Randi Kydland og Paul Nordgreen: Erfaringer fra IPS

Transcription

Randi Kydland og Paul Nordgreen: Erfaringer fra IPS
Jæren dps
IPS i ACT-team
Paul Nordgreen, Psykolog i ACT-teamet, Jæren dps
Randi Kydland, Jobbspesialist i IPS-prosjektet i Hå og Time, NAV
IPS-prosjektet på Jæren
Jæren dps
 To kommuner: Hå og Time
 Involverte parter:
– NAV Hå/Time
– Jæren DPS, ulike avdelinger
– Psykisk helsevern i Hå/Time
 En jobbspesialist ansatt i NAV
 NAV Rogaland er prosjektansvarlig
NAV, 10.09.2014
Side 2
ACT
Jæren dps
 Målgruppe
– Psykosepasienter som ikke klarer å nyttiggjøre seg annet
behandlingstilbud
– Langvarige og ustabile sykdomsforløp
– Rusmiddelbruk
 Ett behandlingsteam som skal ivareta et helhetlig
tjenestetilbud, bryter med vår tradisjonelle linje- og
etatstenkning.
 Teamet skal ha en arbeidsspesialist med kunnskap om IPS
– Svarer på kravet om integrert IPS-tjeneste
NAV, 10.09.2014
Side 3
ACT
Jæren dps
NAV, 10.09.2014
Side 4
Møte bruker der bruker er…
Jæren dps
Hva innebærer egentlig det?
Hun må jo
forstå…
Men han må
jo forholde
seg til
realiteten..
Skjønner han ikke
hvilken mulighet han
har fått?
NAV, 10.09.2014
Side 5
Møte bruker der bruker er…
Jæren dps
NAV, 10.09.2014
Side 6
Oppfølging på arbeidsplassen
Jæren dps
 Gi informasjon om sårbarhet og utfordringer
 Skape forståelse og rom for «uvanlig» oppførsel og
reaksjonsmønstre
 Gi råd og veiledning om hvordan en best kan møte den
enkelte i arbeidssituasjon
 Hjelp i kommunikasjonen mellom partene
 Diskusjon rundt hvordan en best mulig kan benytte
arbeidskapasiteten til den enkelte
 Være tilstede på arbeidsplassen - proaktivt
= Vi skal hjelpe bedriftene til å inkludere personer med
psykisks lidelser på arbeidsplassen
NAV, 10.09.2014
Side 7
Jæren dps
NAV, 10.09.2014
Side 8
Integrerte tjenester
Jæren dps
 Betydning av å jobbe i team
- Får bygget kompetanse ved å samarbeide med
mange felles brukere
- Lite byråkrati – svarer på prinsippet om at man skal
komme i gang med jobbsøk når bruker ytrer ønske om
det
- Integrert
- Oppfølging over tid, man kan ta hensyn til
svingninger og uforutsette hendelser uten å måtte
skrive bruker ut av et tiltak
 Betydning av å ha en jobbspesialist tilknyttet teamet, fra
behandlers ståsted.
NAV, 10.09.2014
Side 9
Jæren dps
«(…) jeg tror det at ethvert menneske ikke ville hatt vondt av
å treffe en spesialist i NAV systemet som har en psykiatrisk
utdanning/bakgrunn som kan forstå noe som jeg som
arbeidsgiver gjerne ikke kan forstå eller som den som er på
NAV ikke kan forstå. Og sammen tror jeg et slikt trekløver vil
være et fantastisk verktøy.»
(Ellen Ramvi, Lisbeth Skeie Skarpaas og Lise Løvereide, 2013)
NAV, 10.09.2014
Side 10

Similar documents