Solveien stenges med bom 2. februar

Comments

Transcription

Solveien stenges med bom 2. februar
Side 6
Utgave 1 • Januar 2015
Solveien stenges med bom 2. februar
Solveien stenges i krysset Nordstrandsveien/
Solveien med en tidsstyrt bom i tidsrommet 06 – 09
og 15 – 17. Vingolfveien og Erling Schiøtz’ vei stenges med betongelementer for å hindre lekkasje.
Det skal imidlertid være mulig å kjøre mot rushretningen, og stengingen av veien blir da opplyst ved
skilting på Holtet.
Tekst: Tore Flaa
Hafslund skal nå ha fått på
plass strømuttak for bommen
og seksjonssjef i Trafikkplansseksjonen i Bymiljøetaten, Bente Flesvig, bekrefter at bystyrets
vedtak nå blir gjennomført.
Stengingen er et prøveprosjekt
for et år og effekten skal evalueres etter prøveperioden og
at det er foretatt nødvendige
trafikktellinger.
Denne stengningen er en
direkte følge av trafikkplanen
for bydel Nordstrand som ble
vedtatt i 2010. Planen beskriver
tiltak for å redusere gjennomgangstrafikken i gjennom
bydelen. Man ønsker å etablere
boligsoner hvor veier stenges for
gjennomkjøring i rushtiden.
I mai i fjor ble det foretatt
trafikktellinger i de aktuelle
tidsrom hvor bilnumre ble re-
Betongelementer
gistrert slik at man kunne finne
ut hvor de kom fra. Tellingen
viste at gjennomkjøringsandelen om ettermiddagen var
høyre enn om morgenen og at
andelen av gjennomkjøring var
helt opp mot 80% i forhold til
lokaltrafikken.
Bom
Beto
ngele
ment
err
Protester
En foreldregruppe som har stilt
seg bak et opprop mot bommen i Solveien, samlet inn 734
underskrifter, digitalt og ved en
stand på Sæter. Gruppen mener
at stengningen vil være negativ
for barnas skolevei og gjøre
denne mindre sikker. Det er i
hovedsak foreldre på Munkerud
som har barn som nå hospiterer
på Nordseter, som ønsker at
tiltaket kunne utsettes til etter
at Sæterkrysset var utbygd og at
Munkerud-elevene var tilbake
på egen skole høsten 2016.
Betongelementer
Betongelementerr
Kartet viser plasseringen av bom og betongelementer
Begrunnelsen for å stenge Vingolfveien og Erling Schiøtz’ vei med betongelementer i stedet
for
bom, er at det
betydelige en
investeringsog driftskostnader
knyttet
til automatiske
del av trefikken
forflyttes
sen
(H). Ekebergveien
er en
Forventninger
til er
tiltaket
til
Ekeberg
veien
og
muligens
gjennomfartssåre
og tåler en
bommer.
anses derfor
StengingenDet
av Solveien,
Erlingsom lite aktuelt å benytte mer enn én bom.
også tilbake til Mosseveien.
større belastning. Edvardsen vil
Schiøtz’ vei og Vingolfveien,
Det er også sannsynlig at andre også ta opp med bydelsdirektøvil
medføre
at
gjennomkjøring
Bymiljøetaten foreslår at stengingene
gjennomføres
over et
ettspørsmål
år. Dette
boligveier
i området vil som
få øktet prøveprosjekt
ren, Per Morstad,
fra Nordstrandsveien til Holtet
anses
somviltilstrekkelig
til at alle konsekvenser av tiltaket
omkan
ikkeanskueliggjøres.
trikkebommen ved
ikke lenger
være mulig.lang tid trafikk.
Kastellet
også burde være nede
Det vil redusere trefikken i
– Det er helt greit om en stor
i rustiden, for å hindre lekkasje
de nevnte veiene. Det betyr at
del av gjennomgangstrafikken
over trikkelinjen og ned til
denne trafikken
vil forflyttes av tiltaket
Forventede
konsekvenser
forflytter seg til Ekebergveien,
Solveien.
til andre veier. Sansynligvis vil
mener BU-leder Arve EdvardGjennomgangstrafikk i dagens situasjon
Hensikten med prøvestengingen er å redusere gjennomgangstrafikken i boligområdet langs
Solveien avgrenset av Nordstrandveien i sør og Holtet i nord. For å avklare hvor stor
gjennomkjøringsandelen er i dagens situasjon, har Bymiljøetaten gjennomført en
nummerskiltundersøkelse. Undersøkelsen ble gjennomført 7. mai 2014 i tidsrommene 7-9, 1113 og 15-17 og ble gjennomført ved at registreringsmannskap registrerte bilnumre (kun sifre)
på alle biler som passerte de ulike snittene i de aktuelle periodene. Kjøretøy i begge retninger
ble registrert. Det ble foretatt registreringer i følgende snitt:
Snitt nr
1
2
3
4
5
6
7
Sted
Solveien v/Nordstrandveien
Florabakken v/Nordstrandveien
Seterveien v/Nordstrandveien
Vingolfveien v/Nordstrandveien
Solveien v/Kongsveien
Pareliusveien v/Kongsveien
Holtveien v/Kongsveien
2