Møteprotokoll Borg bispedømmeråd 27.02.15.

Comments

Transcription

Møteprotokoll Borg bispedømmeråd 27.02.15.
DEN NORSKE KIRKE
Borg bispedømmeråd
Møteprotokoll
for
Borg bispedømmeråd
Møtedato: 27.02.2015 – 02.03.2015
Møtested: Beit Jala
Møtet ble avholdt i Beit Jala fra fredag 27.februar til mandag 2.mars i forbindelse med
bispedømmerådets konsultasjon med ELCJHL-synoden.
Møtedeltakere
Bjørn Solberg
Anne Brun Andersen
Anne Gangnes Kleiven
Arne Leon Risholm
Atle Sommerfeldt
Erling Birkedal
Frøydis Ingjerningen
Ida Marie Nielsen
Råd
Forfall meldt fra følgende medlemmer
Jofrid Trandem Myhre
Runar Godø
Råd
BOR
KR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
Andre deltakere
Endre Fyllingsnes
Saksliste
Saksnr
001/15
Tittel
Godkjenning av innkalling og saksliste
Gradering
002/15
Godkjenning av møtebok
003/15
Tilsetting av kapellan i Nedre Romerike prosti med
tjenestested Skårer sokn
Unntatt offentlighet
004/15
Tilsetting av sokneprest i Østre Borgesyssel prosti med
tjenestested Trøgstad og Båstad sokn
Unntatt offentlighet
005/15
Tilsetting av sokneprest i Øvre Romerike prosti med
tjenestested Furuset sokn
Unntatt offentlighet
006/15
Årsrapport Borg bispedømmeråd 2014
007/15
Satsningsområder strategiplan 2015-2020
008/15
Tildeling av OVF-midler 2015
009/15
Søknad om sammenslåing av Skjeberg, Ullerøy og Ingedal
sokn
010/15
Høring: Veivalg for fremtidig kirkeordning
011/15
Referatsaker
012/15
Orienteringer
001/15: Godkjenning av innkalling og saksliste
Behandling:
Saker som inneholder opplysninger som er taushetsbelagte, blir behandlet for lukkede dører. Dette
gjelder alle tilsettingssaker.
Spørsmål om en sak skal være taushetsbelagt, behandles også for lukkede dører.
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Følgende saker behandles for lukkede dører:
-003/15: Tilsetting av kapellan i Nedre Romerike prosti med tjenestested Skårer sokn
- 004/15: Tilsetting av sokneprest i Østre Borgesyssel prosti med tjenestested Trøgstad og Båstad
sokn
- 005/15: Tilsetting av sokneprest i Øvre Romerike prosti med tjenestested Furuset sokn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002/15: Godkjenning av møtebok
Behandling:
Vedtak:
Møteboken for 09.12.2014 ble godkjent som fremlagt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003/15: Tilsetting av kapellan i Nedre Romerike prosti med tjenestested
Skårer sokn
Behandling:
Menighetsrådets vedtak og innstillingsrådets innstilling var utsendt.
Vedtak:
1. Tormod Westermoen (enstemmig)
2. Øyvind Rise (enstemmig)
3. Olaf Kind (enstemmig)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
004/15: Tilsetting av sokneprest i Østre Borgesyssel prosti med tjenestested
Trøgstad og Båstad sokn
Behandling:
Menighetsrådets vedtak og innstillingsrådets innstilling var utsendt.
Personalsjefen gav utfyllende opplysninger per telefon.
Vedtak:
1. Reidar Strand (enstemmig)
2. David Spjøtvold (enstemmig)
3. Ragnhild Gilbrant (enstemmig)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
005/15: Tilsetting av sokneprest i Øvre Romerike prosti med tjenestested
Furuset sokn
Behandling:
Menighetsrådets vedtak og innstillingsrådets innstilling var utsendt.
Vedtak:
1. Steinar Tosterud (enstemmig)
2. Anne Karine Aarmo Lysne (enstemmig)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
006/15: Årsrapport Borg bispedømmeråd 2014
Behandling:
Årsrapporten var utsendt på forhånd. Rapporten ble gjennomgått og kommentert.
Vedtak:
Årsrapport for 2014 ble vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
007/15: Satsningsområder strategiplan 2015-2020
Behandling:
Oversikt over satsningsområdene var utsendt på forhånd. Oversikten ble gjennomgått og
kommentert.
Vedtak:
Basert på drøftingene i møtet utvikles et nytt forslag til satsingsområder som vedtas på
bispedømmerådets møte i april 2015.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
008/15: Tildeling av OVF-midler 2015
Behandling:
Stiftsdirektørens forslag til fordeling var utsendt på forhånd og ble gjennomgått og kommentert.
Vedtak:
- Borg bispedømmeråd vedtar som prinsipp å bidra med 50 % i tilskudd av de samlede utgifter til de
menigheter som får innvilget støtte til MUV.
- Stiftsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med følgende endringer:
- Nesodden kirkelige fellesråd - Systematisk menighetsutvikling: 15.000,-.
- Øvre Rælingen menighetsråd - Systematisk menighetsutvikling: 10.000,-.
- Fredrikstad kirkelige fellesråd - Sammen når vi flere: 75.000,-.
- IKO - Modulbasert konfirmantopplegg: 15.000,-.
- IKO - Babysangkonsept: 20.000,-.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
009/15: Søknad om sammenslåing av Skjeberg, Ullerøy og Ingedal sokn
Behandling:
Vedtak:
Borg bispedømmeråd vedtar at Skjeberg, Ullerøy og Ingedal sokn blir slått sammen til ett sokn fra
1.1.2016.
Navnet på det nye soknet skal være Søndre Skjeberg sokn.
Det nye menighetsrådet fungerer for alle tre sokn i perioden 1.11.2015 til 1.1.2016.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
010/15: Høring: Veivalg for fremtidig kirkeordning
Behandling:
Saken ble drøftet.
Vedtak:
- Borg bispedømmeråd legger opp til en første substansiell drøfting av høringssvar på bakgrunn av
innspill fra proster og administrasjonen på møtet i april.
-Bispedømmerådet godkjenner stiftsdirektørens forslag til videre arbeidsprosess med høringen
«Veivalg for fremtidig kirkeordning» med de forslag til justeringer som fremkom i møtet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
011/15: Referatsaker
Behandling:
Referatsaker:
- Referat fra prostemøte 15.12.2014
- Referat fra prostemøte 05.02.2015
- Referat fra valgrådets møte 04.12.2014
- Referat fra Borg Arbeidsgiverforum (AU) 27.10.2014
- Referat fra Borg Arbeidsgiverforum (AU) 11.12.2014
- Referat fra Borg Arbeidsgiverforum (AU) 02.02.2015
- Referat fra Borg Ungdomsråd 15.12.2014
- Referat fra SMM Borg 17.11.2014
- Referat fra SMM Borg 19.01.2015
- Referat fra Ungdomsrådet i Borg 19.01.2015
- Referat fra valgrådet 14.01.2015
- Referat fra valgrådet 17.12.2014
Vedtak:
De fremlagte referatsakene tas til etteretning.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
012/15: Orienteringer
Behandling:
Orienteringer:
- Borg bispedømmeråds forklaringer til statsregnskapet for 2014.
- Tildelingsbrev, statsbudsjettet 2015, med vedlegg
- Justering av resultatmål 2015 og sekreteriatets årsplan 2015
- Utvikling av kommunikasjonsplan/strategi for Den norske kirke i Borg
Muntlig orientering fra bispedømmerådsleder:
- Dialogsenteret i Sarpsborg etableres som stiftelse i løpet av april.
- Styringssamtalen med departementet og Kirkerådet er utsatt til fredag 20.mars.
Muntlig orientering fra biskopen:
- Retningslinjer for praksis ved nattverdutdeling i Borg bispedømme.
Vedtak:
De framlagte sakene tas til orientering.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------