Protokoll fra møte i administrasjonsutvalget 16.06

Comments

Transcription

Protokoll fra møte i administrasjonsutvalget 16.06
Nærøy kommune
Møteprotokoll
Utvalg:
Administrasjonsutvalget
Møtested:
Kommunestyresalen, Nærøy rådhus
Dato:
16.06.2015
Tidspunkt:
09:00
Følgende medlemmer møtte:
Navn
Steinar Aspli
Christoffer Strøm
Gunhild Hennissen
Joar Olav Grøtting
Ingunn Lauritzen Lysø
Hans Martin Storø
Åge Husby
Helen Kristin Lauten
Barbra Neerland
Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Representerer
S/SV/H/KRF
S/SV/H/KRF
S/SV/H/KRF
S/SV/H/KRF
AP/V
AP/V
FRP
AN
AN
Følgende medlemmer møtte ikke:
Navn
Funksjon
Runbjørg Bremseth Hansen
MEDL
Tove Elisabeth Paulsen
NESTL
Heidi Klingen Lauten
MEDL
Representerer
AN
S/SV/H/KRF
AP/V
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Karl Jostein Aspmo
Runbjørg Bremseth Hansen
Representerer
AN
Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Arnt M. Wendelbo
rådmann
Eva Kristin Nubdal
formannskapssekretær
Fred Erik Moen
økonomisjef
Sølvi M. Iversen
konstituert oppvekst- og kultursjef
Tore Bye Mellingsæter
personalsjef
Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste.
Orienteringer i møtet:
 Årsberetning v/rådmann Arnt Wendelbo
 Økonomisk oversikt og status 1. tertial 2015 v/øknomisjef Fred Erik Moen
Permisjoner:
Barbra Neerland fikk permisjon fra kl. 11.00 og var ikke med på behandling av sak 9/15.
Steinar Aspli
utvalgsleder
Eva Kristin Fuglmo Nubdal
utvalgssekretær
Saksliste
Utvalgssaksnr
Innhold
Lukket
Saker til behandling
PS 5/15
Referatsaker delegerte vedtak
RSD 73/15
Tilsetting av assisterende rektor ved Kolvereid skole
RSD 74/15
Delegasjonssaksnr. 74/15 - slettet
RSD 75/15
Sølvi Iversen - konstituering i stillingen som oppvekst- og
kultursjef
X
RSD 76/15
Lise Kolberg - endring av stilling
X
RSD 77/15
Delegasjonssaksnr. 77/15 - slettet
RSD 78/15
Veronica Johansen - svar ang. søknad om permisjon
RSD 79/15
Tilsetting av lærere ved Nærøy ungdomsskole fra 01.08.15
RSD 80/15
Tilsetting av lærere ved Kolvereid skole
RSD 81/15
Gjertrud Dolmen - svar på søknad om permisjon
X
RSD 82/15
Irene Busch - svar på søknad om permisjon
X
RSD 83/15
Monika Andersen - endring av stilling
X
RSD 84/15
Trude Helmersen Arnøy - tilsetting som lærer ved
Kolvereid skole
X
RSD 85/15
Tilsetting av lærere ved Nærøysundet skole fra 1.8.15
RSD 86/15
Laila Olsen - tilsetting som lærer ved Kolvereid skole
X
RSD 87/15
Tore Henning Båtnes - tilsetting som lærer ved Kolvereid
skole - vikariat
X
RSD 88/15
Marita Fosseng Skarstad - tilsetting som lærling i
helsearbeiderfaget fra 01.09.15
X
RSD 89/15
Gerd Heide Øyahals - vedtak om tilsetting som assistent i
helsefagarbeiderstilling fra 01.06.15
X
RSD 90/15
Monika Andersen - tilsetting som miljøterapeut ved rus/psykiatritjenesten fra 22.06.15
X
RSD 91/15
Madian Djebbar - tilsetting som lærling i helsefagarbeidet
fra 01.09.15
X
RSD 92/15
Tilsetting i til sammen 160 % utlyste renholdsstillinger
RSD 93/15
Egil Gangåssæter - svar på oppsigelse av stilling
RSD 94/15
Tilsetting 74 % stilling som sykepleier ved NBBS 2 fra
01.09.15
RSD 95/15
Tilsetting av lærer ved Nærøysundet skole fra 01.08.15 vikariat
RSD 96/15
Ebba Irene Sandvik - svar på søknad om permisjon
X
X
X
RSD 97/15
Tilsetting av lærere ved Kolvereid skole
RSD 98/15
Delegasjonssaksnr. 98/15 - slettet
RSD 99/15
Delegasjonssaksnr. 99/15 - slettet
RSD 100/15
Delegasjonssaksnr. 100/15 - slettet
RSD 101/15
Delegasjonssaksnr. 101/15 - slettet
RSD 102/15
Tilsetting av lærere ved Innvandringtjenesten
RSD 103/15
Tilsetting av pedagogisk leder ved Abelvær oppvekstsenter
fra 01.08.15
RSD 104/15
Lise Øyen Andersen - tilsettingsbrev - lærer ved Abelvær
oppvekstsenter
RSD 105/15
Delegasjonssaksnr. 105/15 - slettet
RSD 106/15
Tilsetting 100 % fast lærerstilling Abelvær oppvekstsenter
fra 01.08.15
RSD 107/15
Marit Øiahals - svar på oppsigelse av stilling
RSD 108/15
Tilsetting av lærere Gravvik Oppvekstsenter
RSD 109/15
Frida Olsen - svar på søknad om permisjon
X
RSD 110/15
Randi Bratland - svar på søknad om permisjon
X
RSD 111/15
Hanne Marø - tilsettingsbrev - stilling som lærer
X
RSD 112/15
Kristine Sverdrup - tilsettingsbrev - lærer for skoleåret
2015/2016 - vikariat
X
RSD 113/15
Danijela Zec - tilsettingsbrev - lærer ved Kolvereid skole vikariat
X
RSD 114/15
Delegasjonssaksnr. 114/15 - slettet
RSD 115/15
Tilsetting av pedagogisk leder ved Værum barnehage
RSD 116/15
Tilsetting av barne- og ungdomsarbeiderstillinger i
Kolvereid barnehage
RSD 117/15
Kristine Fagerland - svar på søknad om permisjon
X
RSD 118/15
Laila Haltvik - svar på søknad om permisjon i deler av
stilling
X
RSD 119/15
Aud Lynum Finne - svar på søknad om permisjon
X
RSD 120/15
Elin Strand - svar på oppsigelse av stilling
X
RSD 121/15
Tilsetting pedagogiske ledere i Kolvereid barnehage
RSD 122/15
Therese Edvardsen Framvik - svar på søknad om permisjon
X
RSD 123/15
Ida Therese Arnøy - endring av stilling
X
Saker til behandling
PS 6/15
Årsregnskap 2014
PS 7/15
Økonomirapport pr 30.04.2015
PS 8/15
Retningslinjer for sluttsamtale
X
X
PS 9/15
Arbeidsrettslige forhold ved kommunereformen
Saker til behandling
PS 5/15 Referatsaker delegerte vedtak
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 16.06.2015
Behandling:
Referatsaker delegerte vedtak tas til orientering.
Vedtak:
Referatsaker delegerte vedtak tas til orientering.
RSD 73/15 Tilsetting av assisterende rektor ved Kolvereid skole
RSD 74/15 Delegasjonssaksnr. 74/15 - slettet
RSD 75/15 Sølvi Iversen - konstituering i stillingen som oppvekst- og kultursjef
RSD 76/15 Lise Kolberg - endring av stilling
RSD 77/15 Delegasjonssaksnr. 77/15 - slettet
RSD 78/15 Veronica Johansen - svar ang. søknad om permisjon
RSD 79/15 Tilsetting av lærere ved Nærøy ungdomsskole fra 01.08.15
RSD 80/15 Tilsetting av lærere ved Kolvereid skole
RSD 81/15 Gjertrud Dolmen - svar på søknad om permisjon
RSD 82/15 Irene Busch - svar på søknad om permisjon
RSD 83/15 Monika Andersen - endring av stilling
RSD 84/15 Trude Helmersen Arnøy - tilsetting som lærer ved Kolvereid skole
RSD 85/15 Tilsetting av lærere ved Nærøysundet skole fra 1.8.15
RSD 86/15 Laila Olsen - tilsetting som lærer ved Kolvereid skole
RSD 87/15 Tore Henning Båtnes - tilsetting som lærer ved Kolvereid skole - vikariat
RSD 88/15 Marita Fosseng Skarstad - tilsetting som lærling i helsearbeiderfaget fra
01.09.15
RSD 89/15 Gerd Heide Øyahals - vedtak om tilsetting som assistent i
helsefagarbeiderstilling fra 01.06.15
RSD 90/15 Monika Andersen - tilsetting som miljøterapeut ved rus-/psykiatritjenesten fra
22.06.15
RSD 91/15 Madian Djebbar - tilsetting som lærling i helsefagarbeidet fra 01.09.15
RSD 92/15 Tilsetting i til sammen 160 % utlyste renholdsstillinger
RSD 93/15 Egil Gangåssæter - svar på oppsigelse av stilling
RSD 94/15 Tilsetting 74 % stilling som sykepleier ved NBBS 2 fra 01.09.15
RSD 95/15 Tilsetting av lærer ved Nærøysundet skole fra 01.08.15 - vikariat
RSD 96/15 Ebba Irene Sandvik - svar på søknad om permisjon
RSD 97/15 Tilsetting av lærere ved Kolvereid skole
RSD 98/15 Delegasjonssaksnr. 98/15 - slettet
RSD 99/15 Delegasjonssaksnr. 99/15 - slettet
RSD 100/15 Delegasjonssaksnr. 100/15 - slettet
RSD 101/15 Delegasjonssaksnr. 101/15 - slettet
RSD 102/15 Tilsetting av lærere ved Innvandringtjenesten
RSD 103/15 Tilsetting av pedagogisk leder ved Abelvær oppvekstsenter fra 01.08.15
RSD 104/15 Lise Øyen Andersen - tilsettingsbrev - lærer ved Abelvær oppvekstsenter
RSD 105/15 Delegasjonssaksnr. 105/15 - slettet
RSD 106/15 Tilsetting 100 % fast lærerstilling Abelvær oppvekstsenter fra 01.08.15
RSD 107/15 Marit Øiahals - svar på oppsigelse av stilling
RSD 108/15 Tilsetting av lærere Gravvik Oppvekstsenter
RSD 109/15 Frida Olsen - svar på søknad om permisjon
RSD 110/15 Randi Bratland - svar på søknad om permisjon
RSD 111/15 Hanne Marø - tilsettingsbrev - stilling som lærer
RSD 112/15 Kristine Sverdrup - tilsettingsbrev - lærer for skoleåret 2015/2016 - vikariat
RSD 113/15 Danijela Zec - tilsettingsbrev - lærer ved Kolvereid skole - vikariat
RSD 114/15 Delegasjonssaksnr. 114/15 - slettet
RSD 115/15 Tilsetting av pedagogisk leder ved Værum barnehage
RSD 116/15 Tilsetting av barne- og ungdomsarbeiderstillinger i Kolvereid barnehage
RSD 117/15 Kristine Fagerland - svar på søknad om permisjon
RSD 118/15 Laila Haltvik - svar på søknad om permisjon i deler av stilling
RSD 119/15 Aud Lynum Finne - svar på søknad om permisjon
RSD 120/15 Elin Strand - svar på oppsigelse av stilling
RSD 121/15 Tilsetting pedagogiske ledere i Kolvereid barnehage
RSD 122/15 Therese Edvardsen Framvik - svar på søknad om permisjon
RSD 123/15 Ida Therese Arnøy - endring av stilling
Saker til behandling
PS 6/15 Årsregnskap 2014
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Årsregnskap med årsberetning og årsmelding for 2014 godkjennes.
2. Mindreforbruk 2014 på kr 9 018 802,17 avsettes til disposisjonsfond.
3. Følgende poster endres i budsjettskjema 1A:
 Avsetning til ubundne avsetningen endres fra kr 0 til kr 9 018 802,17
 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk endres fra kr 0 til – kr 9 018 802,17
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 16.06.2015
Behandling:
Administrasjonsutvalget tar årsmelding til orientering.
Uttalelse i administrasjonsutvalget:
Administrasjonsutvalget tar årsmelding til orientering.
PS 7/15 Økonomirapport pr 30.04.2015
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret tar økonomirapporten pr 30.04.2015 til etterretning.
2. Drifts- og investeringsbudsjettet for 2015 endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 1A,
1B, 2A og 2B.
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 16.06.2015
Behandling:
Administrasjonsutvalget tar økonomirapport til orientering.
Uttalelse i Administrasjonsutvalget:
Administrasjonsutvalget tar økonomirapport til orientering.
PS 8/15 Retningslinjer for sluttsamtale
Rådmannens forslag til vedtak:
Fremlagte utkast til retningslinjer for sluttsamtale av 29.04.15 godkjennes.
Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 10.06.2015
Behandling:
Rådmannens forslag ble vedtatt med følgende endringer:
I pkt. 4 i retningslinjene strykes ”og det som blir sagt i samtalen bør være å betrakte som
fortrolig informasjon”.
Sluttsamtale gjennomføres både ved endring av tjenestested innad i kommunen og når tilsatte
slutter.
Uttalelse i Arbeidsmiljøutvalget:
Fremlagte utkast til retningslinjer for sluttsamtale av 29.04.15 godkjennes med følgende
endringer:
I pkt. 4 i retningslinjene strykes ”og det som blir sagt i samtalen bør være å betrakte som
fortrolig informasjon”.
Sluttsamtale gjennomføres både ved endring av tjenestested innad i kommunen og når tilsatte
slutter.
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 16.06.2015
Behandling:
Uttalelse fra Arbeidsmiljøutvalget ble delt ut i møtet.
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende endringsforslag:
I pkt. 4 i retningslinjene strykes ”og det som blir sagt i samtalen bør være å betrakte som
fortrolig informasjon”.
Sluttsamtale gjennomføres både ved endring av tjenestested innad i kommunen og når tilsatte
slutter.
Ingunn L. Lysø (Ap) fremmet følgende endringsforslag:
Endring av pkt. 4 (beskrivelse/rutine). 2. kulepunkt endres:
Sluttsamtalen gjennomføres primært av personalsjefen eller nærmeste overordnede. Den
fratredende kan selv komme med ønske.
Ingunn L. Lysø (Ap) fremme følgende tilleggsforslag:
Ordningen tas opp til evaluering etter 1 år.
Avstemming:
Steinar Aspli (Sp) sitt forslag til endring ble enstemmig vedtatt.
Ingunn Lysø (Ap) sitt endringsforslag ble vedtatt med 6 stemmer, mot 4 stemmer.
Rådmannens forslag til innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt.
Ingunn Lysø (Ap) sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fremlagte utkast til retningslinjer for sluttsamtale av 29.04.15 godkjennes med følgende
endringer:
I pkt. 4 i retningslinjene strykes ”og det som blir sagt i samtalen bør være å betrakte som
fortrolig informasjon”.
Sluttsamtale gjennomføres både ved endring av tjenestested innad i kommunen og når
tilsatte slutter.
Endring av pkt. 4 (beskrivelse/rutine). 2. kulepunkt endres:
Sluttsamtalen gjennomføres primært av personalsjefen eller nærmeste overordnede. Den
fratredende kan selv komme med ønske.
Ordningen tas opp til evaluering etter 1 år.
PS 9/15 Arbeidsrettslige forhold ved kommunereformen
Rådmannens forslag til vedtak:
Redegjørelsen tas til orientering.
Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 10.06.2015
Behandling:
Rådmannens forslag ble vedtatt med følgende tilføyelse:
Notat om arbeidsrettslige forhold ved kommunereformen, lagt ut på kommunens hjemmeside,
bør publiseres til alle tilsatte i Nærøy kommune.
Uttalelse i Arbeidsmiljøutvalget:
Redegjørelsen tas til orientering med følgende tilføyelse:
Notat om arbeidsrettslige forhold ved kommunereformen, lagt ut på kommunens hjemmeside,
bør publiseres til alle tilsatte i Nærøy kommune.
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 16.06.2015
Behandling:
Uttalelse fra Arbeidsmiljøutvalget ble delt ut i møtet.
Ingunn L. Lysø (Ap) fremmet følgende forslag:
Tar AMU sitt forslag til tilføyelse til avstemming:
Notat om arbeidsrettslige forhold ved kommunereformen, lagt ut på kommunens hjemmeside,
bør publiseres til alle tilsatte i Nærøy kommune.
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Ingunn Lysø sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Redegjørelsen tas til orientering.
Notat om arbeidsrettslige forhold ved kommunereformen, lagt ut på kommunens
hjemmeside, bør publiseres til alle tilsatte i Nærøy kommune.