Nytt fra KS Innkjøpsforum

Comments

Transcription

Nytt fra KS Innkjøpsforum
Nytt fra KS Innkjøpsforum
Lin Helliesen, styreleder KSI
KSI årssamling Alta, 25.3.2015
Hvorfor er gode innkjøp viktig?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dekke befolkningens behov
God kvalitet
Konkurransedyktige priser
Nærings- og leverandørutvikling
Miljøhensyn og sosialt ansvar
Effektiv og kontrollert bruk av offentlige midler
Etterlevelse av regelverk
Tillit og omdømme
Samordnede løsninger på felles samfunnsutfordringer
Hva skal KSI bidra med?
• Vedtekter KSI, § 1 - KS Innkjøpsforums formål (revidert)
– ... høyne forståelsen og kunnskapen om anskaffelser i kommunal
sektor med sikte på effektiv bruk av samfunnets ressurser og hvordan
anskaffelser kan brukes som et strategisk politisk verktøy til å fremme
andre samfunnsmessige hensyn.
– ...skal særlig drive informasjons-, opplærings-, rådgivnings- og
påvirkningsarbeid
KSIs handlingsplan og bidrag i 2014
•
•
•
•
•
•
•
Lederforankring av innkjøpsfunksjonen
Informasjon til folkevalgte
Interessepolitisk arbeid
KSI på nett
Kompetanseøkning
Innovasjon og markedsutvikling
Bruk av e-verktøy
Lederforankring av innkjøpsfunksjonen
• I nettverk og arenaer vi bidrar på, og posisjonering
mot KS i relevante saker
• Kommuneøkonomikonferansen 2014:
Foredrag om effektiviseringspotensialet i innkjøp
• KS Folkevalgtportal og brosjyre om handlingsrom
for folkevalgte
• Dialog med KS’ regionskontorer
Interessepolitisk arbeid
•
•
•
•
•
Årlig kontaktmøte med NFD om offentlige anskaffelser
KS' høringssvar på NOU 2014: 4 Enklere regler, bedre anskaffelser
Ressursgruppe for Nasjonalt program for leverandørutvikling
Innkjøpsorganisering og -regelverk som tema på KS’ Folkevalgtprogram
Årlig møte med KS’ øverste ledelse
Interessepolitisk arbeid (2)
• Gruppe for etablering av anskaffelsesfaglig utdanningstilbud på
høyskolenivå
• Standard Norge: Balanserte kontrakter og tilgjengelige standarder
• Brukerutvalg offentlige anskaffelser, Difi
Interessepolitisk arbeid (3)
• KS' FoU-prosjekt Kostnader, besparelser og effektivisering ved konkurranse
• Brukersamlinger e-handel
• Programkomitéen for Nettverksmøte statlige og store kommunale aktører
Bygg, anlegg og eiendom (BAE)
• I jury og prisutdeling for god styring og digitalisering,
Anskaffelseskonferansen 2014 (Difi)
Kompetanseheving
• Årssamling
• Sertifiseringskurs i samarbeid med KS Advokatene og KS
– 65 deltakere på kurs i 2015
• Oppfølgingsseminar offentlige anskaffelser
Innovasjon og markedsutvikling
• Samarbeid med Forskning, Innovasjon og Digitalisering (FID) i KS
• Ressursgruppen for KS' og NHOs nasjonale innovasjonsprogram
– Ny veileder for risikostyring
– Årlig Losby-møte for planlegging av mål og neste
års aktiviteter
– Lansering av innovasjonsverktøy i KS
– Studietur til Helsinki
– www.anskaffelser.no/innovasjon
• Vestlandsnettverk for innovasjon i anskaffelser i regi av KS
E-verktøy
•
•
•
•
Aktiv bidragsyter i digitaliseringsspørsmål
Påvirker utvikling og bruk av e-verktøy i tråd med medlemmenes interesser
Deltar på brukersamlinger for e-handel (Difi)
I jury for pris for digitalisering, Anskaffelseskonferansen 2014 (Difi)
Formidling av informasjon og kunnskap
• Fasilitere bistand innen innkjøpsfaglig kompetanse, innkjøpssamarbeid,
regelverk, organisasjonsutvikling og IKT
– KSI ikke selv en rådgivende enhet, men skal bidra til å skape
møteplasser og formidle kunnskap
KSI i 2015
•
•
•
•
Revidert handlingsplan – fortsette de prosesser vi er i gang med
Forenklet nasjonalt regelverk – regionale kurs
Nye EU-direktiver
Kommunereformen
– Innkjøpsfunksjonen i nye organisasjoner – utfordringer og muligheter
– Samarbeid med KS
KSI i posisjon
• KSI en naturlig og foretrukket samarbeidspartner
• Vi blir hørt og har påvirkningskraft
• Et resultat av langsiktig og målbevisst arbeid – og samarbeid
• Viktig at medlemmene fortsetter å engasjere seg og bidra til at offentlige
innkjøp får en sentral plass i fremtidens kommuner!
Takk for meg!
Lin Helliesen
Styreleder KS Innkjøpsforum (KSI)
Rådgiver Økonomi-Innkjøp
Stavanger kommune
Telefon: +47 51 50 75 67
Mobil: +47 91 84 10 83
E-post: [email protected]
www.stavanger.kommune.no
KSI på nett
• KSI
http://www.ks.no/tema/Okonomi1/Offentlige-anskaffelser1/KS-Innkjopsforum/KSInnkjopsforum-KSI/
• Styret i KSI
http://www.ks.no/tema/Okonomi1/Offentlige-anskaffelser1/KS-Innkjopsforum/KSI-Fagradet/
• KSI-KOORDINATOR
[email protected] eller [email protected]

Similar documents