Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2014 / 2015

Comments

Transcription

Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2014 / 2015
Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2014 /
2015
Styrets sammensetning
Leder:
Emil Kvernenes
Nestleder:
Karl Fredrik Kjeve
Kasserer:
Øyvind Strønes
Sekretær:
Camilla Grefsli
Skolekontakt/Studieleder/Dugnadsleder:
Camilla Dedekam
Verveansvarlig / El-verkskontakt:
Ole Kristian Tveten
Representant i viltnemda:
Jan Olav Tveten
I tillegg møter 1.vara:
Terje Østby
Representant fra Trøgstad Bygdekvinnelag:
Tone Bjørnstad
Representant fra Trøgstad Bygdeungdomslag:
Erlend Kvernenes
Arrangementskomité:
Finn Frøshaug
Rune Lier
Erik Larsen
Festkomité:
Monika Østby
Ingunn Gangnes
Tore Unnerud
Jan Øyvind Sand
Trøgstad Bondelag har per 10.10.2015 284 medlemmer, mot 295 i fjor.
Det er avholdt 6 styremøter i perioden.
21.-22. november deltok leder og nestleder på ledersamlinga på Sørmarka
Kurs- og konferansesenter. Temaer som ble tatt opp der var blant annet politisk
kontakt sentralt og lokalt, endringer i landbrukspolitikken med blå-blå regjering,
beredskap, ”Min side”, jordvern, aktuelle saker fra lokallagene i Østfold,
aksjoner, verving, aktive lokallag, matfestivaler og informasjon fra Østfoldkontoret.
Bildet: Lokallagsledere, fylkesstyret og administrasjonen på fylkeskontoret på Sørmarka Kurs-og
Konferansesenter 22. november 2014
2. desember hadde Trøgstad Bondelag HMS-dag på ungdomsskolen. Elever og
lærerne var fornøyd med opplegget. De som bidro var Camilla Dedekam, Emil
Kvernenes, Jens Anders Bolstad, Karl Fredrik Kjeve, Vidar Østby, Ole Kristian
Tveten, Ole Haakaas og Erlend Kvernenes (BU).
12. desember var det julebord for Trøgstad Bondelag på Bakkergården. Både
Trøgstad Bygdekvinnelag og styret i Trøgstad BU var bedt. 35 feststemte
mennesker møtte opp til hyggelig lag.
4. februar var det medlemsmøte i Trøgstad Bondelag der man jobbet med
innspillet til Jordbruksforhandlingene 2015. Det var svært dårlig oppmøte på
dette medlemsmøtet – kun fire stykker møtte opp.
11. februar ble det avholdt styremøte der Questback med spørsmål i
forbindelse med JBF fra Norges Bondelag ble besvart og sendt inn.
19. mars ble årsmøtet i Østfold Bondelag avholdt på Høyskolen i Halden. Det
stilte tre representanter fra Trøgstad Bondelag. Ole Magnus Lillestrand som var
fylkesstyrets kontaktperson mot blant annet Trøgstad Bondelag, ønsket
dessverre ikke gjenvalg. Tor Jacob Solberg, Skiptvet som tidligere var 1. vara til
fylkesstyret, gikk inn som fast medlem i styret, mens Jon Stumberg, Idd rykket
opp fra 2. vara til 1. vara. Lars Holene fra Askim kom inn som ny 2. vara til
styret. Ellers var det ingen endringer i styret.
Bildet: Martha Mjølnerød ble gjenvalgt som leder i Østfold Bondelag under årsmøtet i Halden.
Det var mange gode innlegg fra lokallagslederne under årsmøtet. Østfold
Bondelag sammenfattet innleggene og vil følge opp spesielt;

Byggesaksgebyrer – svært store forskjeller mellom ulike kommuner

Korn bør prioriteres når det gjelder bevilgningene fra Innovasjon
Norge

Kornkvalitet og avlingsmengde bør lønne seg – bør trigge flinke bønder

Gang- og sykkelveier – hvor mye jord blir tatt bort - kan det gjøres
annerledes?
Det ble også vedtatt to resolusjoner på årsmøtet i Østfold Bondelag. Den ene om
gås og den andre om Matvarekjedemakt.
Resolusjon - matvarekjeder
Årsmøtet i Østfold Bondelag ser med stor skepsis på matvarekjedenes
store makt. Derfor må lov om god handelsskikk innføres snarest.
Resolusjon – grågås
Grågås er en fugl som har hekket i Norge i all tid. Den hadde sin naturlige
utbredelse i Norge fra Rogaland til Porsanger, med de fleste hekkende
fuglene fra Trøndelag og nordover. Den var i tilbakegang i Norge i årene
etter krigen. (Kilde: Svein Haftorn, Norges Fugler 1971). Etter
årtusenskiftet har bestanden av grågås eksplodert langs hele
norskekysten helt til Finnmark.
Grågåsa er en planteeter. Den spiser ca 1 kg gress per døgn, og legger
igjen 400 gram med avføring per døgn.
I og med at antallet har økt så mye, er det ikke lenger nok mat i
skjærgården. Den beiter nå på åker og eng i store flokker. Grågåsa er i
ferd med å bli et meget stort problem for bøndene i kystnære strøk.
Årsmøtet i Østfold Bondelag ønsker:
1. At det gis fellingstillatelse på flere skadedyr uten om jakttiden, og at
dette blir samordnet over større områder, som for eksempel på
fylkesplan
2. At det åpnes for ordinær jakt på ung gås på innmark fra 1. juni
3. At det innføres en ordning med erstatning av de største beiteskadene.
(jf. ordningen for kortnebbgås i Trøndelag og Nordland) forutsatt at
grunneier har gjennomført tiltak for å redusere gåsebestanden
4. At det lages lokale / fylkesvise forvaltningsplaner for gås
5. At det vedtas internasjonale bestandsmål for grågås
6. Problemer knytta til gås tas opp på et høyt internasjonalt nivå for
løsning av problemet
7. Stimulere til kurs for organisering og gjennomføring av gåsejakt
To medlemmer av Trøgstad Bondelag var spesielt ”aktive” under årsmøtet i
Østfold Bondelag. Svend Saxe Frøshaug gjorde en veldig god jobb som ordstyrer
under årsmøtet. I tillegg fikk Kai Fjeld Østfold Bondelags innsatspris.
Fredrikstad-lagene fikk prisen for årets lokallag under årsmøtet.
27. april var Trøgstad Bondelag på gruppemøtene hos de ulike partiene på
Kommunehuset. De gjennomførte en uhøytidelig ”test” på politikerne for å finne
ut hva slags bonde de var. De kunne bli Skapbonde, Bondespire, Bondevenn,
Bybonde, Framtidsbonde og Bonde. Det ble også delt ut brosjyrer.
5. mai var leder på lokallagsledermøte på Solhuset på Slitu i forbindelse med
Statens tilbud til Jordbruksforhandlingene.
15. mai ble det inngått avtale mellom Staten ved LMD og Norges Bondelag.
Hovedsakelig fordi det kom et nytt redigert tilbud og at LMD godtok en
ytterligere økning på budsjettet i siste ”sekund”.
14. juni ble det årlige arrangementet Åpen gård avholdt i og rundt Trøgstad
Bygdemuseum. Camilla Dedekam gjorde en strålende jobb som prosjektleder for
dette arrangementet, som i fjor. Bondelaget har et godt samarbeid med
Trøgstad Kulturhistoriske og arrangementet bidrar til å vise fram flere lag og
foreninger i kommunen. På en slik familiedag er barnas møte med dyr det aller
viktigste, men også muligheter for å øke kunnskapen om gammel / ny
landbruksredskap og håndverk er viktig. En tur på hesteryggen eller kjøring med
hest og vogn er noen av favoritt-aktivitene på denne dagen. Det ble ny
publikumsrekord i år med 1650 mennesker innom arrangementet. Dette skyldes
nok at det er et familievennlig arrangement, men også at værgudene så med
blide øyne på Trøgstad denne dagen.
Bildet: Ungene syntes at blomsterkua var morsom.
Det er lagånden som finnes i lokallaget som gjør denne dagen mulig. Det legges
ned mange dugnadstimer for å få gjennomført dagen. Dessverre ble
dugnadssamlingen i etterkant avlyst pga for få påmeldte.
22. september møtte Emil og Øyvind opp til samling for lokale tillitsvalgte på
Bondestua i Rakkestad. Temaer som ble tatt opp var psykisk helse / den
vanskelige samtalen, beredskapsplan for lokallag, beredskapsplakat, aktuelle
høringer, nytt fra Østfold-kontoret, innhøsting og lokale årsmøter.
Aktiviteten i jordbruket i Trøgstad dette året har vært god. Noen gjorde seg
ferdig med våronna tidlig, mens andre ble først ferdig i juni. Det var også flere
som fikk sådd høstkorn. Det har blitt gode kornavlinger. Mye av dette har blitt
fôr, da proteinnivået har blitt for lavt for matkorn.
Trøgstad 10. oktober 2015
Styret

Similar documents