Jæren Februar 2012

Transcription

Jæren Februar 2012
Jæren Februar 2012
MENGDE OG KVALITET PÅ INNMÅLT LITER MELK TIL Q-MEIERIENE JÆREN
2012
Innmålt mjølk
Elitemelk
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Januar
5 013 978
94,1 %
4,7 %
0,6 %
0,6 %
Totalt 2012
5 013 978
94,1 %
4,7 %
0,6 %
0,6 %
ANVENDELSE AV MELK Januar 2012 Jæren
Innveid egne produsenter
Kjøp av TINE
Salg til TINE
Melk til Kavliost
5 013 978
1 202 269
Melkepris 2012
Melke prisen har godt opp 7 øre fra 01.01.2012 i forhold til andre halvår 2011. Dette er samme
beløp som ble bestemt under jordbruksforhandlingene i fjor. Tidligere var det meieri som måtte
betale matproduksjonsavgift på 6,4 øre pr liter. Denne kostnad er tatt vekk fra meieriene fra
01.01.2012. Økningen på 7 øre fordeler seg på økt basispris 4 øre og 3 øre på kvalitetsbetalingen.
Q-meieriene har lagt på prisen 8 øre fra 01.01.2012 Q-meieriene har nå 7 øre høyere basispris enn
Tine, dette har vi for å kompensere ekstrabetalingen som Tine gir for medlemskap i kukontrollen.
Basis pris for Q-meieriene er nå Kr 3,99,- pluss kvalitetsbetaling. Tine har kr 3,92,-. På
melkeoppgjøret for januar er det betalt ut 1,72 øre for hver liter som er levert i 2011.
Endringer på kvalitet er at elitemelkstillegget er gått opp fra 28 øre til 30 øre pr liter. Protein
tillegget er redusert fra 7 til 6 øre med basisverdi 3,2 %. Fettbetalingen har steget fra 3 øre til 5
øre med basisverdi 4,0 %. Trekket på fett er fortsatt 3 øre for hver tidel under 4,0 % mens tillegg
over 4,0 % blir 5 øre for hver tidel. I tillegg er det gjort noen endringer for sporer og de
progressive trekksatsene er tatt vekk. Kommer tilbake til disse endringer i neste Q-nytt.
10 på topp i kukontrollen Kg EKM i 2011
Navn
1 Todnem Samdrift DA V/Steinar Todnem
2 Foren DA V/Magne Helleland
3 Sørtun Samdrift DA V/Jon Heigre
4 Thor Helge Garborg
5 Lunden Samdrift DA V/Ann Helen og Jarle
6 Tømre Samdrift DA
7 Edvard Risa
8 Jan Bredo Våland
9 Roy Falkeid og Ingeborg Norderhus
10 Årrestad Samdrift V/Petter Årrestad
Årskyr
75,1
55,6
60,9
28,7
100,1
20,4
47,3
24,6
22,3
60,6
Kg.EKM
10420
10125
10004
9887
9859
9604
9420
9307
9129
8993
Snitt for hele landet er 7309 L. Snitt for Rogaland er 7591 L og snitt for Q-meieriene er 8027 L.
Endring i regelverk på beregning av celletall fra 01.01.2012
Vi har i regelverket gjort endringer på beregning av avregningsverdier på celletall. I prinsippet
bruker vi samme metode som vi gjør på bactoscan. Teksten vil bli som følger:
”Det skal ordinært tas ut fire prøver hver måned og bedømmelsen blir gjort ut fra det laveste av et
geometrisk middel av de seks siste analysene eller analysen(e) siste måned”
Hensikten med endringer er at produsenten skal slippe å ha med seg høye prøver fra forrige
måned, dersom det er gunstigere for avregningen i inneværende måned. Ved at vi endrer
regelverket har produsenten mulighet for å få raskere betalt for tiltak som får ned celletallet.
Beregningen blir det beste av de 6 siste prøver eller prøvene for inneværende måned.
Melkekvoter for kvoteåret 2012-2013
Avtalepartene hadde møte den 25.01.2012 for å diskutere kvotene for 2012/2013 vi har hentet
pressemelding fra slf.no.
”Etter drøftinger med jordbruksorganisasjonene har Landbruks- og matdepartementet vedtatt
endringer i kvoteordningen, som innebærer at melkeprodusentene det kommende kvoteåret kan
øke sin produksjon med 3 prosent. Melkeprodusentene kan øke sin produksjon med 3 prosent i
kvoteåret 2012/2013, i forhold til det som var utgangspunktet for kvoteåret 2011/2012. Det er
resultatet etter at Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks- og
matdepartementet har gjennomført drøftinger om kvoteordningen for melk.
Etter drøftinger med jordbruksorganisasjonene har departementet vedtatt å øke forholdstallet for
grunnkvote med 1 prosent til 1,01. Forholdstallet for disponibel kvote økes med 2 prosent, fra
1,02 i inneværende kvoteår til 1,04 for kvoteåret 2012/2013.”
Utvikling innveid melk Jæren 2007 - 2011
6 000 000
5 500 000
2007
5 000 000
2008
4 500 000
2009
2010
4 000 000
2011
3 500 000
3 000 000
Som dere ser av grafen har vi ca 1 million liter mer inn hver måned i forhold til for 2-3 år siden.
Hvis en ser på de to siste årene 2010 og 2011 så starter 2011 med høyere volum inn fram til juni
2011, da slår det for fullt inn med dårlig vekstsesong og mye blaut. Den siste måneden av 2011
ser vi volumet går litt opp igjen når det blir frie kvoter. Vi håper på mye egenmelk i 2012 stå på.
Vi jobber i disse dager med to nye mottakslinjer på Q. Dette skal forhindre kø for
avtapping av melk som gjør at bilene våre skal holde rutene bedre.
Q-Nytt, Q-Meieriene avd. Jæren, Bedriftsvn.21, 4353 Klepp St. www.q-bonden.no
Ansvarlig redaktør: Geir Vestly 98 20 91 36

Similar documents