Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Comments

Transcription

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen
Oslo kommune
Bydel Gamle Oslo
Bydelsadministrasjonen
Bydelsutvalget
BU-sak
BUK-sak
Dato:
Deres ref:
Vår ref (saksnr):
Saksbeh: Marianne Netland, 23431109
2014/1754
10/2015
7/2015
12.12.2014
Arkivkode:
512.1
BU-SAK 10/2015, BYDELENS UTTALELSE TIL PLANPROGRAM FOR E6
MANGLERUDPROSJEKTET
Bydelsadministrasjonen mottok 09.12.2014 invitasjon til innspill til planprogram for E6
Manglerudprosjektet. Statens Vegvesen region øst utarbeider nå planprogrammet for
prosjektet, og ønsker innspill før det legges ut på offentlig ettersyn sommer 2015.
Om E6 Manglerudprosjektet
E6 Manglerudprosjektet strekker seg fra Klemetsrud i syd til Ulven-området i nord. Prosjektet
inkluderer dagens E6/Ring 3-trasé samt tunnel for ny E6 fra Abildsø til Ulven. I tillegg til
riksvegnettet, må også deler av tilgrensende kommunalt vegnett inkluderes i planområdet for
å sikre helheten i både kollektivtrafikk- og sykkelvegsystemene. Endeling avgrensning av
planområdet er ikke avklart.
Grunnlagsdokumenter finnes her: http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6manglerud/dokumenter
Prosjektet er delt i to etapper der kollektivtiltak og oppgradering av dagens E6 mellom
Klemetsrud og Ryen er prioritert først, både i Nasjonal Transportplan 2014-2023 og i
Oslopakke 3.
Det er utarbeidet en rekke alternativer, hvorav det skal avgjøres om de skal utredes videre.
Dagens vegsystem på Manglerud
E6 er en nasjonal gjennomfartsåre, innfartsåre til Oslo og intern hovedveg i Oslo. Det er
betydelige problemer med støy og lokal luftforurensing, og nasjonale mål for støy og luft
overskrides langs deler av strekningen. Støy er mest problematisk på strekningen fra Abildsø
til Bryn. De gule og røde støysonene strekker seg 150-200 meter fra vegen ved Abildsø og
Bydel Gamle Oslo
Bydelsadministrasjonen
Besøksadresse:
Platousgate 16
Internett: www.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 9406 Grønland
0135 Oslo
E-post: [email protected]
Telefon: 02180
Telefaks: 23 43 10 01
Bankkonto: 13150100431
Org.nr.: 974778742
ved tunnelmunningen ved Brynsenteret. Tungtrafikkandelen er 12 %. Trafikkbelastningen er
langt over den tekniske standarden vegen er bygget for.
Trafikkavviklingen langs E6 nord for Klemetsrud er blitt forverret de senere år, særlig etter
åpningen av Nøsttvettunnelen. Det oppstår lange køer i rushperiodene. Forsinkelsene kan vare
mellom 15 og 45 min i morgenrushet.
Spesielt skaper kapasitetsproblemene i Ryenkrysset lange køer ut på E6. Mellom Ryen og
Ulven er det tett mellom kryssene og alle har til dels dårlig geometri. Dette påvirker
trafikkavviklingen. Manglende kollektivfelt på store deler av strekningen medfører betydelige
fremkommelighetsproblemer for bussene og hindrer utviklingen av et attraktivt busstilbud
gjennom planområdet.
Konsekvenser for det nærliggende vegnettet
Forsinkelsene på E6 medfører at bilistene tar til lokalvegene. Dette gjelder særlig
Østensjøveien, Tvetenveien og Ytre Ringvei, som har gjennomgangstrafikk og i tillegg er det
mye gjennomgangstrafikk over Nordstrandplatået. På disse vegene er det betydelig
fotgjenger- og sykkeltrafikk da de også går i nærheten av skoler. Dette øker risikoen for
alvorlige ulykker.
Særlig i ettermiddagsrushet vil de store avviklingsproblemene på Ring 3-delen (Ulven –
Ryen) av E6 gjøre at det er raskere å kjøre E6 ned i Lodalen og Svartdalsdelen av
Operatunnelen til Ryen i stedet for å kjøre normal kjørevei via Ulvensplitten. Dette skaper
avviklingsproblemer i krysset i Lodalen som ikke er dimensjonert for denne ekstra trafikken
og fører til ekstra køer i Vålerengtunnelen som er Oslos bratteste tunnel. Videre skaper det
problemer for busstrafikken i Lodalen og til/fra Ekeberg.
Problembeskrivelse
E6 gjennom Sørkorridoren fra Klemetsrud til Ulvensplitten/Alna har lav standard ift
trafikkmengder og den funksjon vegen skal ha. Antall felt og vegstandard står ikke i forhold
til det som er bygd ut sør for Klemetsrud og E6 nord. E18 Mosseveien har også en viktig
trafikal funksjon i sørkorridoren, men har ikke en standard som tilsier dette.
E18 Mosseveien har inngående kollektivfelt og det er bygd en «straksløsning» med gang- og
sykkelveg på store deler av strekningen fra Sydhavnakrysset til Fiskevollbukta. På lengre sikt
må behov for kollektivfelt i begge retninger samt høystandard sykkelfelt langs Mosseveien
vurdere.
I takt med trafikkutviklingen har også miljøproblemene vokst i Sørkorridoren. Store
avviklingsproblemer langs E6 gjør at bilister velger lokalvegene og dermed flytter trafikken,
miljø- og trafikksikkerhetsproblemene seg til lokalmiljøene.
Vegsystemet er i dag ikke designet for å sikre bussen god fremkommelighet, men det er blitt
anlagt kollektivfelt der det er praktisk mulig. Det er et ønske om økt bussmating til jernbane
og t-bane, men mangel på kapasitet i rushet hindrer dette. Skal målene for kollektivtrafikken
nås, må bussen fremkommelighet forbedres langs korridoren og inn mot viktige knutepunkt.
Trafikkfordeling idag
En viktig forutsetning for selve
utformingen av anlegget er hvordan
trafikken på E6 fordeler seg. I
rapporten nevnes det at ca 20 % av
bilturene har lokale mål Ryen – Bryn –
Helsfyr. Resten fordeler seg relativt
likt mellom Oslo Sentrum – Ring 3 –
Groruddalen.
E6 mellom Klemetsrud og Ulven –
Trosterud/Alnabru har i dag
trafikkbelastninger varierende mellom
ca ÅDT 60 000 i syd og ÅDT 75 000
ved Manglerud. Dette er høye
belastninger på en 4-felts veg med god
standard, men med til dels dårlig
geometri og kryss som ikke holder
forsvarlig standard blir avviklingen
dårlig. Selv med dagens trafikk er det
behov for tre felt i hver retning. I
tillegg er det behov for kollektivfelt.
Tungtrafikkandelen i området er stor.
Ved å benytte et kombinert felt for
kollektiv og tunge kjøretøy er det
større mulighet for å redusere antall
felt til 3 i hver retning.
Eget felt for tunge kjøretøy
Stor andel tunge kjøretøy og ønske om bedre og mer forutsigbar framkommelighet gjør det
aktuelt med egne felt for disse kjøretøyene.
Sykkelprinsipper og føringer
Nasjonal Transportplan 214-2023 har som mål at all vekst i persontransport i storbyområdene
skal tas med kollektivtransport, sykkel og gåing. For
sykkel er målet å doble dagens sykkelandel i byene, og
Oslo kommunes egen sykkelstrategi har i dag 12 %
som målsetning. Ny sykkelstrategi er under
utarbeidelse, og denne har et mål om en sykkelandel på
minst 16 % i 2025, dvs en dobling ut fra kommunens
egen reisevaneundersøkelse som viser en sykkelandel
på 8 % i dag.
Plan for hovedsykkelveinettet i Oslo
Planen ble vedtatt i 1999. I sørkorridoren har Statens
vegvesen ansvar for rute E6 Enebakkveien fra Bjørvika
til Klemetsrudkrysset og rute E18 Mosseveien fra
Bjørvika til Oslo grense i syd. Rute Ring 3 fra Ryen til
Brynseng inngår også i planområdet. Oslo kommune
har ansvar for rute Ekebergveien, rute Oberst Rodes vei, rute Ljabrudiagonalen og rute
Østensjøveien.
Det er nå startet opp arbeid med ny plan for sykkelvegnettet. I dette arbeidet vil
sykkelveinettet bli vurdert i en større sammenheng. Både oppgradering av dagens
hovedsykkelveinett og et tettere nett vil bli vurdert.
Behov for oppdatering og utbygging av sykkeltiltak innen planområdet
Målet om 12 % sykkelandel innebærer nesten 3 ganger så mange syklister som i dag. For å få
dette til må mange av dagens trafikanter endre transportvaner. I tillegg vil boligbygging i E6korridoren og fortetting på Bryn/Manglerud produsere nye reiser. Bryn har potensiale til å bli
et av Oslos viktigste kollektivknutepunkt. Det anføres at med et slikt perspektiv kan
potensialet for sykkelandel også ligge høyere innenfor planområdet enn i en del andre
områder i Oslo.
Aktuelle planer/prosjekter
Langs E6 fra Klemetsrud til Abildsø er det aktuelt å oppgradere dagens sykkelveg til en
høystandard løsning (sykkelekspressveg) og skille sykkel og fotgjengertrafikk.
Sykkelekspressvegen må kobles opp mot dagens sykkelrute i Enebakkveien ved
Lambertseterveien mot rute «Østensjøveien». Ny kobling til dagens hovedsykkelrute i
Enebakkveien via Smedbergveien og videre inn mot Ryen i Enebakkveien blir også vurdert.
Det samme gjelder behovet for oppgradering av sykkelruten langs Ring 3 fra Ryen til
Bryn/Brynseng. Spesielt gjelder dette strekningen forbi Bryn senter til Brynseng, der
alternative traséer vurderes.
Viktige planprinsipper for nytt sykkelvegnett og tiltak i planområdet
Økt sykkelandel er avhengig av at det lages sykkelanlegg som er attraktive, funksjonelle,
sikre, sammenhengende og universelt utformede. Langs hovedvegene Ring 3 og E6 bør
sykkelvegen utformes som høystandard sykkeveganlegg. Normal standard her bør være
separasjon av fotgjengere og syklister. Det må planlegges et sammenhengende nett med få
systemskifter. Relevante mål på reisen (boligområder, konsentrasjon av arbeidsplasser,
utdanningsinstitusjoner og kollektivknutepunkter) må fanges opp i nettet. Sikker
sykkelparkering ved knutepunkter og holdeplasser må bygges. Anleggene må driftes hele året.
Fotgjengere
Fotgjengerne kan gjerne ha andre traseer enn sykkelrutene. Atkomst til kollektivknutepunkter
og holdeplasser samt forbindelser mellom skole/barnehage og boligområder er viktig.
Viktige premisser for utforming av tunneler
Vegtunneler skal utformes etter Håndbok N500. Det er bestemmelser i
Tunnelsikkerhetsforskriften innarbeidet i håndboken som begrenser mulighetene for kryss i
tunnel. Hovedhensikten er å unngå flaskehalser med fare for kødannelser i tunnelen.
Tunnel for E6 medfører behov for samlegveg i dagen. En samleveg med for lav kapasitet kan
gi økt trafikk på omkringliggende boligveger. Samleveger har to viktige funksjoner:
 Samlevegen er bindeledd mellom lokalvegnett og ny E6 i tunnel
 Samlevegen utgjør nødvendig omkjøringsveg når tunnel er stengt. I fl Håndbok 511 er
det sagt at alternative omkjøringsruter ved stengt tunnel skal inngå i
beredskapsplanene. Trafikkflyten skal opprettholdes så godt som mulig og redusere
sekundære virkninger for omkringliggende områder til et minimum.
Ved større vedlikeholdsarbeider i tunnel må trafikken på E6 overføres til samlevegen. Samlet
trafikkmengde i en kjøreretning blir da 45 000 biler, og det må derfor være minst 2 felt på
samlevegen i hver retning.
SVRØs sammendrag og anbefalning
Hensikten med Manglerudprosjektet er å redusere de trafikkskapte miljøproblemene i
boligområdene langs E6 på strekningen Klemetsrud – Teisen. Busser, syklende og gående
skal gis god fremkommelighet langs E6 og internt i planområdet. Tungtrafikken skal sikres en
bedre, trafikksikker og mer forutsigbar fremkommelighet langs E6 og E18 til terminalen på
Sydhavna og Alnabru. Statens Vegvesens anbefalning er at alternativ 2A og 2B gir god
måloppnåelse. Dette begrunnes med at de gir gode løsninger for kollektivtransport,
tungtransport og lokalmiljø i planområdet. Begge alternativene anbefales utredet videre.
Kort oppsummering av de ulike alternativene
Alternativ 1 (ikke anbefalt videreført)
Medfører utvidelse og standardheving av eksisterende E6 Klemetsrud – Ryen til:
1. 2 x2 kjørefelt og 2 x 1 kollektivfelt eller
2. 2 x2 kjørefelt og 2 x 1 kjørefelt for kollektiv og tunge kjøretøy eller
3. Sørover: 3 kjørefelt og 1 kollektivfelt
Nordover: 2 kjørefelt og 1 felt kombinert for tunge kjøretøy og kollektivtrafikk
eller
4. 2 x 3 kjørefelt og 2 x 1 kollektivfelt
Alternativ 2 A
Medfører utvidelse og standardheving av eksisterende E6 Klemetsrud – Abildsø til:
1. Sørover: 3 kjørefelt og 1 kollektivfelt
Nordover: 2 kjørefelt og 1 felt kombinert for tunge kjøretøy og kollektivtrafikk eller
2. 2 x3 kjørefelt og 2 x 1 kjørefelt
Nedbygget Ryen – Bryn til gate med 2x2 kjørefelt og 2 x 1 kollektivfelt og lyskryss
Ny E6 i tunnel Abildsø-Brynseng/Brynseng-Ulven med kobling mellom E6 og Ring 3 på
Brynseng
Alternativ 2 B, ny E6 i kontinuerlig tunnel Abildsø – Ulven.
Medfører utvidelse og standardheving av eksisterende E6 Klemetsrud – Abildsø til:
1. Sørover: 3 kjørefelt og 1 kollektivfelt
Nordover: 2 kjørefelt og 1 felt kombinert for tunge kjøretøy og kollektivtrafikk eller
2. 2 x 3 kjørefelt og 2 x 1 kollektivfelt
Nedbygget Ryen-Bryn til gate med 2x2 kjørefelt og 2x1 kollektivfelt og lyskryss.
Ny E6 i kontinuerlig tunnel Abildsø-Ulven. Ring 3 kobles til E6 i fjell med
rampetilknytning i Brynsbakken.
Statens vegvesens vurdering av alternativene:
Omfattende tiltak langs dagens E6 slik det er foreslått i alternativ 1 vil kunne bedre
støyproblemene noe, men på grunn av topografien vil tiltak være lite effektive i enkelte
områder. Økt trafikk med større andel tyngre kjøretøy vil medføre økte miljøbelastninger.
Alternativ 1 er derfor vurdert til ikke å kunne oppnå mål om et bedre miljø langs E6.
Alternativ 1 når ikke målet om en bedre, trafikksikker og mer forutsigbar fremkommelighet
for tungtrafikken. En E6 i 2+2 kjørefelt vil heller ikke tilfredsstille nasjonale krav til E6 som
nasjonal transportåre. Dersom godstrafikken skal sikres bedre fremkommelighet kan ikke
dette oppnås uten at det etableres et ekstra felt i begge retninger langs E6 mellom Klemetsrud
og Ulven/Alna.
Alternativ 2 A og 2 B gir mulighet for å nå målet om et bedre miljø langs E6 mellom Abildsø
og Teisen og samtidig sikre tungtrafikken bedre fremkommelighet.
Tunnelalternativene 2A/2B kombinert med 4 felt mellom Klemetsrud og Abildsø har størst
kapasitet. VEgles 3 felt mot nord og 4 felt mot sør, der det ene feltet er reservert for
kollektivtrafikk og tunge kjøretøy, begrenses personbilkapasiteten inn til byen. Selv med
dagens trafikkvolum vil dette fortsatt gi kø i morgenrushet.
Statens vegvesen vurderer alternativ 2A med dagstrekning på Brynseng som det beste
tunnelalternativet. Alternativ 2B med kontinuerlig tunnel mellom Abildsø og Ulven som
betydelig billigere. Tunnelalternativene 2 A og 2 B gir god måloppnåelse. De gir gode
løsninger for kollektivtransport, tungtransport og lokalmiljø i området. Begge alternativene
anbefales derfor videreført.
Vekting av de ulike alternativene og anbefalning
Her er Statens Vegvesens vekting av de ulike alternativene (og underalternativene).
Det prosjektutløsende i Manglerudprosjektet er å redusere de trafikkskapte miljøproblemene.
Det som anbefales som grep er å bygge tunnel for å reduseres støy- og luftforurensingsplager
for beboere i områdene. Samtidig tas det grep for et robust vegsystem som kan avvikle
trafikken nasjonalt og lokalt. Gjennomgangstrafikken og de tunge kjøretøyene kan følge
hovedvegen gjennom tunnelen. Det antas at ca. 2/3-deler av trafikken går i tunnel og at det er
igjen ca 1/3 på lokalvegene (Ring 3). Tiltak for overføring av personbiltrafikk til mer
miljøvennlige transportformer antas mer aktuelt å lykkes med på lokalvegene.
Det er forutsatt at alternativene bygges ut etter gjeldende håndbøker og normaler.
For å unngå at vekst i personbiltrafikken fyller opp systemet, må det jobbes videre med andre
virkemidler enn selve vegdesignet for å overføre etterspørselen i persontransport til andre og
miljøvennlige transportformer.
Statens vegvesen viser også til at det må etableres virkemidler og styring for å regulere trafikk
både i forhold til samordnet planlegging, politiske vedtak, prismekanismer og fysiske tiltak.
Trafikknotatet
Innledningsvis i trafikknotatet er det forklart at i Manglerudprosjektet kan mål om nullvekst
nås ved å bruke virkemidler som endrer trafikal atferd. Da er det snakk om bedre
kollektivtilbud, innfartsparkering og bedre gang- og sykkelveinett. Imidlertid er det også slik
at en får den største effekten i å begrense vekst i personbiltrafikken ved å lage restriksjoner på
biltrafikk. Da er det snakk om virkemidler som å begrense kapasiteten på veinettet, begrense
parkeringsmuligheter, øke pris på parkering og å øke prise på å kjøre bil samt en rekke andre
virkemidler som øker kostnaden og gjør det mer tidkrevende å bruke bil.
I Manglerudprosjektet har man forsøkt å modellere alternative løsninger med et trafikknivå
som kan gjenspeile at man når målsetningene, men uten å ta stilling til biltrafikkreduserende
virkemidler. Det opplyses om at det er stor fare for at framgangsmåten brukt i
Manglerudprosjektet er et faglig blindspor. Det nevnes også at dersom det er politisk vilje til å
ta i bruk restriktive virkemidler på biltrafikken for å nå målene om nullvekst, er det
sannsynlig at modellresultatene i Manglerudprosjektet slik de foreligger nå, ikke gjenspeiler
det «mest korrekte» trafikkbildet man får i ca år 2020. Utformingen av virkemidlene og
medfølgende atferdsendring vil ha stor betydning for trafikkbildet i prosjektområdet.
Resultatene fra transportmodellen der restriktive virkemidler tas i bruk, vil med stor
sannsynlighet se betraktelig annerledes ut enn de resultatene som presenteres nå.
Hva Statens Vegvesen ønsker tilbakemelding om:
E6 Manglerudprosjektet vil møte en rekke arealutfordringer i planområdet, og må takle en
rekke målkonflikter underveis i planprosessen: Noe av det viktigste er:
 Vegkapasitet ift nullvekstmål for personbiltrafikken i storbyene
 Utforming, kapasitet og fremkommelighet, kopling til hovedvegnett, lokalvegnett og
forholdet til eksisterende og planlagte byutviklingsområder
 Ved etablering av tunnel – hvor mye skal det legges til rette for omkjøringsveger ved
tunnelstenging og hvor mye kapasitet må dette vegnettet ha?
 Hvor er de største arealkonfliktene knyttet til fremtidig vegutvidelse fra Abildsø til
Klemetsrud og knyttet til fremføring av en sammenhengende høystandard sykkelveg
gjennom hele området?
 Hvilke konsekvenser får det nye veganlegget for videre byutvikling?
 Hvilke konsekvenser får det nye veganlegget for nyere tids kulturminner, spesielt i
Brynområdet?
 Hvor og hvordan skal vi utvikle traséer for kollektivtrafikk fra hovedvegnettet til
knutepunkter som Mortensrud, Skullerud, Ryen, Manglerud og Bryn?
 Kryssutforming og plassering i området Bryn-Teisen-Ulven. Kopling mellom Ring 3
og E6 i Teisen-området
 Geotekniske og geologiske forhold
 Trafikkavvikling i byggeperioden.
Bydelsdirektørens vurdering
Det er ennå tidlig i saksprosessen og bydelen vil få saken til uttalelse ved offentlig ettersyn.
Bydelsdirektøren mener det foreligger for lite informasjon til å ta stilling til planarbeidet, og
avventer selve planforslaget. Bydelsdirektøren mener at det er positivt til at det arbeides med
å forbedre forholdene for lokalmiljøene som er rammet av at en nasjonal transportåre går
gjennom bydelen deres.
I Statens Vegvesens gjennomgang og vekting av de ulike vurderingskriteriene har ingen av de
ulike alternativene fått høyeste score for sykkel. Når premisset for prosjektet er at sykkel,
gange og kollektivtrafikk skal ta hovedvekten av trafikkøkningen, mener bydelsdirektøren at
en må etterstrebe beste score for sykkelen i alle alternativene. Bydelsdirektøren savner at
sykkeltiltakene ikke er definert tydeligere, og at prosjektet beskriver dem med vage
formuleringer som «det vurderes» å etablere sykkelekspressveger, og mener da at prosjektet
er for lite offensiv på syklistenes vegne. For å få persontransporten over fra personbil til
sykkel må det etableres sykkelekspressveger langs slike strekninger for å kunne konkurrere
med bilen.
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:
1. Bydelsutvalget er positiv til at det arbeides med å forbedre forholdene for
lokalmiljøene langs E6 i form av ny Manglerudtunnel. Likevel stiller bydelsutvalget
spørsmålstegn ved om Manglerudprosjektet er offensiv nok når det gjelder
målsetningene om at all vekst i trafikken skal tas med gange, sykkel og
kollektivtrafikk når prosjektet beskriver sykkeltiltak med vage formuleringer som «det
vurderes» å etablere sykkelekspressveger. For å få persontransporten over fra
personbil til sykkel må det etableres sykkelekspressveger langs slike strekninger for å
kunne konkurrere med bilen.
Bydel Gamle Oslo
Lasse Østmark
bydelsdirektør
Vedlegg:
Randi Nagelhus
avdelingsdirektør
1. Manglerudprosjektet – Trinn 3 – systemanalyse, alternativsøk og
anbefalning - Mulighetsstudie
2. Vurdering av dagens veg og funksjon
3. Trafikkanalyse
4. Vurderte og forkastede alternativ
5. Støy
6. Utredning av transport og vegnett - Sørkorridoren

Similar documents