Melding for Utdanningsforbundet 2012-2015

Comments

Transcription

Melding for Utdanningsforbundet 2012-2015
MELDING FOR PERIODEN 1.APRIL 2012 – 1.APRIL 2015
UTDANNINGSFORBUNDET ROGALAND
1
Fylkesårsmøtet 2012
Det fjerde ordinære fylkesårsmøte for Utdanningsforbundet Rogaland ble arrangert på Quality
Airport Hotell, Sola 8-10.mai 2012. Av protokollen går det fram at det var 112 stemmeberettigede delegater fra lokallagene inkludert fylkesstyret. Alle kommunene i fylket var
representert. I tillegg møtte 2 delegater fra pensjoniststyret, 2 fra pedagogstudentene og 1
delegat fra medlemsgruppe UH.
Det var 11 gjester tilstede:
 Ole Ueland, ordfører Sola kommune
 Anders Folkestad, leder UNIO
 Solveig Eldegard, sentralstyret Utdanningsforbundet
 Gunnar Opstad, sentralstyret Utdanningsforbundet
 Svein Ove Olsen, nestleder – Utdanningsforbundet Vest-Agder
 Øyvind Sørreime, lederforum sentralt Utdanningsforbundet
 Frode Ingvaldstad, KS Rogaland
 Fredrik Johnsen æresmedlem i Norsk Lærerlag Rogaland
 Sigrund Haaland, tidl. leder Utdanningsforbundet Rogaland
 Anita Olufsen, nestleder Utdanningsforbundet Rogaland (i permisjon)
 Guro Waksvik, journalist, bladet Utdanning.
Foruten de vanlige årsmøtesakene ble følgende saker behandlet:
- Retningslinjer for fylkesstyrets arbeid 2012-2015
- Struktur- og vedtekts-saker, bl.a. forslag om egen medlemsgruppe for lederne
- Landsmøtesak: Morgendagens barnehage og skole virkeliggjør mulighetene
a) Profesjonsetikk (profesjonsetisk plattform)
b) Lærerrollen: Profesjon / lønns- og arbeidsvilkår
Det ble vedtatt følgende resolusjoner:
- Først lønn – så GNIST
- Elevens rett til et godt arbeidsmiljø og en forsvarlig opplæring
- Til forhandlingsutvalgene i UNIO og KS (i forbindelse med mekling)
2
Ekstraordinært fylkesårsmøte 2013
Det ble innkalt til ekstraordinært fylkesårsmøte for Utdanningsforbundet Rogaland 13.mai
2013 på Clarion Hotell, Stavanger for å velge ny fylkesleder og supplering av
varamedlemmer til fylkesstyret. Alle kommunene i fylket var representert og inkludert
fylkesstyret møtte 112 delegater med stemmerett. I tillegg møtte delegater fra pensjoniststyret
og medlemsgruppe UH.
1
3
Fylkesstyret
3a)
Sammensetning
Etter valg på årsmøtet i 2012 og ekstraordinært årsmøte 2013 fikk fylkesstyret følgende
sammensetning:
VERV
NAVN
ENDRINGER
Leder
Kristian Bøe
Anita Olufsen 01.02-31.07.13
Gunn Reidun Tednes-Aaserød
fra 01.08.13
Nestleder
Anita Olufsen
Eva Sirevåg Sæstad 01.02.13–31.07.13.
Anita Olufsen 01.08-31.12.13
Karin Elisabeth Kaald Wathne
01.01.14-21.03.14
Margareth Rønningsen fra 21.03.14
Kontaktperson barnehage
Karin Elisabeth Kaald
Rita Ødegård fra 01.01.14
Wathne
Kontaktperson grunnskole
Eva Sirevåg Sæstad
Janne Sagland fra 08.09.14
Kontaktperson
Pia Karlstrøm Holum
Margareth Rønningsen fra 01.01.13 til
videregående opplæring
01.04.14
Fylkesstyremedlem (leder)
Gro Meltzer Westlye
Fylkesstyremedlem (leder)
Inger Grødem Haraldsen
Fylkesstyremedlem
Rita Ødegård
Fylkesstyremedlem
Andreas Myge
Fylkesstyremedlem
Geir Dybdahl
Kari Holmøy fra 01.02.13.
Jon Eirik Næsheim fra 01.03.13
Fylkesstyremedlem
Margareth Rønningsen
Erin Salvesen fra 01.04.13
Fylkesstyremedlem (HTV) Bjørn Gulbrandsen
Fylkesstyremedlem
Gunnar Opstad
Vararepresentanter valgt i 2012:
1.vara: Brit-Helen Russdal-Hamre, UH
2.vara: Kari Holmøy,
barnehage
3.vara: Erin Salvesen,
videregående
4.vara: Jon Eirik Næsheim,
FAS
5.vara: Trine Sæther,
grunnskole
6.vara: Elin Djuve,
grunnskole
7.vara: Elisabeth Bjørkhaug,
barnehage
8.vara: Bjørn Brown,
videregående
Vararepresentanter valgt i suppleringsvalg 2013:
9. vara Janne Sagland
grunnskole
10.vara Olaug Hove
grunnskole
11.vara Kurt Rolfsnes
videregående
12.vara May Stine Skjørshammer barnehage
13.vara Arvid Tengesdal
grunnskole
14.vara Jorunn Engedal
grunnskole
15.vara Bjørn Tore Birkeland
videregående
16.vara Hogne Helgesen
grunnskole
17.vara Hanne Tove Hildal
grunnskole
18.vara Grete Kommedal
videregående
2
Kontaktperson UH, og HTV ved UiS, Brit-Helen Russdal-Hamre ble innvalgt i sentralstyret
fra 01.01.13 og vervet ble overtatt av Kitty Garborg som siden har hatt møterett i fylkesstyret.
Det samme gjelder representant for pensjoniststyret som har alternert mellom leder Harald
Ottøy, styremedlem Liv Sannung og sekretær Bjørn L.Vaaland. Representant for Pedagogstudentene har også hatt møterett men i liten grad kunnet møtt.
Organisasjonssekretærene Tor Ytre-Arne, Bjørn L. Vaaland (til 30.06.13) og Tor Christoffer
Mygland (fra 01.08.13) har hatt møterett og har samtidig fungert som sekretærer for
fylkesstyret.
I løpet av perioden skjedde følgende endringer:
Leder Kristian Bøe ble fritatt sitt verv fra 01.02.13 og ut perioden. Anita Olufsen overtok som
leder våren 2013 inntil Gunn Reidun Tednes-Aaserød etter nyvalg tiltrådte 01.08.13.
Nestleder Da Anita Olufsen rykket opp som leder våren 2013, ble Eva Sirevåg Sæstad valgt
som nestleder fram til 31.07.13 da Anita Olufsen igjen gikk inn som nestleder. Hun søkte
imidlertid fritak fra vervet fra 01.01.14 og Karin Elisabeth Kaald Wathne ble valgt til ny
nestleder ut valgperioden. Kaald Wathne gitt imidlertid ut i permisjon våren 2014 og
Margaret Rønningsen ble da valgt til å ivareta nestledervervet fram til 31.07.15.
Kontaktperson grunnskole, Eva Sirevåg Sæstad fikk innvilget fritak fra verv fra 01.09.14 og
Janne Sagland ble ny kontaktperson grunnskole fra 08.09.14 og ut perioden.
Kontaktperson barnehage, Karin Elisabeth Kaald Wathne ble valgt til nestleder fra 01.01.14
og Rita Ødegård ble ny kontaktperson barnehage ut perioden.
Kontaktperson vgo Pia Karlstrøm Holum har hatt permisjon fra 01.01.13 til 01.04.14. I denne
perioden var Margareth Rønningsen kontaktperson vgo.
3b)
Sentrale representanter fra Utdanningsforbundet Rogaland
Brit Helen Russdal-Hamre medlemsgruppe UH og Øyvind Sørreime leder medlemsgruppe grunnskole, er medlemmer av sentralstyret 2013-2015.
Fylkesleder Kristian Bøe (fra 01.08.13 Gunn Reidun Tednes-Aaserød) og Karin Elisabeth
Kaald Wathne (fra 01.2.14 Eva Sirevåg Sæstad og fra 01.09.14 Pia Karlstrøm Holum) er
medlemmer av representantskapet.
Hans Fredrik Hansen, UDF Sandnes, er medlem av organisasjonsutvalget sentralt 2013-15.
Kari Holmøy,UDF Stavanger, er medlem av utvalg for lønns- og arbeidsvilkår sentralt 13-15.
Jone Haarr, UDF Gjesdal, er medlem av utdanningspolitisk utvalg sentralt 2013-15.
Bjørn L. Vaaland, UDF Stavanger , er medlem av sentralt pensjoniststyre 2013-2015.
Gro Meltzer Westlye er medlem av lederråd sentralt.
Kontaktpersonene har vært innkalt til møter i sentrale kontaktforum i perioden.
Karin Elisabeth Kaald Wathne ble valgt til medlem i valgkomiteen på landsmøtet 2012,
men har ikke møtt på grunn av permisjon.
3
3c)
Frikjøp
Utdanningsforbundet Rogaland startet opp fylkesstyreperioden fra 01.08.12 med følgende
frikjøp for fylkestillitsvalgte betalt av organisasjonen:
Leder
Kristian Bøe
100 %
Gunn Reidun Tednes-Aaserød (01.08.13)
Nestleder
Anita Olufsen
100 %
Fylkesstyret
Kontaktperson barnehage: Karin Elisabeth Kaald Wathne
100 %
Rita Ødegård (01.01.14)
Kontaktperson grunnskole: Eva Sirevåg Sæstad
100 %
Janne Sagland (08.09.14)
Kontaktperson videregående: Pia Karlstrøm Holum
100 %
Margareth Rønningsen (2013-2014)
Fylkesstyret repr.grunnskole: Andreas Myge
100 % *)
Fylkesstyret repr.grunnskole: Gro Meltzer Westlye
100 % **)
Fylkesstyret repr. barnehage: Rita Ødegård
100 %
Marianne Mostein (01.02.14)
(ikke i fylkesstyret)
Fylkesstyret repr FAS:
Gunnar Opstad (01.01.13)
20 %
*)Andreas Myge har hatt hovedarbeidssted på ”Nordkontor” i Haugesund
**)Gro Meltzer Westlye - lederrepresentant
Fylkesårsmøtet 2012 vedtok å videreføre spleiselagsordningen for videregående opplæring
med følgende oppnevnte region-tillitsvalgte med frikjøp, til sammen 100%. Denne ordningen
er nå som en normalordning innarbeidet i kontingentoverføringene til fylkeslaget:
I perioden 01.08.12 til 31.07.13 var frikjøpet fordelt som følger:
Asbjørn Espeset 30% - region nord
Margareth Rønningsen 70% region sør.
Hun utvidet sitt frikjøp til 100% fra starten av perioden på grunn av inntreden i fylkesstyret.
Da Rønningsen tok over som kontaktperson vgo/ nestleder overtok Ingeborg Tyse 70%
frikjøp fra 01.08.13 for region sør og ut perioden.
Andre endringer vedrørende frikjøp:
Hovedtillitsvalgte for videregående opplæring har fordelt en frikjøpsressurs på 300% i
perioden som følger:
Bjørn Gulbrandsen 100%, Bjørn Thore Brown 100% og Erin Salvesen 100%. I Salvesens
permisjonstid skoleåret 2013/2014 ble Bjørn Tore Birkeland valgt til å inneha denne frikjøpsressursen. Han beholdt 100% frikjøp ut skoleåret 2013/2014.
Leiv Olsen (80%) og Lill Bjerga Vasstveit (20%) har vært frikjøpt som hovedverneombud i
Rogaland Fylkeskommune i perioden aug-12 til juli-14. Det ble foretatt nyoppnevning fra
01.08.14 med Erling Gilje (80% ) og Lill Bjerga Vasstveit (20%).
4
3d)
Møter
Fylkesstyret har i perioden avholdt følgende antall styremøter:
Høsten 2012: - 4 møter
- 47 saker
Våren 2013: - 6 møter - 70 saker
Høsten 2013: - 5 møter
- 50 saker
Våren 2014: - 6 møter - 57 saker
Høsten 2014: - 3 møter
- 28 saker ( 2 møter ble avlyst på grunn av streik)
Våren 2015: - 9 møter
Totalt er det avholdt 33 møter og behandlet ca 250 saker.
4
Råd og utvalg i fylkeslaget
På bakgrunn av evaluering av den interne råds- og utvalgsstrukturen i fylkeslaget vedtok
fylkesstyret i september 2012 å videreføre følgende råd og utvalg:
Lederråd, Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår, Utdanningspolitisk utvalg og HTV-utvalg.
Medlemmer i råd- og utvalg har dels vært fylkesstyrets medlemmer og dels medlemmer
hentet fra «ressursbanken» vedtatt på fylkesårsmøtet 2012. Rådsorganene har fungert i hele
perioden med følgende medlemmer:
4a) Lederråd
Skoleledere: Gro Meltzer Westlye, leder, fylkesstyret
John Arild Heggheim, rektor- barneskole
Signy Wiksnes, undervisningsinspektør- ungdomsskole
Jone Selvikvåg, avdelingsleder – barneskole (fra 01.11.13)
Gunn Reidun Tednes-Aaserød avdelingsleder barneskole (fram til 01.04.13)
Bente Tjelta, rektor 1-10-skole (fra 01.04.13)
Kirsti Kartevold Haug, avdelingsleder-vgo
Styrere :
Inger Haraldsen, fylkesstyret, kommunal barnehage (fram til 01.01.14)
Eli Krokstad Pedersen, kommunal barnehage (fra 01.01.14)
Linda Vinningsland, privat barnehage (FUS)
Hilde Lunde Johannesen, privat barnehage (PBL)
Kari Tengesdal Wold, kommunal barnehage
Annelise Bråthen, kommunal barnehage
Tor Inge Pettersen, kommunal barnehage
Leder FAS: Per Fagerland, leder ped.senter
Lederrådet har hatt gjennomsnittlig 4 møter og i året og behandlet ca. 20 saker pr. år.
4b) Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår
Karin Elisabeth Kaald Wathne, leder, fylkesstyret - barnehage (01.08.12 – 31.12.13)
Andreas Myge, leder, fylkesstyret, grunnskole- barnetrinn (01.01.14 – 31.07.15)
Liv Astrid Bauge, barnehage
Lise Renate Tistel, barnehage (permisjon okt 13 -jan.15)
Geir Dybdahl, fylkesstyret, grunnskole (01.08.12-01.04.13)
Elin Djuve, grunnskole – ungdomstrinn (1,08,12 – 1.12.14)
Cathrine Larsen, grunnskole- 1-10 skole
Mette Monge, grunnskole ( sept 13 – juni.14)
5
Liv Tengesdal, skoleleder
Erin Salvesen vgo (perm: 16.05.13 – 31.03.14)
Bjørn Brown, HTV , vgo-allmenn (16.05.13 – 31.03.14)
Lars Astrup, vgo - yrkesfag
Thor Brunvær, PP-tjenesten, FAS
Kitty Garborg, UH
Kari Holmøy, medlem av ULA sentralt, har vært invitert til møtene.
Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår har hatt gjennomsnittlig 4 møter og behandlet ca. 20 saker i
året.
4c) Utdanningspolitisk utvalg
Eva Sirevåg Sæstad, leder, fylkesstyret (01.08.12 -01.09.14)
Janne Sagland, leder, fylkesstyret (08.09.14- 31.07.15)
Rita Ødegård, fylkesstyret, barnehage
Gunn Helen Fisketjøn, barnehage
Rune Edvardsen, grunnskole (01.08.12 – 15.09.14)
Pamela Sudmann, grunnskole (01.08.12- 20.06.13)
Reidun Hellebø, grunnskole
Hege Mæhle, skoleleder
Ingeborg Tyse, vgo
Margareth Rønningsen, fylkesstyret vgo
Jon Eirik Næsheim, fylkesstyret, FAS
Utdanningspolitisk utvalg har hatt gjennomsnittlig 5 møter i året og har særlig jobbet med
handlingsplanarbeid, høringer og profesjons-etisk plattform.
4d) HTV-F utvalget.
Pia Karlstrøm Holum, leder, fylkesstyret (Margareth Rønningsen fungerte i Holums
permisjonstid)
Bjørn Gulbrandsen, HTV
Bjørn Brown, HTV
Erin Salvesen, HTV
Bjørn Tore Birkeland (01.08.13 – 31.07.14)
Asbjørn Espeset, regiontillitsvalgt nord
Margareth Rønningsen, regiontillitsvalgt sør (2012-2013)
Ingeborg Tyse, regiontillitsvalgt sør ( 2014-2015)
Gunnhilde Aamodt ( 2013-2014)
Lars Astrup, ATV
Håvard Tjøstheim, ATV
Kurt Rolfsnes, ATV
Leiv Olsen, HVO (01.08.12- 31.06.14)
Erling Gilje, HVO (fra 01.08.14)
Lill Vasstveit, HVO
HTV-utvalget har hatt gjennomsnittlig 5-6 møter i året og behandlet 40-50 saker pr.år.
6
4e) Annet utvalgsarbeid i Utdanningsforbundet Rogaland
Fylkesstyret har hatt følgende viktige utvalg i inneværende periode:
--- Arbeidsutvalg
--- Personalnemnd
--- Skoleringsutvalg
--- Forhandlingsutvalg
4e1) Arbeidsutvalg
Perioden 01.08.12 – 01.02.13:
Leder Kristian Bøe, nestleder Anita Olufsen, Pia Karlstrøm Holum, videregående, Vara : Eva
Sirevåg Sæstad.
Perioden 01.02.13-31.07.13:
Leder Anita Olufsen, nestleder Eva Sirevåg Sæstad, Margareth Rønningsen.
Vara: Gro Meltzer Westlye.
Perioden 01.08.13-31.12.13:
Leder Gunn Reidun Tednes-Aaserød, nestleder Anita Olufsen, Eva Sirevåg Sæstad,
Margareth Rønningsen.
Vara: Gro Meltzer Westlye
Perioden 01.01.14-31.07.14:
Leder Gunn Reidun Tednes-Aaserød, nestleder Karin Elisabeth Kaald Wathne (til 21.03.14),
Eva Sirevåg Sæstad, Margareth Rønningsen. Vara: Gro Meltzer Westlye
Perioden 01.08.14-31.07.15:
Leder Gunn Reidun Tednes-Aaserød, nestleder Margareth Rønningsen, Janne Sagland, Rita
Ødegård
Vara: Pia Karlstrøm Holum og Gro Meltzer Westlye.
Organisasjonssekretær har vært sekretær.
Utvalget har sitt mandat fra fylkesstyret. Den siste perioden har mengden av fullmaktsaker økt
betydelig i AU for slik å kunne avlaste fylkesstyret i mer administrative saker. Dette har
fungert tilfredsstillende. Arbeidsutvalget har i perioden hatt 67 protokollerte møter og
behandlet til sammen 427 saker. Mange av disse har vært oppnevninger av representanter til
møter/kurs og oppdrag.
4e2) Personalnemnd
Personalnemnda er oppnevnt av fylkesstyret og følger sentralt gitt retningslinjer for arbeidet.
Personalnemnda har hatt følgende medlemmer i perioden:
01.08.12 – 31.07.13: Gro Meltzer Westlye, leder, Eva Sirevåg Sæstad, Karin Elisabeth Kaald
Wathne, Bjørn Gulbrandsen, Anita Olufsen (til 01.01.13) og Andreas Myge (fra 01.01.13).
01.08.13 – 31.07.14: Gro Meltzer Westlye, leder, Eva Sirevåg Sæstad, Bjørn Gulbrandsen,
Karin Elisabeth Kaald Wathne (til 01.01.15), Marianne Mostein (fra 01.02.14), Margareth V.
Rønningsen (fra 01.01.14) og Andreas Myge.
01.08.14 – 31.07.15: Gro Meltzer Westlye, leder, Janne Sagland (fra 08.09.14), Bjørn
Gulbrandsen, Marianne Mostein, Pia Karlstrøm Holum, Margareth V. Rønningsen, Andreas
Myge.
Organisasjonssekretær Tor Ytre-Arne var medlem og sekretær fram til 01.01.14 da
organisasjonssekretær Tor Christoffer Mygland overtok.
Personalnemnda har fulgt opp alle behandlede og pågående personalsaker i fylkeslaget og
fører et oppdatert arkiv over disse sakene. Nemnda har en møtefrekvens med 5-6 møter i
halvåret.
7
4e3) Skoleringsutvalg
Skoleringsutvalget er oppnevnt av fylkesstyret og har som fremste oppgave og tilrettelegge
halvårlige kursplaner for vedtak i fylkesstyret og så følge opp disse.
Utvalget har hatt følgende sammensetning i perioden:
17.08.2012- 03.02.2013:
Anita Olufsen, leder, Pia Karlstrøm Holum, Rita Ødegård.
04.02.2013- 31.07.2013:
Anita Olufsen, leder, Gro Meltzer Westlye, Rita Ødegård, Margareth Rønningsen.
01.08.13- 31.12.13:
Anita Olufsen, leder, Gro Meltzer Westlye, Margareth Rønningsen, Rita Ødegård, Eva
Sirevåg Sæstad.
01.01.14-31.07.15:
Rita Ødegård, leder, Gunn Reidun Tednes-Aaserød, Gro Meltzer Westlye, Pia Karlstrøm
Holum.
Organisasjonssekretær Bjørn L. Vaaland var utvalgets faste sekretær til 31.07.13. Deretter
overtok organisasjonssekretær Tor Chr. Mygland.
4e4) Forhandlingsutvalg
Følgende forhandlingsutvalg er i perioden utpekt til å gjennomføre lokale forhandlinger i
Rogaland Fylkeskommune :
Bjørn Gulbrandsen, HTV, Bjørn Brown, HTV, Erin Salvesen, HTV, Pia Karlstrøm Holum,
kontaktperson videregående, Kirsti Haug, avdelingsleder vgo. Gro Meltzer Westlye har deltatt
som lederrepresentant. Bjørn Tore Birkeland fungerte i Salvesens permisjonstid. Margareth
Rønningsen har også deltatt i deler av perioden.
Forhandlingsdelegasjonen har hatt mandat fra fylkesstyret til å gjennomføre og bistå i lokale
forhandlinger på de ulike avtaleavsnittene i 2012, 2013 og 2014. De regionstillitsvalgte har
deltatt som bisittere ved deler av forhandlingene.
4f) Pensjoniststyret
Pensjoniststyret i Utdanningsforbundet Rogaland har 7 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Styret sin overordnede målsetting er å aktivisere flest mulig av våre ca.1400 medlemmer
gjennom kurs, møter og turer. Årlig blir det sendt ut informasjon om pensjonistarbeidet
sammen med aktivitetsprogram for kommende år til alle medlemmene.
Det sittende styret ble re-oppnevnt av fylkesstyret for en ny periode i oktober 2012 med noen
få endringer:
Styremedlemmer:
Harald Ottøy
Karmøy
leder
Liv Sannung
Sola
Fredrik Johnsen
Karmøy
Karl Jørgen Haakonseth
Haugesund
Egil Wigdel
Strand
Aasa Rasmussen
Stavanger
Solveig Ohma
Sandnes
Bjørn L. Valand
Stavanger ( fra 01.08.2013)
Varamedlemmer:
Knut Vadla
Bård Harboe
Hjelmeland
Sola
8
Solveig Ohma ba seg fritatt fra verv i 2013 og Knut Vadla gikk da inn på fast plass i styret.
Kontaktperson i fylkeslaget var organisasjonssekretær Bjørn L. Vaaland fram til 31.07.13.
Da overtok Margareth Rønningsen.
Fra 2014 har pensjoniststyret hatt møterett i fylkesstyret, og oppgaven deles mellom leder
Harald Ottøy, Liv Sannung og Bjørn L. Vaaland.
I perioden har styret hatt 4-5 møter i året ca. 30 saker i året til drøfting. Av viktige saker
nevnes: pensjonsreformen og skatteomlegging for pensjonister, profesjonsetikk , opprettelse
av pensjonist-styrer/-kontaktpersoner i lokallaga, seniorpolitikk i lokallag, samarbeid med
LOP, representasjon i Utdanningsforbundets styrende organ på ulike nivå (landsmøtesak).
Det er gjennomført turer for pensjonistmedlemmer både i inn- og utland hvert år. Deltakelsen
har vært noe variert, men flere av arrangementene, særlig lokalt, har hatt god oppslutning.
I 2015 år er det invitert til følgende arrangement: tur til Marokko, tur til Svalbard, tur til
bergstaden Røros, dagstur til Utsira og elvecruise på Douro.
Pensjoniststyret har arrangert kurs i forberedelse til pensjonistalder våren 2014.
Styremedlemmer har også informert om pensjonistarbeidet på flere tillitsvalgkurs i perioden.
5
Representasjon i nemnder/komiteer/arbeidsgrupper
Oppgavefordeling.
5a)
Medbestemmelse Rogaland fylkeskommune:
HTV- fylkeskommune:
Bjørn Gulbrandsen, Bjørn Brown, Erin Salvesen,
Bjørn Tore Birkeland (skoleåret 2013/2014)
Ingeborg Tyse – oppnevnt vara fra høsten 2014.
Administrasjonsutvalget:
Bjørn Gulbrandsen. Vara: Bjørn Brown
Hovedarbeidsmiljøutvalg:
Bjørn Brown. Vara: Margareth Rønningsen.
Hovedverneombud:
Leiv Olsen (01.08.12 – 31.07.14 ), Erling Gilje
(fra 01.08.14 ), Lill Vasstveit
5b)
Kontaktmøte – Fylkesmannens utdanningsavdeling
Gunn Reidun Tednes-Aaserød + kontaktperson barnehage, grunnskole, videregående
opplæring
5c)
GNIST- partnerskap
Kristian Bøe (01.08.12-01.02.13), Eva Sirevåg Sæstad (01.02.13-31.07.13)
Gunn Reidun Tednes-Aaserød (fra 01.08.13)
5d)
GLØD- partnerskap
Anita Olufsen (01.08.13-31.12.13), Karin Elisabeth Kaald Wathne (01.01.14-01.02.14.
Rita Ødegård (fra 01.02.14)
5e)
Haugalandsløftet
Andreas Myge (01.08.12-31.07.13), Reidun Hellebø (fra 01.08.13)
UNIO-organisasjonene i Rogaland
Gunn Reidun Tednes-Aaserød (fra 01.08.13)
5f)
9
5g)
Unio-samarbeidsgruppe – SMSØ (Sammen mot svart økonomi)
Margareth Rønningsen (fra 01.01.14)
5h)
Kontakt – samarbeid KS
Gunn Reidun Tednes-Aaserød (fra 01.08.13)
5i)
Arbeidsgruppe for arbeidsmiljøkonferanse i samarbeid med KS
Gunn Reidun Tednes-Aaserød, Rita Ødegård, Bjørn Brown.
5j)
Arbeidsgruppe for hjem/skole-konferanse i samarbeid med KS, Fylkesmannen og
FUG
Gro Meltzer Westlye (2012/2013) og Eva Sirevåg Sæstad (2013/2014)
5k)
Referansegruppe for Barnehagekonferansen
Karin Elisabeth Kaald Watne (01.08.12-31.12.13), Rita Ødegård (fra 01.01.14)
5l)
Referansegruppe – UiS – veiledning av nyutdannede lærere
Gunn Reidun Tednes-Aaserød (fra 01.08.13)
5m)
Samarbeidsprosjektet «Jærskulen»
Gunn Reidun Tednes-Aaserød og Margareth Rønningsen
5n)
Hovedtillitsvalgt ved Universitetet i Stavanger
Brit Helen Russdal-Hamre (01.8.12-31.12.12), Kitty Garborg (fra 01.01.13)
5o)
Foretakstillitsvalgt Helse Stavanger
Jon Eirik Næsheim, (2012-2014), Gunnar Opstad (2014-2015)
5p)
Foretakstillitsvalgt Helse Fonna
Kari Nilsen Strømø
5q)
Hovedtillitsvalgt ved Fylkesmannen i Rogaland
Liv Svendal
5r)
Skolemøtet for Rogaland
Tor Ytre-Arne
6
Medlemsutvikling i perioden
Pr 01.03.15 hadde fylkeslaget Utdanningsforbundet Rogaland 12495 medlemmer
Medlemsutvikling:
01.01.12
11922
01.01.13
12083
01.01.14
12179
01.01.15
12531
01.03.15
12495
10
7
Arbeidsoppgaver i perioden
Fylkesstyret har i denne perioden hatt flere rokkeringer og endringer. Vi har hatt tre ulike
fylkesledere og fire ulike nestledere. Dessuten har varamannslisten nesten blitt tømt. Våren
2013 avholdt vi et ekstraordinært fylkesårsmøte hvor ny fylkesleder ble valgt. Disse
endringene har påvirket vårt arbeid i denne perioden.
Handlingsplanen for fylkesstyrets arbeid i perioden 2012-2015 er lagt til grunn for
fylkeslagets prioriteringer og arbeid (jf. vedlegg til meldingen). Fylkesstyrets arbeidsfelt og
mål har vært forankret i fylkesårsmøtebehandlingen i 2012 og i sakene fra landsmøtet 2012.
Vi har i denne perioden hatt ulike utvalg og råd. Medlemmene i personalnemnda,
skoleringsutvalget og AU er frikjøpte tillitsvalgte og ansatte på fylkeskontoret. Dessuten
videreførte fylkesårsmøtet fire utvalg/råd; HTV-utvalg, utvalg for lønns- og arbeidsvilkår,
utdanningspolitisk utvalg og lederråd. Medlemmene her er både frikjøpte tillitsvalgte og
valgte personer i ressursbanken. Det er dette rådet og disse utvalgene som har arbeidet videre
med momentene fra handlingsplanen. Med jevne mellomrom har vi behandlet
handlingsplanen i fylkesstyret.
Utdanningsforbundet er organisert ulikt og fungerer ulikt alt etter hvilket nivå man er på. På
fylket er det like ofte utvalgene/rådet som sender saker til fylkesstyret som at fylkesstyret
sender saker til råd og utvalg for utredning o.l. Når vi sender saker inn sentralt, blir dette også
gjort på ulike måter, da sentralleddet fungerer helt annerledes enn fylkesleddet. Vi sender
saker både til sentralstyret og direkte til aktuelle utvalg/råd. Dessuten sender vi også saker
direkte til sekretariatet og saksbehandlerne som vi vet jobber med enkeltsaker.
Påvirkningsarbeidet vårt inn sentralt går også via fylkesledelsen i jevnlige
fylkesledersamlinger, og via kontaktpersonene til kontaktforum.
Representantskapet er organisasjonens øverste organ mellom landsmøtene. Her har alle
fylkeslag to representanter hver. Dette er også en viktig arena hvor vi kan få hevdet våre
synspunkter. Saker til representantskapet blir som regel behandlet i fylkesstyret på forhånd.
På denne måten har våre representanter god bakgrunn for hva fylket mener om de ulike
sakene.
Fylkeslagets handlingsplanens er inndelt i følgende tre områder: fylkesårsmøtevedtak,
landsmøtevedtak og andre prioriterte områder. Vi vil i det følgende belyse noen saker fra
handlingsplanen.
Fylkesårsmøtevedtak
Implementering av Lærerprofesjonens etiske plattform
Saker knyttet til implementering av profesjonsetisk plattform har blitt behandlet i
Utdanningspolitisk utvalg (UPU) i Rogaland og vedtatt i fylkesstyret.
Selv om Utdanningsforbundet Rogaland både har hatt kontakt med andre lærerorganisasjoner
og vært i møte med UiS for å få til et samarbeid, har fokuset på profesjonsetikk i denne
perioden først og fremst vært rettet mot lokallag og tillitsvalgte på arbeidsplassene.
Lærerprofesjonens etiske plattform har vært tema i grunnskoleringen for nye tillitsvalgte og
tema på kurs for LL/HTV. Profesjonsetiske dilemma har vært fast sak på møtene i lederråd.
For å legge til rette for etikkarbeid på arbeidsplassene, har UPU i løpet av perioden utarbeidet
11
egen handlingsplan, idehefte, brosjyren «Hvem gjør hva» og «Profesjonstreet» -et elektronisk
verktøy til bruk for tillitsvalgte på arbeidsplassene. En egen fane for profesjonsetikk på
fylkeslaget sin nettside har synliggjort dette materiellet for medlemmene. Våren 2015
gjennomføres en spørreundersøkelse blant tillitsvalgte for å kartlegge status for arbeidet med
profesjonsetikk i våre skoler og barnehager.
Arbeidstid barnehage SFS 2201
Barnehagelærere har i denne perioden gått gjennom en omdisponering av sin arbeidstid.
Barnehagelærere har mistet råderett over sin planleggingstid. Etter en forsøksperiode med
bundet tid til arbeidsplass og etter en undersøkelse gjennom et partssammensatt utvalg ble det
nye runder med forhandlinger. Mye stod på spill for barnehagelærere og styrere i barnehagen.
Utdanningsforbundets krav var å øke timetallet til planleggingstid fra 4 til 6 timer. KS ønsket
å fjerne sikringen om nedsatt tid. I tillegg ønsket KS å fjerne tid til ledelse. Det ble ikke
enighet mellom partene og oppgjøret gikk til mekling. Nemndskjennelsen som ble lagt fram
9.1.14 slo fast at arbeidstidsavtalen for barnehagen videreføres. Vi fikk gjennom vårt krav om
sikring av tid til ledelse, men fikk ikke økning i tid til planlegging og den nye avtalen er
gjeldende til 31.12.2015.
Fylkeslaget har arrangert kurs for tillitsvalgte og styrere sammen for å få en felles forståelse
av avtaleteksten.
I forsøksperioden opprettet fylkesstyret en ad-hoc arbeidsgruppe, bestående av personer fra
fylkesstyret, tillitsvalgt på lokalt nivå, barnehagelærer i barnehagen og en styrer. Ad-hoc
gruppen har hatt jevnlige møter gjennom prosessen for å bidra til å innhente nyttige erfaringer
rundt arbeidstidsavtalen og stake ut kurs for videre arbeid.
Hovedinntrykket i Rogaland er at arbeidsgiver har lagt seg på et minimum av tid til faglig
samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter og liknende.
Utfordringene vi står ovenfor er nok tid til forberedelse og å få til gode kontorarbeidsplasser i
den enkelte barnehage.
Arbeidstid skole SFS 2213
Fylkeslagets arbeid med SFS 2213 er i stor grad et mellomledd i arbeidet med
arbeidstidsavtalen i skolen. SFS 2213 er en utfordrende avtale, som gir rom for mange ulike
praktiseringer rundt på skolene. Dette er ressurskrevende.
Mye av arbeidet med SFS 2213 har bestått i å være til stede på medlemsmøter i lokallag,
klubbmøter i videregående og bistand og rådgivning ved henvendelser til fylkeslaget. En del
av disse sakene trenger sentral avklaring, enten gjennom henvendelser til forhandlingsavdelingen, eller gjennom juridisk bistand sentralt.
Kursing i SFS 2213 er også en del av modulskoleringen av alle arbeidsplasstillitsvalgte, som
fylkeslaget har ansvar for.
12
Arbeidstidsavtalen har gitt problemstillinger som vi har drøftet i utvalg for lønns- og
arbeidsvilkår og i HTV-utvalget. Dette er problemstillinger som har gått igjen på flere
arbeidsplasser, og trengte en grundigere diskusjon, før de evt. har blitt løftet til
fylkesstyret/sentralt nivå. Punkt som har utfordret i avtalen er blant annet: arbeidsplaner, ulik
praksis ved bruk av tidsressurspott, vikartimer, bortelling av timer og arbeidsplaner i forhold
til SGS 1010.
Fylkeslaget har fra tidligere perioder hatt en ad hoc-gruppe på arbeidstid, der strategi i forhold
til lokale deler av avtaleverket skal drøftes/forhandles. Denne har hatt ett møte i perioden.
I løpet av årsmøteperioden har arbeidstidsavtalen vært reforhandlet en gang. Det resulterte i
tidenes lærerstreik, etter at sentralstyret først hadde anbefalt det framforhandlede resultatet.
Fylkeslaget arrangerte samlinger i forbindelse med tariffhøringene, hvor lokallagene hadde
mulighet for å diskutere strategier til sentrale forhandlinger og gi tilbakemelding til
sentralleddet om synspunktene sine. Mange etterlyste muligheten til å komme med innspill på
arbeidstid, men sentralleddet forsikret at de hadde god kjennskap til medlemmenes syn på
dette feltet. Vi arrangerte også lederforum i etterkant av at forhandlingene stanset og
arbeidstidsavtalen ble en del av hovedtariffoppgjøret.
I etterkant har jobben vår i stor grad vært å skolere lokallagene og de arbeidsplasstillitsvalgte i
videregående i det reforhandlede avtaleverket. Det har vært kurs for lokallagsledere, HTV i
lokallagene og arbeidsplasstillitsvalgte i videregående. Denne våren har det også vært
fellesskolering i SFS 2213 mellom arbeidsgiversiden og våre tillitsvalgte i forbindelse med ny
avtale som trer i kraft fra høsten av. Det blir spesielt spennende å følge denne, siden
forhandlingene for første gang er lagt ut på skolenivå.
Tariff 2012 og 2014
I forkant av begge tariffoppgjørene gjennomførte organisasjonen tariffhøringer der
medlemmene fikk mulighet til uttale seg skriftlig, i 2014 også på medlemsmøter. Høringene
opplevdes svært omfattende med til dels kompliserte spørsmål, noe som gjorde det
utfordrende å engasjere medlemmene. Fylkeslaget fikk likevel gode innspill, som ble
oppsummert og videresendt til forhandlingsutvalget sentralt. Forhandlingene endte begge år
med brudd i KS–området, i 2012 også på statlig område.
2012 Unio-streik
I Rogaland var det medlemmer i Sandnes kommune som ble tatt ut i streik. Streiken ble godt
organisert av Sandnes lokallag, der også medlemmer i Rogaland fylkeskommune ble
involvert. Lokallaget opplevde god støtte både lokalt og sentralt. Unios organisering av
konflikten gjorde at fylkesleddet ble lite involvert, og dette er en mulig svakhet. Slagord
under streiken var blant annet «utdanning må lønne seg» og «kompetanse koster». Streiken i
13
KS ble avsluttet etter 14 dager med bedre uttelling for kompetanse. Sentralt endte streiken i
stat i frivillig nemnd.
Evalueringen i ettertid viste at store medlemsgrupper som adjunkter, barnehagelærere og
universitets /høyskolelærere heller ikke denne gang fikk god nok lønnsmessig uttelling.
2014 Utdanningsforbundet-streik
Det ble gjennomført en grundig tariffhøring i forkant av hovedoppgjøret i 2014. Denne
høringen hadde i all hovedsak fokus på lønn, da en håpet at arbeidstidsforhandlingene for
skoleverket skulle vært løst i forkant av oppgjøret. I ettertid ser en at det var uheldig at
arbeidstid for lærere i skolen ikke var en del av denne høringen.
SFS 2213 ble en del av hovedtariffoppgjøret da forhandlingen av denne ikke førte fram.
Anbefalt skisse til ny arbeidstidsavtale for lærerne i skolen ble kraftig nedstemt og fra og med
01.07.14 - 29.08.14 var Utdanningsforbundet i streik. I Rogaland ble 1190 medlemmer,
fordelt på kommunene Stavanger, Sandnes og Sola, tatt ut i streik ved skolestart. God
organisering der medlemmene stod sammen og argumenterte godt, vant media og opinionen,
slik at KS til slutt gav etter på sine hovedkrav.
Lønnsmessig fikk vi ikke ønsket uttelling for våre medlemmer Spesielt lærere, adjunkter,
yrkesfaglærere, barnehagelærere, ledere samt medlemmer i PPT, voksenopplæring og SFO
opplever seg lite ivaretatt og uttrykker i evalueringen av tariffoppgjøret en forventning om å
prioriteres i fremtiden. Utsatt virkningsdato i KS har også skapt mye frustrasjon blant
medlemmene våre.
I tariffoppgjøret PBL var den store utfordringen pensjon. Man unngikk så vidt streik ved å
videreføre gjeldende pensjonsordning, mot at nye ansatte får innskuddspensjon. Det er satt
ned et partssammensatt utvalg for å se på fremtidig pensjon. Lønnsmessig uttelling er på linje
med det som er gitt i de fleste andre lønnsoppgjørene. Dagens arbeidstidsavtale fortsetter som
før.
Lokale forhandlinger
Det har i inneværende periode vært to lokale forhandlingsoppgjør i kapittel 4 (høsten 2012 og
2014), i tillegg til de årlige forhandlingene i kapittel 3 og 5, på KS-området. Det har også vært
lokale forhandlinger på Spekter- og Stat-området. Det har vært relativt få brudd etter de lokale
forhandlingene som har gått til nemnds-behandling.
I forkant av de lokale forhandlingene blir de frikjøpte fylkesstyremedlemmene oppnevnt som
kontaktpersoner for lokallagene. Hovedoppgaven for kontaktpersonene er å bistå og gi råd i
de ulike forhandlingene, så vel i forkant, som underveis. Det er ikke intensjonen at
kontaktpersonene skal delta direkte i forhandlingene. Unntaket er lokale forhandlinger i
Spekter område 9 og Stat (Fylkesmannen), hvor vi i tillegg er aktivt med i selve
forhandlingene sammen med ATV/HTV.
14
Fylkesstyret har hvert år tilbud om kurs for forhandlingsdelegasjonen i lokallagene. Kursets
mål er å heve kompetansen innen forhandlinger for lokallagene. Kurset må dessuten være
gjennomført for å kunne delta på det sentrale kurset i forhandlingsledelse.
Det er stor forskjell i hvor stor grad de ulike lokallagene har benyttet seg av
kontaktpersonene, men det er særlig i forbindelse med kapittel 4-forhandlinger vi er blitt
kontaktet. Vårt inntrykk er at våre lokallag er godt forberedt, at det er krevende, og at det ikke
alltid oppleves som at medgått tid er vel anvendt tid.
De små medlemsgruppenes plass i organisasjonen
Kontaktpersonen for medlemsgruppe FAS har denne perioden hatt 20 % frikjøp og har hatt
fast møtedag i Løkkeveien. I store deler av perioden har også et annet FAS medlem hatt fast
plass i fylkesstyret. FAS består av mange ulike arbeidssteder og avtaleområder.
Det er en utfordring å få til et tilbud som treffer alle. Derfor har fylkesstyret denne perioden
forsøkt å få til møteplasser og tilbud til enkeltgrupper innen FAS. Det mest etablerte tilbudet
er samlingene vi har hatt med PPT tillitsvalgte og PPT ansvarlige i lokallagene. Videre har vi
årlige regionale samlinger for tillitsvalgte innen Spekterområdet i Helse Vest.
Vi har i noen anledninger gitt tilbud til rådgivere i kommuner og fylkeskommune om å delta
på kurs som kan være aktuelle for denne gruppen.
Vi har også bistått i lønnsforhandlinger i Spekter i Helse Fonna, Helse Stavanger og i
Studentsamskipnaden (barnehage).
FAS-medlemmene er blant de små gruppene i Utdanningsforbundet. I ULA har spørsmålet
rundt tilhørighet til forbundet vært tema i debatten. Det er særlig grupper innen PPT,
barnevern og rådgivere i ulike institusjoner som stiller spørsmålet. Forbundet må være
tydeligere på hva de faktisk vil med disse gruppene i sin organisasjon. Det er en utfordring for
flere av de små medlemsgruppene at politikken preges av at de aller fleste medlemmene
kommer fra skole/barnehage/universitet/annen opplæringsinstitusjon.
Landsmøtevedtak
Tillitsvalgte på hver arbeidsplass
Utdanningsforbundet har utfordringer med å få rekruttert tillitsvalgte på arbeidsplassene, og
utfordringene er størst i private barnehager. Derfor inviterte Utdanningsforbundet Rogaland i
2013 lokallagene til å delta i et pilotprosjekt der målet var tillitsvalgt på hver arbeidsplass og
økt medlemstall.
Prosjektet var rettet mot PBL-tariffområdet. Det var syv kommuner som meldte sin interesse
og fikk mulighet til å bli med i prosjektet. Arbeidet ble i hovedsak drevet av lokallagene med
egen handlingsplan. Oppsøkende virksomhet var et virkemiddel vi så ble brukt hos alle
15
pilotene. Fylkesstyret har bidratt med å legge til rette for bistand, planlegge større kurs for
tillitsvalgte og arrangerte medlemsmøter med et faglig innhold.
Evalueringen av prosjektet viser seg å ha liten effekt. Vi ser at utfordringene fremdeles er
store når det gjelder å få tillitsvalgte på arbeidsplassen.
Lederforum
LM 2012 vedtok at «alle lokallag og fylkeslag skal innen 01.01.13 opprette lederforum og
legge til rette for regelmessige møter i disse.» I løpet av perioden har vi jobbet med dette
vedtaket, først laget tiltaksplan i lederråd og så vedtatt denne tiltaksplanen i fylkesstyret.
Vi hadde en ny kartlegging ut til lokallagene om hvem som hadde opprettet lederforum,
hvordan det organiseres (alle lederne samlet, delt mellom skole og barnehage mm) og hvor
ofte lokallagene hadde møtene. I tillegg etterspurte vi hva lokallagene ønsker fra oss på
fylkesnivå. Vi laget også en «smørbrødliste» over tema som kan være aktuelle å ha på
lederforum, og hadde lederforum som tema på kurs for lokallagsledere/HTV. Vi har vært på
tilbudssiden med å delta på lederforum i lokallagene. Noen har benyttet seg av det flere
ganger, andre har det ikke. Vi har vært på lederforum i 11 lokallag, i tillegg til fylkets
lederforum. Vi har også arrangert lederforum/-samling for skole- og barnehagesjefer en gang i
året. Vi ser at noen lokallag har utfordring med å arrangere lederforum, noe som har ulike
årsaker. En av utfordringene er nok å få lederne til å komme. Andre lokallag har funnet sin
«stil» og får til et aktivt lederforum jevnlig. Oppsummert kan vi si at landsmøtevedtaket er
iverksatt i Rogaland.
Ledermedlemmene
Det er en styrke for vår legitimitet som profesjonsorganisasjon at lærere og ledere er i samme
organisasjon. Dette ligger til grunn for forbundets mål om at Utdanningsforbundet skal være
det mest attraktive og opplagte fagforeningsalternativet til ledere i utdanningssektoren.
Allikevel ser vi at det er nedgang i antall ledermedlemmer i Utdanningsforbundet, til tross for
at medlemstallet totalt øker. Dette bekymrer!
Et av tiltakene vi har gjennomført for å hindre nedgangen, har vært å lage en vervekampanje
rettet mot lederne i de videregående skolene. Samtidig har vi ved besøk i klubber på
videregående skoler, gitt tilbud om en samtale til ledermedlemmer ved skolene.
Fylket har, i denne perioden, fulgt opp vedtaket fra LM-12 vedrørende «styrking av
Utdanningsforbundet som organisasjon for ledere». Saken har vært drøftet flere ganger i
lederråd og i fylkesstyret. Vi er opptatt av at ledernes stemme skal bli hørt, og at våre
ledermedlemmer skal få den informasjonen de skal ha, også tilbud om konferanser og kurs. Vi
oppdaget at mange ledermedlemmer ikke stod oppført korrekt i medlemsregisteret og hadde
en «opprydding» i medlemsarkivet for skolelederne i videregående opplæring. Vi har også
bedt sentralleddet og lokalleddet om å gjøre ledermedlemmene oppmerksom på at lederne må
sjekke sin «status» i registeret.
16
I samme sak fra LM-12 ble det bestemt at Utdanningsforbundet skal utforme et dokument
som skal beskrive vår politikk om ledelse. Fylket har gitt innspill til sentralleddet vedrørende
dokumentet, etter drøfting i både lederråd og fylkesstyret.
Utdanningsledelse
Utdanningsforbundet Rogaland har med utgangspunkt i temaheftet ‘Sammen om den gode
utdanningsledelse’ gjennomført skolering av hovedtillitsvalgte og lokallagsledere. Temaet er
et fellesprosjekt fra KS og Utdanningsforbundet. Prosjektet omtales av partene som
profesjonsutvikling i samspill mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, og omhandler det å lede
yrkesutøvere som selv er ledere i sitt daglige arbeid. Både tillitsvalgte og ledere i barnehageog skoleområdet har et særlig ansvar for å fremme en utdanningsledelse som genererer læring.
Et av siktemålene med skoleringen har vært å tydeliggjøre et felles verdigrunnlag for
partssamarbeidet mellom tillitsvalgte og ledelsen i skole- og barnehageområdet.
Temaet har vært behandlet både i lederråd og i fylkesstyret. I tillegg har Utdanningsforbundet
Rogaland og Rogaland fylkeskommune samarbeidet om å presentere temaet for rektorene og
de arbeidsplasstillitsvalgte i de videregående skolene i en fellessamling i perioden, og
utdanningsledelse er på ny blitt aktualisert i forbindelse med forestående lokale forhandlinger
om lærernes arbeidstid på den enkelte skole.
Temaheftet danner videre bakgrunn for et pågående arbeid med å utforme et
politikkdokument om og for lederne i organisasjonen.
Andre prioriterte oppgaver
Vertikal kommunikasjon.
Landsmøtet 2012 vedtok flere tiltak for å styrke den vertikale kommunikasjonen mellom
organisasjonsleddene. Et av tiltakene var et strukturforsøk med å opprette kontaktfora og
sentralt lederråd. Målet med dette forsøket var å styrke både vertikal og horisontal
kommunikasjon mellom nivåene i organisasjonen.
Et annet tiltak i den vertikale kommunikasjonen er at sentralstyret har hatt en planmessig
reisevirksomhet innad i organisasjonen. Utdanningsforbundet Rogaland har hatt i overkant av
20 besøk fra sentralstyret i løpet av denne 3-årsperioden, fordelt på kurs, medlems- og
årsmøter.
Utdanningsforbundet Rogaland har siste år gjeninnført lokallagsledersamlinger som et godt
tiltak for å styrke kontakten mellom fylket og lokallagene.
Evaluering etter tariffoppgjøret 2014 viser at man ikke har lykkes godt nok med å fange opp
«grasrotstemmen». Mange medlemmer føler seg lite sett og ivaretatt. Likeledes har vi
registrert at medlemmer i Rogaland opplever stor avstand til sentral ledelse og at de stiller
spørsmål til de prioriteringer som gjøres.
17
Påvirkningsarbeid
Utdanningsforbundet Rogaland driver ulike former for politisk påvirkningsarbeid. Dette
arbeidet skjer på to plan, generell utdanningspolitikk og arbeid direkte knyttet opp mot
Rogaland fylkeskommune som skoleeier og fylkespolitikerne som arbeidsgiver.
Vi har kontakt med alle partiene, deltar på ulike møter og blir invitert av de fleste partiene til å
komme med innspill i forbindelse med utarbeidelse av partiprogrammene før valg. I
forbindelse med fylkes- og stortingsvalg, er fylkeslaget aktivt med for å påvirke agendaen i
valgkampen.
Organisasjonstillitsvalgte i videregående opplæring møter som tilhørere på politiske møter i
fylkeskommunen, opplæringsutvalg, yrkesopplæringsnemnd og fylkesting, og gir ofte
uttalelser til ulike saker. Vi har i tillegg arrangert møter, kurs og invitert med oss politikere på
skolebesøk for å vise noen av utfordringene i videregående skole.
Vi har i perioden vært godt synlig i media, og blir jevnlig kontaktet for uttalelser og som kilde
for oppslag om utdanningssaker.
Utdanningsforbundet har hatt sterkt fokus på profesjonalitet og faglig argumentasjon, og vi
har som mål at dette skal prege all vår kommunikasjon.
Medlemsverving
For å beholde og styrke organisasjonens posisjon er det viktig å ha en stor og stabil
medlemsmasse. Gjennom en sterk og solidarisk fagforening vil en få større politisk slagkraft
og å være en enda sterkere stemme for lærerprofesjonen.
I perioden har Utdanningsforbundet Rogaland hatt et økt fokus på medlemsverving. Det har
blitt utarbeidet eget årshjul for verving som har blitt presentert for lokallagene. Vi har hatt et
samarbeid med pedagogstudentene og universitetet.
Verving har blitt tatt opp på samlinger med tillitsvalgte. Det har også pågått vervekampanje
på fylkesnivå som har blitt profilert i møte med tillitsvalgte og hatt en egen fane på
Utdanningsforbundet Rogalands sin hjemmeside.
Fylkeslaget har også vært aktive ut mot uorganiserte lærere i videregående skole, ved å sende
brev med informasjon om Utdanningsforbundet og fordeler med å være medlem.
Gjennom perioden har vi fulgt medlemsutviklingen og den har vært økende, dette viser også
igjen sentralt. Vi har nå ca. 160 000 medlemmer og i overkant av 12 000 medlemmer i
Rogaland. Fylkesstyret har deltatt på verveseminar i regi av Utdanningsforbundet sentralt.
18
Barnehagepolitisk offensiv
2014 ble det satt ned en egen arbeidsgruppe sentralt for å styrke organisasjonens arbeid med
barnehagepolitikk og i tiden fremover skal hele organisasjonen ta del i dette arbeidet.
Utdanningsforbundets mål med offensiven er å oppnå politisk tilslutning til en lovfesting av
en barnehagelærernorm på minst 50 % av de ansatte.
Målet er i tråd med barnehagelovutvalgets forslag om at en barnehagelærer skal ha ansvar for
12 barn over 3 år og 6 barn under 3 år.
For å nå dette målet må vi skape en forståelse for barnehagens plass i utdanningssystemet og
barnehagelærerens rolle og betydning. Målet forutsetter at Stortinget gjennomfører lovendring
om lovfestet bemanningsnorm. Det er tverrpolitisk flertall for å gjennomføre dette innen
2020.
Det har de siste årene vært en storsatsing på å bygge flere barnehager, og fokuset har vært mer
på kvantitet enn kvalitet. Fokuset må framover være kvalitet. Dette må forankres i egen
organisasjon for at vi skal klare å nå ut med budskapet vårt til politikere og opinionen.
Utdanningsforbundet Rogaland har hatt skolering med hovedtillitsvalgte og lokallagsledere. I
tillegg har fylkesstyret vært disponible til å bistå lokallagene med å fronte budskapet.
Fylkesstyret har utarbeidet en plan for hvordan en skal implementere offensiven på de ulike
nivå i organisasjonen. I tillegg har det blitt utarbeidet en egen handlingsplan der
ansvarsfordelingen er spesifisert.
VEDLEGG HANDLINGSPLANEN 2012 - 2015
Innledning
Dette er en handlingsplan for Utdanningsforbundet Rogalands arbeid i fylkesstyreperioden,
2012-2015. Utgangspunktet for planen er vedtak fattet på fylkesårsmøtet 2012 og på
landsmøte i 2012. Løpende saker fra lokallagene, og utviklingen i utdanningssektoren i
Rogaland vil hele tiden påvirke vårt arbeid.
Planen er ment å hjelpe oss til å prioritere innsatsen og til å fase inn vedtakene i
treårsperioden. Den vil først og fremst være et styringsdokument for fylkesstyrets arbeid,
men vil også være en del av grunnlaget, og til hjelp for planarbeid i underliggende ledd. Den
vil også være styrende for hvordan fylkeskontoret legger opp sine arbeidsplaner.
Planen er delt opp i følgende områder
1. Fylkesårsmøtevedtak
2. Landsmøtevedtak
3. Andre prioriterte oppgaver
Under punkt 1 og 2 vil det bli skissert hvordan fylkesstyret vil følge opp de ulike vedtakene
fra fylkesårsmøtet og landsmøtet. Etter en vurdering av særskilte utfordringer i perioden
2012-2015 har fylkesstyret i tillegg gjort noen prioriteringer som skal legges til grunn for
arbeidet i perioden. Disse er konkretisert under punkt 3. Andre prioriterte oppgaver.
Handlingsplan forplikter både fylkesstyret og råd og utvalg og planen vil hele tiden revideres
ut fra kontekstuelle forhold
19
Fylkesstyret
med vara
Nettverk
Regioner
8
2
Interne utvalg
AU
Personalnemnd
Andre utvalg
Skoleringsutvalg
Utdannings-politisk
utvalg/profesjonsetisk
råd
Utvalg
For lønns
Og
Lederråd
HTV- utvalg
arb.vilkår
Fylkesårsmøtevedtak
Årsmøtevedtakene ligger vedlagt og skal hele tiden brukes som huskeliste i arbeidet vi gjør. Råd og
utvalg får et særskilt ansvar for å trekke ut de aktuelle sakene, jobbe videre med dem og løfte dem
som sak til fylkesstyret.
Når
Hva
Tiltak
Ansvar
2012Det opprettes et eget
Det opprettes for perioden
FY-styret
2015
utvalg for profesjonsetikk utdanningspolitisk
i Utdanningsforbundet
utvalg/profesjonsetisk utvalg på
Rogaland for kommende
fylkesnivå. Utvalget settes av
årsmøteperiode.
kandidater vedtatt på årsmøtet.
Punkter til profesjonsetisk
UPU
handlingsplan vedtatt på
fylkesårsmøtet jobbes videre med i
UPU. (Sak 10A + LM sak 5)
Høst2012 Arbeidstid bhg
- Det opprettes ad-hoc gruppe knyttet FY styret
Vår 2013
til endringene i sfs2201.
Vår 2013
20132015
Arbeidstid skole
Sak 10b, lønnsvilkår
Ad-hoc gruppen skal bidra til å
innhente nyttige erfaringer rundt
arbeidstidsavtalen, og stake ut kurs for
videre arbeid. Det rapporteres om
arbeidet til fylkesstyret. Arbeidet skal
ivareta årsmøtesak 10B pkt 19 – 39.
Det opprettes ad-hoc gruppe som skal
jobbe videre med punktene fra sak
10B (19 – 39)
Ad-hoc gruppen skal bidra til å
innhente nyttige erfaringer rundt
arbeidstidsavtalen, og stake ut kurs for
videre arbeid. Det rapporteres om
arbeidet til fylkesstyret.
Saken sendes over til ULA for videre
oppfølging. (Sak 10b punkt 1-18)
20
Ad-hoch gruppe
arbeidstid
FY styret
Ad-hoch gruppe
arbeidstid
ULA
Ad-hoc utvalg
20132015
20132015
2013
Sak 10b, arbeidsvilkår
Høst
2013
Innsendte saker til LM
(sak 5a, A, B, C og D) + sak
6B 4
Sak 6B, 2: vedr valgfag
Vår 2013
Vår 2015
Høst
2013
Sak 10b, profesjon
Tid til pedagogisk ledelse
Sak 6B, 3: vedr klasser i
2.fremmedspråk
Sak 6B, 5: vedr leirskole
for alle
Saken sendes over til ULA for videre
oppfølging
Saken sendes over til ULA og UPU for
videre oppfølging
Saken sendes over til lederråd for
videre oppfølging
Sak på fylkesstyret om videre
oppfølging
ULA
Videre oppfølging av saken
UPU / kontakt-person
grunnskole
ULA
Saken sendes over til ULA for videre
oppfølging
Sak på fylkesstyret om videre
oppfølging
ULA, UPU
Lederråd
FY-styret
FY-styret
Fylkesårsmøtet hadde følgende saker de ønsket løftet til landsmøte2012, og som FY-styret sendte
inn. Et av forslagene til vedtak ble vedtatt. Det skisseres her videre oppfølging av saken
Fylkesårsmøtevedtak
Landsmøtevedtak
Oppfølging
Ansvar
Vi vil at det skal opprettes egen
I løpet av lm perioden 2013Saken sendes over til
Lederråd
medlemsgruppe for lederne.
2015 nedsettes en
lederråd for videre
Vi vil at HTV skal være tillitsvalgt for
prosjektgruppe som får i
oppfølging og
alle ledermedlemmene.
oppdrag å utrede ledernes
konkretisering
Organisasjonstillitsvalgt (OrgTV) er
posisjon i organisasjonen og
tillitsvalgt for ledermedlemmer på
legge en strategi for å styrke….
avtaleområder som ikke har HTV.
Alle lokallag og fylkeslag skal
Vi vil at det skal vedtektsfestes at
innen 1.1.2013 opprette
lederforum skal være ledernes
lederforum og legge til rette
klubb, og at alle lokallag skal
for regelmessige møter i disse
opprette lederforum.
Alle medlemsgrupper må sikres
Tas med som innspill
FY
representasjon i styrende organ fra
sentralt i perioden og
styret
fylkesnivå og oppover.
mot landsmøtet 2016
Alle medlemsgrupper må sikres
Sak til sentralt
delegatplass på fylkesårsmøter og
organisasjonsutvalg
landsmøtet.
Likestillingslovens § 21 skal brukes
ved valg til sentral- og fylkesstyret.
Vi ber Utdanningsforbundet om å
LM 2012 Fremmet
FY
utrede lokallagsleders rolle i
følgende forslag i sak 3
styret
organisasjonen og
organisasjonssak:
gjøre nødvendige strukturelle
Tas med som innspill
endringer på landsmøtet 2012.
sentralt i perioden og
mot landsmøtet 2016
Sak til sentralt
organisasjonsutvalg
. Vi ønsker også at det utredes om
Tas med som innspill
FY
dagens organisering, der alle
sentralt i perioden og
Styret
medlemsgruppene hører inn under
mot landsmøtet 2016
lokallaget, er den mest optimale
Sak til sentralt
løsningen.
organisasjonsutvalg
21
Fylkesårsmøtet ønsker at
organisasjonen skal evaluere og
tydeliggjøre ny struktur for alle
medlemsgrupper
Sak til sentralt
organisasjonsutvalg
FY
styret
Landsmøtevedtak
Når
20122015
Vår
2013
20122015
Hva
Etablere ordninger slik at alle
medlemmer får en stedlig
tillitsvalgt.
Tillitsvalgtordningen for
barnehager, små
arbeidsplasser og små
medlemsområder skal ha
spesielt fokus
Alle lokallag og fylkeslag skal
innen 1.1.2013 opprette
lederforum og legge til rette
for regelmessige møter i
disse
Styrke vertikal
kommunikasjon
Tiltak
Oppfølging av sentral handlingsplan
Skolering av alle nivå lokalt i
organisasjonen
Ansvar
FY styret
Skoleringsutvalg
Saken sendes over til lederråd for videre
oppfølging og konkretisering
Lederråd
Alle lokallagsledere får tilbud om en
samtale med leder
Fylkestillitsvalgte deltar på lokale samlinger
Fylkestillitsvalgte
Andre prioriterte områder
Vi lever hele tiden i en kontekst der aktører utenfra styrer mye av vår agenda, i tillegg til at saker fra
lokallag vil være av så stor betydning for våre medlemmer at vi må prioritere tiltak som fylkesstyre.
Når
Hva
Tiltak
Ansvar
2013 Stortingsvalget 2013
Tema på kurs vinter 2013, invitere
Skoleringsutvalg
listetopper fra alle partiene.
Møte med lokalpolitikere og
Fylkesledelsen
stortingspolitikere
Mediasaker
Fylkesstyret
20122013
20122015
20122015
Verving
Handlingsplan - verving
Påvirkningsarbeid
20122015
Etablere ordninger slik at
medlemmer i private
barnehager får en stedlig
tillitsvalgt. (LM2012)
Privatisering
Media
Politikere
Gjennom kurs heve kompetansen
lokalt og på fylkesnivå
Sette temaet på dagsorden i media
Gjennom kartlegging velge ut to «pilotlokallag»
- Medlemsmøter, skolering,
verving
Studietur Tromsø.
Gjennom kurs heve kompetansen
lokalt og på fylkesnivå.
Utarbeide argumentasjonsrekke mot
privatisering.
20122015
Fysisk og psykososialt
arbeidsmiljø
22
Fylkesstyret
Rita
Fylkesledelsen
Skoleringsutvalg
Fylkesledelsen
FY styret
Skoleringsutvalg
FY styret