Presentasjon av standardisert pasientforløp. Elektrokonvulsiv terapi

Comments

Transcription

Presentasjon av standardisert pasientforløp. Elektrokonvulsiv terapi
Standardisert pasientforløp
Elektrokonvulsiv terapi (ECT)
Utarbeidet våren 2015
Arbeidsgruppen
Navn
Klinikk/ avdeling
Overlege Ingrid Castberg, forløpsansvarlig
PH, Østmarka seksjon Øya
Overlege Knut Langsrud
PH, Akuttpost Østmarka
Psyk. Sykepleier Heidi Wolden
PH, Østmarka seksjon Øya
Overlege Helga Rossing
PH, Nidaros DPS
Overlege Lindy Jarosch-von Schweder
PH, Tiller DPS
Psyk. Sykepleier Ulf Bråthen
PH, Orkdal DPS
Avdelingssjef Trude Småvik
Klinikk for anestesi- og intensivmed.
Administrasjonskonsulent Liv S. Løvseth
PH, Østmarka seksjon Øya
Forløpsveileder Berit Langås
Senter for helsetjenesteforskning
Hvorfor pasientforløp?
• Hovedmål: God kvalitet og ressursutnyttelse
• Sikre kunnskapsbasert og likeverdig pasientbehandling
• Gi alle involverte oversikt over behandlingsforløpet og
sikrer god ressursutnyttelse og samhandling
• Sikre riktig pasientinformasjon
• Et hjelpemiddel i opplæring av studenter og ansatte
• Gi grunnlag for forskningsbasert evaluering
• Et hjelpemiddel i forebygging av uønskede hendelser
Kunnskapsgrunnlag
Elektrokonvulsiv behandling (ECT) er en av de mest effektive
behandlingsformer man har for psykiatriske lidelser av
depressiv karakter, uansett aldersgruppe.
Det kan hjelpe pasienter som ikke har effekt av medikamenter.
Nasjonale retningslinjer for bruk av ECT er under utarbeiding,
og forventes å foreligge i løpet av det neste året. De vil så
snart de er klare bli implementert i forløpet.
Kartlegging av tidligere praksis
• Om lag 1200 behandlinger/år ved St. Olav
• Innarbeidet system over mange år med små
endringer
• Krever samarbeid PH og anestesi
• Største innvending: kapasitet
Henvisning og utredning
Behandling
Kontroll og oppfølging
Hva er nytt?
• Oppdaterte retningslinjer for lege, ECT-operatør,
og helsepersonell som følger pasienten
• Ved større behov enn kapasitet er det lege ved
psykiatriseksjonen på Øya som bestemmer
prioritert rekkefølge
• Nytt ECT-skjema med (lenkede) psykometriske
målinger
• Ingen større endringer
Hva skal måles?
• Psykometriske tester for å vurdere spesielt
depresjon og kognitiv funksjon: MADRS, BDI,
MMS og CGI før oppstart og innen en uke etter
avsluttet behandling
• Tidligere ingen standardiserte målinger
• Ønske om endringer i EPJ
«Flaskehalser» og spørsmål
• Kapasitet ved Hovedintensiven: gammelt og
velkjent problem. Løftet opp til Divisjonssjef,
sannsynlig løsning.
 Ønske: mulighet for 6-8 behandlinger/dag.
• Behandlingstilbud ved Orkdal DPS: lite brukt,
svært personavhengig, gammelt apparat. Er dette
et tilbud som fortsatt skal eksistere?
Implementering
• Implementering og måling av resultater er et lederansvar.
• Forløpskoordinatorene har sittet i tverrfaglig gruppe. De
skal i det daglige bidra til og påse at forløpene følges som
beskrevet.
• Informasjonsmøter på Østmarka, Nidaros DPS og Tiller
DPS