pA russisk fra Vidkun til Maria Quisling
1923 og et på russisk fra Maria til Vidkun Quisling 1925 - et brev
pA russisk til Vidkun Quisling 193~ ~g to familiebre~ på russisk
til Maria Quisling 1931 og 1935 - et brev fra J.Ceelmuyden til
Vidkun Quisling 28.9.1940.
4. Forskjellige russiske
dO~lmenter
vedkommende Maria Quieling.
5. Jon !Aurl tz Qvislingr "Slegtstavler vedkommende min familie baade paa
fara- og morssiden" • En skrivebok med 14 beskr.blt+ innlagte brev
og utklipp m.m.
6. Moland kirke i Fyresdal, tegnet
av Jon Lauritz
Q~i3ling.
IW 1.inaae 1829. pA baksiden et notat
Film av tegningen vedligger.
Tilsa.mmen 32 mapper.
Billedma.teriale som oppbevares i Norske avdelings billedsamlingl
82 lyabilleder (i 2 kassetter) fra hjelpøarbeidet i Ukraina.
Forskjallige fotogra.fier fra oppholdet i Sovjetunionen.
Familiebil leder.
,.
, ,:·ln