Elin Røed - Vestfold fylkeskommune

Comments

Transcription

Elin Røed - Vestfold fylkeskommune
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:
Elin Røed <[email protected]>
9. februar 2015 12:59
Magnar Simensen
VFK-FADM-FIRMAPOST
SV: Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Forslag til plan på høring
Vestfold Bondelags høringssvar.pdf
Se vedlagt høringssvar fra Vestfold Bondelag
Vennlig hilsen
Elin Røed
organisasjonssjef
Gjennestadtunet 85
3160 Stokke
Tlf: 333 63200 Mobil: 928 18333
http://www.grontfagsenter.no/
[email protected] | www.facebook.com/bondelaget
BONDE? Eller BONDE-sympatisør? Meld deg inn i Norges Bondelag!
Fra: Magnar Simensen [mailto:[email protected]]
Sendt: 12. november 2014 12:02
Til: Magnar Simensen
Emne: Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Forslag til plan på høring
Kommunene i Vestfold
KS Vestfold
Fylkesmannen i Vestfold
NAV Vestfold
DSB
Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Buskerud fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
NHO Vestfold
LO i Vestfold
Vestfold Bondelag
Vestfold Bonde- og Småbrukarlag
Larvik Næringsforening
Sandefjord Næringsforening
Tønsberg Næringsforening
Horten Næringsforening
Innovasjon Norge
SIVA
Norges Forskningsråd
Ungt Entreprenørskap
Start i Vestfold
Nettverksbanken Vestfold
Connect Østlandet
Silicia AS
NCE NMT
CWN Vannklyngen
OFF
VRI Vestfold
Vestfold Klima- og Energiforum
Fylkestinget vedtok 6. november 2014, jfr. Sak FT 78/14, å sende forslag til plan på høring og offentlig
ettersyn i tråd med bestemmelser i plan- og bygningslovens § 8, med frist for merknader 28. februar
2015.
Målsettingen med planen er økt verdiskaping og velferd i Vestfold. Verdiskaping er viktig fordi den er en
forutsetning for vår fremtidige velferd. Delmålene er å øke bedriftenes og de ansattes verdiskaping og
produktivitet, skape nye arbeidsplasser og få flest mulig i arbeid. Planen peker ut de strategiske grepene
og tiltakene som må til for at vi skal kunne nå dette målet.
En omfattende prosess med mange involverte ligger bak planforslaget. En lang rekke innspill og forslag er
analysert, drøftet og vurdert. Listen med tiltak er lang, men likevel er ikke alle forslagene med. De
strategiske grepene og tiltakene er valgt ut etter en grundig bearbeiding og prioritering av innspill og
forslag. Viktige kriterier er effekt på verdiskapingen, kostnader, gjennomførbarhet og kapasitet. Planen
med angivelse av strategiske grep og tiltaksområder vil gjelde for mange år fremover.
Det er særlig ønskelig å få konkrete tilbakemeldinger på:
 De 6 strategiske grepene
 Forslagene til tiltaksområder og tiltak
 Forslagene til fordeling av initiativ- og gjennomføringsansvar
De 6 strategiske grepene er fundamentet for planens handlingsdel, også i årene framover. Det er derfor
svært ønskelig å få tilbakemelding på disse, selv om de har fått bred støtte gjennom planprosessen.
Det brede samarbeidet mellom mange aktører er også reflektert i forslaget til oppfølging gjennom
handlingsprogrammet. Et så vidt omfattende handlingsprogram anses viktig for å få til det
verdiskapingsløftet man er enig om nødvendigheten av. Samtidig er det viktig at det er de aktørene som
har eierskap, ansvar og forutsetninger for å gjennomføre tiltakene som tildeles og tar ansvar. På den
måten synliggjøres også at det brede partnerskapet som står bak utarbeidingen av planen også tar
ansvaret for gjennomføringen. Planforslaget har tittelen «Sammen om verdiskaping og innovasjon».
Forslaget til initiativ- og gjennomføringsansvar synes akseptert gjennom en bred forankringsprosess. Av
hensyn til planens legitimitet og realisering er det likevel viktig å få klare tilbakemeldinger på hvorvidt de
foreslåtte ansvar aksepteres, og for øvrig synspunkter om ansvar er lagt på riktige aktører.
Regionalplan for verdiskapingog innovasjonforventesendeligvedtatt 23. april 2015. Høringsforslaget
følgersomvedlegg,og kanogsålesesdirektevedå klikkeher.
Innspillog uttalelsersendesskriftlig innen28.februar2015til:
Vestfoldfylkeskommune
Postboks2163
3103TØNSBERG,
Ellertil [email protected] «Innspilltil regionalplanfor verdiskapingog innovasjon»
Planforslageti trykket utgavevil bli sendtmottakernei egenekspedisjoneller etter anmodning.
Vennlighilsen
MagnarSimensen
Rådgiver
Regionalavdelingen
Direkte:33 34 42 82
Mobil: 90 93 67 28
Sentralbord:33 34 40 00
www.vfk.no
Facebook
Twitter
á
\‘ ,f
v'
VESTFOLD
1 av 2
Vestfold fylkeskommune
Postboks 2163
3103 TØNSBERG
Norge
Att.: Magnar Simensen
Vår saksbehandler
Elin Røed
+47 33363202
Vår dato
19.01.2015
Deres dato
12.11.2014
Vår referanse
15/00038-2
Deres referanse
Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Vestfold Bondelags
høringssvar
Vestfold Bondelag ønsker med dette å gi sitt høringssvar på forslag til Regional Plan for
Verdiskaping og Innovasjon, heretter kalt RPVI. Svaret er behandlet i fylkesstyremøte
23.01.2015.
Prosessen
Vestfold Bondelag har deltatt i planprosessen og setter pris på den brede involveringen.
Dette er viktig for at planen skal oppfattes som forpliktende for hele Vestfoldsamfunnet. Vi
har dermed hatt, og vi har brukt, mulighetene underveis til å komme med innspill og
forslag. Vi støtter planen, men vil likevel svare på de konkrete utfordringene vi har fått.
Kunnskapsgrunnlaget
I Næringsanalysen utarbeidet av EY, er det gjort et forøk på å tallfeste verdiskapingen i de
enkelte sektorene og bedriftene. Her er verdiskaping definert som lønn- og driftsresultat pr
ansatt og forskjellene mellom ulike bransjer er stor. Vi mener denne analysemetoden har
åpenbare svakheter. Organisasjonsform har betydning for om driftsresultatet er en god
indikator (eks SA og ENK). I de næringene er også marginene ulikt fordelt i verdikjeden.
Vi ser poenget med at næringer som har mulighet til høye lønninger bidrar vesentlig til
lokal verdiskaping i form av skattegrunnlag og forbruk, men er opptatt av arbeidsplasser til
alle.
Vestfold Bondelag mener EYs næringsanalyse bør brukes med forsiktighet, og ikke til å
sette ulike næringer opp mot hverandre (eks side 16). Sysselsetting og ringvirkninger er
mer sammensatt enn denne analysen viser.
6 strategiske grep
Vestfold Bondelag støtter forslagene til strategiske grep. Vi er en organisasjon som deltar
og har utbytte av det gode samspillet mellom næringsliv, organisasjoner og offentlig
sektor. Vi mener også det er rett å bygge på de næringsmiljøene som allerede finnes.
Bondelagets Servicekontor AS
Postadresse:
Gjennestadtunet hus 85
3160 STOKKE
Vestfold Bondelag
Bondelagets Servicekontor AS
Besøksadresse:
Gjennestadtunet hus 85
3160 STOKKE
Org.nr.: 939678670
Org.nr.: 985063001 MVA
Telefon:
33 36 32 00
Bankkonto:
Bankkonto:
E-postadresse:
[email protected]
8101.05.12891
8101.05. 91392
Internett:
http://www.bondelaget.no/vestfold/
Vestfold Bondelag
2 av 2
Vår dato
Vår referanse
19.01.2015
15/00038-2
Tiltaksområder og tiltak
De foreslåtte tiltaksområdene og tiltaka følger opp strategien på en god måte.
Handlingsplan for 2015 med fordeling av ansvar
Vestfold Bondelag synes det er positivt at handlingsplanen er konkret og at den peker på
en ansvarsfordeling når det gjelder initiativ og gjennomføring. Planen synliggjør tiltak som
allerede er en del av arbeidet til de ulike aktørene, noe det er viktig å bygge videre på.
Vestfold Bondelag er satt med gjennomføringsansvar for å videreutvikle Vestfold som
matproduserende fylke. Dette er en sentral og pågående del av vårt arbeid, og vi setter pris
på at dette blir synlig og anerkjent.
Verdiskaping fra jord til bord i Vestfold
Vestfold Bondelag har sammen med Småbrukarlaget, LO og NHO lansert en rapport fra
AgriAnalyse, ”Verdiskaping fra jord til bord – om landbruk og matindustri i Vestfold”
(2014). Denne legger vekt på areal- og ressurseffektivitet og viser omsetning, sysselsetting
og avhengighetsforhold i en helhetlig verdikjede. Initiativet til rapporten oppsto i
forbindelse med arbeidet med RPVI, og vi mener den kan være et supplement til
kunnskapsgrunnlaget fra EY.
Hovedtrekk fra rapporten
Rapporten kan lasets ned her
Med vennlig hilsen
Elektronisk godkjent, uten underskrift
Hans Edvard Torp, fylkesleder
Elin Røed, org sjef