Kim Edgar Karlsen: Å møte fremtiden med inovasjon

Comments

Transcription

Kim Edgar Karlsen: Å møte fremtiden med inovasjon
Å møte fremtiden med innovasjon
Psykologspesialist Kim Edgar Karlsen
Konst. Ass avdelingssjef
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen
Diakonhjemmet sykehus AS
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen







Diakonhjemmet sektor: ca 135.000 innbyggere
Bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern i Oslo
Sammenslått DPS og Psykiatrisk avdeling 2011
7 kliniske enheter
 5 poliklinikker
 2 døgnenheter (akutt psyk. og allmenpsyk.)
PHV og TSB samlokalisert m/felles inntaksteam
Ca 200 ansatte
Ca 50.000 polikliniske konsultasjoner
Nye behandlingstilbud







Spesialisert poliklinikk, FACT team, ressursteam,
avklaringsteam
Poliklinikk for Psykiske helsetjenster i somatikken
Poliklinikken ”raskere tilbake” i drift
Individuell jobbstøtte (IPS)
Skoleprosjektet
Drop-out prosjekt TSB
Fastlegeprosjektet
Skoleprosjektet
 Samarbeid mellom Diakonhjemmet sykehus og 9 skoler
 Samhandlingsmetodikk
 (Psykolog)spesialister fra BUP Vest og VPA på skolene
Ressursteam
Samtaler med ungdom i risiko
Veiledning og undervisning
Innsatsteam
Målsetninger
Sikre ungdom i risiko rett psykisk helsehjelp til rett tid
Kunnskapsoverføring
Finansiering: 2 millioner fra Helsedirektoratet over 2 år
Innovasjon
Innovasjon
 Fra Latin ”in” og ”novare”: nyvinning
 Suksessfull utnyttelse av nye ideer
 Gjøre nye ting eller gjøre ting på en ny måte
 Eksperimenterende der løsningen ikke er kjent
 Bryter med gjengs praksis og vante forestillinger
 Markeds-, kostnads-, forskningsdrevet
Forutsetninger
Store men små….
• PHV og TSB utgjør ca 1/3 av Diakonhjemmets drift
• Tre ledernivåer
1. Direktør
2. Avdelingssjef
3. Enhetsleder
• Enhetlig (helhetlig) ledelse
Ledergrep
When you accept what is…
•
•
•
•
Erkjenne utfordringsbildet i helsevesenet
Fagliggjøre oppdraget
Prioritere for innovasjon og fagutvikling
Evaluere
Faglig involvering og samarbeid
Tilhørighet, mestring, autonomi
• Spisskompetanse i alle enheter
• Ingen enhet seg selv nok
• Stor frihet, stort ansvar
• Tid
Moderne styringssystemer
Psykologenes bidrag
Psykologenes bidrag

Prosessforståelse på ulike nivåer
 Individ
 Gruppe
 System
 Betydningen av språk
 Betydningen av undring
 Normalpsykologien
 En akademisk, samfunnsvitenskapelige forankring
 Verdier, holdninger
 Vilje til å utfordre det etablerte