LabSIa 03-2015 - Sykehuset Innlandet HF

Transcription

LabSIa 03-2015 - Sykehuset Innlandet HF
LabSI’a
Fra Laboratoriemedisin- uke 13 - 2015
Laboratoriene i SI arrangerer årlig brukermøte for leger og medarbeidere i
primærhelsetjenesten.
Brumunddal 20.mai
Gjøvik 21. mai
Begge dager kl. 1330-2000
Tema for program:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Biomarkører i hjertediagnostikk
Anemiutredning
Vurdering av blodutstryk og differensialtelling av leucocytter
Digital kommunikasjon med sykehuset/ muligheter
Digital kommunikasjon med sykehuset/ framtidsplaner
Riktig svar på riktig pasient til riktig tid/ NOKLUS – nasjonal dugnad preanalyse
Urindyrkning
Dyrkningsfunn, antibiotikaresistens og resistensovervåkning
Biomarkører ved demensutredning
Kurskomiteen søker Den Norske Legeforening, Spesialistkomiteen i allmennmedisin, om
godkjenning av kurset.
Invitasjon sendes elektronisk til legekontor og sykehjem i Hedmark og Oppland.
Fra Avdeling for medisinsk biokjemi:
Gule avfallsbokser
Ved innføring av sikkerhetsrørholdere er de små gule
avfallsboksene ikke lenger hensiktsmessig å bruke, de vil ikke
lenger være mulig å bestille hos oss. Dere må bestille store gule
bokser direkte fra leverandør, disse må leveres til/hentes av
kommunenes renovasjonsfirma. Våre laboratorier kan ikke ta
store, gule bokser i retur.
Utgiver: Avdeling for medisinsk biokjemi, Avdeling for immunologi
og transfusjonsmedisin, Avdeling for medisinsk mikrobiologi og
Avdeling for patologi.
Side 1
Redaktør: divisjonsrådgiver Berit Christensen
LabSI’a
Fra Laboratoriemedisin- uke 13 - 2015
Informasjon elektronisk rekvirering DIPS Interactor
Det gjøres stadig endringer i vår tjenestekatalog i Interactor, og vi ber rekvirentene være litt obs
på dette.
Vi prøver hele tiden å forbedre oss, og gi ett best mulig tjenestetilbud av elektronisk rekvisisjon
av laboratorieanalyser.
Det er ikke mulig å rekvirere patologi og cytologi analyser, men vi dekker ellers alle andre
områder innen laboratoriemedisin.
Siste endring nå er bla. Tilgjengeliggjøring av analysen calprotectin i Fæces, mer spesifikk
rekvirering av MRSA, og en ”felles” analyse for diverse bakteriologi(Us bakt, sopp, parasitter)
Ta gjerne kontakt ved spørsmål: IT-ansvarlig bioingeniør Anita Kjærnli
Tlf: 918 74983 E-post : [email protected]
Utgiver: Avdeling for medisinsk biokjemi, Avdeling for immunologi
og transfusjonsmedisin, Avdeling for medisinsk mikrobiologi og
Avdeling for patologi.
Side 2
Redaktør: divisjonsrådgiver Berit Christensen
LabSI’a
Fra Laboratoriemedisin- uke 13 - 2015
Ny avtale med Diakonhjemmet.
Sykehuset Innlandet har inngått avtale med Diakonhjemmet ift farmakologiske analyser. Dette
innebærer at en del analyser må tas på andre rør enn tidligere: 6 ml serumrør UTEN gel.
Analysene er listet opp i tabellen nedenfor, analyser i samme rute kan sendes på samme glass.
Rør 1: Serum uten gel, min 1 ml/analytt
Amitriptylin
Klomipramin
Bupropion
Mianserin
Citalopram
Mirtazapin
Duloxepin
Nortriptylin
Escitalopram
Paroxetin
Fluoxetin
Setralin
Fluvoksamin
Venlafaxin
Rør 3: EDTA-blod, min 0,5 ml/analytt
CYP
CYP
Rør 2: Serum uten gel, min 1 ml/analytt
Amisulprid
Olanzapin
Aripiprazol
Perfenazin
Asenasin
Quetiapin
Atomoxetin
Risperidon
Buprenofin
Ritalin
Flupentixol
Sertindol
Haloperidol
Tramadol
Klorprotixen
Ziprasidon
Klozapin
Zolpidem
Levovepromazin
Zopiklin
Olanzapin
Zuklopentixol
Fra Rusmiddellaboratoriet, Sanderud:
Merking av prøver.
Det er KUN prøven (Monovette) som trenger merking, men den merkinga SKAL inneholde
opplysninger som identifiserer pasienten (navn og fødselsnummer) og daterer prøven
(dato/klokkeslett). Merking av sendehylsen er unødvendig og umerkete prøver i merkete
sendehylser vil bli avvist!
Elektronisk rekvirering.
Alle analyser og profiler som brukes innenfor rusmiddelscreeninger er tilgjengelig for de som
har elektronisk rekvirering. Vi anbefaler alle å bruke denne muligheten.
Buprenorfin.
Det har vist seg at noen tilfeller av svake positive analysesvar på vår screeningmetode for
buprenorfin i urin har vært falske. Dette har blitt oppdaget ved at rekvirenten har kontaktet
laboratoriet og bedt om bekreftende analyse på buprenorfin. De prøvene som har blitt
bekreftet negative har det til felles at pasientene har fått utskrevet Diclosil i forkant av
prøvetakingen. Vi ber derfor rekvirentene være obs på kombinasjonen «uventet positivt
buprenorfin-svar» og Diclosil-behandling.
Vi ønsker alle en riktig god
påske!
Utgiver: Avdeling for medisinsk biokjemi, Avdeling for immunologi
og transfusjonsmedisin, Avdeling for medisinsk mikrobiologi og
Avdeling for patologi.
Side 3
Redaktør: divisjonsrådgiver Berit Christensen