Last ned

Comments

Transcription

Last ned
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
Produktspesifikasjon:
Kulturminner –
Kulturmiljøer
Juni 2015
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
1
2
3
4
5
6
7
-2-
Innledning, historikk og endringslogg _______________________________________ - 4 -
1.1
1.2
1.3
Innledning ________________________________________________________________________________- 4 Historikk _________________________________________________________________________________- 4 Endringslogg ______________________________________________________________________________- 4 -
Definisjoner og forkortelser ___________________________________________________ - 5 -
2.1
2.2
Definisjoner _______________________________________________________________________________- 5 Forkortelser _______________________________________________________________________________- 5 -
Generelt om spesifikasjonen __________________________________________________ - 6 -
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
Unik identifisering __________________________________________________________________________- 6 Referansedato _____________________________________________________________________________- 6 Ansvarlig organisasjon ______________________________________________________________________- 6 Språk ____________________________________________________________________________________- 6 Hovedtema _______________________________________________________________________________- 6 Temakategori (etter ISO19115 kodeliste) _______________________________________________________- 6 Sammendrag ______________________________________________________________________________- 6 Formål ___________________________________________________________________________________- 6 Representasjonsform _______________________________________________________________________- 6 Datasettoppløsning_________________________________________________________________________- 6 Utstrekningsinformasjon ____________________________________________________________________- 6 Supplerende beskrivelse _____________________________________________________________________- 7 -
Spesifikasjonsomfang _________________________________________________________ - 8 -
4.1
Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen ___________________________________________________- 8 4.1.1 Identifikasjon ___________________________________________________________________________- 8 4.1.2 Nivå ___________________________________________________________________________________- 8 4.1.3 Navn __________________________________________________________________________________- 8 4.1.4 Beskrivelse _____________________________________________________________________________- 8 4.1.5 Utstrekningsinformasjon __________________________________________________________________- 8 -
Informasjonsmodell ___________________________________________________________ - 9 -
5.1
5.2
5.3
Vektorbaserte data - applikasjons-skjema _______________________________________________________- 9 «codeList» Kulturmiljøkategori ______________________________________________________________- 20 Rasterbaserte data ________________________________________________________________________- 22 -
Referansesysteminformasjon ________________________________________________ - 23 -
6.1
Romlig referansesystem ____________________________________________________________________- 23 6.1.1 Omfang _______________________________________________________________________________- 23 6.1.2 Navn på kilden til referansesystemet: _______________________________________________________- 23 6.1.3 Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: ________________________________________________- 23 6.1.4 Link til mer info om referansesystemet: _____________________________________________________- 23 6.1.5 Koderom: _____________________________________________________________________________- 23 6.1.6 Identifikasjonskode: _____________________________________________________________________- 23 6.1.7 Kodeversjon ___________________________________________________________________________- 23 6.2
Temporalt referanse-system ________________________________________________________________- 23 6.2.1 Navn på temporalt referanse-system _______________________________________________________- 23 6.2.2 Omfang _______________________________________________________________________________- 23 -
Kvalitet ________________________________________________________________________ - 24 -
7.1
Omfang _________________________________________________________________________________- 24 -
8
Datafangst_____________________________________________________________________ - 25 -
9
Datavedlikehold _______________________________________________________________ - 26 -
9.1
Vedlikeholdsinformasjon ___________________________________________________________________- 26 9.1.1 Omfang _______________________________________________________________________________- 26 9.1.2 Vedlikeholdsfrekvens ____________________________________________________________________- 26 -
10
10.1
10.2
Presentasjonsinformasjon _________________________________________________ - 27 Referanse til presentasjonskatalog ___________________________________________________________- 27 Omfang _________________________________________________________________________________- 28 -
Juni 2015
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
-3-
11
Leveranse ___________________________________________________________________ - 29 -
12
Tilleggsinformasjon _________________________________________________________ - 31 -
13
Metadata ____________________________________________________________________ - 32 -
11.1
Leveransemetode 1 _______________________________________________________________________- 29 11.1.1
Omfang _____________________________________________________________________________- 29 11.1.2
Leveranseformat _____________________________________________________________________- 29 11.1.3
Leveransemedium ____________________________________________________________________- 29 11.2
Leveransemetode 2 _______________________________________________________________________- 29 11.2.1
Omfang _____________________________________________________________________________- 29 11.2.2
Leveranseformat _____________________________________________________________________- 29 11.2.3
Leveransemedium ____________________________________________________________________- 29 11.3
Leveransemetode 3 _______________________________________________________________________- 29 11.3.1
Omfang _____________________________________________________________________________- 29 -
13.1
Metadataspesifikasjon _____________________________________________________________________- 32 -
Vedlegg A - SOSI-format-realisering ____________________________________________ - 33 Vedlegg B - GML-realisering______________________________________________________ - 35 Vedlegg C – JSON-realisering ____________________________________________________ - 36 -
Juni 2015
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
-4-
1 Innledning, historikk og endringslogg
1.1 Innledning
Datasettet Kulturminner – Kulturmiljøer dekker fredete kulturmiljøer, verdensarv og nasjonale
interesser i by. Begrepet kulturmiljø kom inn i kulturminneloven da den ble revidert i 1992.
Gjennom lovendringen ble det mulig å frede et kulturmiljø ut fra den totale kulturhistoriske verdien
av miljøet, uten at de enkelte elementene er fredingsverdige i seg selv. Å frede et kulturmiljø etter
kulturminneloven er en omfattende prosedyre, og endelig vedtak vil bli gjort av Kongen i statsråd.
Verdensarvkonvensjonen ble vedtatt i 1972 og dens fremste mål er å identifisere kultur- og naturarv
av universell betydning. Norge ratifiserte verdensarvkonvensjonen 12. mai 1977. Klima- og
miljødepartementet er øverste ansvarlige myndighet for oppfølgingen av verdensarven i Norge.
Riksantikvaren og Miljødirektoratet har det faglige ansvaret for å følge opp verdensarvkonvensjonen.
Riksantikvaren koordinerer samarbeidet mellom direktoratene.
De historiske byene og tettstedene opplever nå et omfattende utviklingspress som følge av den
sterke urbaniseringen som preger dagens samfunnsutvikling. Kulturmiljøer som er en del av
nasjonale interesser i by angir områder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre
forvaltning og utvikling.
1.2 Historikk
Dette er første versjon av denne produktspesifikasjonen.
1.3 Endringslogg
2015
Christer Vinje
Gimse
Første versjon til det offentlige kartgrunnlaget
Juni 2015
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
-5-
2 Definisjoner og forkortelser
2.1 Definisjoner
Freda kulturmiljøer
Freda kulturmiljøer er nasjonalt viktige kulturmiljøer som Riksantikvaren har fredet etter
kulturminnelovens § 20. Disse har like sterkt vern som andre fredete kulturminner.
Verdensarvområder
Verdensarvområder er kulturmiljøer som står på UNESCOs liste over verneverdige kulturmiljøer.
Riksantikvaren foreslår kandidater til listen som anses som internasjonalt viktige kulturmiljøer.
Nasjonale interesser i by
Nasjonale interesser i by omfatter byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal
interesse. Områdene har ikke formelt vern, men det kan ikke utelukkes at noen av områdene bør
fredes eller at det finnes objekter i disse som på sikt kan vise seg å måtte sikres etter
kulturminneloven.
2.2 Forkortelser
UML: Unified Modelling Language
KML: Kulturmiljøloven av 1978
Juni 2015
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
-6-
3 Generelt om spesifikasjonen
3.1 Unik identifisering
Kortnavn
Kulturmiljøer
Fullstendig navn
Kulturminner - Kulturmiljøer
Versjon
20150617
3.2 Referansedato
2015-06-17
3.3 Ansvarlig organisasjon
Riksantikvaren, Direktoratet for kulturminneforvaltning. Kontaktadresse: Dronningensgate 13, Pb.
8196 Dep., 0034 Oslo, tlf: 22940400, faks: 22940404, e-post: [email protected], ved Christer
Vinje Gimse ([email protected])
3.4 Språk
Norsk
3.5 Hovedtema
Kulturminner, miljø
3.6 Temakategori (etter ISO19115 kodeliste)
Følgende temakategorier er listet:
• miljøData
• samfunnKultur
• konstruksjoner
3.7 Sammendrag
Spesifikasjonen gir regler for hvordan vektordata for kulturmiljøer skal beskrives. Reglene er laget i
henhold til SOSI-standarden.
3.8 Formål
Fredete kulturmiljøer er viktige å ta hensyn til i planprosessen, da de legger føringer for bruken av,
ofte større, områder i kommunen.
Selv om verdensarvområder ikke har formelt vern etter norsk lov, er de særdeles viktige
kulturmiljøer som må det må tas hensyn til i forbindelse med arealplanlegging.
Kulturmiljøer som er en del av nasjonale interesser i by angir områder hvor det må vises særlige
hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. Selv om områdene ikke har formelt vern,
gir det et grunnlag for angivelse av nye hensynsoner iht. plan- og bygningsloven. Områdene kan
også gi grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner.
3.9 Representasjonsform
vektor
3.10 Datasettoppløsning
Målestokktall
0 - 10000
Distanse
Data ikke angitt
3.11 Utstrekningsinformasjon
Utstrekningsbeskrivelse
Fastlandsnorge
Geografisk område
58° 6' 30.64694"
Sørlig bredde:
31° 45' 54.98215"
Østlig lengde:
70° 47' 51.52597"
Nordlig bredde:
Juni 2015
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
Vestlig lengde:
04° 52' 7.20729"
Vertikal utbredelse
Landområde
Innhold gyldighetsperiode
Data ikke angitt
3.12 Supplerende beskrivelse
Juni 2015
-7-
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
4 Spesifikasjonsomfang
4.1 Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen
4.1.1 Identifikasjon
Hele datasettet
4.1.2 Nivå
datasett
4.1.3 Navn
Alt innhold i produktet
4.1.4 Beskrivelse
Data ikke angitt
4.1.5 Utstrekningsinformasjon
Data ikke angitt
Juni 2015
-8-
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
-9-
5 Informasjonsmodell
5.1 Vektorbaserte data - applikasjons-skjema
5.1.1 Kulturminner - Kulturmiljøer_20150617
Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Kulturmiljøer og forvaltningen av dette produktet.
Datasettet Enkeltminner egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering
og til geografiske analyser.
Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.
SOSI_Obj ekt
+ Endringsflagg
+ Identifikasjon
+ Kopidata
«applicationSchema»
Kulturminner-4.0
+ Medium
+ Nøyaktighetsklasse
+ Kulturmiljø
+ Registreringsversjon
+ KulturmiljøGrense
+ Kulturminne
+ KulturminneDatering
«applicationSchema»
Kulturminner - Kulturmilj øer_20150617
+ SOSI_Objekt
+ Status
+ TypeEndring
+ KulturminneDateringGruppe
+ Fellesegenskaper
+ KulturminneDateringKvalitet
+ Kulturmiljø
+ KulturminneGrense
+ KulturmiljøGrense
+ KulturminneHovedgruppe
+ Posisjonskvalitet
+ KulturminneHovedMateriale
+ Identifikasjon
+ KulturminneKategori
+ Link
+ AdministrativEnhet
+ KulturminneNåværendeFunksjon
+ Vern
+ AdministrativGrense
+ KulturminneOpprinneligFunksjon
+ Målemetode
+ AdmSenter
+ KulturminneSikringssone
+ Kommunenummer
+ Fylke
+ KulturminneSikringssoneGr
+ Kulturmiljøkategori
+ Fylkesgrense
+ KulturminneVerneverdi
+ Vernetype
+ GrensemerkeLand
+ Vern
+ Vernelov
+ Kommune
(from Generelle typer 4.5)
Nasj onal hov edinndeling
+ Vernelov
+ Vernetype
+ Kommunegrense
(from Riksantikvaren)
+ Nasjon
+ AdministrativEnhetNavn
(from Kulturminner)
+ AdministrativtNivå
+ Fylkesnummer
+ Kommunenummer
+ Nivånummer
+ Riksgrense
(from
AdministrativeOgStatistiskeInndelinger4.5)
Figur 1 Pakkerealisering
Juni 2015
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
«featureType»
Fellesegenskaper
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
identifikasjon: Identifikasjon [0..1]
datafangstdato: DateTime [0..1]
førsteDigitaliseringsdato: DateTime [0..1]
oppdateringsdato: DateTime [0..1]
datauttaksdato: DateTime [0..1]
kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1]
opphav: CharacterString [0..1]
kommune: Kommunenummer [0..*]
informasjon: CharacterString [0..*]
link: Link [0..*]
«featureType»
Kulturmilj ø
+
+
+
+
+
område: Flate [0..1]
posisjon: Punkt [0..1]
navn: CharacterString [0..1]
kulturmiljøKategori: CharacterString
vern: Vern [0..3]
::Fellesegenskaper
+ identifikasjon: Identifikasjon [0..1]
+ datafangstdato: DateTime [0..1]
+ førsteDigitaliseringsdato: DateTime [0..1]
+ oppdateringsdato: DateTime [0..1]
+ datauttaksdato: DateTime [0..1]
+ kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1]
+ opphav: CharacterString [0..1]
+ kommune: Kommunenummer [0..*]
+ informasjon: CharacterString [0..*]
+ link: Link [0..*]
+avgrensning
«topo»
0..*
Figur 2 Hovedskjema
Juni 2015
«featureType»
Kulturmilj øGrense
+
grense: Kurve
- 10 -
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
«dataType»
Posisj onskv alitet
«dataType»
Identifikasj on
+
+
+
lokalId: CharacterString
- 11 -
«dataType»
Vern
målemetode: Målemetode
nøyaktighet: Integer [0..1]
+
+
+
+
vernelov: Vernelov [0..1]
verneparagraf: CharacterString [0..1]
vernetype: Vernetype
vernedato: Date [0..1]
«dataType»
Link
«codeList»
Målemetode
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
«codeList»
Kommunenummer
Terrengmålt: Uspesifisert måleinstrument = 10
Terrengmålt: Totalstasjon = 11
Terrengmålt: Teodolitt og el avstandsmåler = 12
Terrengmålt: Teodolitt og målebånd = 13
Terrengmålt: Ortogonalmetoden = 14
Utmål = 15
Tatt fra plan = 18
Annet (denne har ingen mening, bør fjernes?) = 19
Stereoinstrument = 20
Aerotriangulert = 21
Stereoinstrument: Analytisk plotter = 22
Stereoinstrument: Autograf = 23
Stereoinstrument: Digitalt = 24
Scannet fra kart = 30
Skannet fra kart: Blyantoriginal = 31
Viser ikke fullstendig liste
her - henviser til
objektkatalogregisteret:
https://objektkatalog.geo
norge.no/Objekttype/In
dex/EAID_D8BC96CF_
551F_4dcc_81FF_
0BBD1C75A0E0
Viser ikke fullstendig liste
her - henviser til
objektkatalogregisteret:
http://objektkatalog.geo
norge.no/Objekttype/In
dex/EAID_3E8D7584_
2C18_452e_AE89
_B754EA58EA1F
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0111
0113
0114
0115
0118
0119
0121
0122
0123
0124
0125
0127
0128
0130
0131
0133
0134
0135
0136
0137
0138
Figur 3 Kodelister og datatyper
Juni 2015
«codeList»
Kulturmilj økategori
+
+
+
Fredet kulturmiljø = M-FRE
Nasjonale interesser i by = M-NIB
Verdensarvområde = M-WHS
«codeList»
Vernetype
+
+
+
+
+
+
Forskriftsfredet = FOR
Fredning opphevet = OPP
Fredningssak pågår = FPG
Ikke fredet = IKKE
Midlertidig fredet = MID
Verdensarvstatus = WHS
«codeList»
Vernelov
+
Kulturminnelova av 1978 = KML
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
- 12 -
+kobling 0..* 0..*
«codeList»
Vernelov
+
«featureType»
Fellesegenskaper
Kulturminnelova av 1978 = KML
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
identifikasjon: Identifikasjon [0..1]
datafangstdato: DateTime [0..1]
førsteDigitaliseringsdato: DateTime [0..1]
oppdateringsdato: DateTime [0..1]
datauttaksdato: DateTime [0..1]
kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1]
opphav: CharacterString [0..1]
kommune: Kommunenummer [0..*]
informasjon: CharacterString [0..*]
link: Link [0..*]
«codeList»
Kulturminner-4.0::Vernelov
+
+
+
+
+
+
+
+
«featureType»
SOSI_Objekt::SOSI_Objekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
«featureType»
Kulturmilj ø
Bygningsfredingslova av 1920 = BFL
Fornminnelova av 1951 = FML
Kulturminnelova av 1978 = KML
Laks- og innlandsfiskelov = LIL
Naturvernlova av 1970 = NVL
Plan- og bygningslova = PBL
Svalbardmiljølova av 2002 = SVL
Viltlova av 1981 = VIL
+
+
+
+
+
område: Flate [0..1]
posisjon: Punkt [0..1]
navn: CharacterString [0..1]
kulturmiljøKategori: CharacterString
vern: Vern [0..3]
førsteDatafangstdato: DateTime [0..1]
førsteDigitaliseringsdato: DateTime [0..1]
verifiseringsdato: DateTime [0..1]
datafangstdato: DateTime [0..1]
oppdateringsdato: DateTime [0..1]
datauttaksdato: DateTime [0..1]
endringsflagg: Endringsflagg [0..1]
kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1]
status: Status [0..1]
medium: Medium [0..1]
identifikasjon: CharacterString [0..1]
opphav: CharacterString [0..1]
nøyaktighetsklasse: Nøyaktighetsklasse [0..1]
stedfestingVerifisert: Boolean [0..1]
digitaliseringsmålestokk: Integer [0..1]
prosesshistorie: CharacterString [0..*]
kopidata: Kopidata [0..1]
kommune: Kommunenummer [0..*]
informasjon: CharacterString [0..*]
registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
link: Link [0..*]
«featureType»
Kulturminner-4.0::Kulturmilj ø
«codeList»
Vernetype
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Forskriftsfredet = FOR
Fredning opphevet = OPP
Fredningssak pågår = FPG
Ikke fredet = IKKE
Midlertidig fredet = MID
Verdensarvstatus = WHS
område: Flate [0..1]
posisjon: Punkt [0..1]
kulturminneDateringGruppe: KulturminneDateringGruppe [0..3]
navn: CharacterString [0..1]
matrikkelnummer: Matrikkelnummer [0..*]
vern: Vern [0..3]
kulturminneVerneverdi: KulturminneVerneverdi [0..1]
planidentifikasjon: CharacterString [0..1]
planstatus: Planstatus [0..1]
arealbruksstatus: Arealbruksstatus [0..1]
«dataType»
Posisj onskv alitet
+
+
«codeList»
Kulturminner-4.0::Vernetype
målemetode: Målemetode
nøyaktighet: Integer [0..1]
«dataType»
Posisj onskv alitet::Posisj onskv alitet
+
+
+
+
+
+
målemetode: Målemetode
nøyaktighet: Integer [0..1]
synbarhet: Synbarhet [0..1]
målemetodeHøyde: MålemetodeHøyde [0..1]
nøyaktighetHøyde: Integer [0..1]
maksimaltAvvik: Integer [0..1]
Figur 4 Realiseringer
Juni 2015
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Administrativt verna = ADM
Båndlagt etter Plan- og bygningsloven = PBBL
Regulert til spesialområde etter § 25.6, PBL = PBSB
Tinglyst vern- og vedlikeholdsavtale = AVT
Forskriftsfredet = FOR
Automatisk fredet = AUT
Vedtaksfredet = VED
Verdensarvstatus = WHS
Fredningssak pågår = FPG
Listeført objekt = LIST
Midlertidig fredet = MID
Uavklart vernestatus = UAV
Fredning opphevet = OPP
Fjernet (automatisk fredet) = FJE
Automatisk vernet = AUV
Ikke fredet = IKKE
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
- 13 -
5.1.1.1 «featureType» Fellesegenskaper
abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper
Merknad:
Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.
Attributter
Navn
identifikasjon
datafangstdato
Definisjon/Forklaring
unik identifikasjon av et objekt
dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget
Multipl Kode Type
[0..1]
Identifikasjon
[0..1]
DateTime
Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra
Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere
eller lengre periode før disse legges inn i databasen.
Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik
førsteDatafangstdato.
førsteDigitaliseringsdato
dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert [0..1]
DateTime
Merknad:
førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved
at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital
form senere i en produksjonsprosess.
Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt
enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.
oppdateringsdato
dato for siste endring på objektetdataene
[0..1]
Merknad:
Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data
som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse
legges inn i datasystemet (databasen).
-DefinitionDate and time at which this version of the spatial object was inserted
or changed in the spatial data set.
Juni 2015
DateTime
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
datauttaksdato
- 14 -
dato for uttak fra en database
[0..1]
DateTime
[0..1]
Posisjonskvalitet
[0..1]
CharacterString
[0..*]
Kommunenummer
[0..*]
CharacterString
[0..*]
Link
Merknad:
Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra
en originaldatabase eller en kopidatabase.
kvalitet
beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen
Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner
av SOSI.
opphav
referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet,
organisasjons/publiseringskilde
Merknad:
Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering
kommune
nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste
Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs.
eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en
rekke andre registre som også benytter 4 siffer.
informasjon
generell opplysning
Merknad:
mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet
link
Assosiasjoner
Assosiasjon type
Realization
referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt
Navn
Generalization
Fra
Til
Fellesegenskaper.
SOSI_Objekt.
Kulturmiljø.
Fellesegenskaper.
5.1.1.2 «featureType» Kulturmiljø
Juni 2015
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
- 15 -
områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng
Merknad: Det kan være en samling av bygninger eller andre kulturminner som fysisk eller funksjonelt er knyttet til hverandre
-- Definition -areas where cultural heritage sites/artifacts constitute a part of a greater totality or context
Attributter
Navn
område
Definisjon/Forklaring
objektets utstrekning
Multipl Kode Type
[0..1]
Flate
-- Definition -area over which an object extends
posisjon
sted som objektet eksisterer på
[0..1]
Punkt
[0..1]
CharacterString
[0..3]
CharacterString
Vern
-- Definition -location where the object exists
navn
ord som noen eller noe kalles ved
-- Definition -a word or words by which someone or something is designated
kulturmiljøKategori
vern
lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt
-- Definition -legal basis for restrictions related to an object
Assosiasjoner
Assosiasjon type
Generalization
Realization
Navn
Fra
Til
Kulturmiljø.
Fellesegenskaper.
Kulturmiljø.
Kulturmiljø.
Juni 2015
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
Assosiasjon type
Aggregation «topo»
Navn
Fra
0..*
- 16 Til
KulturmiljøGrense. Rolle: avgrensning
Kulturmiljø.
5.1.1.3 «featureType» KulturmiljøGrense
avgrensing av et kulturmiljø
-- Definition -delimitation of a cultural environment
Attributter
Navn
grense
Definisjon/Forklaring
forløp som følger overgang mellom ulike fenomener
Multipl Kode Type
Kurve
-- Definition -course follwing the transition between different real world
phenomena
Assosiasjoner
Assosiasjon type
Aggregation «topo»
Navn
Fra
0..*
Til
KulturmiljøGrense. Rolle: avgrensning
Kulturmiljø.
5.1.1.4 «dataType» Posisjonskvalitet
beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen
Attributter
Navn
målemetode
nøyaktighet
Definisjon/Forklaring
metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den
samme som ved måling i grunnriss
punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer
Merknad:
Oppgitt i cm
Juni 2015
Multipl Kode Type
Målemetode
[0..1]
Integer
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
Assosiasjoner
Assosiasjon type
Realization
Navn
- 17 -
Fra
Til
Posisjonskvalitet.
Posisjonskvalitet.
5.1.1.5 «dataType» Identifikasjon
Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet.
NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer.
NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.
Attributter
Navn
lokalId
Definisjon/Forklaring
lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale
identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har
samme identifikator.
Multipl Kode Type
CharacterString
NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale
identifikatoren er unik innenfor navnerommet.
Restriksjoner
Navn
Tillatte karakterer for lokaId og
navnerom
Forklaring
/* for egenskapene lokalId og navnerom skal det bare brukes følgende sett av
karakterer benyttes:: {"A" …"Z", "a"…"z","0"…"9", "_", ".", "-"}, dvs bare
bokstaver fra det latinske alfabetet samt tall, understreking, punktum og
bindestrek er tillatt. */
inv: let allowedChar : Set {'A'..'Z', 'a'..'z', '0'..'9', '_', '.', '-'} in (
navnerom.element->forAll( char | allowedChar->exists( char ) and
lokalId.element->forAll( char | allowedChar->exists( char ) ))
Assosiasjoner
Assosiasjon type
Navn
Fra
Til
Juni 2015
Type
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
Assosiasjon type
Realization
Navn
- 18 -
Fra
Til
Identifikasjon.
Identifikasjon.
5.1.1.6 «dataType» Link
referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt
Eksempel:
Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm
Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm
5.1.1.7 «dataType» Vern
lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt
-- Definition - legal basis for restrictions related to an object
Attributter
Navn
vernelov
Definisjon/Forklaring
hvilken lov vern av objektet er hjemlet i
Multipl Kode Type
[0..1]
Vernelov
-- Definition -which statute the preservation of the object is founded on
verneparagraf
verneparagraf i lov
[0..1]
Merknad: Nummer på aktuell paragraf i lov
-- Definition -preservation section in statutes Note: Number of the relevant
Juni 2015
CharacterString
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
- 19 -
section in statutes
vernetype
hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har
Vernetype
-- Definition -which administrative preservation status an object has
vernedato
dato når den angitte vernetype ble gjort gyldig
[0..1]
Date
-- Definition -date when the indicated preservation type came into force
5.1.1.8 «codeList» Målemetode
metode som ligger til grunn for registrering av posisjon
-- Definition - method on which registration of position is based
Viser ikke fullstendig liste her – henviser til objektkatalogregisteret:
https://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D8BC96CF_551F_4dcc_81FF_0BBD1C75A0E0
5.1.1.9 «codeList» Kommunenummer
nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre
Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også
benytter 4 sifre.
Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i
denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.
Viser ikke fullstendig liste her – henviser til objektkatalogregisteret:
http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E8D7584_2C18_452e_AE89_B754EA58EA1F
Juni 2015
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
- 20 -
5.2 «codeList» Kulturmiljøkategori
Attributter
Navn
Fredet kulturmiljø
Nasjonale interesser i by
Verdensarvområde
Definisjon/Forklaring
Multipl Kode Type
Kulturmiljøer fredet etter kulturminnelovens § 20.
M-FRE
Byområder av nasjonal interesse. Områdene har ikke formelt vern, men gir
M-NIB
et grunnlag for angivelse av nye hensynsoner iht. plan- og bygningsloven.
Områdene kan også gi grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner.
Kulturmiljø som befinner seg på UNESCOs verdensarvliste.
MWHS
5.2.1.1 «codeList» Vernetype
hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har
-- Definition - which administrative preservation status an object has
Attributter
Navn
Forskriftsfredet
Fredning opphevet
Fredningssak pågår
Ikke fredet
Midlertidig fredet
Definisjon/Forklaring
Fredet etter forskrift (Kulturminneloven § 22a): Bygninger i Statens eie
kan være fredet ved forskrift. Rettsvirkning og konsekvensene av
fredningen er den samme som ved vedtaksfredning.
Kulturminne eller kulturmiljø som er midlertidig freda etter
Kulturminnelova § 22.4
Multipl Kode Type
FOR
OPP
FPG
IKKE
MID
-- Definition -Cultural heritage site or cultural environment which has been
temporarily preserved in accordance with Section 22.4 of the
Cultural Heritage Act
Verdensarvstatus
Kulturmiljø eller kulturminne som står på UNESCO si liste over "World
Juni 2015
WHS
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
- 21 -
heritage sites"
-- Definition -Cultural environment or cultural heritage site which is included in
UNESCO's list of "World heritage sites"
Assosiasjoner
Assosiasjon type
Realization
Navn
Fra
Til
Vernetype.
Vernetype.
5.2.1.2 «codeList» Vernelov
hvilken lov vern av objektet er hjemlet i
-- Definition - which statute the preservation of the object is founded on
Attributter
Navn
Kulturminnelova av 1978
Definisjon/Forklaring
Assosiasjoner
Assosiasjon type
Realization
Fra
Navn
Multipl Kode Type
KML
Til
Vernelov.
Vernelov.
Juni 2015
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
5.3 Rasterbaserte data
Produktspesifikasjonen beskriver ikke rasterdata
Juni 2015
- 22 -
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
6 Referansesysteminformasjon
6.1 Romlig referansesystem
6.1.1 Omfang
Gjelder hele spesifikasjonen
6.1.2 Navn på kilden til referansesystemet:
SOSI
6.1.3 Ansvarlig organisasjon for referansesystemet:
Statens kartverk
6.1.4 Link til mer info om referansesystemet:
http://www.kartverket.no/SOSI
6.1.5 Koderom:
SYSKODE
6.1.6 Identifikasjonskode:
23
6.1.7 Kodeversjon
SOSI-del 1, SOSI-realisering SOSI-GML versjon 4.5
6.2 Temporalt referanse-system
6.2.1 Navn på temporalt referanse-system
UTC
6.2.2 Omfang
Gjelder hele spesifikasjonen
Juni 2015
- 23 -
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
- 24 -
7 Kvalitet
7.1 Omfang
Gjelder hele spesifikasjonen.
Fullstendighet
Datasettet er komplett. Alle kulturmiljøer er definert og registrert av Riksantikvaren.
Stedfestingsnøyaktighet
Ingen spesielle krav er satt til stedfestingsnøyaktigheten for kulturmiljøene. Denne varierer basert
på type kulturmiljø, og størrelsen på kulturmiljøene. Større freda kulturmiljø og verdensarv vil ofte
følge avgrensninger i terrenget, som kulturlandskap, vannmasser, høydedrag og lignende. For
mindre kulturmiljøer, som nasjonale interesser i by, vil avgrensningen typisk følge veger,
eiendomsgrenser og bebyggelse.
Dataene er i hovedsak tegnet direkte på skjerm over bakgrunnskart fra Kartverket, men
avgrensningene er gjerne gjort på bakgrunn av befaringer og tegning på papirkart i felt.
Juni 2015
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
8 Datafangst
- 25 -
Data registreres av Riksantikvaren, fylkeskommunene og kommunene i Riksantikvarens system
Askeladden (https://askeladden.ra.no). Systemet er et delvis lukket forvaltningssystem for
Riksantikvaren, fylkeskommuner og kommuner, men dataene er tilgjengelige gjennom
publikumsportalen Kulturminnesøk (http://www.kulturminnesok.no). Noe kommunalt verneverdig
data registreres også i Kulturminnesøk.
Juni 2015
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
- 26 -
9 Datavedlikehold
9.1 Vedlikeholdsinformasjon
9.1.1 Omfang
Hele datasettet
9.1.2 Vedlikeholdsfrekvens
Kontinuerlig for webtjenester og nedlastingstjenester. Ved behov for datasett, da det sjelden
forekommer endringer i datasettene.
Juni 2015
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
- 27 -
10 Presentasjonsinformasjon
10.1 Referanse til presentasjonskatalog
Presentasjon med standard tegnsett:
Navn
Tegnforklaring
Geometri Egenskap
Farge Farge
symbolisering (RGB) omriss
(RGB)
Kulturmiljøer Freda kulturmiljø
Flate
KategoriID
2550-0-0
127127
Kulturmiljøer Verdensarvområde Flate
KategoriID
1040-0-0
104104
Kulturmiljøer Nasjonale
Flate
KategoriID
168168interesser i by
112-0 112-0
Fylltype/symbol Linje/omriss
tykkelse
Simple Fill
Symbol (ESRI)
esriSLSSolid
1
Simple Fill
Symbol (ESRI)
esriSLSSolid
1
Simple Fill
Symbol (ESRI)
esriSLSDash
1
Figur 5 Eksempel på presentasjon av kulturmiljøer med Topografisk norgeskart 2 gråtone
Presentasjon med Askeladden-tegnsett:
Navn
Tegnforklaring Geometri Egenskap
Farge Farge
symbolisering (RGB) omriss
(RGB)
Kulturmiljøer M-FRE
Flate
KategoriID
14556-561050
0
Kulturmiljøer M-WHS
Flate
KategoriID
14556-561050
0
Kulturmiljøer M-NIB
Flate
KategoriID
230115152-0 38-0
Juni 2015
Fylltype/symbol Linje/omriss
tykkelse
Simple Fill
Symbol (ESRI)
esriSLSSolid
1
Simple Fill
Symbol (ESRI)
esriSLSSolid
1
Simple Fill
Symbol (ESRI)
esriSLSSolid
1
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
Figur 6 Eksempel på presentasjon av kulturmiljøer med Topografisk norgeskart 2 gråtone
10.2 Omfang
Gjelder hele spesifikasjonen
Juni 2015
- 28 -
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
11 Leveranse
11.1 Leveransemetode 1
11.1.1 Omfang
Gjelder hele spesifikasjonen
11.1.2 Leveranseformat
Formatnavn
SOSI
Formatversjon
4.5
Formatpesifikasjon
SOSI-del 1, SOSI-realisering SOSI-GML versjon 4.5
Filstruktur
Data ikke angitt
Språk
Norsk - NO
Tegnsett
UTF-8
11.1.3 Leveransemedium
Leveranseenhet
Det stilles ikke spesielle krav
Overføringsstørrelse
Data ikke angitt
Navn på medium
Data ikke angitt
Annen leveranseinformasjon
Data ikke angitt
11.2 Leveransemetode 2
11.2.1 Omfang
Hele datasettet
11.2.2 Leveranseformat
Formatnavn
Geography Markup Language (GML)
Formatversjon
3.2.1
Formatpesifikasjon
OpenGIS Geography Markup Language (GML) encoding standard.
Filstruktur
XML/GML via WFS-tjeneste
Språk
Norsk - NO
Tegnsett
UTF-8
11.2.3 Leveransemedium
Leveranseenhet
Det stilles ikke spesielle krav
Overføringsstørrelse
Data ikke angitt
Navn på medium
Data ikke angitt
Annen leveranseinformasjon
Data ikke angitt
11.3 Leveransemetode 3
11.3.1 Omfang
Hele datasettet
Juni 2015
- 29 -
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
- 30 -
11.3.2 Leveranseformat
Formatnavn
JSON
Formatversjon
10.21
Formatpesifikasjon
ECMA-404: The JSON Data Interchange Format
Filstruktur
JSON via REST-API
Språk
Norsk - NO
Tegnsett
UTF-8
11.3.3 Leveransemedium
Leveranseenhet
Det stilles ikke spesielle krav
Overføringsstørrelse
Data ikke angitt
Navn på medium
Data ikke angitt
Annen leveranseinformasjon
Data ikke angitt
11.4 Annen leveranseinformasjon
Lenke til WMS
http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/WMS/RA_Askeladden/MapServer/WMSServer?request
=GetCapabilities&service=WMS
Lenke til WFS
http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/WMS/RA_Askeladden_WFS/MapServer/WFSServer?re
quest=GetCapabilities&service=WFS
Juni 2015
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
12 Tilleggsinformasjon
Data ikke angitt.
Juni 2015
- 31 -
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
13 Metadata
Se metadatakatalogen i Norge Digitalt.
13.1 Metadataspesifikasjon
Ingen spesielle krav utover det som er angitt i nasjonal metadatakatalog (se link ovenfor).
Juni 2015
- 32 -
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
- 33 -
Vedlegg A - SOSI-format-realisering
Objekttyper
Kulturmiljø
UML Egenskapsnavn
SOSI Egenskapsnavn
Geometri
FLATE,PUNKT
..OBJTYPE
Tillatte verdier
Mult
SOSItype
=Kulturmiljø
[1..1]
T32
navn
..NAVN
[0..1]
T60
kulturmiljøKategori
..KMIL_KATEGORI
[1..1]
T5
vern
..VERN
*
[0..3]
*
vernelov
...VERN_LOV
=BFL,FML,KML,LIL,NV
L,PBL,SVL,VIL
[0..1]
T3
verneparagraf
...VERN_PARA
[0..1]
T10
vernetype
...VERNTYPE
[1..1]
T5
vernedato
...VERNEDATO
[0..1]
DATO
identifikasjon
..IDENT
[0..1]
*
lokalId
...LOKALID
[1..1]
T100
navnerom
...NAVNEROM
[1..1]
T100
versjonId
...VERSJONID
[0..1]
T100
datafangstdato
..DATAFANGSTDATO
[0..1]
DATOTI
D
førsteDigitaliseringsdato
..FØRSTEDIGITALISERIN
GSDATO
[0..1]
DATOTI
D
oppdateringsdato
..OPPDATERINGSDATO
[0..1]
DATOTI
D
datauttaksdato
..DATAUTTAKSDATO
[0..1]
DATOTI
D
kvalitet
..KVALITET
*
[0..1]
*
målemetode
...MÅLEMETODE
Kodeliste
[1..1]
H2
nøyaktighet
...NØYAKTIGHET
[0..1]
H6
opphav
..OPPHAV
[0..1]
T255
kommune
..KOMM
[0..*]
T4
Kodeliste
*
Kodeliste
Juni 2015
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
- 34 -
informasjon
..INFORMASJON
[0..*]
T255
link
..LINK
[0..*]
T255
Tillatte verdier
Mult
SOSItype
=KulturmiljøGrense
[1..1]
T32
Restriksjoner
Avgrenses av: KulturmiljøGrense
KulturmiljøGrense
UML Egenskapsnavn
SOSI Egenskapsnavn
Geometri
KURVE,BUEP,SIRKELP,BE
ZIER,KLOTOIDE
..OBJTYPE
Restriksjoner
Avgrenser: Kulturmiljø
Filhodesyntaks
..OBJEKTKATALOG <kortnavn> <versjon> er nødvendig informasjon i hodet på SOSI-fila for å kjøre
SOSI-kontroll.
Dette skal kodes slik i hodet på SOSI-filene:
..OBJEKTKATALOG
...KORTNAVN KULTURMILJØER
...VERSJON 20150617
Juni 2015
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
Vedlegg B - GML-realisering
https://register.geonorge.no/register/versjoner/gmlapplikasjonsskjema/riksantikvaren/kulturminner-kulturmiljoer
Juni 2015
- 35 -
SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon 20150617
Vedlegg C – JSON-realisering
Kulturmiljø
KulturmiljøGrense
Juni 2015
- 36 -