Årsmøte 2015 Referat

Transcription

Årsmøte 2015 Referat
Stavanger bispedømmes kirkesangforbund (SKSF)
Årsmøte 2015
Referat
Sted: Nærbø kirke
Tid: Lørdag 21. mars kl 16
Pkt. 1
Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent.
Pkt. 2
Valg av referent
Arild Thorsen valgt til referent v/akklamasjon
Pkt. 3
Godkjenning av dagsorden
Dagsorden godkjent.
Pkt. 4
Valg av møteleder
Ragnhild Hadland valgt v/akklamasjon
Pkt. 5
Styrets årsmelding
Harald Bjørgan gikk gjennom årsmeldinga.
Årsmelding ble godkjent med noen mindre korrigeringer.
Korrigert utgave er vedlagt referatet.
Pkt. 6
Revidert regnskap
Kasserer Sigmund Haaland gikk gjennom regnskapet.
Revidert regnskap tatt til etterretning.
Pkt. 7
Fastsetting av kontingent
Kontingenten lokalt ble vedtatt uendret til kr 40,- pr medlem.
NKSF sentralt ønsker ikke øke kontingenten på grunn av konkurransen fra andre korforbund.
Pkt. 8
Handlingsprogram
Styret hadde satt opp forslag til handlingsprogram for 2015-2016.
Det ble sterkt understreket behov for bedre informasjon til menighetene om nytten ved medlemskap i
kirkesangforbundet.
Handlingsprogrammet godkjent med et par små korrigeringer.
Korrigert utgave er vedlagt referatet
Pkt. 9
Budsjett
Dette ble vedtatt med tilføyelse av kr 2000 på grunn av 3 delegater til NKSF landsmøte.
Pkt. 10
Valg
Valgkomiteen sitt forslag til kandidater ble gjennomgått. Det blei kommentert at komiteen dessverre ikke
har lyktes i å finne kvinner som var villige til å ta på seg styreverv.
Valg av leder: Harald Bjørgan
(for 1 år)
Valg av styremedlemmer:
Valgkomiteen hadde forslag på 5 kandidater til styrevalget:
Bringedal, Reidar (Madlamark)
Hadland, Arne (St.Svithun Choralis)
Hodnefjell, Ole (Rennesøy)
Rossehaug, Leiv (Udland)
Svanæs, Kjell (Jæren kammerkor)
Følgende ble valgt for 2 år:
Arne Hadland, Leiv Rossehaug og Kjell Svanæs
Valg av varamedlemmer:
Valgkomiteen hadde forslag på 3 kandidater.
For å få nummerert rekkefølge ble alle bedt om å stemme på to kandidater.
Valget av varamedlemmer for 1 år fikk følgende resultat:
1. Turid Landås (Udland- Nord-Rogaland)
2. Anne Mundal (Jæren kammerkor)
3. Ingrunn Vassbø Særheim (Jæren kammerkor)
Valg av valgkomite:
Valget fikk som resultat, i samsvar med innstillingen:
Eugenie Prøis Lunde ( Dirigent i Kvitsøy og Madlamark)-hun ble bedt om å lede valgkomiteen.
Inge Arvid Skauvik (korsanger- Haugesund)
Oddvar Fossmark (Korsanger- Hillevåg og Hinna)
Valg av revisor:
Tidligere revisor ønsket ikke gjenvalg og som ny revisor ble derfor følgende valgt:
Mette Kvalevåg
Arild S. Thorsen (sign.)
referent
Deltagere ved SKSF – årsmøte i 2015
Vigdis Ahlstrøm Svanæs
Berit Ødemotland
Ann Gerd Vatne
Kjell B. Svanæs
Arild S. Thorsen
Bjarne Dagestad
Johannes Løvås
Sigmund Haaland
Leiv Rossehaug
Turid Landås
Tom Landås
Anna Isabel Moody
Brit Dragsund Fagerjord
Viggo Fagerjord
Ragnhild Hadland
Asbjørn Salthe
Harald Bjørgan
Ragnhild Halle
Jæren kammerkor
Jæren kammerkor
Jæren kammerkor
Styret /Jæren kammerkor
Styre/Jæren kammerkor
Hillevåg & Hinna /valgkomite
Hillevåg & Hinna
Styre/Ålgård kirkekor
Styre/Udlandkoret
Udlandkoret
Udlandkoret
Chorus- Høyland
Chorus- Høyland
Styret /Chorus- Høyland
St. Svithun choralis og Scola Solensis
Styremedlem
Styret/ Chorus
Kulturrådgiver Bispedømmerådet
Det ble ved avslutning fremført takk til de som gikk ut av styret: Viggo Fagerjord og Reidar Bringedal
Nyttig informasjon:
Ragnhild Hadland informerte om alle fordelene ved medlemskap i NKSF og understreket at NKSF er det eneste
korforbund som aktivt arbeider for kirkesangen/kirkemusikken bl.a. gjennom bestillingsverk fra
kirkemusikere/komponister.
NKSF vil ved kommende landsmøte i april endre sine vedtekter slik at lokallagene vil få nytt navn. SKSF- Stavanger
bispedømmes kirkesangforbund vil da få navnet: Norges kirkesangforbund – Stavanger (NKSF-Stavanger)
Hun informerte også om forskjellen på momskompensasjon som et kor kan oppnå for absolutt alle sine utgifter
(inklusive reiser/turer) og momsrefusjon som en kan få gjennom sin menighet. Men en kan ikke samtidig få
refusjon/kompensasjon gjennom begge ordninger.