Underavtale løsøreregisteret

Comments

Transcription

Underavtale løsøreregisteret
UNDERAVTALE
Samarbeidsavtale mellom Distributør (D) og Brønnøysundregistrene
vedrørende elektronisk avgivelse av registerdata
fra Løsøreregisteret
Distributør får på de vilkår som følger av Rammeavtale datert ………. og underavtale med bilag rett
til å distribuere registerinformasjon fra Løsøreregisteret.
Undertegning.
Denne underavtale er i tillegg til Rammeavtale undertegnet i to eksemplarer, hvorav hver av partene
beholder ett eksemplar.
Brønnøysund, den ____-____20____
...............................................................
For Brønnøysundregistrene
Vedlegg 1: Informasjon
Vedlegg 2: Tekniske løsninger
Vedlegg 3: Priser og betaling
Vedlegg 4: Endrings- og tilleggsprotokoll
Oslo, den _____._____ 20____
..............................................................
For Distributør AS
VEDLEGG 1
INFORMASJON
Dokumenttyper i masseutskrift fra Løsøreregisteret
Doktype
AB
AR
AV
DT
FA
FG
FP
GF
HF
JB
K1
K2
KA
LA
LP
MA
MF
MK
PE
PF
PG
PN
PS
SD
SL
SP
TG
UA
UL
UP
VL
T1
T2
Tekst
ABANDONERING
ARREST
AVSETNING
PANT I DRIFTSTILBEHØR
FACTORINGAVTALE
FRIVILLIG GJELDSORDNING
PANT I FISKEREDSKAP
ÅPNING AV GJELDSFORHANDLING
HEFTELSE AV FORMUEN
PANT I JERNBANEMATERIELL
KONKURSÅPNING
KONKURSAVSLUTNING
PANT I MOTORVOGNER/ANLEGGSMASKINER
LEASINGAVTALE
PANT I LANDBRUKSNÆRING
MELDING OM OFFENTLIG AKKORD
MIDLERTIDIG FORFØYNING
MELDING OM KONKURS
PÅTEGNING OM ENDRING AV GJELDSORDNING
PÅTEGNING OM FORHØYELSE
PÅTEGNING OM FORLENGELSE AV
GJELDSFORHANDLINGSPERIODE
PÅTEGNING OM NEDKVITTERING
PÅTEGNING OM SIKRING AV EIENDELER
DELVIS SLETTING
SLETTING
SALGSPANT I MOTORVOGN
TVUNGEN GJELDSORDNING
UTLEGG/AVSETNING
UTLEGG
UTPANTING
PANT I VARELAGER
TVANGSAVVIKLING
SLETTING AV TVANGSAVVIKLING
Vedrørende delvis sletting (SD):.
- Det lages alltid en record 4 som i dag, ingen objekt angis. Kommer
denne alene uten de som er beskrevet under betyr det at dette er ei
sletting av et eller flere objekter i friteks som er slettet, feks for
utleggspant.
- Hvis den delvise slettingen gjelder debitor fnr, debitor orgnr
og/eller regnr, lages det i tillegg en record 4 for hver av disse.
I denne legges fnr/orgnr/regnr i posisjon 2 og utover for objekter
som er slettet.
VEDLEGG 2
TEKNISKE LØSNINGER
Recordbeskrivelse – Masseutskrifter fra Løsøreregisteret
Feltnr.
1
Posisjon
1-1
Ant. tegn
1
2
2-7
6
3
8-12
5
4
5
6
7
8
9
10
11
13-48
49-78
79-82
83-88
89-96
97-98
99-112
113-122
36
30
4
6
8
2
14
10
12
13
123-126
127-176
4
50
14
15
16
177-212
213-242
243-246
36
30
4
Beskrivelse
Recordtyper:
1
Fødselsnr. -record
2
Foretaksnr. –record
3
Motorvogn-record
4
Påtegnings-record
5
Slettings-record
6
Småbåt-record
8
Sumrecord
Fødselsdato
(Recordtype 1)
Foretaksnr.
(6 første)
(Recordtype 2)
Registreringsnr (6 første)
(Recordtype 3)
Registreringsnr
(Recordtype 6)
Personnr.
(Recordtype 1)
Foretaksnr.
(Siste)
(Recordtype 2)
Registreringsnr (Resten) (Recordtype 3)
Blank
(Recordtype 6)
Navn
(Utfylt ved recordtype 1 og 2)
Adresse
(Utfylt ved recordtype 1 og 2)
Postnr
(Utfylt ved recordtype 1 og 2)
Dagboknr
(nnnnnn)
Dagbokdato
(ååååmmdd)
Dokumenttype
(Ikke utfylt ved recordtype 5)
Beløp i øre
(Ikke utfylt ved recordtype 5)
Dagbok-nr-link
(Utfylt ved recordtype 4)
Dagboknr. for hoveddokumentet som dette underdokumentet er knyttet til.
Embedsnr. hvor hoveddokumentet er tinglyst.
Kreditorinformasjon.
(Ikke utfylt ved recordtype 4 og5)
For konkursåpning og konkursavslutning: Bostyrernavn og adresse
Innsendernavn / Skifterett hvis det er konkursåpning eller konkursavslutning
Innsenderadresse
Innsenders postnr.
SUMRECORD-beskrivelse (recordtype 8)
Feltnr.
Posisjon
Ant. tegn
Beskrivelse
1
1-1
1
Verdi=8
2
2-12
11
Ikke utfylt
3
13-20
8
Fra og med dato (ååååmmdd)
4
21-22
2
Ikke utfylt
5
23-30
8
Til og med dato (ååååmmdd)
6
31-32
2
Ikke utfylt
7
33-40
8
Antall records
8
41-246
206
Ikke utfylt
VEDLEGG 3
PRISER OG BETALING
Årlig fast pris (basisrefusjon) er kr 100 000.
Basisrefusjonen faktureres månedlig i like store rater, kr 8 333.
Forsinket betaling
Ved for sen innbetaling beregnes forsinkelsesrente i samsvar med den sats som til enhver tid er
fastsatt i medhold av lov om rente ved forsinket betaling.
Årlig prisjustering
Prisene kan justeres årlig etter endringer i konsumprisindeks og/eller etter endringer av antall
distributører.
VEDLEGG 4
ENDRINGS- OG TILLEGGSPROTOKOLL