3. Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Transcription

3. Regional plan for verdiskaping og innovasjon
Regional plan for
verdiskaping og
innovasjon
Orientering i VSV
11. mars 2015
Magnar Simensen
rådgiver
Vestfold fylkeskommune
Innhold i presentasjonen
• Prosessforløpet – hvor står vi nå
• Status for noen nye tiltak/prosjekter
• Høringsuttalelser; hvem og hvor mange
• PK15 som sterk høringsuttalelse
• Essensen, litt på direkten
• Hvor og hvordan kan dette følges opp
• Hva gjør vi nå
– før sak og plan sendes FT?
Prosessforløpet – hvor står vi nå
• Planutkast sendt på høring november
• Høringsfrist 28. februar
• VSV-møte 11. mars
• Fellesmøte FU – ordførerkollegiet 20. mars
• Fylkesrådmannens forslag 25. mars
• Planvedtak i FT 23. april
Status for noen nye tiltak/prosjekter
• Verdiskapingsinitiativet
• Entreprenørskapsprosjektet
• Innovative anskaffelser
• Koordinering av møteplasser
Høringsuttalelser
• 20 vedtatte uttalelser fra totalt 26 aktører
• 8 kommuner – 11 med Tønsberg, Larvik og Tjøme
• Ikke Lardal, Sande, Svelvik
• 3 kommunale i prosess, med innstilling
• NHO og næringsforeningene, Vestfold Bondelag
• IN, HBV, Fylkesmannen, IMDI
• UE, Start, Nettverksbanken, Silicia, VRI, NCE,
Vannklyngen, Oslofjordfondet
PK15 som sterk høringsuttalelse
• Det grønne skiftet, behov for grønn verdiskaping
• Samspill og verdiskapende partnerskap
• Må se på nye og endrede måter å samarbeide på
• Behov for tydelig og sterkt politisk lederskap
• Nye mål må settes og utvikles i partnerskapet
• Innovative offentlige anskaffelser
• Miljøteknologi/bio-økonomi
Essensen, litt på direkten 1:2
• Bred generell støtte til planforslaget
• Det grønne skiftet
• Må løftes i flokk, aktørene positive til å være med
• Usikkerhet om ressurssituasjonen og gjennomførbarhet
• Verdiskapingsbegrepet og analysen
• Oppfølgingsregimet
• Savnes en tydelig visjon eller ambisjon
• Kvantitative målsettinger
Essensen, litt på direkten 2:2
• Et tydeligere nasjonalt og internasjonalt fokus
• Samling av entreprenørskapsinnsatsen på Campus
• Viktigheten av verdiskapingsinitiativet
• For sterk betoning av bransjer med høy verdiskaping
• Samferdsel, areal og bostedsattraktivitet
• Ulike redaksjonelle endringer
Hvor og hvordan kan dette følges opp
• Strategidelen i plandokumentet
• Handlingsprogrammet
• FT-saken
• Konkretisering og gjennomføring av tiltakene
Hva gjør vi nå
– før sak og plan sendes FT?
• Mye av oppfølgingen etter PK15 ligger i RPKE
• Skrive det grønne tydeligere inn i strategidelen
• Mye ligger i prioritering og konkretisering av tiltakene
• Mye ligger på ledelse, forpliktelse, ressurser
• Hvordan kan/bør uttalelsene tas inn i endelig plan?
• Hva bør vi prioritere i det korte fellesmøtet mellom
fylkesutvalget og ordførerkollegiet?