Innkalling, Årsmelding, Regnskap, Arbeidsplan Bergen Bondelag

Comments

Transcription

Innkalling, Årsmelding, Regnskap, Arbeidsplan Bergen Bondelag
INKALLING TIL ÅRSMØTE I
BERGEN BONDELAG 2013
I samsvar med § 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til
Årsmøte i Bergen Bondelag. Møtet blir holdt:
18. september fra kl 19.30 Skytterhuset på Stend
Saksliste:
1. Åpning v/leder
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent og to til a skrive under protokollen
5. Årsmelding
6. Regnskap
7. Innkomne saker
8. Årbeidsplan for kommende arbeidsar
9. Valg i samsvar med lovene
a. Leder (for 1 ar)
b. To styremedlemer (for 2 ar)
c. To varamedlemer i nummerorden (for 1 ar)
d. Utsending til Årsmøte i Fylkeslaget (i tillegg til leder), m/varautsending
e. To revisorer
f. Valgkomite
Servering.
Saker som en ønsker behandlet under pkt. 7 skal være leder (Årild Nydegger Øvre-Eide)
i hende senest 8 dager før arsmøtet (10.september).
Vel møtt!
Årsmelding 2013
Styret har hatt følgende sammensetning driftsåret 2013:
Leder: Arild Nydegger Øvre-Eide
Nestleder: Ole Kristian Mellingen
Kasserer: Kenneth Samdal
Sekretær: Kari des Bouvrie
Styremedlem: Jon Henning Gjerde
Første vara: Bodhild Fjelltveit
Andre vara: Inger Samdal
Styret har hatt seks styremøter, samt noen arbeidsmøter
pr. telefon. Det har vært mange saker til diskusjon.
Valgkomitéen har bestått av:
Leder: Jan Hauge
Rolf Haugsvær
Karin Lyngbø
Fra årets arbeid
Nettside
Bergen Bondelag har fått laget egen nettside
(www.bergenbondelag.no), samt Facebookside der
nyheter o.l. blir lagt ut.
Bodhild Fjelltveit har hatt ansvar for etablering og
oppdatering av sidene.
Julefest på Øvre-Eide gård
De nye nettsidene våre, www.bergenbondelag.no
Den årlige julefesten for lagets medlemmer og
samarbeidspartnere ble holdt på Øvre-Eide gård i desember
2012.
Bondelaget setter pris på at den nye landbrukssjefen, Helene
Dahl, samt Oddny Miljeteig (SV) fra Bergen kommune takket ja
til invitasjonen. Julefesten er et positivt innslag både i
Bondelag- og politikerhverdagen.
Festmiddag
I januar (etter styremøtet) arrangerte styret en festmiddag for de
av medlemmene som hadde vært med og frontet Bergen
Bondelag i året som var gått (f.eks aksjonene som var i forbindelse
med bruddet i Jordbruksforhandlingene). Middagen ble holdt hos
«Hanne på Høyden», og de som hadde gleden av å være med
fikk en flott aften der.
Politikermøte på Øvre-Eide i februar.
Politikermøte
Styret i Bergen Bondelag inviterte i februar til møte med
politikerne fra Komité for næring, idrett, kultur og kirke.
Flagget var heist til topps på Øvre-Eide gård, og Bondelaget
stilte med mat sponset av lokale produsenter, engasjerende
innlegg, og litt historikk i form av bilder og ord.
Produsentene var Gilde, TINE, Kronheim gartneri,
Bønes Gårdsmat, Eivind Myrdal og Karin Lyngbø.
Formålet med møtet var å presentere landbruket i Bergen,
samt knytte kontakt med komitéen som etat for Landbruk
hører til.
Med oss hadde vi både Hordaland Bondelag og Norsk
Landbruksrådgivning Hordaland med hver sine representanter.
En vellykket dag på Øvre-Eide.
Mat sponset av lokale produsenter
i anledning politikermøtet i februar.
Årsmøte Hordaland Bondelag
Et nesten fulltallig styre deltok på Årsmøtet til
Hordaland Bondelag i mars. Årsmøtet gikk av stabelen i
Bergen (Scandic Bergen airport hotel).
Bodhild Fjelltveit ble valgt inn som 2.varamedlem i fylkesstyret.
Jon Henning Gjerde holdt innlegg om jordvern og
ressursforvaltning, som ble godt mottatt av Årsmøtet.
HMS-kurs
Norges Bondelag retter i år ekstra stort fokus på HMS i
landbruket, og Bergen Bondelag er også med og setter dette på
dagsorden. I vår arrangerte laget, i samarbeid med
Landbrukstunet Kompetansesenter, kurs i praktisk HMSarbeid. Kurset var støttet av blant annet fylkeskommunen ved
RULL-midler.
Kurset ble holdt av Landbrukets HMS-tjeneste v/kursleder
Charlotte Joyce. Det bestod av to deler, en med lærer og en med
e-læring på internett.
Kurset var på til sammen 12 timer, og 10 deltok på kurset.
Ansatte, og avtroppende styremedlemmer
i Hordaland Bondelag på Årsmøtet.
Debattmøte Bergen Sp
Styreleder deltok i april, etter invitasjon fra Bergen Senterparti,
på debattmøte om Jordvern og utbygging. Av andre deltagere
var blant annet lokale politikere, representanter fra etat for
Landbruk, og landbruksavdelingen for Fylkesmannen.
Deltagere og kursholdere på HMS-kurset.
Byfjellsrådet
Nestleder har deltatt på to møter i Byfjellsrådet.
Bondelaget har flere ganger etterlyst bedre rutiner for
saklsliste, møteinnkalling og referat. Vi har også ytret ønske om
møtegodtgjørsle for vår representant i rådet, og avventer svar
på dette. Vi ser at Byfjellsrådet er en viktig arena for
Bondelaget å delta i. Her er vi blant annet med og
videreutvikler kontakten med offentlige etater.
Andelslandbruk og parsellhager
Styreleder har, sammen med styremedlem Jon Henning Gjerde,
representert Bergen Bondelag i en arbeidsgruppe med tanke på
oppstart av andelslandbruk og parsellhager i Bergen kommune.
Bondelaget sin oppgave i gruppen har vært å undersøke om der
er interesserte tilbydere blant våre medlemmer. Responsen har
vært grei, og gruppen arbeider pr. dags dato videre med dette.
Frokostmøte med Sp-politikere
Bergen Senterparti inviterte seg selv på frokost med Bergen
Bondelag i anledning besøk av stortingsrepresentantene Kjersti
Toppe og Per Olaf Lundteigen sitt valgkampsbesøk i området.
Frokosten ble inntatt på Øvre-Eide gård i starten av august, og
der fikk man møte politikere som ser utfordringene i
landbruket, og som ønsker å gjøre noe med det.
Bergen Bondelag benyttet seg av anledningen, og utnevnte
både Toppe og Lundteigen til «Bondevenner» (jf. Norges
Bondelag sin «Bondevenn»-kampanje våren 2013).
Åpen Gård
Laget har i år samarbeid med Stend vidaregåande skule om
arrangementet Åpen Gård, lørdag 7.september kl.12-15.
Når årsmeldingen skrives har ikke arrangementet gått av
stabelen, men vi håper at det kan være et tiltak som gir et
positivt inntrykk av landbruket og yrket vårt til de besøkende.
Tildeling fylkes- og kommunale midler
Bergen Bondelag er tildelt midler fra Hordland fylkeskommune
til «Kurs i stykking og videreforedling av lam».
Kurset er per dags dato ikke gjennomført.
Bergen Bondelag klaget på kommunens tildeling av tilskudd til
«Kunnskapsutvikling og formidling, informasjons- og
stimuleringstiltak rettet mot gårdbrukere, eller barn og unge i
Bergen». Klagen ble sendt da Bondelaget mente at
søknadskriteriene ikke var klargjort før søknadsfristen gikk ut,
Politikere rundt frokostbordet på Øvre-Eide.
og fordi vi stilte spørsmålstegn ved kommunens tildeling til
organisasjoner som dekket et område utover Bergen kommune.
Styreleder og Solveig Lilletvedt har fulgt opp klagesaken.
Klagen ble ikke tatt til følge, og Bondelaget ble tildelt kr.15 000.
Oselva grunneigarlag i Bergen
I år ble Oselva grunneigarlag i Bergen vedtatt lagt ned. I forkant
av dette henvendte de seg til Bergen Bondelag med ønske om at
laget overtar deres rolle inn mot bl.a. Bergen kommune, samt
om nødvendig kan yte faglig støtte til grunneierne i
nedslagsfeltet (den delen av Oselva som ligger i Bergen kommune).
Oselva grunneigarlag i Bergen vil overføre kapitalen på kr.
27 000 ved en overtakelse.
Bergen Bondelag har stilt seg positive til denne henvendelsen,
og ser frem til et godt samarbeid med grunneierne.
Høringsuttalelser
Laget har i driftsåret gitt innspill/uttalelser til en del av Bergen
kommune sine arealsaker og planer:






Arealsak i forbindelse med reguleringsplan for
utbygging i «den grønne korridoren» i Sandalen.
Bergen kommune sin Grøntmiljøplan.
Arealsak i forbindelse med reguleringsplan for
Seimsmyrane i Indre-Arna.
Deltatt på høringsmøte for «Forslag til planprogram for
Regional areal- og transportplan for Bergensområdet».
Deltatt på involveringsmøte om vannforvaltning i
Bergensområdet
Deltatt i arbeidet med utarbeidelse av en «Strategi- og
tiltaksplan for skogbruket i Bergen».
Styret ønsker fortsatt innspill fra medlemmene.
Næringssamlinger, m.m.
Bergen Bondelag har i driftsåret hatt flere møter med byråd,
Gunnar Bakke, i forbindelse med bl.a. plansaker for noen av
våre medlemmer. Byråd, Gunnar Bakke har bidratt til positive
utfall.
Det har ikke lykkes Bergen Bondelag å organisere noen
Næringssamlinger i samarbeid Etat for Landbruk dette
driftsåret.
Forsiden på Bergen kommune sitt utkast til
Grøntmiljøplan 2012-2020
Regnskap og revisjonsmelding
Arbeidsplan
Bergen Bondelag har som mal a styrke kompetansen til medlemmene, samt fremme næringsutvikling
pa gardsbrukene. Dette skjer bl.a. ved egne kurs og samlinger, og samarbeid med Bergen kommune om
Næringssamlinger.
Bergen Bondelag vil ha fokus på å styrke kontakten mellom bondelaget, den offentlige
forvaltningen som f.eks. kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen, samt næringslivet
ellers i Bergen.
Dette skjer bl.a. ved samarbeid med Etat for landbruk, og Byrådsavdeling for næring,
idrett, kultur og kirke.
Kontakten skal sette lys på situasjonen for bøndene og landbruksnæri ngen i Bergen på en
positiv, men realistisk måte. Samtidig skal den opplyse forvaltningen og politikerne om
våre forhold, og på denne måten søke å bedre disse.
Bergen Bondelag vil:
-
Årbeide for kompetanseheving
Næringssamlinger, kurs, ol.
blant
medlemmene.
Dette
ved
-
Årbeide for en bedre økonomi.
-
Årbeide for økt landbruksproduksjon, med fokus pa lokalmarkedet.
-
Delta aktivt i utarbeidelsen av ny Landbruksplan for Bergen kommune.
-
Ha god kontakt med det politiske miljøet.
-
Gi folk kunnskap om landbruket.
-
Ha fokus pa miljøplan og HMS i landbruket.
bl.a.
a
arrangere
Valg
Valgkomiteen har ikke sin innstilling klar enna.

Similar documents