30p - Sørfold kommune

Comments

Transcription

30p - Sørfold kommune
Møteprotokoll
Sørfold kommune
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:
Formannskap
Siso, Sørfold Rådhus
30.06.2015
09:00
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Lars Kr. Hansen Evjenth
Leder
Anne Lise Lillegård
Nestleder
Turid Johansen Willumstad
Medlem
Idar Mohaug
Medlem
Representerer
AP
AP
H
AP
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Anne Lise Nordvik Arntzen
MEDL
Representerer
SP
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Erling Pedersen
Anne Lise Nordvik Arntzen
Representerer
SP
Merknader
Møtet startet med befaring og møte med fellesrådet i Røsvik kirke. På grunn av saksmengde ble
møtet avholdt i to dager.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Ørjan Higraff
Rådmann
Kjellaug Bendiksen
Økonomisjef (PS 91/2015 og 92/2015)
Gerd Bente Jakobsen Næringssjef (næringssaker samt PS 107/2015)
Rita H. Berg
Ingeniør Bygg (PS 108/2015)
Lillian Martinussen
Sekretær
Underskrift:
______________________
LarsvKr. Hansen Evjenth
______________________
Erling Pedersen
_______________________
Idar Mohaug
Saksliste
Utvalgssaksnr
Innhold
PS 89/2015
Referater
RS 64/2015
Forespørsel om samarbeid om meningsmåling med
Saltenposten
RS 65/2015
Regjeringen varsler kutt i eiendomsskatt på 1,2
milliarder kroner!
RS 66/2015
Varsel om tilsyn etter barnehageloven
RS 67/2015
Søknad på skjønnsmidler - Arbeidet med KVU E6
Fauske - Mørsvikbotn og videre planlegging etter
plan og bygningsloven.
RS 68/2015
Arbeidet med KVU E6 Fauske - Mørsvikbotn og
videre planlegging etter plan og bygningsloven. Hva
betyr dette for Sørfold kommune?
RS 69/2015
Uttalelse i forbindelse med innretting av
nødkommunikasjonssystemet og kommunenes
brann- og redningstjeneste
RS 70/2015
Velkommen til kurs i samfunnsplanlegging for
rådmenn 2015-2016
RS 71/2015
Ungdomsmøtet 06.05.2015 - tema:
kommunereformen
RS 72/2015
Lærlinger - uttalelse fra KS Fylkesstyret i Nordland.
RS 73/2015
NSK - sjekk av forkjøpsrett
PS 90/2015
Politiske saker
PS 91/2015
Økonomisituasjon - Sørfold kirkelige fellesråd
PS 92/2015
Tertialrapport I/2015
PS 93/2015
Budsjettarbeid 2016 - fremdriftsplan og
budsjettrundskriv
PS 94/2015
Nordsia oppvekstsenter - etablering barnehage
PS 95/2015
Driftsmidler vedlikeholdsavdleing 2015
PS 96/2015
Felles informasjonsavis i forbindelse med
kommunereform/ "mulighetsstudie i Salten"
PS 97/2015
Kjøp av tjenester Øyra Camping 2015
PS 98/2015
Støtte til deltakelse på etablererkurs
PS 99/2015
Støtte til investeringer Kobbelv vertshus
PS 100/2015
Utsettelse på nedbetaling av ansvarlig lån - Karlsen
Energi A/S
PS 101/2015
Kjøp av tjenester turistinformasjon og offentlig
Lukket
toalett 2015 Kobbelv Vertshus
PS 102/2015
Kjøp av tjenester Norsk Landbruksrådgivning Salten
2015
PS 103/2015
Finansiering av seksjonering av Straumen
Industribygg
PS 104/2015
Reguleringsplan - Langmoen klage på erverv av
grunn gnr 56/11 og 56/12
PS 105/2015
Søknad om ekstra ressurser for elev ved Straumen
skole, 2015-2016.
PS 106/2015
Støtte til utdanningsmesse høsten 2015
PS 107/2015
Grafisk profil og nettside Heges MatOpplevelser
PS 108/2015
Jordleieavtale kommunalt areal gnr 66, bnr 3
PS 109/2015
Gressklipper vedlikeholdsavdelingen
PS 110/2015
Støtte til bruksutbygging Johan og Anny Carlsen
PS 111/2015
Spørretimen
X
PS 89/2015 Referater
Saksprotokoll i Formannskap - 30.06.2015
Behandling
Ordfører orienterte:
RBB- Eiendomsfirma i Saltdal har kjøp anlegg fra Nordlandssykehuset helseforetak. De er
oppfordret til å følge regionrådets vedtak og kirkens bymisjonen inviteres til å være med i
prosessen. Kommunen er tilbudt å kjøpe bygget. Dette vil ikke være aktuelt.
Generalforsamling Indre Salten Vekst (ISV). Styret var bestemt at det skulle avvikles. Det som
nå diskuteres er enten å videreføre avviklingen av styret, eller videreføre styret og etablering av
næringssamarbeid med Elkem. Det som er utfordringen er å finne en plan på hvordan en
avvikler bygget. Hvis en går for å videreføre ISV, vil ikke de som per nå sitter i styret fortsette,
og det vil måtte settes sammen et nytt styre.
Turid Willumstad: Hvem har dere vært i kontakt med på Elkem angående saken? Er det ikke
naturlig å avvikle ISV og etablere et nytt selskap?
Ordfører svarer: Vi har vært i kontakt med Direktør Olav Holte og økonomisjef. Det nye styret
vil være et styre som jobber mer i samarbeid med Elkem Salten. Det vil bi møte i ettermiddag
med disse.
Rådmannen orienterte:
Newtonlærer 40 % stilling. Får ikke søkere til stillingen. Vi vurderer å utvide stillingen til 50 %
og kanskje koble denne med andre stillinger.
Formannskapet gir Rådmannen aksept for å utlyse stillingen med 50%.
Det har vært en utfordring med en klient i annen kommune som ønsker bolig. Ordningen med
husbanklån er slik at en kan låne i en kommune og bosette seg i en annen.
Skole i Sørfold og pågående sak. Saken er avsluttet og rutine på forvaltningsvedtak er etablert.
Strukturendringer: Kommunestyret har vedtatt struktur. Det har vært personalmøte med alle
ansatte. Områder som kan avklares fort, vil bli avgjort. De andre vil en bruke mer tid på. Det
lages prosjektplan på dette, og ny struktur vil være gjeldende tidligst fra 01.01.2016.
Kommunereform: Kommunen skal ha møte med BDO på torsdag. Informerte om agende for
møte. Alle delrapporter er utarbeidet. Ligger på hjemmesiden. Det vil bli nytt møte i august.
Sluttrapport kommer i september. Da skal gruppene komme i arbeid og rådmenn må komme
med saksutredning til sak som skal være klar i løpet av høsten.
Ny E6 og konsekvenser administrativt i kommunen. Kommunalsjef teknisk/næring jobber per
nå 30%. 100 % stilling vakant (50% teknisk/næring 50% service). Skaper lengre
saksbehandlingstid og dårligere service. Angående landbruk skal kommunalsjef ta enkelte saker,
samt kjøpe tjenester Fauske kommune.
Kapasitet landbruk/skogbruk.:Det skal gjøres en jobb for å se på dette, og en må finne løsning
på dette. VVA ingeniør teknisk /næring. Det er kommet mange søkere på stillingen. Hun
begynner i ny jobb 01.09.2015, og det forsøkes å få til overlapp med ny ansatt.
Møte med vegvesenet 26.06.2015: Ny E6 får konsekvenser i forhold til administrasjon.
Vegvesenet ønsker at administrasjonen er tett på i prosessen. Prosjekt har ofte en 10-årsramme.
Det som skaper arbeid er prosessen, grunnerverv, byggetillatelser og alle planer. Kommunen tar
kontakt med fylkeskommunen angående næring i denne sammenheng. Vi vil møte et press
organisasjonsmessig.
Idar Mohaug:
Administrasjonen er dårlig bemannet per nå. Kan vi via søkermassen til den utlyste stillingen
ansette en ekstra? At en kan finne midler til ekstra stilling?
Rådmannen svarer: Stilling VVA er en ting. Angående E6 er at en må tilføre oss kompetanse og
ressurser. Tanken angen å ansette to kan være en god ide. Vi må se på hvilken kompetanse en
får. Vi har per nå interne utfordringer på teknisk/næring med sykemeldinger som
administrasjonen tar tak i.
Turid Willumstad: Kan vegvesenet være med å spleise?
Rådmannen svarer: Nei, det har de svart negativt til.
Anne- Lise E. Lillegård:
Når kommunalsjef er sykemeldt, hvordan følges produktiviteten på teknisk/næring opp?
Skjønnsmidler, det er E6 gjennom Norge. Vi må vinkle søknaden slik at vi fremstiller dette som
at det ikke er belastende for kommunen.
Rådmannen svarer:
Når det gjelder personalsaker i denne sammenheng blir dette håndtert av administrasjonen. Det
er konstituert kommunalsjef i perioden.
Turid Willumstad:
Kan det vurderes en prosjektstilling i utbyggingsperioden?
Rådmannen svarer: Det er slike ting administrasjonen drøfter og utreder. En god del vil en måtte
håndtere selv, for svingninger vil det være.
Referatsaker:
RS 64/2015: Forespørsel om samarbeid om meningsmåling med Saltenposten. Formannskapet
sier ok til å delta, og til å bruke spørsmålene slik de er.
RS 65/2015: Ordfører vil skrive høringssvar innen 25. august 2015. Høringssvaret vil bli referert
i et formannskapsmøte. Administrasjonen utfordres til å komme med innspill til høringssvar.
Samt faglige vurderinger. Økonomisjef kan opplyse om tallene som vil være nyttige å vurdere i
denne sammenheng. Linken sendes til kommunestyremedlemmer.
RS 66/2015: Spørsmål fra Turid Willumstad. Det fremkommer ikke i saken om avvikene er
lukket.
Rådmannen svarer: Dette vil bli fulgt opp.
Det fremkom ingen merknader til de øvrige referatene.
Vedtak
Referatene tas til orientering.
PS 91/2015 Økonomisituasjon - Sørfold kirkelige fellesråd
Saksprotokoll i Formannskap - 30.06.2015
Behandling
Saken ble lagt frem uten innstilling, til diskusjon for Formannskapet. Formannskapets møte
startet med befaring i Røsvik kirke.
Følgende forslag legges frem for votering:
1. Kommunen og fellesrådet avklarer økonomisituasjonen for Fellesrådet. Avklaringen
skjer administrativt mellom Rådmannen og kirkeverge.
2. Kommunen og fellesrådet avklarer hvor stor bemanning Fellesrådet skal ha.
3. Prosjektgruppa renovering Røsvik kirke starter opp sitt arbeid.
4. Det innkalles til felles møte med fellesrådet og psykiatritjeneste i kommunen og kultur
med fokus på barne- og ungdomsarbeid. Fellesrådet innkaller.
Vedtak
1.
2.
3.
4.
Forslag til formannskapet:
Kommunen og fellesrådet avklarer økonomisituasjonen for Fellesrådet. Avklaringen
skjer administrativt mellom Rådmann og kirkeverge.
Kommunen og fellesrådet avklarer hvor stor bemanning Fellesrådet skal ha.
Prosjektgruppa renovering Røsvik kirke starter opp sitt arbeid.
Det innkalles til felles møte med fellesrådet og psykiatritjeneste i kommunen og kultur
med fokus på barne- og ungdomsarbeid. Fellesrådet innkaller.
Formannskapets forslag enstemmig vedtatt.
PS 92/2015 Tertialrapport I/2015
Saksprotokoll i Formannskap - 30.06.2015
Behandling
Det fremkom ingen endringsforslag.
Vedtak
Tertialrapport 1/2015 tas til etterretning.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
PS 93/2015 Budsjettarbeid 2016 - fremdriftsplan og budsjettrundskriv
Saksprotokoll i Formannskap - 30.06.2015
Behandling
Endring i budsjettrundskriv I/2016:
Formannskapet balanserer budsjettet den 26. november 2015. Gruppelederne inviteres til møte
mellom statsbudsjettets kunngjøring 27. oktober og den 26.november.
Det fremkom ingen øvrige endringsforslag.
Vedtak
Endringsforslag til budsjettrundskriv I/2016:
Formannskapet balanserer budsjettet den 26. november 2015. Gruppelederne inviteres til møte
mellom statsbudsjettets kunngjøring 27. oktober og den 26.november.
Budsjettrundskriv I/2016 tas til etterretning.
Rådmannens innstilling med endringsforslag enstemmig vedtatt.
PS 94/2015 Nordsia oppvekstsenter - etablering barnehage
Saksprotokoll i Formannskap - 30.06.2015
Behandling
Det fremkom ingen endringsforslag.
Vedtak
Det bevilges kr 100 000,- inkl. mva til oppgradering av klasserom til barnehagelokaler finansiert
ved ubrukte lånemidler.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
PS 95/2015 Driftsmidler vedlikeholdsavdeling 2015
Saksprotokoll i Formannskap - 30.06.2015
Behandling
Formannskapet la frem følgende merknad:
Formannskapet ber administrasjon om en rask avklaring rundt situasjonen ved Lakselva
idrettsanlegg med hensyn til oppvarming – røropplegg og fundament lysmaster. Egen sak legges
fram til politisk behandling.
Vedtak
Det bevilges kr. 170 000,- inkl. mva. på driftsbudsjett 2015 på ansvar 6005 (konto 12401)
finansiert ved omdisponering av midler på ansvar 1101, som reduseres tilsvarende.
Merknad fra Formannskapet:
Formannskapet ber administrasjon om en rask avklaring rundt situasjonen ved Lakselva
idrettsanlegg med hensyn til oppvarming – røropplegg og fundament lysmaster. Egen sak legges
fram til politisk behandling.
Rådmannens innstilling med formannskapets merknad enstemmig vedtatt.
PS 96/2015 Felles informasjonsavis i forbindelse med kommunereform/
"mulighetsstudie i Salten"
Saksprotokoll i Formannskap - 30.06.2015
Behandling
Det fremkom ingen endringsforslag.
Vedtak
1. Sørfold formannskap gir sin tilslutning til at det utarbeides en informasjonsavis i tilknytning
til kommunereformen som skal distribueres til alle innbyggerne i Salten.
2. Det tas stilling til tidspunkt for utgivelse når hovedrapport fra BDO foreligger.
3. Formannskapet oppnevner representanter til redaksjonskomiteen, samt bevilger kr 25 000 til
prosjektet.
4. Leder i regionrådet representerer det politiske Salten i redaksjonskomiteen.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
PS 97/2015 Kjøp av tjenester Øyra Camping 2015
Saksprotokoll i Formannskap - 30.06.2015
Behandling
Det fremkom ingen endringsforslag.
Vedtak
Formannskapet bevilger kr. 18 750,- inkl. mva. til kjøp av tjenester til turistinformasjon og
offentlig toalett ved Øyra Camping 2015.
Det settes som vilkår for kjøp av tjenester at campingplassen fortsetter som medlem i Reiseliv i
Hamsuns Rike, og at både turistinformasjon og tilbudet om offentlig toalett skiltes godt på
anlegget.
Beløpet utbetales på bakgrunn av faktura og rapport for tiltaket for 2015, og belastes
kontonr. 13703 – 1116 - 325.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
PS 98/2015 Støtte til deltakelse på etablererkurs
Saksprotokoll i Formannskap - 30.06.2015
Behandling
Det fremkom ingen endringsforslag.
Vedtak
Formannskapet i Sørfold bevilger kr. 4 000,- pr. person i støtte til kursdeltakere som har
gjennomført etablererkurset Start Opp Salten i 2014/2015, samlet kr. 20 000,-.
Tilskuddet utbetales de enkelte kursdeltakerne ved oversendelse av forretningsplan og
dokumentasjon for betaling av kurset, og belastes kontonummer 14709 – 1116 – 325.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
PS 99/2015 Støtte til investeringer Kobbelv vertshus
Saksprotokoll i Formannskap - 30.06.2015
Behandling
Det fremkom ingen endringsforslag.
Vedtak
Formannskapet bevilger inntil kr. 72 000,-, maks 35 %, til Sørfjord Eiendom AS til
investeringer ved Kobbelv Vertshus i 2015.
Beløpet utbetales på bakgrunn av dokumenterte kostnader, og belastes
kontonummer 14709 - 1116 – 325.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
PS 100/2015 Utsettelse på nedbetaling av ansvarlig lån - Karlsen Energi A/S
Saksprotokoll i Formannskap - 30.06.2015
Behandling
Rådmannens innstilling:
Formannskapet innvilger Karlsen Energi A/S en utsettelse på tilbakebetaling av ansvarlig lån på
kr. 200 000,- i inntil 5 år. Hvis bygging av kraftverket starter opp tidligere, forfaller første
avdrag av lånet til betaling året etter oppstart av byggingen.
For renter av lånet gis det ikke fritak. Disse forfaller til betaling årlig, med rentesats 3 mnd.
Nibor, slik det er nedfelt i avtalen fra 2007. Første forfall er i 2015, med renter for 2014.
Det skal inngås ny avtale om det ansvarlige lånet med Karlsen Energi A/S.
Endringsforslag fra Sørfold AP:
Som rådmannens innstilling, men utsettelse tilbakebetaling endres fra 5 år til 3 år.
Det fremkom ingen endringsforslag.
Vedtak
Endringsforslag fra Sørfold AP:
Som rådmannens innstilling, men utsettelse tilbakebetaling endres fra 5 år til 3 år.
Formannskapet innvilger Karlsen Energi A/S en utsettelse på tilbakebetaling av ansvarlig lån på
kr. 200 000,- i inntil 3 år. Hvis bygging av kraftverket starter opp tidligere, forfaller første
avdrag av lånet til betaling året etter oppstart av byggingen.
For renter av lånet gis det ikke fritak. Disse forfaller til betaling årlig, med rentesats 3 mnd.
Nibor, slik det er nedfelt i avtalen fra 2007. Første forfall er i 2015, med renter for 2014.
Det skal inngås ny avtale om det ansvarlige lånet med Karlsen Energi A/S.
Rådmannens innstilling med endring fra formannskapet enstemmig vedtatt.
PS 101/2015 Kjøp av tjenester turistinformasjon og offentlig toalett 2015
Kobbelv Vertshus
Saksprotokoll i Formannskap - 30.06.2015
Behandling
Det fremkom ingen endringsforslag.
Vedtak
Formannskapet bevilger kr. 22 500,- inkl. mva, til kjøp av tjenester i forbindelse med offentlig
toalett, og kr. 28 750,- inkl. mva., til kjøp av turistinformasjonstjenester, fra Kobbelv
Vertshusdrift AS i 2015.
Det settes som vilkår at vertshuset er medlem av Reiseliv i Hamsuns Rike.
Kobbelv Vertshusdrift AS rapporterer om turistinformasjonsarbeidet i etterkant av sesongen,
både til Sørfold kommune, Reiseliv i Hamsuns Rike og NordNorsk Reiseliv.
Beløpene utbetales på bakgrunn av faktura, og belastes kontonr. 13703 -1116-325.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
PS 102/2015 Kjøp av tjenester Norsk Landbruksrådgivning Salten 2015
Saksprotokoll i Formannskap - 30.06.2015
Behandling
Det fremkom ingen endringsforslag.
Vedtak
Formannskapet bevilger kr. 31 250,- inkl. mva. til kjøp av tjenester fra Norsk
Landbruksrådgiving Salten for 2015.
Beløpet utbetales på bakgrunn av faktura, og belastes kontonr. 13703 – 1116 - 325.
Norsk Landbruksrådgiving Salten avlegger årsrapport til Sørfold kommune.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
PS 103/2015 Finansiering av seksjonering av Straumen Industribygg
Saksprotokoll i Formannskap - 30.06.2015
Behandling
Det fremkom ingen endringsforslag.
Vedtak
Formannskapet bevilger kr. 130 000,- inkl. mva. til arbeidet med utredning av seksjonering av
Straumen Industribygg.
Beløpet dekkes over næringsfondet, ansvar 1117, spesielle næringstiltak.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
PS 104/2015 Reguleringsplan - Langmoen klage på erverv av grunn gnr 56/11
og 56/12
Saksprotokoll i Formannskap - 30.06.2015
Behandling
Det fremkom ingen endringsforslag.
Vedtak
Klager gis medhold og tilbys kr 50,- / m2 for eiendommene gnr 56/11 og 56/12
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
PS 106/2015 Støtte til utdanningsmesse høsten 2015
Saksprotokoll i Formannskap - 30.06.2015
Behandling
Det fremkom ingen endringsforslag.
Vedtak
Formannskapet bevilger Fauske Næringsforum et tilskudd på kr. 20 000,- til fagmesse for
ungdom i 2015.
Det settes som vilkår at Fauske Næringsforum gjennomfører en gjennomgang/evaluering av
messa med Sørfold kommune før tilskuddet blir utbetalt.
Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon i form av revisorgodkjent regnskap. Beløpet dekkes
over kontonummer 14709 – 1116 - 325.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
PS 107/2015 Grafisk profil og nettside Heges MatOpplevelser
Saksprotokoll i Formannskap - 30.06.2015
Behandling
Det fremkom ingen endringsforslag.
Vedtak
Formannskapet bevilger kr. 40 000,- til Heges MatOpplevelser AS, til utarbeiding av grafisk
profil og nettside.
Beløpet utbetales på bakgrunn av dokumenterte utgifter, og belastes
kontonummer 14709 – 1116 – 325.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtat.
PS 108/2015 Jordleieavtale kommunalt areal gnr 66, bnr 3
Saksprotokoll i Formannskap - 30.06.2015
Behandling
Det fremkom ingen endringsforslag.
Vedtak
Formannskapet inngår jordleieavtale på 10 år med Knut Kjerpeseth, for bortleie av ca. 5 dekar
innmarksbeite på den kommunale eiendommen gnr. 66, bnr. 3 i Røsvik.
Hvis arealet blir aktuelt for boligbygging i avtaleperioden, kan avtalen sies opp med ett års
varsel.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
PS 109/2015 Gressklipper vedlikeholdsavdelingen
Saksprotokoll i Formannskap - 30.06.2015
Behandling
Det fremkom ingen endringsforslag.
Vedtak
Det bevilges kr. 140 000,- inkl. mva. til kjøp av gressklipper inkl. fres. Finansieres ved bruk av
ubrukte lånemidler.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
PS 110/2015 Støtte til bruksutbygging Johan og Anny Carlsen
Saksprotokoll i Formannskap - 30.06.2015
Behandling
Det fremkom ingen endringsforslag.
Vedtak
Formannskapet bevilger et tilskudd på kr. 125 000,-, eks mva., som tilleggsbevilgning til
Anny og Johan Carlsen, til investeringer i ny ungdyrdel og modernisering av hele
driftsbygningen på gnr. 8, bnr. 6. Samlet tilskudd er etter dette på kr. 287 000,- eks. mva., maks
35 %, av et godkjent kostnadsoverslag på kr. 820 000,-.
Tilskuddet utbetales på bakgrunn av dokumenterte utgifter og belastes kontonummer
14709 – 1116 – 325. Det kan foretas delutbetalinger av tilskuddsbeløpet, men 25 % kan først
utbetales når prosjektet er ferdigstilt og ferdiggodkjent.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
PS 111/2015 Spørretimen
Saksprotokoll i Formannskap - 30.06.2015
Behandling
Turid Willumstad:
Betongklosser ved skolen. Disse er trafikkfarlige. Dette ble tatt opp i høst, og det er ikke gjort
noe med dette.
Anne-Lise Lillegård Evjen: Det har vært befaring med rektor og SU. Det er i planene å få gjort
noe med de klossene. Evt. Male de i en farge slik at de vises. Bilene kjører per nå saktere opp
bakken når klossene er der, og barna guides bort fra veien. Det diskuteres nå at parkering og
trafikk skal være i nedre område av skole plassen, og at bussen kjører i rundkjøringen, og ikke
rundt søppelskuret.
Turid Willumstad: Mener klossene er trafikkfarlig og de må bort.
Saken skal følges opp på teknisk/næring.
Situasjonen på teknisk/næring. Hvordan er situasjonen nå med arbeidssituasjon og
arbeidsfordeling? Hva gjør Rådmannen for å avhjelpe situasjonen.
Erling Pedersen:
Artikkel. Det gikk på at folkehelseareidet ikke var bra i norske kommuner. Hvordan ligger
Sørfold kommune an?
Ordfører svarer: Riksrevisjonen har gjort en undersøkelse og laget en rapport.
Rådmannen svarer: Angående helsetilstand til innbyggere er saken tatt opp i ledermøte. Det skal
avklares i løpet av året med om dette.
Vedtak

Similar documents