Prosjektplan drop-out UNN - Oslo universitetssykehus

Transcription

Prosjektplan drop-out UNN - Oslo universitetssykehus
Psykisk helse- og rusklinikken
Mandat drop-­‐out team ved Helse Nord RHF, UNN HF, Psykisk helse-­‐ og rusklinikken 1. Innledning
Helse Nord RHF inviterer UNN HF til å etablere drop-­‐out team som et prosjekt for å redusere frafall i rusbehandling. Psykisk helse-­‐ og rusklinikken har etter nyttig gjennomgang av problematikken i møte med Helse Nord og Nasjonal kompetansetjeneste, sett på de faktiske utfordringer i våre kliniske rusbehandlingsmiljøer. Rusavdelingen består i dag av fire døgnseksjoner inkl. avrusning, en ruspoliklinikk inkl. LAR, samt en vurderingsinstans. Vi tilbyr rusbehandling til både UNNs opptaksområde og andre HF i Helse Nord. Vi mener at drop-­‐out, i betydning av at rusavhengige faller fra behandlingen før den er planlagt avsluttet, er relativt få av den gruppen pasienter som møter frem og starter i behandling hos oss, men konsekvensene kan være store. Derimot er det betydelig frafall i den gruppen som har fått rett til nødvendig helsehjelp og et konkret tidspunkt for innleggelse i døgnavdeling eller time i poliklinikk. Sannsynligvis er det mer enn 20 % av innkalte pasienter som ikke møter frem til behandling, noe som sammenfaller med nasjonale tall. Det synes relevant og nyttig for oss å fokusere særlig på denne problemstillingen, i tillegg til de som faller fra før behandlingen er planlagt avsluttet. 2. Faglig bakgrunn
Det er relativt sett kort ventetid på rusbehandling i Helse Nord; fra 2 uker til maksimalt 4 måneder, alt etter hvilket tilbud det søkes om. Ved alvorlige tilfeller vil ventetiden kunne forkortes vesentlig. I tiden fra henvisningen er sendt og til pasienten har mottatt tilbud om behandling, vet vi forholdsvis lite om eventuelle endringer i pasientens ønske om behandling. Ambivalens er som kjent et sentralt begrep i behandling av rus-­‐ og avhengighetslidelser. Pasientens endringsarbeid representerer mentale prosesser som starter allerede før den formelle søknaden om profesjonell hjelp. Informasjon om hva man kan forvente av behandlingsapparatet, grad av ytre press fra familie m.fl., er ulike sider ved prosessen. Alt dette kan være med på å påvirke det videre forløpet. I innkallingsbrevet blir det etterspurt en bekreftelse på om pasienten fortsatt vil motta tilbudet, og russeksjonen informerer pasienten om hvem som blir behandlingskontakt etc. Pasienten blir før innleggelsen ringt opp for å styrke denne kontakten. I enkelte tilfeller gis det informasjons-­‐ og motivasjonssamtaler hvis pasient og henviser ønsker det. Til tross for UNN HF
Psykisk helse- og rusklinikken
Postboks 6124
9291 Tromsø
Besøksadresse:
Bygg 5
Åsgård
Kontonr:
4700.04.02008
Org nr:
Telefon: 776 27790
983 974 899 Telefax: 776 27789
Internet
www.unn.no
disse tiltakene er altså frafallet til oppmøte til behandling stort, og dermed også øker risikoen for utvikling av mer alvorlig og sammensatt problematikk for pasientene og deres pårørende. Videre vanskeliggjør dette også planlegging av gode helsetjenester for målgruppen, og behandlingsplasser som kunne vært brukt av andre blir stående ubrukte i en periode. Teamet vil bygge sitt arbeid på anerkjent forskning på området, allerede eksisterende metoder, samt den brede kliniske erfaringen som finnes blant våre ansatte. I tillegg vil vi selvsagt samarbeide og dele erfaring med de andre drop-­‐out teamene som etableres. Teamet skal også bidra til å utvikle metoder og systemer som styrker kontinuiteten i rusbehandling og redusere faglig utilrådelig og tidlig avbrudd i behandlingsprosessen. Dette mandatet for et nordnorsk drop-­‐out team forventer vi skal føre til en kvalitetsforbedring ut over den direkte innsatsen for å redusere drop-­‐out fra ventelisten. 3. Hovedsatsninger og metoder
a) Kartlegging av omfanget. Hvem møter ikke i behandling, hvem dropper ut og når i behandlingsforløpet dropper de ut? En analyse av utfordringene i UNN HF ved bruk av spørreskjemaundersøkelse til henvisere og pasienter. b) Utvikling av sjekkliste. Deltagelse i utvikling av sjekkliste for forebygging av drop-­‐
outs sammen med NK-­‐TSB. Testing på pasienter ved Færingen, som er en døgninstitusjon som i hovedsak behandler unge mennesker under 30 år. Samhandling med kommunene har et særskilt fokus. c) Bruk av feed-­‐back verktøy. Videreutvikling av arbeidet med feedback verktøyet KOR ved bl.a. poliklinikkene, samt andre egnete verktøy ved bistand fra NK-­‐TSB. d) Foreslå konkrete tiltak for å redusere frafallet. 4. Organisering
Det er engasjert en prosjektleder i 100 % stilling, samt at vi vil engasjere flere prosjektmedarbeidere i mindre stillinger. Videre vil det engasjeres en erfaringskonsulent i 20 % stilling. Det er nedsatt en egen styringsgruppe for prosjektet. Fagråd TSB i Helse Nord er prosjektets referansegruppe. Prosjektgruppen vil samarbeide tett med Nasjonal kompetansetjeneste TSB, samt drop-­‐out teamene i de resterende RHF’ene. Innenfor mandatets ramme ønsker vi å utforme arbeidet som et prosjekt i samarbeid med brukere og deres organisasjoner, samt henvisere i kommunene (fastleger og ruskonsulenter). Vi vil også styrke samarbeidet med de private aktørene som behandler pasienter fra vårt opptaksområde.