E18 Vestkorridoren

Comments

Transcription

E18 Vestkorridoren
E18 Vestkorridoren
Bærum velforbund 27. oktober 2015
Knut Gløersen, Statens vegvesen
28.10.2015
E18 Lysaker- Ramstadsletta
Agenda
● Tiden før og etter valget
● Hva skjer fremover – hva gjør vi
● Ny inndeling av planen og
endringer
● Anleggsperioden
● Nærmiljø
● Tunnel og tårn
28.10.2015
E18 Lysaker - Ramstadsletta
Mye medieomtale
før og etter valget
28.10.2015
E18 Lysaker - Ramstadsletta
Hva skjer?
● Hva betyr nytt byråd for
prosjektet?
● Møte styringsgruppa i Oslopakke
3 i begynnelsen av november
● Reforhandling av Oslopakke 3 til
vinteren
● «Slanking» av prosjektet?
● Planlegger å levere forslag
reguleringsplan til Bærum
kommune til våren
● Sender bompengeforslag til
kommunen og Akershus
fylkeskommune til våren
28.10.2015
E18 Vestkorridoren
E18 Lysaker - Ramstadsletta
28.10.2015
E18 Lysaker - Ramstadsletta
Ny inndeling av reguleringsplanen
Fase 1 våren 2016
● E18-korridoren Lysaker vest – Ramstadsletta, inkludert
Bærumsdiagonalen
●
●
Rolfsbukta – ny kunstig øy for marina etc.
Lakseberget friluftsområde
Fase 2 høsten 2016?
●
E18 Lysaker kollektivknutepunkt
●
28.10.2015
E18 kollektivtiltak Vækerø-Lysaker
E18 Lysaker – Ramstadsletta
Hva oppnår vi med ny veg?
Bedre kontakt mellom sydsiden og nordsiden av E18
Byutvikling (i Sandvika og) på Høvik
Bedre levevilkår for naboene
Bedre med bussen - nye forbindelser og bedre tilgjengelighet
Bedre tilbud til syklistene: gjennomgående høystandard
sykkelvei
• Mindre kø og bedre forhold for næringstrafikken
• Bærumsdiagonalen gir god fremkommelighet fra Bærum til
E18
• Bærumsdiagonalen sikrer flyt for bussen
•
•
•
•
•
28.10.2015
Kommunedelplan for E18 korridoren Lysaker- Slependen
E18 Lysaker vest - Ramstadsletta
De viktigste elementene
● E18 økes fra 2+3 til 3+3 gjennomgående felt på
mesteparten av strekningen - ett felt mer mot Oslo som går
mot Ring 3
● Der ny E18 går i tunnel blir dagens E18 lokalveg med 1+1
felt og atkomst til ny E18
● Egen bussveg på strekningen Lysaker - Asker sentrum
Knyttes til kollektivfeltene i Oslo
● Ny bussterminal på Lysaker
● Gjennomgående sykkelveg på hele strekningen. Fortau der
den vil benyttes av fotgjengere
● Ny tverrforbindelser i Bærum, Gjønnes - Fornebu
28.10.2015
E18 Lysaker – Ramstadsletta
Utforming av vegsystemet ved Fornebukrysset
28.10.2015
E18 Lysaker – Ramstadsletta
Eksempel på prinsippet for utforming av
Lysaker – Nedre Stabekk
28.10.2015
E18 Lysaker – Ramstadsletta
Eksempel på prinsippet for utforming av
Strand- Ramstadsletta
28.10.2015
E18 Lysaker – Vækerø
Egen plan for Lysaker
Ny løsning bussterminal og innføring i Oslo
● Skissert alternative løsninger for videreføring av bussveg
mot kollektivfelt i Oslo ; tunnel, bru og tilknytting på
Lysaker
● Krever konsekvensutredning i Oslo
● Laget utkast til planprogram
● Hatt oppstartmøte med plan og bygningsetaten (PBE)
● Må sees i sammenheng med mulighetsstudie og framtidig
løsning for hele strekningen Filipstad – Lysaker
● Planlegger å bli ferdig i 2016
● Vi har fått ansvaret for å koordinere planleggingen av
Lysaker kollektivknutepunkt
28.10.2015
E18 Lysaker – Ramstadsletta
Fremdriftsplan
Fremdrift
Kommunedelplan*
Prinsippvedtak bompenger**
Reguleringsplan
Lokalt bompengevedtak
Ekstern kvalitetsikring (KS2)
Bompengeproposisjon
Byggeplanlegging
Eindomserverv
Bygging
*Vedtatt juni 14
**Vedtatt våren 14
28.10.2015
2014
2015
2016
2017
2018
2019
vår 17
vår 17
osv
osv
E18 Lysaker – Drengsrud
Trafikkberegninger
● Befolkningsøkning og nye arbeidsplasser gir mer trafikk i
E18-korridoren i Bærum uten bompenger
● Ny veg avlaster lokalvegene i Bærum
● Trafikkanalyser viser at bompengene gir en betydelig
reduksjon i trafikken
● Små endringer i trafikken på bygatene/lokalvegene i Oslo
E18 Vestkorridoren
Må finansieres med stor andel bompenger
● Finansiering ved kombinasjon av bompenger, statlig bidrag
og opprinnelig bidrag fra Oslopakke 3 (5,8 mrd. kr)
● Prinsipiell tilslutning til finansiering ved bompenger i de tre
kommunene og Akershus fylkeskommune ble gitt
vår/sommer 2014
● Antar ett bomsnitt for hver utbyggingsetappe, i alt 4 snitt
● Innkreving starter i hvert snitt etter at etappene er bygget
● Arbeider med detaljert bompengeutredning nå. Denne må
ha lokal tilslutning
● Legges frem for Stortinget etter godkjent reguleringsplan
og ekstern kvalitetssikring (KS2)
E18 Lysaker – Ramstadsletta
Anleggsperioden
Egen gruppe har arbeidet med dette i ett år
-
28.10.2015
Vi skal bygge med avstand til bebyggelse
Vi bygger totalt i 5 år- ikke overalt hele tiden
Mye arbeid under bakken- tunnel
Det blir egen skjerming i byggetiden
Det blir lagt vekt på tilgjengelighet for gående og syklende
E18 Lysaker - Ramstadsletta
Ventilasjon av tunnelene
Behov for luftetårn i Høviktunnelen og Bærumsdiagonalen
Ett tårn ved hver tunnelåpning
Vi vil arbeide mye med god utforming av tårnene
Tårnene gir god effekt - det vil ikke bli kritisk
konsentrasjon av NO2 eller støv (PM10), som følge av
tunnelene, noen steder
● Rensing av luften i tårn. Gir kun marginal effekt selv om vi
får det til å virke etter intensjonene
– Svært dyrt både å bygge og ikke minst drifte
– Arealkrevende
– Tett oppfølging nødvendig for å få til å virke
– Effekten står ikke i forhold til pris og merarbeid
●
●
●
●
28.10.2015
E18 dag
Stabekk – vestre lenke
28.10.2015
Ny E18
Stabekk – vestre lenke
28.10.2015
E18 i dag
Nedre Stabekk
28.10.2015
Ny E18
Nedre Stabekk
28.10.2015
E18 dag
Nedre Stabekk
28.10.2015
Ny E18
Nedre Stabekk
28.10.2015
E18 dag
Strandkrysset
28.10.2015
E18 Lysaker – Drengsrud
Strandkrysset
28.10.2015
E18 dag
Høvik- Høvik stasjon
28.10.2015
Ny E18
Høvik – Høvik stasjon
28.10.2015
E18 dag
Ramstadsletta – mot Sandvika
28.10.2015
Ny E18
Ramstadsletta – mot Sandvika
28.10.2015