Utfordringer i forståelsen av overdosetall og risikofaktorer ved

Transcription

Utfordringer i forståelsen av overdosetall og risikofaktorer ved
Utfordringer i forståelsen av overdosetall og
risikofaktorer ved overdoser
Thomas Clausen
Professor (Dr. med)
[email protected]
Bergen; 31.08.15
Overdosekonferansen
Overdoser i Norge 1997 – 2013
450
LAR
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Totalt
2005
Menn
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kvinner
http://www.sirus.no/Rusmiddelutl%C3%B8ste+d%C3%B8dsfall+i+Norge+i+2013.d25-SMZfOZ3.ips
EMCDDA definisjon
Stoffgrupper og død 2003-2013
N
160
140
120
Avhengighet
100
Heroin
Morfin, kodein og andre opiater
80
Metadon
Andre syntetisk opioider
60
Stimulanter
Andre
40
20
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
http://www.sirus.no/Rusmiddelutl%C3%B8ste+d%C3%B8dsfall+i+Norge+i+2013.d25-SMZfOZ3.ips
Dødelig overdose!
8/10 dødelige overdoser forårsakes av
opioider (heroin, morfin, metadon mfl)
Respirasjonshemning og oksygenmangel
 Andre rusmiddel gir annen risiko og ulike «dødelige
mekanismer»
Opioider; effekter og respirasjon
Mennesket har opioid-system
* Reseptorer og signalstoff
Regulerer:
Adferd, lyst, smerte
respirasjon og andre funksjoner




Smertelindring
Rusopplevelse
Andre effekter
Respirasjonsdempning
Smertelindring/rus
Respirasjonsfrekvens
0
Dose opioid
Tilførte opioider
Overforenklet om ‘Over’+’dose’…?
Effekt
Risiko
Rus-termometer
100
God rus
Nok respirasjon
Respirasjonsstans!
Respirasjonsstans?
Respirasjonsstans?
0
!
?
Brukerdose
Risikabel dose!
Dose
Milligram
Dødelig overdose
0
Det handler om mer en ‘dose’
 Toleransen; hva individer tåler av opioider
varierer over tid (dynamisk system) og mellom
individer
 Påvirkers av en rekke faktorer:
–
–
–
–
–
Kombinasjon med andre rusmiddel (Benzodiazepiner)
Bruk siste dager (opparbeidet toleranse)
Sykdomsstatus
Døgnvariasjon?
M.fl
 Det er ofte nokså «lave konsentrasjoner» av opioid ved obduksjon etter overdosedødsfall
Overdose
En dose som ble for høy for den personen den
dagen
Overdose “The straw that broke the camel’s back”
Risikofaktorer for dødelig overdose
 Opioider
 Heroin, metadon, morfin eller andre smertestillende
 Økende risiko ved økende dose
 Flere samtidige rus- og/eller legemiddel
 Injeksjon av rusmiddel
 Forutgående periode med avhold (tap av toleranse)
 Annen samtidig sykdom
 Genetikk og sårbarhet?
 Forutgående psykososial krise
 Ruse seg alene
 Mfl
 Å være utenfor rusbehandling
Overdosedødsfall
En sammensatt gruppe
Behov for sammensatte og sammenhengende tiltak!
250
Opioid
Sykdom og opioid
Etter fengsel
Suicid med opioid
Utenfor behandling
Andre rusmiddel
Metadon utenfor LAR
Kunnskapsbasert tilnærming
Behov for en rekke tiltak
Skadereduksjon-behandling
LAR,Døgn, Nalokson, Naltrekson, annen helsehjelp
Avhengighet:
En kronisk lidelse; langvarig behandling
Behandling tilpasset sykdommens intensitet
Etablere meningsfull daglig aktivitet
Bistand til å etablere rusfrie nettverk