Program ROP 2016 - Sykehuset Innlandet HF

Comments

Transcription

Program ROP 2016 - Sykehuset Innlandet HF
u
PROGRAM ROP-DAGEN
Oppvekst – en risikosport
Oslo Kongressenter u 13. januar, 2016
Nasjonal kompetansetjeneste
Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig
rusmisbruk og psykisk lidelse
Nasjonal kompetansetjeneste for ruslidelse og psykisk lidelse
OPPVEKST – EN RISIKOSPORT
PROGRAM ROP-DAGEN
Hvordan fange opp og forebygge at ungdom faller utenfor?
0900Registrering
Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)
har som målsetting å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet rusmisbruk og psykiske lidelser. Tjenesten
skal bistå ansatte i spesialisthelsetjenesten og kommunene med kunnskap og
metoder for å utføre kunnskapsbasert praksis. Tjenesten skal også formidle
kunnskap, kompetanse og annen relevant informasjon til og fra brukere og
pårørende. For mer informasjon se www.rop.no.
1000Kulturinnslag
} Karoline Amb
1010
Velkommen
} Lars Lien
1015
Ungdomskultur i endring
Overskridelser og sårbarhet i lydighetens periode
} Willy Pedersen
1055
En ungdom på kryss og tvers i tjenesteapparatet
Brukererfaringer
} Silje Mack
ROP-dagen arrangeres årlig som et ledd i tjenestens formidling av kunnskap
1125Pause
og kompetanse. Den tidlige debuten skiller rus- og psykiske lidelser fra annen
1140
Tilsyn og vidsyn
Erfaringer fra tilsyn med psykisk helsevern for barn og unge
} Jan Fredrik Andresen
1205
Barnevernet – en hjelper også for helsetjenestene
} Hege Hovland Malterud
sykdom. Nesten halvparten av de som får en psykisk lidelse eller rusproblemer
vil få de første symptomer i 14-15 årsalderen. Tidlig oppdagelse har stor betydning for prognose og forløp også for psykisk lidelse og rus. Forebyggende
og helsefremmende tiltak må settes inn tidlig i livet.
1230 Lunsj
Programmet er blitt til i samarbeid med Rådet for Psykisk Helse og KoRus-Øst.
Lars Lien
Leder, Nasjonal kompetansetjeneste ROP
1330
Rus og psykiatri, identifisering og behandlingsveier
Erfaringer fra lav-terskel psykiatrisk skolehelsetjeneste og BUP sengepost
} Jan Egil Wold
1420
Utenforskap fra et brukerperspektiv
} Adrian Lorentsson
1450
Tidlig intervensjon i arbeidet med atferdsproblemer hos barn og unge
} Terje Ogden
1530
Pause
1545
Ut av tåka
Hasjavvenning i Oslo
} Håvard Haugstvedt
1615
Hjelp slik unge vil ha det
} Birgit Valla
1645 Avslutning
Willy Pedersen
}
Professor i sosiologi ved Universiitetet i Oslo. Har drevet en
rekke store forskningsprosjekter om ungdom og rus, mental
helse og seksualitet. Har skrevet et stort antall artikler i internasjonale fagtidsskrifter og flere bøker. Han har vært spaltist
i aviser, skriver ofte i dagspressen og holder jevnlig foredrag.
Silje Mack
}
Skribent og forfatter. Vokste opp med en psykisk syk og
alkoholavhengig mor. Utviklet tidlig symptomer som førte til at
psykiatri og barnevern grep inn. Dette ble starten på en ungdomstid som kasteball mellom utallige institusjoner og behandlere frem til den dagen hun ble myndig og henvist til NAV. Som
19-åring brøt hun med nettverket sitt og flyttet til Nederland
hvor hun på egenhånd etablerte seg som frilansjournalist og
oversetter. Jobber i dag med å bruke egne erfaringer til å hjelpe
andre både gjennom bøker, dokumenter og foredrag.
Jan Fredrik Andresen
}
Spesialist i psykiatri med terapeutisk fordypning i kognitiv
terapi. Godkjent psykoterapiveileder i kognitiv terapi.
Revisjonsleder etter ISO 10011 (International Organization
for Standardization). Tidligere fagsjef, nå avdelingsdirektør i
Statens helsetilsyn. 12 års erfaring som kliniker innen psykiatrien
og avdelingssjef/-overlege ved Voksenpsykiatrisk avdeling,
Diakonhjemmet Sykehus. Tidligere erfaring som spesiallege i
Helsedirektoratet og stabsoffiser/militærpsykiater og rådgivende
overlege i NAV.
Hege Hovland Malterud
Terje Ogden
}
Avdelingsdirektør for ”Kvalitet i barnevernet”, i Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet
}
Jan Egil Wold
Håvard Haugstvedt
}
Avdelingsoverlege på BUP-Levanger. Han har doktorgrad i
nevrobiologi fra anatomisk institutt, UiO. I barne- og ungdomspsykiatrien har han arbeidet med ungdom med spilleproblemer og sett på all ungdom som legges inn på sykehus
til avrusing i Nord-Trøndelag. Initiativtaker til familieambulatoriet i Nord-Trøndelag. Han arbeider nå ved akuttavdelingen i
BUP og har laget skolehelsetjenesteprosjekt på videregående
skoler og et samarbeid med barnevernet ved akutten i NordTrøndelag.
}
Adrian Lorentsson
Birgit Valla
} Leder i Mental Helse Ungdom. Han har over flere år jobbet
}
med å formidle brukerperspektivet gjennom sine verv og sitt
arbeid. Han har tidligere jobbet på Sagatun Brukerstyrt Senter
på Hamar og hos Fylkesmannen i Hedmark. Nå jobber han i
Mental Helse som organisasjonskonsulent i tillegg til vervet
som leder i Mental Helse Ungdom.
Forskningsdirektør ved Atferdssenteret, Unirand, og professor II ved Psykologisk institutt, UiO. Han forsker på utvikling, implementering og evaluering av familie- og
skolebaserte tiltak for å forebygge plasseringer utenfor
hjemmet, redusere atferdsproblemer og utvikle sosial kompetanse. Har omfattende formidlingsvirksomhet og har skrevet
flere bøker, bokkapitler og artikler om utsatte barn og unge.
Utdannet klinisk sosionom med videreutdanninger i
psykisk helsearbeid, traumeforståelse og oppsøkende sosialt
arbeid. Han har vært ansatt ved Uteseksjonen i Oslo fra
2008 og har tidligere erfaring fra blant annet BUP, akuttinstitusjon i barnevernet og sosialtjenesten. Han har jobbet
med hasjavvenning siden 2011 og gir i tillegg opplæring og
veiledning innen metodikken.
Psykologspesialist og avdelingsleder for Stangehjelpa –
en avdeling for familiehjelp, rus og psykisk helse i Stange
kommune. Arbeidet i en årrekke med brukernes medvirkning
innen psykisk helsehjelp (skriver og holder foredrag
om dette). Forfatter av boken «Videre» - om hvordan
psykiske helsetjenester kan bli bedre. Underviser jevnlig om
tilbakemeldingsverktøyet Klient- og resultatstyrt praksis (KOR)
PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Påmeldingsfrist: 4. desember 2015
Påmelding og betalingsinformasjon:
Påmelding gjøres elektronisk på
www.sykehuset-innlandet.no/aktuelt/aktiviteter
Påmeldingen er bindende.
Faktura blir sendt ut når påmeldingsfristen er ute.
Konferanseavgift: 500 kr inkludert lunsj
Konferansested: Oslo Kongressenter Folkets Hus BA
Adresse: Youngsgt.11, 0181 Oslo
Merk: Overnatting må bestilles og betales individuelt.
Kontaktinformasjon
Spørsmål vedrørende konferansen kan rettes til:
Gunn H. Holthe, tlf. 913 74 402, e-post: [email protected]
eller Kari Nysveen, tlf. 979 62 127, e-post: [email protected]
Godkjenninger: Det er søkt om godkjenning som tellende kurstimer innen følgende fagorganisasjoner: Den norske legeforening, Norsk Psykologforening, Norsk Sykepleierforbund,
Fagforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund.
Velkommen til ROP-dagen!

Similar documents