File

Comments

Transcription

File
INNKALLINGTILORDINÆRGENERALFORSAMLING2015
IHØGLIABORETTSLAG
Tirsdag, 16.juni 2015, kl. 18:00 Sted: Elias Blix (A13) på Universitetet i Nordland TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1
KONSTITUERING
A) Valg av møteleder B) Valg av referent og en andelseier til å undertegne protokollen sammen med møteleder C) Godkjenning av innkalling og sakslisten D) Opptak av fortegnelse over fremmøtte andelseiere og fullmakter 2
GODKJENNELSEAVÅRSRAPPORT
Godkjennelse skjer med alminnelig flertall (brl §7‐11) 3
GODKJENNELSEAVÅRSREGNSKAPOGÅRSBERETNINGFOR2014
Godkjennelse skjer med alminnelig flertall (brl §7‐11) 4
FASTSETTELSEAVSTYREHONORAR
Honoraret fastsettes med alminnelig flertall (brl §7‐11) 5
VALGAVTILLITSVALGTE(STYRET)
Valg iht vedtektene skjer med alminnelig flertall (brl § 7‐11). Følgende poster skal velges: 3 Styremedlemmer for 2 år 6 INNTAKAVGENERALFORSAMLINGSVEDTAKIVEDTEKTENE
Godkjennelse skjer med alminnelig flertall (brl §7‐11) 7
VALGAVTVOGINTERNETTLEVERANDØR
Godkjennelse skjer med alminnelig flertall (brl §7‐11) 8
KOSTNADERIFORBINDELSEMEDTILBYGG
Godkjennelse skjer med 2/3 flertall (brl § 9
SAKFRAH40/42:SØKNADOMTILBYGG
Godkjennelse skjer med 2/3 flertall (brl § Bodø, 2.juni 2015 For styret i Høglia Borettslag FULLMAKTSSKJEMA:
I generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare med en stemme for andelen, brl. § 7‐2(1). Leietaker av andelen har rett til å være tilstede i generalforsamlingen og rett til å uttale seg, brl § 7‐2(2). Dersom andelseier ikke kan møte på generalforsamlingen kan andelseier i henhold til lov om borettslag § 7‐3 møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan kalles tilbake når som helst. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ rives av og leveres på generalforsamlingen ‐‐‐‐‐‐ FULLMAKT: Andelseiers navn:__________________________ Leilighet nr.:________ Fullmakt til å stemme på ordinær generalforsamling i 2015 gis til: ____________ Andelseiers underskrift: _____________________________ 2
3
SAK1
KONSTITUERING
SAK2
A) Valg av møteleder B) Valg av referent og en andelseier til å undertegne protokollen sammen med møteleder C) Godkjenning av innkalling og sakslisten D) Opptak av fortegnelse over fremmøtte andelseiere og fullmakter GODKJENNINGAVSTYRETSÅRSRAPPORT
Hva har blitt gjort i 2014/2015 i Høglia
Lekeplasser
Dialogen med Bodø kommune - Parketaten har fortsatt mtp. å få oppgradert lekeplassene. De har vært
på befaring i Hbrl i flere omganger uke og vurderer hvilke oppgraderinger som blir gjort i år. Målet er
at begge lekeplassene skal oppgraderes med gummiheller (slik som det allerede er gjort på øvre
lekeplass med landingssonen til sklia), universell adkomst til lekeplassene og belysning.
I 2015 er målet at fotballbanen skal gruses opp og at nedre lekeplass skal rustes opp. Her har Hbrl sagt
seg villig til å bidra med dugnadsinnsats og/eller forskuttering av utlegg til oppgraderingen (slik at
beløpet kan spres over flere kommunale budsjett) og egne investeringer – først og fremst med tanke på
fremførsel av strøm/lys.
Vannverk
Det har siden begynnelsen av oktober 2014 vært problemer tilknyttet vannforsyningen i Høglia. Ikke
alle i borettslaget har merket dette like godt, men det har spesielt gått ut over boenhetene øverst i
borettslaget. I følge Bodø kommune skyldes problemene en planlagt bytting av vannpumpe og bruk av
en midlertidig pumpe under byttingen. Den midlertidige pumpen har hatt utfordringer med jordfeil,
mens den nye pumpen har tatt lengre tid å få på plass pga at entreprenøren ikke leverte den nye
pumpestasjonen i henhold til gjeldende HMS regler og pumpen måtte ombygges. Den nye pumpen ble
satt i drift i midten av mars og problemene skal nå forhåpentligvis være over.
Vedlikehold
Vi har jobbet med å få på plass en helhetlig plan for hvordan Høglia borettslag skal utvikles fremover
mtp nåstatus bygninger, vedlikehold, renovering og oppgraderinger. Våre tanker vil bli presentert på
beboermøte etter Generalforsamlingen. Arbeidet med disse planene har ført til at styret har valgt å
utsette bytting av tak i Høglia 50 – 58 til planen foreligger.
4
Taklekkasjer
Vannlekkasjer gjennom tak har stått på styrets prioriteringsliste i flere år og i mars fikk Gunnvald
Johansen utbedret lekkasjer i Høglia 22, 45, 47, 64, 78 og 99, i tillegg til at det har vært gjort befaringer
på andre hus. Oppsummeringen fra Gunnvald Johansen er at den eneste permanente løsningen er å
bytte tak og undertak. De observerer også at takstigene ikke er innfestet ihht krav, og at disse er
montert opp ned. Skjolder på takpapp er vanlige i borettslaget og er ikke nødvendigvis lekkasjer.
Vannlekkasjer
Det har gjennom året vært mange skadesaker knyttet til vannlekkasjer på kjøkken. I hovedsak gjelder
dette avløpsslange fra oppvaskmaskin og lekkasje fra rør i tilknytning til eller selve varmtvannsbereder
under kjøkkenbenk. Det er viktig at tilstanden på dette kontrolleres jevnlig og at WaterGuarden er
montert og fungerer, slik at følgeskader kan unngås.
Maling
Fikk du ikke malt alt i fjor? Da er det på tide å gjøre seg klar til innsats. Det første 100 literne med
maling er allerede levert ut for 2015-sesongen. Minner om at styret har satt 1. september som absolutt
siste frist for å gjennomføre malingen.
Grillhytta/Boden
Grillhytta bærer preg av at den trenger vedlikehold - både maling og reparasjon av vinduer. I tillegg må
det gjøres tiltak slik at røyken går ut pipa og ikke fungerer som røykerom. I løpet av sommeren kan det
også bli tale om hellelegging av området rundt Grillhytta. Boden trenger et strøk eller to med maling.
Hvis det er noen som kunne tenke seg å ta ansvaret for å lede dugnadsarbeidet på en eller flere deler i
forbindelse med dette er det bare å ta kontakt.
Graving
Høglia 46 hadde en tett kloakkledning som førte til en større graveoperasjon og utbedring av dette.
Likedan hadde Høglia 91 vanninntrenging gjennom veggen og er utbedret gjennom å legge ny
drenering.
Utover våren ble det gjort en finpuss etter gravearbeidene og arbeidet med vedlikehold av
parkeringsplasser og avløpsrør/grøfter vil fortsette utover sommeren. Her nevner vi spesielt
forbedring/forlenging av dreneringsgrøft bak Høglia 55 – 61, slik at vannet renner ned i kum Side 3 ved
Høglia 49 som planlagt. Etablering av dreneringsgrøft ved H 89/91 slik at vannet ikke renner ned mot
H 91 men holder seg i skogen. Reetablering av overvannsrør Høglia 44 – 50.
5
Vårdugnad
Vårdugnad ble avholdt mandag 11. mai. I etterkant av denne ble det fliset opp greiner tilsvarende to
lastebillass med flis. Tynning av skog i Høglia gjør dette til en triveligere plass å være. Det
understrekes at slik rydding bare kan finne sted i en dialog med styret/styreleder.
Inngangsparti
Vi har vært i dialog med andelseier Bodø kommune angående inngangsparti fra vei til bolig for Høglia
43. Her vil andelseier lage en ny adkomst for Høglia 43 uten terrengoppfylling, etter mal fra Høglia 56
– 58. Det vil da bli en universelt utformet adkomst med stablesteiner i front. Naboene i Høglia 41, 45
og 47 oppfordres til å se på om dette kan være aktuelt også for dem, slik at sluttresultatet vil ligne på
det i Høglia 52 - 58.
TV/Internett
Avtalen vi har med Signal Bredbånd AS går ut i år. Det er derfor hentet inn tilbud på fornyelse av
avtale, samt tilbud fra Canal Digital til sammenlikning. Dette vil bli tatt opp på Generalforsamlingen.
Styret har i perioden 2014/2015 bestått av:
Øyvind Pedersen
Høglia 38
90 69 28 21
[email protected]
Styreleder
Camilla Johansen
Høglia 22
95 02 63 44
[email protected]
Styremedlem
[email protected]
Styremedlem
[email protected]
Styremedlem
[email protected]
Styremedlem
[email protected]
Styremedlem
[email protected]
Styremedlem
Randi Marie Larsen Høglia 34
Viggo Albertsen
Høglia 63
Kristian Olsen
Høglia 71
Rita Romarheim
Høglia 83
Vegard Skar
Høglia 111
91 82 97 81
90 65 66 40
Styremøter
Det er totalt avholdt 7 styremøter i perioden 2014/2015.
Forslag til vedtak: «Styrets årsrapport for 2014/2015 godkjennes». 6
SAK3
GODKJENNINGAVÅRSREGNSKAPETOGSTYRETS
ÅRSBERETNING
Styrets årsregnskap og årsberetning kan generalforsamlingen godkjenne eller forkaste (brl § 7‐4 (2)). Godkjennelse skjer med alminnelig flertall (brl 7‐11 (1)). Mottatte årsregnskap for 2014, levert av BBL, samt styrets årsberetning ligger vedlagt. Forslag til vedtak: «Styrets årsregnskap og årsberetning for 2014 godkjennes, og årsresultatet disponeres i tråd med regnskapet». 7
SAK4
GODTGJØRELSETILSTYRET
Honorar til styret skal fastsettes av generalforsamling (brl § 8‐4). Honoraret fastsettes med alminnelig flertall (brl § 7‐11). Det var under Generalforsamlingen i 2014 en lengre diskusjon rundt prinsipper for styrehonorar. Styret ser ingen grunn til å endre de grunnleggende prinsippene for styrehonoraret. Generalforsamlingen etterspurte en oversikt over fordelingen av styrehonoraret. Tabellen viser fordeling av styrehonorar for de siste tre perioder: Styrehonorar 2012/2013
Navn
Antall styremøter Pr møte Sum møtegodtgjørelse Innsats Sum Telefoni/data
Erik
Øyvind
Kari
Ronny
Hild
Hilde
10
9
8
7
6
6
500
500
500
500
500
32000
4500
4000
3500
3000
3000
2000
10000
6000
4000
2500
1500
26000
34000
14500
10000
7500
5500
4500
76000
Styrehonorar 2013/2014
Erik
Hild
Hilde
Kari
Randi Marie
Vegard
Øyvind
37600
1200
3400
3800
4600
4200
21200
76000
400
400
400
400
400
400
Styrehonorar 2014/2015
Øyvind
Camilla
Kristian
Vegard
Randi Marie
Rita
Viggo
7
5
6
7
6
5
6
500
500
500
500
500
500
32000
2500
3000
3500
3000
2500
3000
49500
9000
10500
3750
3750
3750
6000
3750
40500
41000
13000
6750
7250
6750
8500
6750
90000
5000
Styret fremmer forslag om at styrehonoraret økes med 2,5 % til kr 97375,‐ inkludert styreleders dekning av internett og telefoni. Forslag til vedtak: «Styrehonorar settes til kr 97.375 for perioden 2015/2016 inkludert dekking av styreleders kostnader til internett og telefoni». 8
SAK5
VALGAVTILLITSVALGTE
Styre‐ og varamedlemmer skal velges av generalforsamlingen (brl § 8‐2). Styreperioden er to år for styrets medlemmer men kan velges for en kortere periode. Varamedlemmer velges for 1 år. Valget skjer med alminnelig flertall (brl § 7‐11). Høglia borettslag har valgt en modell med utvidet styre uten varamedlemmer. Valgkomiteen er gitt i oppdrag å presentere kandidater til de ledige vervene på Generalforsamlingen. Det som skal velges er: 3 styrerepresentanter for 2 år Styremedlem – for to år forslag: Styremedlem – for to år forslag: Styremedlem – for to år forslag: SAK6
INNTAKAVGENERALFORSAMLINGSVEDTAKI
VEDTEKTENE
Generalforsamlingen i 2014 vedtok et nytt prinsipp for vedlikehold av fasader:
« 7. MALING AV LEILIGHETER (FASADE) Styret fikk ros for å ha klart å få på plass en løsning som ivaretar fellesskapets behov for at borettslaget ikke får verditap på grunn av forsømt vedlikehold. Det grunnleggende prinsipp vedtaket bygger på er at den enkelte andelseier tillates å gjøre dugnadsarbeid i form maling, innen en gitt frist satt av styret i det enkelte tilfelle, for å oppnå en reduksjon av vedlikeholdskostnadene. Enhver andelseier står fritt til ikke å benytte seg av tilbudet og betaler da de faktiske kostnader et slikt vedlikehold i form av maling koster. Vedtak: Enhver andelseier skal utføre maling av egen bolig. Det er opp til den enkelte andelseier å utføre arbeidet selv, eller å leie inn hjelp for å få jobben utført. Det settes en frist til 1. oktober i henhold til tilstandsrapport, dvs. der det anbefales malt i 2013. Ved behov skal vegger som er spesielt utsatt males oftere. Vinduer og listverk skal også males sammen med veggen.» Dersom fristen ikke overholdes vil arbeidet bli satt bort til et malerfirma, og de andelseiere som ikke har beiset vil bli belastet for kostnadene gjennom en engangsbetaling eller økte felleskostnader tilsvarende kravets størrelse fordelt på 4 år. Dette gjelder uansett grunn til at dette ikke er blitt gjennomført innen fristens utløp Generalforsamlingen ber styret utarbeide en brosjyre som omhandler hvordan maling skal gjennomføres og med informasjon om hvordan dette arbeidet sikres.» I Høgliaposten fra 30. mai 2014 ble denne saken kommentert slik: «KommentarertilGeneralforsamling22.mai
Ved skriving av referatet fra generalforsamlingen ble det oppdaget noen punkter som ikke
formelt hører inn i en protokoll, men som kan være til beboernes opplysning. Disse følger
vedlagt under.
Kommentarer sak 7:
9
1) Under møtet ble det fra en beboer kommentert at de som bor i endeleilighet har krav på
hjelp fra naboen for hjelp til maling av en slik tredje vegg, med bakgrunn i
husholdningsreglene/vedtekter. Det ble uttrykt allmenn konsensus i møtet om at dette er
i tråd med dugnadsprinsippet som har vært praktisert - at hver rekke er ansvarlig for at
rekken er malt. Ved referatskrivingen viser det seg at dette ikke er medtatt verken i
Husordningsregler vedtatt i 1998 eller Vedtekter vedtatt i 2011. Kommentaren må
derfor sees på som en ønsket dugnadsholdning som Generalforsamlingen ønsker og
fremme, mens vedtaket rent juridisk/formelt innebærer at den enkelte andelseier er
ansvarlig for maling på alle vegger/del av vegger som omslutter andelseierens boenhet
mot friluft.
2) Vedtaket inngriper i det som ligger under: Vedtekter: paragraf 5.1: Andelseiers
vedlikeholdsplikt. Saken burde derfor for oversiktens skyld vært inntatt som et eget
strekpunkt her. Dette er en formalitetsfeil som det nye styret bes rette opp ved første
praktiske mulighet – dvs på første ekstraordinære eller ordinære generalforsamling
avholdt i borettslaget.»
Styret foreslår at vedtektene punkt 5.1 utvides med følgende tekst: «Enhver andelseier skal utføre maling av egen bolig. Det er opp til den enkelte andelseier å utføre arbeidet selv, eller å leie inn hjelp for å få jobben utført. Det settes en frist til 1. oktober i henhold til tilstandsrapport, dvs. der det anbefales malt i 2013. Ved behov skal vegger som er spesielt utsatt males oftere. Vinduer og listverk skal også males sammen med veggen.» Dersom fristen ikke overholdes vil arbeidet bli satt bort til et malerfirma, og de andelseiere som ikke har beiset vil bli belastet for kostnadene gjennom en engangsbetaling eller økte felleskostnader tilsvarende kravets størrelse fordelt på 4 år. Dette gjelder uansett grunn til at dette ikke er blitt gjennomført innen fristens utløp.» I praksis vil dette si at når styret har fått utarbeidet en tilstandsrapport der det fremkommer at en andel anbefales å males, skal slik maling finne sted før 1. oktober året etter at rapporten kom med anbefalingen. 10
Dagens § 5‐1 (1): 5‐1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt (1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. Forslag til ny § 5‐1 (1): «5‐1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt (1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. Enhver andelseier skal utføre beising/maling av egen bolig. Det er opp til den enkelte andelseier å utføre arbeidet selv, eller å leie inn hjelp for å få jobben utført. Det settes en frist til 1. oktober i henhold til tilstandsrapport, dvs. der det anbefales malt i 20xx. Ved behov skal vegger som er spesielt utsatt males oftere. Vinduer og listverk skal også males sammen med veggen.» Dersom fristen ikke overholdes vil arbeidet bli satt bort til et malerfirma, og de andelseiere som ikke har beiset/malt vil bli belastet for kostnadene gjennom en engangsbetaling eller økte felleskostnader tilsvarende kravets størrelse fordelt på 4 år. Dette gjelder uansett grunn til at dette ikke er blitt gjennomført innen fristens utløp.» 11
SAK7
VALGAVTVOGINTERNETTLEVERANDØR
I 2010 inngikk styret i Høglia borettslag en fem år lang kontrakt med Signal om leveranse av produktet Altibox. Forut for denne avtalen hadde vi Canal Digital som leverandør. Som en del av kontrakten investerte Signal ca kr 1 000 000 eks mva i et nytt fiber distribusjonsnett som Høglia borettslag overtar eierskapet til når avtalen utløper. Dagens avtale med Signal om leveranse av produktet Altibox opphører 1.10.2015. Styret har vært i dialog med Signal og Canal Digital om en ny femårs avtale med oppstart 1.10. 2015. Til grunn for arbeidet med ny avtale har vi lagt det prinsipp at avtalen i sum skal være billigere for alle beboerne i Høglia borettslag. I dag består avtalen av en fellesdel (TV) med separat oppkjøp av internett og andre tjenester. Ved avtaleinngåelsen kunne andelseierne velge mellom tre kategorier av oppkjøpt bredbånds internett der produktet var rabatert i forhold til veiledende pris:  1/1 Mbit/s kr 169 pr måned  10/10 Mbit/s kr 349 per måned  30/30 Mbit/s kr 599 per måned I avtaleperioden er hastigheten blitt endret for de tre kategoriene uten ekstra kostnad slik:  1/1 Mbit/s leveres ikke lengre – kun videreføring av gamle avtaler  10/10 Mbit/s oppgradert til 35/35 Mbit/s  30/30 Mbit/s oppgradert til 75/75 Mbit/s Internettoppkjøpet i Hbrl er i dag slik:  2 enheter har kjøpt seg opp til 1/1 mbit/s kostnad 169 kr pr måned (ikke lengre mulig å kjøpe denne hastigheten)  58 enheter har kjøpt seg opp til 35/35 Mbit/s kostnad kr 349 i 2010, kr 449 for de som har flyttet inn i Hbrl senere.  4 enheter har kjøpt seg opp til 75/75 Mbit/s til 599 i måneden.  4 enheter har ikke internett  I gjennomsnitt koster avtalen 777 kr pr enhet totalt, når vi ser bort fra ekstrakostnadene for dem som har flere enn en dekoder, fast IP adresse, alarm, sportspakker og andre tilleggstjenester. 4 enheter betaler kun grunnsummen på kr 289, mens andre betaler opp mot 1000 kr per måned. Ved å inngå en komplett leveranse for hele borettslaget får vi utnyttet styrken i at vi er 68 enheter som ber om en samlet pris. Dette gir den beste avtalen for flest mulig av andelseierne og gjør borettslaget mer attraktivt i forbindelse med kjøp og salg av andeler. Hva er bredbånd og hvilken kapasitet bør Høglia borettslag legge til rette for? Bredbånd ble av en fremtidsstudie levert til Regjeringen i 2009 fastsatt til 640 KB nedstrøms og 128 KB oppstrøms hastighet og gjennomsnittlig bredbåndsabonnement for privatkunder var da på 5Mbit/s (https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/ikt‐
politikk/bredband_20_nexia_econ_ny2.pdf ). De beskrev to mulige utviklingskisser:  «Godt nok?» der 8/1 Mbit/s ble brukt som et mulig scenario  «En ledende bredbåndsnasjon» med et kapasitetsbehov på 50/10 Mbit/s. 12
Allerede i andre kvartal 2014 viser statistikk fra SSB at gjennomsnittlig kapasitet hos norske privatkunder var 23 Mbit/s. Brattbakken borettslag i Tromsø ble i mai i år det første i Nord‐Norge med 1000/1000 Mbit/s – dette står i grell kontrast til grunndefinisjonen på bredbånd fra 2009 på 0,64/0,128 Mbit/s. Vi ser altså at det vi må anta er ledende eksperter på området, selv i sine mest optimistiske anslag ikke tok høyde for den voldsomme veksten i tilgang til og bruk av høyhastighetsbredbånd. En av grunnene til den eksplosive økningen er introduksjonen av Netflix og tilsvarende videodelingstjenester som gjør at brukerne ikke lenger ser på TV via tradisjonelle TV plattformer, men får innholdet strømmet over internett. Netflix anbefaler 5 Mbit/s for HD kvalitet og 25 Mbit/s for Ultra HD kvalitet. (https://help.netflix.com/nb/node/306 ). Signal registrerer at brukt båndkapasitet øker med 40% pr år, mens det ved introduksjonen av Nettflix økte med 50% på et kvartal. Hvis vi for argumentets skyld tar utgangspunkt i at Netflix i Ultra HD danner dagens grunnkapasitet for hva den enkelte andelseier bruker/har behov for – vil dette si at om 5 år, ved avtalens utløp, vil andelseieren bruke 135,5 Mbit/s gitt en fortsatt økning på 40 % per år. Som det fremgår over har de som har foretatt individuelt oppkjøp på 10/10 Mbit/s fått økt sin kapasitet med 350 % i løpet av 4,5 år i avtaleperioden. Når vi inngår en kollektiv avtale reguleres ikke bredbåndskapasiteten på samme måte som ved individuelt oppkjøp. Dette gjør at avtalen enten må reforhandles i kontraktstiden, eller at vi tar høyde for antatt kapasitet behov om 5 år ved kontraktsinngåelsen eller at vi får fremforhandlet en avtale som innebærer en automatisk regulering av kapasiteten. Forutsigbare kostnader er viktige for Høglia borettslag. Vi ser at de 28 som har flyttet inn i borettslaget eller vært sene med å inngå avtale og dermed gikk glipp av introduksjonstilbudet, har fått 100 kr i måneden i høyere kostnader for å få 35/35 Mbit/s internett, enn de som inngikk avtale i 2010. Fastpris gjør at avtalen reelt sett blir billigere og billigere for hvert år som går pga den generelle prisveksten i samfunnet. Driftsstabilitet og kundeservice er viktige faktorer i valg av leverandør. Vi er opptatt av det skal være så attraktivt som mulig å være beboer i Høglia. Styret i Høglia borettslag startet med seks tilbud og per nå er fire tilbudspakker under vurdering – to fra hver leverandør. Alle tilbudene inkluderer en tv programpakke med opptaksmuligheter, og bredbåndstilknytning mellom 25/25 og 150/150 Mbit/s. Ta gjerne en titt på hjemmesidene for å se hva som vil være viktigst for deg. Tilbudene slik de fremstår pr dato: Canal Digital: https://kabel.canaldigital.no/tv/t‐we/ Tilbudene inkluderer T‐We+ og T‐We boks, 33 faste tv kanaler og 15 valgfrie levert på koax. Bredbånd 25/25 Mbit/s og individuelt oppkjøp til 100/100 Mbit/s. 13
Signal: https://www.signalbox.no/privat/tv/tvoveralt Tilbudene inkluderer pvr opptaker, tv overalt, 42 tvkanaler + lokaltv levert på fiber. Bredbånd 50/50 og 150/150. Fastprisavtale. Canal Digital og Signal er gitt tilbud om å informere om deres løsning klokken 18 før Generalforsamlingen formelt konstitueres. Vi ønsker ikke å gå ut med priser per nå, da vi forhandler for å finne de beste mulige løsningene fra hver leverandør. Vi har et mål om at tilbudene kan ettersendes sammen med utbyggingssaken i H 40/42, subsidiært blir tilbudene presentert på Generalforsamlingen. Fra styreleder var på det første møte 21. april om en eventuell fornyet avtale med Signal og frem til i dag har det stadig kommet inn nye momenter i saken. Styret forventer også at det kommer flere innspill rundt hva beboerne ønsker under Generalforsamlingen, som vil være gjenstand for ytterligere forhandlinger med leverandørene. Styret ber derfor om mandat fra Generalforsamlingen til å inngå en avtale med en av leverandørene på bakgrunn av det som fremkommer under Generalforsamlingen. Forslag til vedtak: «Styret i Høglia borettslag gis fullmakt av Generalforsamlingen til å inngå en avtale med leverandør av TV signal og høyhastighets bredbånd på bakgrunn av de signaler som ble gitt styret under Generalforsamlingen 2015.» 14
SAK8
KOSTNADERIFORBINDELSEMEDTILBYGG
Høglia Borettslag ble stiftet 04.11.1982 og startet ordinær drift 1.7. 1986. Hjemmelsgrunn for oppretting av Hbrl er reguleringsplanen vedtatt 30.5. 1980, som ble endret 26.01.1982 fra gruppebebyggelse til å være tilpasset et borettslag (med tillegg av 3 bygninger tilhørende daværende Bodø Kommunale Bolig Stiftelse). Gjennom plan/byggeprosess ble endelig sluttstatus at Bodø kommune etablerte to bygninger (i stedet for planlagt tre) i ankomsten til Hbrl og at de kjøpte ut to bygninger av det tiltenkte borettslagsprosjektet med hhv fire 2‐roms og to 3‐roms leiligheter. Borettslaget består derved av 4 2‐roms, 29 3‐roms og 14 4‐roms leiligheter, totalt 68 enheter. Takstmann Ørjan Li skrev i brev av 10.5.2009 ad ny beboelsesplan: «Høglia borettslag var fra opprinnelsen av, tiltenkt som gjennomgangsboliger. Når familien fikk flere barn og bedre råd, var tanken at de skulle flytte ut til eneboliger ol…..». Gjennomsnittlig botid i laget pr juni 2015 er 9,75 år (regnet fra andelseiers overtakelsestidspunkt), hvis vi ser bort fra kommunens tre andeler som ble kjøpt sommeren 1989 er gjennomsnittlig botid 8,6 år. I tillegg kommer flere andelseiere som har bodd i borettslaget i opptil tre omganger. Gjennomsnittlig botid uten kommunen er stabil uten kommunen og øker hvis vi tar med kommunen fra september og frem til i dag. Vi har hatt 8 ny innflyttinger siden forrige Generalforsamling og har 10 i Hbrl med under 2 års ansiennitet. Andelseieren med lengst botid er godt i gang med sitt 28. år. Høglia borettslag har tradisjonelt hatt et liberalt syn på tilbygg av boareal, boder, verandaer, plattinger og andre bygnings‐ og tomteforbedringstiltak utført av andelseierne. Dette har høynet bokvaliteten og attraktiviteten til borettslaget og ført til fornøyde andelseiere som blir boende lengre. I borettslagets 32 år lange historie har tillatelsene til slike tiltak og fraværet av tillatelse til ymse tiltak (som den enkelte andelseier isolert sett føler blir til en forbedring) blitt håndtert og praktisert på mange forskjellige måter. Det gjelder i Høglia, som andre plasser, at det er enklere å få tilgivelse enn tillatelse og de som ønsker å gjøre ting formelt riktig blir «straffet» med lang saksbehandlingstid og byråkratiske, administrative pålegg. Generelt virker det slik på styret at Generalforsamlingen og/eller styret har praktisert sakene slik at:  Det skal søkes til Bodø kommune (uten at dette nødvendigvis har blitt fulgt opp overfor andelseiere som ikke søker)  Andelseiere dekker alle kostnader med tiltaket  Materialvalg skal være det samme som i eksisterende bygningsmasse  Tilbygg som skal brukes som beboelsesrom (integrert del av boligen) skal utføres av person/foretak med fagkompetanse (fagbrev)  Vedlikehold av frittstående boder, plattinger, verandaer, gjerder, inngangsparti fra vei til bolig, hageflekk mellom hus og tomtegrense, forstøtningsmurer o.l. skal vedlikeholdes av andelseier og på andelseiers bekostning 1. juli skjer det en forenkling av reglene for byggesaksbehandling og styret har fått signaler på at flere ønsker å gjøre tiltak for å få en bedre bosituasjon gjennom tiltak som å sette opp frittstående boder. Styret har vært i dialog med forretningsfører om hvordan vi bør forholde oss til fremtidige tilbygg med tanke på forvaltningen av Høglia borettslag. 15
Forretningsfører har satt opp følgene forslag med tanke på fremtidige tilbygg: «Når en andelseier etter godkjent søknad foretar utbygging av beboelsesrom eller bod/uthus for egen regning, skal andelseier belastes for andel av borettslagets driftskostnader beregnet ut fra areal på nybygg. Eier av frittstående bod/uthus skal dekke andel av borettslagets kostnader til forsikring og eventuell eiendomsskatt. Eier av utbygg til beboelsesrom skal dekke borettslagets andel av drift/vedlikehold, forsikring, kommunale avgifter og eiendomsskatt. Indeksregulering av tilleggsytelser for påbygg/nybygg skal skje med samme endring som innkreving til drift/vedlikehold etter husleiebrøk.» Styret jobber sammen med forretningsfører og BBL prosjekt med å utarbeide et beregningsgrunnlag pr M2 tilbygd areal med sikte på å ettersende dette sammen med utbyggingssaken til H 40/42, subsidiært blir denne beregningen presentert på Generalforsamlingen. Forslag til vedtak: «Når en andelseier etter godkjent søknad foretar utbygging av beboelsesrom eller bod/uthus for egen regning, skal andelseier belastes for andel av borettslagets driftskostnader beregnet ut fra areal på nybygg. Eier av frittstående bod/uthus skal dekke andel av borettslagets kostnader til forsikring og eventuell eiendomsskatt. Eier av utbygg til beboelsesrom skal dekke borettslagets andel av drift/vedlikehold, forsikring, kommunale avgifter og eiendomsskatt. Indeksregulering av tilleggsytelser for påbygg/nybygg skal skje med samme endring som innkreving til drift/vedlikehold etter husleiebrøk.» Driftskostnader pr juni 2015: Kostnader pr m² areal til beboelse kr xx Kostnader pr m² areal til bod kr xx SAK9
SAKFRAH40/42:SØKNADOMTILBYGG
Andelseierne i Høglia 40 og 42 har levet inn en sak om tilbygg. Saken har vært diskutert i dialog mellom styret og andelseierne og vil bli presentert i en ettersendelse av sakspapirer som går ut onsdag 10. juni. 16

Similar documents