Rusbehandling i psykisk helsevern

Transcription

Rusbehandling i psykisk helsevern
Rusbehandling i psykisk helsevern
Tid, raushet, håp, humor og de
lange perspektiver..!
Fange opp
rusproblematikken
• Fokus på aktivt
å leite etter rus
hos pasientene.
Felles forståelse i PH?
ROP-pasientene
– heterogen gruppe
– ”Hvordan behandler
dere disse pasientene
hos dere?”
- behandling ?
- håndtering ?
Alltid: relasjonsbehandling
Hva skjer´a, Baghera?!?
Integrert behandling
Rusens ofte raske hamskifter –
ulike oppfatninger blant hjelpere
• Jo flere kokker – jo mer
søl….
Utredning og behandling
over omsorgsnivå, etater og kulturer
•
PASIENTGRUPPEN
• Relasjons- og
kontaktproblemer
• Psykotiske og nærpsykotiske
erfaringer
• Rus ofte problem og forsøk
på mestring
• Utstøtelse og skam
• Ensomhet
• Ute av stand til å benytte
ordinært hjelpeapparat
,
side 11
• Skiftende kontakter i hjelpeapparatet
• Vansker med å nyttegjøre seg tilgjengelige
velferdsordninger
• Dårlig eller manglende boevne
• Utslitte familier og sosialt nettverk
,
side 12
• Hyppige akuttinnleggelser eller forsøk på
avrusning
• Raskere sykdomsutvikling
(eks.psykoseutvikling) enn andre pasienter
• Høy selvmordsrisiko
,
side 13
Poliklinisk og ambulante beh.tilbud
• PUT – Psykiatrisk
Ungdomsteam
(TSB) poliklinikk
• ACT-team Tiller
– Assertive
community
treatment team
• PART Nidaros
– Psykiatrisk
ambulant
rehab.team.
PUT
• Psykiske lidelser og avhengighetsproblematikk
– inkl. spillavhengighet ( ordinær poliklin. v/skadelig bruk)
• 15 – 30 år
• Pårørende
• Vurderingsinstans TSB
• Behandling v/tverrfaglig behandlingsteam
– 2 psykiatre, 4 psykologer,
– 2 kliniske sosionomer, 2 psykiatriske sykepleiere
PUT
• 3303 konsultasjoner I 2014 – ca. 30% ikke
møtt.
• Mest affektive lidelser, angst / PTSD, ADHD og
bipolar lidelse.
• Cannabis > Alkhol > stimulantia
ACT-team Tiller
• Samarbeid mellom kommunene i Trondheim,
Klæbu og Melhus, klinikk for rus- og
avhengighetsmedisin og Tiller DPS.
• Tverrfaglig team
– 2 psykiatere, 1 psykolog.
– 3 psykiatriske sykepleiere
– 2 vernepleiere
– 3 sosionomer
– 2 erfaringskonsulenter fra KBT
KVELDSÅPENT ma-tors
ACT-Tiller
• 90 pasienter med alvorlige
psykoselidelser , 42 på tvang.
• Tilleggsproblematikk – derav 46% av
pasientene tilknyttet har en
rusdiagnose.
• 28 i bolig med base – samarbeid
med base
• 26 med voldshistorie.
• Tett samarbeid m/ DPS, akuttposter
og spesialposter, Brøset og avd.på
ØYA:
• Verge, politi, fengsel, fastleger,
kommuner , NAV, arbeisplass
• Pårørende, m/ekstra fokus på barn.
PART Nidaros DPS
• Relasjonsbasert
tilnærming, krativitet /
køkt og samarbeid med
boliger, pårørende og
nettverk for å etablere
og opprettholde
kontakt. Veiledning,
spesialistvurderinger.
• 105 pasienter – flest
med psykoselidelser,
behov for sammensatte
tjenester og vansker
med selvstendig liv.
• 25 m/TPHV
• 42 % med ruslidelser
Mangler et døgntilbud med fokus
på rusbehandling til de kronisk
psykotiske ROP-pasientene
Vil ofte heller være
rusavhengig enn
psykisk syk.
Ansvar
tvungent psykisk helsevern
tvungen rusbehandling
tvangsbehandling av somatikk

Similar documents