Subutex (buprenorfin)

Transcription

Subutex (buprenorfin)
Ann-Sofie Hellberg, rådgiver (leder),
vurderingsteam RUS, Alta
 Asbjørn Larsen, RiO
 Wibeche Årst, MARborg
 Ann Sylvi Nilsen, psykolog, Rusteam, Alta
 Sissel Johnsen, sosionom, VOP, Kirkenes
 Elin Josefsen, ruskonsulent, Alta
kommune








Legemiddel= behandling av opioid avhengighet (heroin
misbruk den største gruppen, smertestillende) med
substitusjonsmedikament
- Metadon (1970-tallet: kreftbehandling (smertestillende),
1980-tallet: HIV Met: kunne behandle HIV positive
rusmisbrukere, utvidet for andre viktige/alvorlig kroniske
lidelser , m.m.)
- Subutex (buprenorfin)
- Subuxone (buprenorfin)
- A preparater = narkotika
- hindre/redusere overdoser og bl.a. kriminalitet, gir bedre
overlevelse, reduserte helseskader, og bedre livskvalitet
Rehabilitering:

Demper russuget

Lindrer abstinens symptomer

Setter seg på opioidreseptorene i hjernen slik
at reseptorene blir opptatt, samtidig bruk av
heroin har da ingen effekt (HINDRER
OVERDOSER!)

På stabil dose: ingen eufori (rusopplevelse),
og fremstår ikke trøtt eller ”medisinpåvirket”
om det tas alene

Er i de fleste tilfeller ikke 1. valget ved
behandling av opioidavhengige i Norge

Ingen aldersgrense (tidligere 25 år)

Ikke medikamentell behandling prøvd.

29 brukere spredt rundt i fylket (stabilt antall siden 2011). 9
overført til fastlege

Ruspoliklinikken UNN: overlege og LAR fagkonsulent

2016: skal disse vurderes av lokale vurderingsteam i
forhold til LAR behandling

Rusteam Alta (Vest-Finnmark), og SANKS TSB ruspoliklinikk,
Karasjok (midt- og Øst-Finnmark): leger og
fagkonsulenter

Behandlingstilbudet som gis skal være det samme i hele
landet (årlig statusrapport)








Suicidalitet
Graviditet
Psykisk komorbiditet
Somatisk komorbiditet
Risiko for tap av
rammebetingelser; skole,
jobb og bo forhold
Lav/høy alder (< 23 år: 4
uker)
Risiko for alvorlig
abstinensreaksjoner
Opphørt søvn/dårlig
ernæring






Pasientens egne mål og
ønsker inkl. lidelsestrykk
Administrasjonsmåte
(intravenøst: 4 uker,
lyske/hals: 2 uker)
Endret reaksjon på
rusmiddelbruk
Risikofylt atferdsendring
som følge av rusbruk
Overdose risiko
(Selv)destruktiv atferd

Innskrivning & utskrivning i LAR (lege i
spesialisthelsetjenesten/TSB)

IP= individuell plan

Utlevering og inntak av legemidler (arbeidsgruppen

Ansvarsgruppe (hver 3. måned 1. året): pasient
+ personer dem ønsker, fastlegen,
sosialkontor/NAV og LAR Finnmark (LARiNord
ved fagkonsulent og lege pr d.d.).
innstilling videreføres ved overtakelse; apotek, hjemmesykepleien m.m.)

EKG: hjerterytmen (PQ-tid, medfødt feil, påvirkes av

Somatisk status
Blodprøver: virologi, leverstatus, blodstatus,
nyrestatus, stoffskifte, event. Hormonstatus, vitamin og

medisiner)
jernstatus.



Kartleggingsverktøy: AUDIT (alkohol) + DUDIT
(narkotika)
Rus/opiatmisbruk: alder 1. gangsbruk, omfang,
forbruk og inntaksmåte (sprøytebruk)
Medisinske komplikasjoner av rus/sprøytebruk:
byller, hepatitter, blodforgiftning/sepsis m.m.
Pasienten
 Behandlingsmål
-grad av rusmestring
 Valg av preparat
- 1. valg Subuxone,
- brukers ønske?
 Henteordning
- daglig utdeling (3 mnd)
 Urinprøve kontroller

(x 2 pr uke første 3 måneder)
Hos kommunen:
 IP
 Koordinator
 Ruskonsulent
(/psykiatrisk
sykepleie)
 Opprettet en
ansvarsgruppe