VEDTAKSPROTOKOLL - Krødsherad kommune

Comments

Transcription

VEDTAKSPROTOKOLL - Krødsherad kommune
KRØDSHERAD KOMMUNE
VEDTAKSPROTOKOLL
FORMANNSKAPET
Offentlig dokument
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 19.03.2015
Tid: 09:00 – 10:45
Til stede på møtet
Funksjon
Navn
Leder
Olav Skinnes
Nestleder
Per Kristensen
Medlem
Solveig Sæta
Medlem
Gustav Kalager
Varamedlem
Linda Aaskjær
Forfall /Møtt for
Wenche Bjertnes
Fra administrasjon (evt andre)
Rådmann:
Anita Larsen
Fagansvarlig servicekontor: Merete Holen (møtesekretær)
Kontorleder:
Helge Skjeggerud
Noresund 19.03.2015
Olav Skinnes
ordfører
Postadresse:
Besøksadresse:
3536 NORESUND
NORESUND
Telefon:
Telefaks:
4804 3379
3215 0001
Saksliste
20/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL .......................................................3
21/15
FASTSETTING AV PLANPROGRAM, OMRÅDEREGULERING
SLETTEMOEN .........................................................................................................................4
22/15
NORE SETERGREND- NOREFJELL, BEHANDLING AV PRIVAT
PLANPROGRAM .....................................................................................................................5
23/15
GAMLESETRA VED SANDUMSETER-VARSEL OM OPPSTART AV
DETALJREGULERINGSPLAN OG UTBYGGINGSAVTALE ............................................6
24/15
EVERKET - RAPPORT OG TILRÅDINGER FRA UTVALG OPPNEVNT
AV KOMMUNESTYRET ........................................................................................................7
25/15
VURDERING AV BOPLIKT (NEDSATT KONSESJONSGRENSE) ..............8
26/15
FORVALTNINGSANSVAR FOR VERNEOMRÅDER ....................................9
27/15
SØKNAD OM BIDRAG - TOUR OF NORWAY 2015 - ETAPPERITT PÅ
SYKKEL .................................................................................................................................10
28/15
STØTTE TIL FILMPROSJEKT- HOLLEIA.....................................................11
29/15
FORPROSJEKT - FRAMTIDIG RENSELØSNING ........................................12
30/15
RESTOVERFØRING BUDSJETTMIDLER FRA 2014 TIL 2015 INVESTERINGSPROSJEKTER ............................................................................................14
31/15 Unntatt offentlig ofl §23 Ofl §23 HOVEDBANKAVTALE - VURDERING 2015
15
32/15 Unntatt offentlig ofl §23 Ofl §23 NY AMBULANSESTASJON NORESUND REVIDERT TILBUD FRA KRØDSHERAD KOMMUNE ..................................................16
33/15
SKJENKELØYVE 2012 - 2016, ALPINSTUA- KIL ALPINGRUPPE ............17
34/15 Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13 STARTLÅN ....................................................18
2
20/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
Innstilling:
Protokollen godkjennes
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt
Vedtak:
Protokollen godkjennes
3
21/15
FASTSETTING AV PLANPROGRAM, OMRÅDEREGULERING
SLETTEMOEN
Innstilling:
I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til
kommunestyret:
Planprogram datert 24.2.2015 for områderegulering Slettemoen fastsettes ihht plan- og
bygningslovens § 12-9.
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Planprogram datert 24.2.2015 for områderegulering Slettemoen fastsettes ihht plan- og
bygningslovens § 12-9.
4
22/15
NORE SETERGREND- NOREFJELL, BEHANDLING AV PRIVAT
PLANPROGRAM
Innstilling:
I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til
kommunestyret:
Planprogram for Nore setergrend datert 13.2.2015 fastsettes ikke hit plan- og bygningslovens
§ 12-9. Planprogrammet legger opp til en utbygging som bryter med overordnede føringer i
gjeldende kommunedelplan, og vil ikke belyse viktige utredninger for utviklingen av
Norefjell.
Behandling:
Ordfører olav Skinnes foreslo på vegne av H+TPBL;
Saken utsettes til møte med planeier er gjennomført
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes til møte med planeier er gjennomført
5
23/15
GAMLESETRA VED SANDUMSETER-VARSEL OM OPPSTART
AV DETALJREGULERINGSPLAN OG UTBYGGINGSAVTALE
Innstilling:
Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak:
Planforslag for detaljregulering for Gamlesetra på Norefjell legges ut til offentlig ettersyn
ihht. plan- og bygningslovens § 12-11. Reguleringsplanen omfattes av følgende dokumenter:
Reguleringsbestemmelser datert 12.12.2014, Plankart datert 13.1.2015, Planbeskrivelse
datert 13.1.2015.
Utbyggingsavtale for Gamleseter på Norefjell legges ut til offentlig ettersyn i henhold til
plan- og bygningslovens § 17-4.
Behandling:
Ordfører Olav Skinnes foreslo på vegne av H og TPBL:
Rådmannens innstilling tiltres med følgende tillegg:
Det settes krav om 30% næringsandel i reguleringsplanen Gamlesetra – Sandum og det
forutsettes at dette er innarbeidet før planen legges ut til offentlig ettersyn.
Innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Planforslag for detaljregulering for Gamlesetra på Norefjell legges ut til offentlig ettersyn
ihht. plan- og bygningslovens § 12-11. Det settes krav om 30% næringsandel i
reguleringsplanen Gamlesetra – Sandum og det forutsettes at dette er innarbeidet før planen
legges ut til offentlig ettersyn.
Utbyggingsavtale for Gamleseter på Norefjell legges ut til offentlig ettersyn i henhold til
plan- og bygningslovens § 17-4.
6
24/15
EVERKET - RAPPORT OG TILRÅDINGER FRA UTVALG
OPPNEVNT AV KOMMUNESTYRET
Innstilling:
Saken ble lagt frem uten innstilling.
Behandling:
Ordfører Olav Skinnes foreslo følgende:
Anbefalingen fra utvalgets flertall punkt 3.2.2 tiltres
Gustav Kalager foreslo følgende:
Anbefalingen fra utvalgets mindretall punkt 3.2.2 tiltres. .
Ved avstemming oppnådde ordførers forslag 3 stemmer, mens 2 stemmer ble avgitt for
Kalagers forslag
Vedtak:
Formannskapets flertall (Skinnes, Sæta og Kristensen) innstiller:
Anbefalingen fra utvalgets flertall punkt 3.2.2 tiltres.
Formannskapets mindretall (Kalager og Aaskjær) innstiller:
Anbefalingen fra utvalgets mindretall punkt 3.2.2 tiltres.
7
25/15
VURDERING AV BOPLIKT (NEDSATT KONSESJONSGRENSE)
Innstilling:
Saken ble lagt frem uten innstilling.
Behandling:
Per Kristensen foreslo følgende på vegne av Høyre:
Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense i Krødsherad Kommune oppheves. Forslaget om
oppheving av forskrift FOR-1977-10-14-3530 sendes ut til høring i samsvar med § 37 i
forvaltningsloven
Kalager foreslo følgende:
Saken sendes til kommunestyre uten innstilling
Ved avstemming oppnådde Kalagers forslag 3 stemmer, mens 2 stemmer ble avgitt for
Kristensens forslag.
Vedtak:
Formannskapets flertall (Kalager, Aaskjær, Skinnes) innstiller:
Saken sendes til kommunestyret uten innstilling
Formannskapets mindretall (Kristensen og Sæta) innstiller:
Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense i Krødsherad Kommune oppheves. Forslaget om
oppheving av forskrift FOR-1977-10-14-3530 sendes ut til høring i samsvar med § 37 i
forvaltningsloven tiltres.
8
26/15
FORVALTNINGSANSVAR FOR VERNEOMRÅDER
Innstilling:
Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak:
Krødsherad kommune er i utgangspunktet positiv til at forvaltningsansvar for verneområder
delegeres til kommunene. Dersom tilbudet endres slik at det følger økonomisk kompensasjon
som står i forhold til forvaltningsoppgavene, og full økonomisk kompensasjon for kostnader
til å utarbeide forvaltningsplaner for verneområdene, vil kommunen kunne være positiv til å
overta forvaltningsansvaret.
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Krødsherad kommune er i utgangspunktet positiv til at forvaltningsansvar for verneområder
delegeres til kommunene. Dersom tilbudet endres slik at det følger økonomisk kompensasjon
som står i forhold til forvaltningsoppgavene, og full økonomisk kompensasjon for kostnader
til å utarbeide forvaltningsplaner for verneområdene, vil kommunen kunne være positiv til å
overta forvaltningsansvaret.
9
27/15
SØKNAD OM BIDRAG - TOUR OF NORWAY 2015 - ETAPPERITT
PÅ SYKKEL
Innstilling:
Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak:
Krødsherad kommune er glad for at det blir lagt slike arrangement i kommunen vår, og er
positive til å gi et bidrag i form av støtte på kr 10 000 samt at vi gjerne bidrar til å
synliggjøre arrangementet på vår facebookside og andre måter. Beløpet dekkes fra avsetning
til uforutsette utgifter.
Behandling:
Ordfører foreslo på vegne av TPBL og H følgende tillegg til rådmannens innstilling:
Det stilles krav om at det under TV sendingen vises klipp fra filmen «ta tiden tilbake», for at
pengene utbetales.
Innstillingen med tillegg ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Krødsherad kommune er glad for at det blir lagt slike arrangement i kommunen vår, og er
positive til å gi et bidrag i form av støtte på kr 10 000 samt at vi gjerne bidrar til å
synliggjøre arrangementet på vår facebookside og andre måter. Beløpet dekkes fra avsetning
til uforutsette utgifter.
Det stilles krav om at det under TV sendingen vises klipp fra filmen «ta tiden tilbake», for at
pengene utbetales.
10
28/15
STØTTE TIL FILMPROSJEKT- HOLLEIA
Innstilling:
Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak:
Krødsherad kommune ser det som svært positivt at anerkjente filmskapere som Arne Nævra
og Torgeir Beck Lande i samarbeid med Arnt Berget har valgt å lage en film for NRK fra
Holleia. Rådmannen anbefaler formannskapet å støtte filmen med kr 20 000 under
forutsetning av at filmskaperne skal bidra til en temakveld eller liknende om Holleia i
Krødsherad i løpet av 2016, dersom lanseringen skjer i en av de øvrige kommunene.
Tilskuddet dekkes fra avsetningen til uforutsette utgifter.
Behandling:
Ordfører foreslo på vegne av TPBL og H følgende tillegg til rådmannens innstilling:
Det stilles krav til at filmskaperne bidrar på to temakvelder i Krødsherad, en for allmenheten
og en på Kryllingheimen for beboere der.
Innstilling med tillegg enstemmig vedtatt
Vedtak:
Krødsherad kommune ser det som svært positivt at anerkjente filmskapere som Arne Nævra
og Torgeir Beck Lande i samarbeid med Arnt Berget har valgt å lage en film for NRK fra
Holleia. Rådmannen anbefaler formannskapet å støtte filmen med kr 20 000 under
forutsetning av at filmskaperne skal bidra til en temakveld eller liknende om Holleia i
Krødsherad i løpet av 2016, dersom lanseringen skjer i en av de øvrige kommunene.
Tilskuddet dekkes fra avsetningen til uforutsette utgifter.
Det stilles krav til at filmskaperne bidrar på to temakvelder i Krødsherad, en for allmenheten
og en på Kryllingheimen for beboere der.
11
29/15
FORPROSJEKT - FRAMTIDIG RENSELØSNING
Innstilling:
Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å invitere kommunestyret
til å fatte slikt vedtak:
- Det igangsettes et felles forprosjekt for felles renseløsning for Sigdal kommune
(fjellområdene på Norefjell som grenser mot Krødsherad), Krødsherad kommune
og Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS.
- Forprosjektet omfatter renseløsning med rørledning til Krøderenområdet og
renseanlegg. Det skal tidligst mulig i prosjektet foretas en risikoanalyse av de to
alternativene jordrenseanlegg og konvensjonelt anlegg slik at en kan foreta valg
av hvilken løsning som skal utredes mer detaljert i forprosjektet.
- Resultatet av risikoanalysen legges fram for referansegruppen som foretar valg av
hvilken renseløsning som man skal utrede mer detaljert.
- Den økonomiske rammen for 2015 for forprosjekt inklusive risikoanalysen settes
til kr 2 mill. Ytterligere bevilgning vurderes som en del av forprosjektet og legges
fram for kommunestyrene og styret i NVA i forbindelse med
budsjettbehandlingen.
- De tre partene forplikter seg til å ta økonomisk ansvar for rammen ihht
fordelingsnøkkelen for investeringene for «alternativene med ledning» (mellom
Noresund og Krøderen), ref. Adm. utredning av 14.11.2014, side 26:
o Krødsherad kommune
15 %
o Sigdal kommune
37 %
o NVA
48 %
- Avtalen om felles finansiering av forprosjektet forplikter partene. Dette innebærer
at man går videre til detaljprosjektering og gjennomføring dersom det ikke
avdekkes vesentlige avvik i prosjektets økonomi eller gjennomføringsmulighet.
- Prosjektet organiseres i tråd med forslaget i saksfremlegget.
- Krødsherad kommunes abonnenters andel av forprosjektet ( på kr 300 000,- i
2015) utgiftsføres i driftsregnskapet funksjon avløp (selvkostregnskapet).
Behandling:
Per Kristensen foreslo på vegne av TPBL og H, følgende tillegg til rådmannens
innstilling:
Elementene i risikoanalysen fremlegges for referansegruppen for revidering og godkjenning
før denne utarbeides.
Gustav Kalager foreslo følgende på vegne av AP:
Forslag til vedtak:
Saken sendes tilbake til rådmannen for ny utredning, nytt saksfremlegg, med bakgrunn i
intensjonen i vedtak gjort i kommunestyresaken 2/15.
Begrunnelse:
Krødsherad AP er uenig i rådmannens forståelse og vinkling av vedtak i kommunestyresak
2/15.
12
I vedtaket står det:
Rådmannen igangsetter et forprosjekt med en felles renseløsning på Krøderen og
felles rørledning mellom Krøderen og Noresund.
Rådmannen belyser alle aspekter både med alt. 1 jordrenseanlegg og alt 2. nytt
konvensjonelt anlegg, begge som beskrevet i rapporten fra Rambøll.
Dette er å forstå at det i forprosjektet og detaljprosjekt skal belyse alle aspekter med
jordrenseanlegg og nytt konvensjonelt anlegg.
Rådmann sin saksutredning ender opp med at kun en renseløsning belyses. Dette er ikke i
tråd med vedtaket i sak 2/15.
Nytt saksframlegg må også inneholde endelig avklaring med Sigdal kommune i det hele tatt
vil være med dersom detaljprosjektering av begge renseløsningene viser at konvensjonelt
anlegg bør velges.
Kari Ask har på vegne av Sigdal kommune i brev av 04.12.14 skrevet følgende:
«Alle aktuelle alternativer er krevende økonomisk i starten av prosjektet for involverte
aktører. Så vil det også være for organisatorisk enhet på Sigdal kommune sin side, som skal
yte årlig betaling for tilkoblingen til valgt løsning. Sigdal kommune finner således en løsning
med et konvensjonelt anlegg på Krøderen som urealistisk å kunne delta i, gitt de anslag som
foreligger for investering, drift, abonnementssituasjon og fordeling av kostnader.
Ved avstemming oppnådde Kristensens forslag 3 stemmer, mens 2 stemmer ble avgitt for
Kalagers forslag.
Vedtak:
Formannskapets flertall (Skinnes, Sæta og Kristensen) innstiller:
Rådmannens innstilling med tillegg tiltres.
Formannskapets mindretall (Kalager og Aaskjær)
Kalagers forslag tiltres.
13
30/15
RESTOVERFØRING BUDSJETTMIDLER FRA 2014 TIL 2015 INVESTERINGSPROSJEKTER
Innstilling:
I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til
kommunestyret:
Rådmannens forslag iht. saksframlegget under hvert prosjektnummer for restoverføringer til 2015
tiltres.
Overførte midler reguleres inn i investeringsbudsjettet for 2015.
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Kalager og Aaskjær) innstiller:
Rådmannens forslag iht. saksframlegget under hvert prosjektnummer for restoverføringer til 2015
tiltres.
Overførte midler reguleres inn i investeringsbudsjettet for 2015.
14
31/15
Unntatt offentlig ofl §23 Ofl §23
VURDERING 2015
HOVEDBANKAVTALE -
15
32/15
Unntatt offentlig ofl §23 Ofl §23 NY AMBULANSESTASJON
NORESUND - REVIDERT TILBUD FRA KRØDSHERAD KOMMUNE
16
33/15
SKJENKELØYVE 2012 - 2016, ALPINSTUA- KIL ALPINGRUPPE
Innstilling:
Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak:
Under forutsetning av godkjent skjenkeprøve, godkjennes Jarle Nordby som skjenkestyrer
ved Alpinstua.
Krødsherad kommune godkjenner at det ikke kreves stedfortreder for styrer ved Alpinstua.
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Formannskapet (Skinnes, Sæta, Kristensen, Kalager, Aaskjær) innstiller:
Under forutsetning av godkjent skjenkeprøve, godkjennes Jarle Nordby som skjenkestyrer
ved Alpinstua.
Krødsherad kommune godkjenner at det ikke kreves stedfortreder for styrer ved Alpinstua.
17
34/15
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
STARTLÅN
18

Similar documents