5-5 Nettverkbygging_Malvik

Comments

Transcription

5-5 Nettverkbygging_Malvik
KOMMUNE/-SKOLELEDERSAMLING
FYLKESMANNEN I SØR- TRØNDELAG
5. MAI 2015
«Lærende nettverk
som middel for målrettet og
læringsorientert fokus over tid»
Om erfaringer i Malvik og Nearegionen v/Ester
Sandtrø
BRO – prosjektet fra 2010 ble nettverksarbeid i
soner i 2012.
NEA-regionen, - erfaringsdeling i nettverk siden
…………
SKU – nettverk mellom ungdomsskolene i
kommunen, og i Nearegionen.
Hva kjennetegner gode nettverk mellom
skoler:
• Utvikler, støtter opp om og forsterker relasjoner
• Avklarer tydelige hensikter og engasjement til arbeidet
• Sikrer frivillig deltakelse
• Involverer og vedlikeholder skolelederes
engasjement
• Bygger effektive og fleksible kommunikasjonsstrategier
• Lærer fra alternative perspektiver innen og utenfra
skolene
• Opprettholder ressurser i form av tid, penger og energi
McLaughlin (2008)
Om å styre og lede nettverk..
 Nettverkene lever av impulsene som kommer
til det og som dannes i det.
 Vanskelig å forutsi hva som har effekt på
nettverket på forhånd.
 Det er samhandlinger over tid som forteller
noe om nettverkets identitet
(Torbjørn Lund)
Hvordan bygge kompetanse for å dra i
samme retning…..
• Holde fokus og ha få mål.
• Ledelse fra midten. Hvordan få til sammenheng i
systemene? Hvordan få de ansatte til å identifisere
seg med helheten?
• Verdibasert ledelse (Michael Fullan: motion
leadership)
www.malvik.kommune.no
www.malvik.kommune.no
Strategisamling skoleledere
28.mars 2014
Svebergtunet
Mål
• Se betydningen av samarbeid i hele
opplæringsløpet, med fokus på livslang
læring for enkeltindividet
• Se betydningen av motivasjon og
engasjement
• Se betydningen av arbeid over tid, og av
tålmodighet.
• Se viktigheten av endringsvillig og
inkluderende ledelse
• Enes om felles utviklingsområde for alle
skoler
www.malvik.kommune.no
Samlet oppsummering
PRAKTISK, VARIERT og RELEVANT opplæring
- Grunnleggende ferdigheter som underpunkter
Vi må skape oss en identitet som Malvikskolen, jobbe
med strategiene rundt dette.
www.malvik.kommune.no
Hvordan koordinerer vi innsats
Hierarki
Regler
Marked (pris)
Målstyring (balansert)
Klargjøre mål og visjon. Velge
strategi og tiltak.
Tilbakemelding og læring.
(Kvalitetsmål er vanskelig å
måle)
Klan (profesjon)
kultur
Nettverk
Pasjon
Må ville løse oppgaven
sammen.
Målprosess utrolig viktig. Alle
interessenter må få belønning
ved at vi når mål.
NB! Beslutningskompetanse –
kan bli mye snakk.
www.malvik.kommune.no
5 kritiske områder
• Manglende fokus for endringsarbeidet
• Lav oppfølging lokalt på den enkelte skole
• Manglende struktur i nettverksarbeidet
• Uteblivelse / fravær fra nettverksamlinger
• Dårlig kommunikasjon mellom skoleeier og
skoleleder underveis
(Torbjørn Lund)
BRO-prosjektet 2010
Ble til nettverksarbeid i
2012
Hvordan gikk det??
Vikhammersone
barnehage – skole
melder om JA-kultur
Erfaringsdeling, felles
kompetanseheving
Nettverk i Nearegionen
Nettverk knyttet til oppvekst , 2-3 ganger i året
4 kommuner, - alle barneskolene og PPT tas med i
tillegg
Ledergruppene på hver enkelt skole.
Nettverk knyttet til SKU/UIU 2-3 ganger i året
4 kommuner, 5 skoler (fire u-skoler, en 1-10 skole)
Det sosiale/uformelle er viktig og blir prioritert
Skoleeiere, skoleledere (varierer med
mellomledere) og ressurslærere
Får mellomarbeid mellom hver gang
Muligheter og utfordringer
• Nettverk åpner opp for bredere deltakelse
• Nettverk skaper likeverdig deltakelse
• Nettverk stimulerer til åpen diskusjon og oppøver evne
til gode diskusjoner
• Nettverk skaper transparens
Og
• Uklarhet i ansvar
• Beslutninger og løsninger uten legitimitet?
Den gode skole og barnehageeier.
Hvordan kan vår kommune videreutvikle
arenaer, arbeidsformer og verktøy som vi
benytter for å styre kvalitetsutviklingen i skolene
og barnehagene våre?
Mine konklusjoner:
Nettverksamlinger – en ypperlig arena for å få ny
energi, feire seier og fjasko for å komme videre
Beslutningsrutiner må på plass. Hvordan lede?
Hva MÅ vi snakke om for å drive dette videre?
www.malvik.kommune.no