Trøgstad Arbeiderparti

Comments

Transcription

Trøgstad Arbeiderparti
Trøgstad Arbeiderparti
Program 2015–2019
Arbeiderpartiet.no
Trøgstad Arbeiderparti
Program 2015–2019
Trygt og trivelig Trøgstad
Trøgstad Arbeiderparti vil:
•
•
•
•
•
•
•
•
At det skal være trygt å bo og
være i Trøgstad
Bygge omsorgsboliger med
betryggende tilsyn
Sikre alle en aktiv, trygg og
verdig alderdom
Fornye og forsterke omsorgstjenestene slik at alle får den
tjenesten de har behov for.
Sikre at alle får gode lese- og
skriveferdigheter i barneskolen
Sørge for at skolefritidsordningen (SFO) er et trygt tilbud av
god kvalitet med en lav pris,
slik at SFO er tilgjengelig for
alle
Sørge for at elevene på
ungdomsskolen får en god,
tilrettelagt undervisning av
godt kvalifiserte lærere.
Dette for å sikre en god start
i videregående opplæring og
forebygge frafall
Satse på barne- og ungdomsarbeid for å sikre helse,
trivsel og vekst og se til at alle
barn og unge opplever mest-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ring og får gode sosiale ferdigheter
Legge til rette for at alle barn
og unge gis mulighet til å delta
i fritidsaktiviteter uavhengig
av foresattes økonomiske og
sosiale situasjon
Sikre full barnehagedekning
Øke støtten til lag og
foreninger som driver fritidsog kulturaktiviteter
Sørge for god asfalt på gater
og veier i tettstedene
Bedre offentlig kommunikasjon
Sikre tilgang på nærings-
arealer sentralt i kommunen
Sørge for at kommunen er en
god arbeidsgiver
At Trøgstad skal være en
foregangskommune i miljøpolitikken
Sikre alle en best mulig
folkehelse gjennom målrettet
folkehelsearbeid
Utvikle opplevelses- og
aktivitetssenter for alle aldersgrupper på Trøgstad fort
Foto: Sunniva Roumimper. (wordpress.fototrollet.com)
Arbeiderpartiets visjon – grunnlaget for vår politikk
Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig verden uten fattigdom og
i fred, der mennesker er frie likestilte og har innflytelse på sine
liv. Alle mennesker er unike, uerstattelige og like mye verdt.
Hver av oss skal ha muligheten til å leve gode liv, i små og
store fellesskap. Vi vil ha et samfunn basert på frihet, solidaritet
og like rettigheter for alle.
Kommunen som arbeidsgiver
Det er viktig for Arbeiderpartiet å
ta godt vare på kommunenes viktigste kapital som er arbeidstakerne og deres kompetanse. Vi
vil styrke kommunestyrets rolle
og bevissthet som arbeidsgiver.
Arbeiderpartiet ser en klar sammenheng mellom kvaliteten på
tjenestetilbudet og forvaltningen
av arbeidsgiverrollen.
Konkurransen om kvalifisert
arbeidskraft vil øke i framtiden.
Rekruttere og beholde kvalifiserte
arbeidstakere vil bli en stor ut-
fordring. Arbeiderpartiet har lang
tradisjon for et godt og konstruktivt samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte, og er
den beste garantisten for at vi skal
lykkes med disse utfordringene.
Trøgstad Arbeiderparti vil:
•
•
Tydeliggjøre det politiske
ansvaret for å tilrettelegge og
sikre ressurser til de ansattes
egenutvikling og kompetansebygging
Kartlegge alt uønsket deltids-
Flere
lærlingplasser
Den største utfordringen i
videregående opplæring er
at for mange faller fra underveis i opplæringsløpet og
at for få unge velger yrkesrelaterte linjer. Derfor må de
som velger en yrkesrelatert
studieretning være trygge
på at de får en lærlingeplass.
Dette er et ansvar for både
offentlig og privat sektor.
Vi trenger dyktige fagarbeidere, og da må det
tilrettelegges slik at flere
velger en yrkesfaglig utdannelse.
•
•
arbeid og utarbeide en plan
hvordan uønsket deltid kan
fjernes.
Kreve at alle politiske vedtak
som kan ha konsekvenser for
de ansatte blir drøftet med de
ansattes tillitsvalgte før politisk
behandling.
Sikre balanse mellom oppgaver og ressurser og et ansvarlig
politisk ambisjonsnivå på
tjenesteproduksjonen.
Trøgstad Arbeiderparti
vil:
• Følge opp tildelingen av
lærlingplasser i kommunen og tilstrebe at
så mange som mulig får
lærlingplass
• Ha som målsetning at
det tas inn minst 10 lærlinger i kommunen
• Arbeide for at de unge
kommer lettere inn i
arbeidslivet, ved at de
får fullført sin påbegynte
utdannelse
Aktiv, trygg og verdig omsorg
Mange mennesker i alle aldre,
kan få behov for pleie- og omsorgstjenester. Vi vil at de med
pleie- og omsorgsbehov i framtiden skal kunne bo lenger i egen
bolig ved at hjemmet gjøres trygt
og tilpasset gjennom bruk av ny
teknologi.
Eldre som trenger heldøgns pleieog omsorg og skal oppleve en
god eldreomsorg. Vårt mål er at
framtidens sykehjem i større grad
vil bære preg av å være et hjem
hvor medisinske og sosiale behov
blir dekket. Vi vil legge til rette for
fleksibilitet og mangfold i tjenestene, slik at folk har en trygg, aktiv
og verdig alderdom.
Trøgstad Arbeiderparti vil:
•
•
Sikre at eldre gis tilgjengelighet til sentrale samfunnsarenaer. Tilgjengelighet omfatter både fysisk tilgang og
forutsetninger for å ta i bruk
dataverktøy og automatiserte
tjenester. Derfor vil Arbeiderpartiet sørge for at det tilbys
skolering for seniorer som
ikke fullt ut behersker den nye
teknologien
Jobbe for å etablere felles sosiale og kulturelle møteplasser
for den eldste delen av inn-
•
•
•
byggerne Styrke seniorenes medvirkning på alle samfunnsarenaer
Støtte lavterskeltilbud som
eldre- og seniorsentre og
frivillighetssentralen
Helse- og omsorgstjenesten
og rehabiliteringstilbud skal
understøtte muligheten for å
kunne bo hjemme lengst mulig
og styrke egenmestring
Psykisk helse og livsmestring
Alle mennesker kan oppleve å bli psykisk syke.
Trøgstad Arbeiderparti vil:
•
Legge til rette for at våre innbyggere opplever å mestre livene sin
best mulig ved å satse på forebygging og godt samarbeid mellom
kommunen og sykehus, slik Samhandlingsreformen legger opp til
Rus rammer mange
Rus forårsaker ikke bare problemer for den enkelte, men rammer
også barn, pårørende og venner.
Trøgstad Arbeiderparti vil satse på
en politikk som forebygger rusmisbruk og sikrer kapasitet og kvalitet
i behandlingstilbudene. Vi mener
kommunen og spesialisthelsetjenesten må samarbeide bedre slik
at den som trenger hjelp kommer
først. Her skal Samhandlings-
reformen spille en rolle også for
dem som sliter med rusavhengighet. Det er avgjørende å sikre
pasientene et helhetlig og individuelt behandlingstilbud der helse,
bolig og aktivitet samordnes. Vi
må øke kunnskapen om rusavhengighet og effekt av behandling. Det
offentlige må ta et større ansvar
for å påse at behandlingstilbudene
har effekt for den enkelte.
Trøgstad Arbeiderparti vil:
•
•
•
•
•
•
Arbeide for å etablere møteplasser for flere fagmiljøer
som skole, helsevesen, NAV,
SLT koordinator og politiet for
å styrke samarbeidet og for å
utveksle kompetanse og erfaring på rusfeltet
Arbeide for at det kommunale
ansvaret i rusarbeidet tydeliggjøres og at kommunen får en
ruskonsulent
Bidra til å utvikle ambulerende
rusteam
Arbeide for at rusomsorgen
så fort som mulig blir en del
av Samhandlingsreformen i
praksis, og at de økonomiske
støtteordningene utvikles til det
beste for pasienter og brukere
Arbeide for at kommunen
har rusfrie aktivitetstilbud for
ungdom
Sikre og styrke lavterskeltilbudet «Et sted med muligheter»
Den trygge bygda
Trøgstad er en trivelig kommune
å bo i. Likevel er det mange som
opplever ulike grader av utrygghet. Vi vil at det skal være trygt å
bo og være i Trøgstad, alle tider
av døgnet, både ute og hjemme.
Trygghet skapes av mennesker
og av at mennesker tar vare på
sine omgivelser. Vi vil aktivt bygge
kommunen vår på en måte som
bidrar til økt trygghet.
Trøgstad skal være en romslig og
mangfoldig bygd. Vi vil derfor slå
ned på alle former for diskriminering og trakassering på basis av
kjønn, legning, eller etnisk opprin-
nelse. Vold i nære relasjoner er
kriminalitet og et samfunnsansvar.
I tillegg får de voldsutsatte ofte
store helseskader og plager. Vi
ønsker derfor å intensivere kommunens innsats for å motvirke
mishandling og overgrep.
Vi trenger flere tiltak og kompetanse mot vold og overgrep i nære
relasjoner. Bekymringsmeldinger
må følges opp samtidig som barn
er på krisesenteret. Vi ønsker
også å ha egen familiekoordinator/ansvarlig som følger opp familier som har vært gjennom vold og
overgrep.
Trøgstad Arbeiderparti vil:
•
•
•
Videreføre ordningen «en
femtilapp hjem».
Styrke arbeidet mot vold i familier og nære relasjoner, ved å
skape et bredt samarbeid mellom kommunen, krisesenteret
og politiet.
Påse at kommunen tar ansvar for personer som er utsatt
for vold eller trusler om vold i
nære relasjoner, får en helhetlig oppfølging gjennom
samordning av tiltak mellom
krisesentertilbudet og andre
deler av tjenesteapparatet.
•
•
•
•
Påse at alle voldsutsatte får
en helhetlig tiltakskjede av
hjelp ut fra behov
Ha et spesielt fokus på barn
og unge som opplever vold
i nære relasjoner gjennom
oppfølging fra barnevernet,
helsestasjonen og skolehelsetjeneste
Sørge for at det utarbeides en
kommunal eller interkommunal handlingsplan mot vold i
nære relasjoner. Følge opp SLT-koordinatorens
ansvar og prioriteringer
Miljø og
friluftsliv
Vi har en vakker natur og
et godt miljø som vi må ta
vare på. Friluftsliv har en stor
egenverdi for den enkelte, og
gir god folkehelse. Vi vil derfor jobbe med å legge best
mulig til rette for at flest mulig
kan benytte naturen.
Trøgstad
Arbeiderparti vil:
•
•
Legge til rette for at flest
mulig kan nytte naturen
Utvikle opplevelses- og
aktivitetssenter for alle
aldersgrupper på Trøgstad fort
Miljøvern
Arbeiderpartiet vil at Trøgstad skal være
en foregangskommune i miljøpolitikken.
Kommunen sitter på mange av ressursene og virkemidlene som må tas i bruk
for å skape en framtidsrettet klima-
omstilling. Klimahensyn må være til stede
i kommunens tjenesteutførsel. For å løse
miljø- og klimaproblemene trenger vi et
omfattende arbeid både lokalt og
nasjonalt. Både næringsliv, det offentlige
og hver enkelt må ta ansvar.
Trøgstad Arbeiderparti vil:
•
•
•
•
•
Arbeide for at kommunen blir en
foregangskommune i miljøpolitikken
Arbeide for å sikre biologisk mangfold
Sikre at kommunen har tilstrekkelig
miljøkompetanse. De ansatte i kommunen må ha gode kunnskaper
og bevissthet om klima og miljøhensyn
Sikre at kommunen tar sitt ansvar på
miljøområdet og at miljøkonsekvenser
utredes som en del av saksutredningen før politisk behandling
Sikre at klima- og miljøperspektivet
blir en del av all kommunal planlegging
Offentlig kommunikasjon
Trøgstad Arbeiderparti vil:
•
Stille krav til Østfold fylkeskommune om at bussrutene mot Lillestrøm og Oslo opprettholdes, og tilsvarende forbindelser til Askim og Mysen opprettes
•
Aktivt delta i arbeidet for å få et gjennomgående
billettsystem for hele Oslo-regionen som kan gjøre
det mulig å benytte samme månedskort uansett
om man reiser med buss eller tog, via Lillestrøm og
Askim
•
Bedre koordinering av rutetidene slik at tog- og
bussforbindelser korresponderer med hverandre.
Spesielt gjelder det buss og tog i Askim og Mysen
Kommunereformen
Trøgstad Arbeiderparti vil:
Bidra aktivt i alt utredningsarbeid
i tett dialog med innbyggerne,
arbeidstakernes tillitsvalgte og
andre berørte.
Målet med utredningsarbeidet
må være et lokaldemokrati og en
kommunestruktur som sikrer det
kommunale selvstyre og bedrer
oppgaveløsningen. Kommune-
strukturen må være positiv for
samfunnsutviklingen både lokalt
og regionalt og strukturen må
sikre levende lokalsamfunn og
bosetting i grendene.
Det endelige utredningsarbeidet
vil gi svar på om disse målene
oppnås best med en ny kommunestruktur.
Eiendomsskatt
Trøgstad
Arbeiderparti vil:
•
Videreføre eiendomsskatten på 4 promille og sier nei til en
økning av skatten
Et rikt og mangfoldig lokalsamfunn
I Trøgstad finnes det mange frivillige lag og foreninger som bidrar
til å skape et rikt og mangfoldig
lokalsamfunn for alle. Trøgstad
Arbeiderparti vil styrke det frivillige
arbeidet da vi ser den store betydningen dette har for fellesskap,
velferd, mangfold, opplevelser,
tilhørighet, tillit, kultur, integrering
og folkehelse.
Vi mener at fritidsaktiviteter som
er organisert av frivillige orga-
nisasjoner innen idrett og friluftsliv, musikk og andre kultur-
aktiviteter er blant de viktigste for
barn og unge. For dem gir del-
takelse i forskjellige aktiviteter mulighet til å øve seg i ulike sosiale
sammenhenger, oppleve mestring
og tilhørighet, som på sikt kan
forebygge helseproblemer. Levealderen stiger, og flere blir
eldre. Mange eldre er friske og
har gjennom mange år vært aktive i bygdas frivillige organisasjoner, bidratt til et levende bygdesamfunn. Mennesker som deltar i
frivillig arbeid ser ut til å ha bedre
tilfredshet med livet og bedre
mestringsfølelse enn de som ikke
deltar. Frivillig arbeid forebygger
også helseproblemer. Samtidig
har vi en utfordring i eldre-
omsorgen ved at mange kan bli
passive og oppleve ensomhet.
Trøgstad Arbeiderparti vil støtte
organisasjoner som fremmer
gode fysiske aktiviteter og organiserer gode sosiale møteplasser
og kulturelle tiltak for eldre.
•
•
•
Trøgstad Arbeiderparti vil:
•
Legge til rette for at alle barn
og unge gis mulighet til å delta
i aktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale
situasjon
•
Bidra til samarbeid mellom
frivillighet og skole for å kunne
tilby fritidsaktiviteter tilknyttet
skoledagen
Ta godt vare på kommunens
idretts- og friluftsanlegg
Støtte den store bredden av
aktivitet i idretten, bygdemuseet, foreningslivet og de
mange aktiviteter og tiltak som
foregår gjennom året
Sørge for godt stell og vedlikehold av kirkene og kirkegårdene, og legge til rette for at
menigheter og tros- og livssyn
får gode arbeidsvilkår
Marianne
Bjerkeli
Vegard
Finnes
Kari
Nilsen
Trond Andreas
Enger
Valgliste, 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Tor Melvold, f. 1947
Marianne Bjerkeli, f. 1987
Vegard Finnes, f. 1996
Kari Nilsen, f. 1952
Trond Andreas Enger, f. 1952
Tove Smaadahl, f. 1954
Stian Myhre Eriksen, f. 1966
Venke S Nordli Gangnes, f. 1958
Roar Skansen, f. 1945
Anne Mina Skamo, f. 1970
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
John-Cato Eknes, f. 1975
Chadia Rød, f. 1968
Ditlev Per Albert Marken, f. 1948
Mina Skjennem, f. 1989
Geir Bjørkli, f. 1954
Nina Britt Gundersen Holm, f. 1971
Kai Skamo, f. 1947
Hanne Buflod Moren, f. 1973
Jan Petter Nordheggen, f. 1948
Grethe Lindahl, f. 1966
Arbeiderpartiet.no
Produsert av Glomma Media AS, Sarpsborg. www.glommamedia.no
Tor
Melvold

Similar documents