Oppvekstkonferansen 2013: Tidlig innsats

Transcription

Oppvekstkonferansen 2013: Tidlig innsats
Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamánni
Velkommen til årets store samling for alle
som arbeider med og for barn og unge:
Oppvekstkonferansen 2013:
Tidlig innsats
Rica Ishavshotel Tromsø
26. – 27. november 2013
Program 1.dag 26.11.13
09.30-10.30: Registrering – kaffe, te og rundstykker
10.30-11.00: Kulturinnslag og åpning ved fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen
11.00-12.00: Tidlig innsats for barna – nødvendig eller unødvendig? - Kjetil Steinsholt
12.00-13.00: Nevrologisk perspektiv på skader etter omsorgssvikt og overgrep –
Hvilke skader kan barn få? - Trygve Arne Børve
13.00-14.00: Lunsj og vandring blant stands på hotellet
14.00-15.00: Tidlig barneverninnsats – med utgangspunkt i kunnskap om
tidlig samspill og tilknytning - Vibeke Moe
15.00-15.30: Kaffe, vandring blant stands og overgang til parallellsesjoner
15.30-16.10: Parallellsesjon (PS) 1 - innledninger med adgang til spørsmål
16.15-17.00: Parallellsesjon (PS) 2 - innledninger med adgang til spørsmål
PS 1A
PS 1B
PS 1C
PS 1D
I lys av det nevrologiske
perspektivet: Hvilke tiltak
er viktige for barn og
unge som har levd med
omsorgssvikt og
overgrep?
Kvellomodellen –
tverrfaglig
kompetanseutvikling og
samarbeid om
barnehagebarn.
Jakten på læreplasser –
overganger fra VG2 til
VG3
Meldeplikt til
barnevernet – Mot til å
se – trygghet til å handle
Troms fylkeskommune
Fylkesutdanningssjef
Sedolf Slettli og
prosjektleder Arne
Torbergsen
Juridiske og faglige
perspektiver fra ansatte
i ulike avdelinger hos
Fylkesmannen i Troms
Psykolog
Trygve Arne Børve
Tromsø kommune v/ Laila
Østgård, Aina Sofie Bjørkli
Johansen, Maren Weum,
Rita Halle, Tone Møller,
Inger Marie J. Johansen,
Wenche Figenschow
PS 2A
PS 2B
PS 2C
PS 2D
Vold mot barn – nytt syn
på avhør av barn i
straffesaker
Ekstern evaluering av
Sjumilsstegsprogrammet i
Troms fylke
Elevenes Psykososiale
miljø – konsekvenser
for barn og unge
Det gode samarbeidet
mellom barnehagen og
barnevernet
Politimester
Ole Bredrup Sæverud,
Troms politidistrikt
Sosiolog og forsker
Renee Thørnblad - RKBU,
Universitetet i Tromsø
Professor Willy Tore
Mørch – RKBU,
Universitetet i Tromsø
Verdal kommune
v/Lise Rostad, Ellen
Vinje og Siv Mette
Lindsetmo
19.30 -
Konferansemiddag med kulturinnslag
Program 2.dag 27.11.
08.30-09.15: «Lær å mobbe» - 4.amanuensis Gunnar Pensum/Tor Arne Johnsen
09.30-11.30: Samhandling til barn og unges beste - Terje Ogden
11.30-12.30: Lunsj
12.30-13.30: Barnekonvensjonens betydning nasjonalt og internasjonalt Lena R.L. Bendiksen
13.30-14.00: Kaffe/te
14.00-15.30: Ungdommens fylkesråd kommenterer og gir innspill
Fylkesmannen orienterer om nye statlige føringer og forventninger
til kommunene for barn og unge i 2014.
Kjetil Steinsholt er professor ved NTNU, pedagogisk institutt. De siste årene har han
arbeidet med spørsmål rundt praktisk kunnskap og praktisk dømmekraft. Han har skrevet
over 40 bøker og har lengre erfaring fra PPT. Hans faglige interesser kretser rundt praktisk
kunnskap, pedagogisk filosofi og idehistorie, barn, barndom og lek, vitenskapsteori og
dannelse/danning.
Trygve Arne Børve er psykolog og benyttes som foreleser på kurs og seminarer og er spesielt
opptatt av hvordan barn skades og påvirkes av overgrep og omsorgssvikt og underviser i
nevrobiologisk forståelse av omsorgssvikt og tilknytningskader. Han underviser i kognitiv
behandling og gir veiledning til incest- og krisesenter, fosterfamilier og til barnevernet. Han har
flere års erfaring som psykolog i akuttpsykiatri, PPT, som forsker ved nasjonalt folkehelseinstitutt
og som leder ved Senter for krisepsykologi. Han har siden 2007 drevet selvstendig praksis.
Vibeke Moe er psykologspesialist i klinisk arbeid med barn og unge og Dr. Psychol. Hun er
forsker ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. Faglige
hovedinteresser er utviklingspsykologi og utviklingspsykopatalogi, med en spesiell
interesse for det tidligste samspillet og utviklingen de første leveårene, samt
longitudinelle studier av barns utvikling. Også opptatt av kliniske perspektiver, tidlig
intervensjon og terapeutisk arbeid med foreldre og barn.
Ole Bredrup Sæverud er fra 2012 utnevnt som politimester i Troms politidistrikt. Han er cand.jur
fra 1999 og har bl.a. vært politiadjutant og politiadvokat ved Troms Politidistrikt. Fra 2003 til
2006 tre ganger konstituert som statsadvokat av riksadvokaten og departementet før han i 2007
ble utnevnt til statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter, fra 2008 til 2010 også
som 1.statsadvokat. Han har bl.a. vært leder av Dommeravhørsutvalget, som også er mye av
bakgrunnen til det som tas opp i parallellsesjonen han skal holde.
Willy Tore Mørch er professor i barn og unges psykiske helse ved Universitetet i Tromsø,
det helsevitenskaplige fakultet. Han leder behandlings- og forebyggingsprogrammet De
utrolige årene som er rettet mot barn med atferdsvansker. Han var medlem av utvalget
om det biologiske prinsipp i barnevernet «Bedre beskyttelse av barns utvikling». Sitter
også i nasjonalt programutvalg for faglige standarder i Bufetat. Han er ellers en kjent
kommentator på radio og i aviser om ulike aspekter rundt barns oppdragelse.
Tor Arne Johnsen er en kulturpersonlighet som i årevis har laget kulturelle uttrykk gjennom
viser, radioinnslag eller ulike kurs om store og små ting i livet. Mange vil kjenne han fra NRKs
«Hallo i uken» eller «Norgesglasset» der han bl.a. har vært ansvarlig for «Brekeland Bensin
og camping». Han reiser rundt i landet, bl.a. til skoler med ulike innslag, som «Pedagogisk
prolaps», «Organisasjon og lidelse» og «Lær å røyke». På konferansen får dere oppleve hans
alter ego - 4.amanuensis Gunnar Pensum – som foreleser på kurset «Lær å mobbe».
Terje Ogden er dr. philos og forskningsdirektør ved Atferdssentret-Unirand og professor II ved
Psykologisk institutt, UiO. Han har de senere årene forsket på utvikling og implementering av
familie- og nettverksbaserte behandlingsprogrammer for alvorlige atferdsvansker hos barn og unge.
Han har skrevet mye om temaer som problematferd i barnehager og skoler, behandlingstiltak for
barn med atferdsproblemer, sosial kompetanse, klasseledelse og evidensbasert praksis.
Lena R.L.Bendiksen er 1.amanuensis dr. juris ved Det juridiske fakultet, Universitetet i
Tromsø. Pr. tiden prodekan. Hennes forskningsinteresser og undervisning er særlig
knyttet til barn og familierett, barnevern og velferdsrett. Hun er medlem av BLDs
adopsjonsutvalg og har hatt særlig forskningsinteresse rundt adopsjon som
barneverntiltak. Fra høsten 2013 leder hun fakultetets forskergruppe i barnerett.
Fylkesmannen i Troms ønsker å se hele barnet og har derfor samlet kompetansen i vår
Oppvekst- og Utdanningsavdeling. Som et resultat av dette vil vi bl.a. gjennomføre en årlig
oppvekstkonferanse der også satsingen på Sjumilssteget inngår. Konferansen retter seg mot
alle som arbeider med og for barn på alle samfunnsnivå - faglig, administrativt og politisk, i
skoler, barnehager, barnevern, kommunale helsetjenester eller spesialisttjenester, i offentlige
eller private tiltak. Konferansen vil også kunne egne seg for barn og unge som deltar i
ungdomsråd eller i andre organiserte uttrykk for barn og unges medbestemmelse eller for de
som arbeider i frivillige/humanitære organisasjoner.
Årets konferanse har tittelen «Tidlig innsats» og er derfor innrettet med et særlig fokus på
viktigheten av kompetanseutvikling knyttet til forebyggende innsats. Barnehage og skole står
sentralt i barn og unges utvikling og er derfor en viktig arena for å fange opp barns behov tidlig.
Innholdet i konferansen vil være svært relevant for lærere, skoleledere og ansatte i barnehager.
Konferansen er åpen for deltakere fra alle deler av vårt langstrakte land!
Kom og opplev mørketiden sammen med oss under konferansen! Du kan finne mer
informasjon om opplevelser i Tromsø gjennom: http://www.visittromso.no/
Nyheter eller endringer rundt konferansen, vil også bli lagt ut på Fylkesmannen i Troms sin
hjemmeside http://www.fylkesmannen.no/Troms/. Velg feltet «kurs/konferanse» nede på
siden. Ytterligere opplysninger om konferansen kan rettes til Fylkesmannens Oppvekst- og
Utdanningsavdeling v/utdanningsdirektør Ingrid Hernes eller seniorrådgiver Eivind Pedersen,
som vil være møteledere under konferansen.
Konferansen inngår i den statlige satsingen som gjelder kompetanseheving for ansatte i
kommunale barneverntjenester i Troms for 2013. For denne gruppen er det derfor i 2013 lagt
opp til statlig subsidiering av kostnadene ved deltakelse.
PÅMELDING
Du kan kun melde deg på konferansen, bestille evt. overnatting og konferansemiddag gjennom
denne påmeldingslinken: www.viaregi.com/tidliginnsats2013. Her vil du finne en oversikt over
kostnadene - Merk at konferanseavgiften stiger hvis du melder deg på etter 1.oktober. Du kan
velge betaling mellom kredittkort eller faktura. Betingelsene fremgår av påmeldingslinken.

Similar documents