Årsplan 8.kl - Minskole.no

Transcription

Årsplan 8.kl - Minskole.no
Matematikk Grunntall 8. Trigger 8. årsplan 2015-2016
uke:
kompetansemål /
læringsmål – dette skal eleven kunne:
34-38

39-40
41
42-43
44-48
Regne med de fire regneartene i hele tall, desimaltall og
negative tall og i hoderegning og overslagsregning
 Bruke lommeregner og regneark.
 Kjenne partallene, oddetallene og primtallene.
 Faktorisere sammensatte tall.
Regne med tid.
 Gjøre om mellom uekte brøk og blandet tall.
 Forkorte og utvide brøker.
 Finne fellesnevner.
 Addere, subtrahere, multiplisere og dividere brøker.
Gjøre om mellom brøk og desimaltall.
 Gjøre om mellom brøk, desimaltall og prosent.
 Regne med prosent, finne prosentdelen og prosenten.
 Hoderegning med prosent.
 Gjøre om mellom prosent og promille.
Regne med promille.



49-50
51
52


Geometriske ord og uttrykk.
Regne og konstruere, også digitalt vinkler, normaler,
paralleller, trekanter og firkanter.
Vinkelsummen i en trekant.
Sette opp et budsjett og føre et regnskap.
Kjøpe varer, finne ut hvor det lønners eg å handle. Og betale
på ulike måter.
 Regne om mellom måleenheter for masse og volum.
 Regne om fra utenlandsk til norske penger.
Regne med lønn og skatt.
lærestoff/ innhold/
valg og tilpassa opplæring:
Kap. 1
arbeidsmåter / grunnleggende ferdigheter /
underveisvurdering:
TALL





Kap. 2

BRØK



HØSTFERIE 5. – 9. oktober
Kap. 3


PROSENT OG PROMILLE




Kap. 4

TEGNING OG KONSTRUKSJON



Kap. 5

ØKONOMI




LITTERATURFESTIVAL
JULEFERIE 
Differensiert opplegg hvor oppgavene er
inndelt i 3 ulike nivå etter vanskelighet.
Tavleundervisning
Omvendt klasserom(flipper)
Individuell opplæring.
Excel regneark.
Øve nasjonal prøve
Differensiert opplegg hvor oppgavene er
inndelt i 3 ulike nivå etter vanskelighet.
Tavleundervisning.’
Omvendt klasserom(flipper)
Individuell opplæring.
Differensiert opplegg hvor oppgavene er
inndelt i 3 ulike nivå etter vanskelighet.
Tavleundervisning.
Omvendt klasserom(flipper)
Individuell opplæring.
Nasjonal prøve i regning på data.
Differensiert opplegg hvor oppgavene er
inndelt i 3 ulike nivå etter vanskelighet.
Tavleundervisning.
Omvendt klasserom(flipper)
Individuell opplæring.
Differensiert opplegg hvor oppgavene er
inndelt i 3 ulike nivå etter vanskelighet.
Tavleundervisning.
Omvendt klasserom(flipper)
Individuell opplæring.
Excel regneark
0103
0405
06
07
8
0910


Sette opp et budsjett og føre et regnskap.
Kjøpe varer, finne ut hvor det lønners eg å handle.
Og betale på ulike måter.
 Regne om mellom måleenheter for masse og
volum.
 Regne om fra utenlandsk til norske penger.
Regne med lønn og skatt.
Kap. 5 ØKONOMI

Kap. 6 HVIS VI STÅR FAST.
Finne løsning på problemer, både praktisk og
teoretisk.
 Bruke ”uvanlige” metoder for å løse problemer.
Bruke kreativitet og fantasi for å løse problemer
REALFAGSUKE 
 Lage formler.
 Regne ut verdien av et bokstavuttrykk.
 Regne med tall og parenteser.
 Løse opp parenteser og regne sammen
bokstavledd.
 Multiplisere inn i parenteser.
Regne med bokstaver og formler i en tabell.
Se uke 7.











Kap. 8 ALGEBRA, oppstart.






VINTERFERIE 
Kap. 8 ALGEBRA, fortsettelse.
Differensiert opplegg hvor oppgavene
er inndelt i 3 ulike nivå etter
vanskelighet.
Tavleundervisning.
Omvendt klasserom(flipper)
Individuell opplæring.
Excel regneark.
Kapittelprøve
Differensiert opplegg hvor oppgavene
er inndelt i 3 ulike nivå etter
vanskelighet.
Tavleundervisning.
Omvendt klasserom(flipper)
Individuell opplæring.
Kapittelprøve.
Differensiert opplegg hvor oppgavene
er inndelt i 3 ulike nivå etter
vanskelighet.
Tavleundervisning.
Omvendt klasserom(flipper)
Individuell opplæring.
Excel regneark.
Kapittelprøve.
Se uke 7.
11
12
1317
1820
2122
23
24




Egenskaper til to – og tredimensjonale figurer.
Velge passende måleredskap og måleenhet.
Vurdere nøyaktighet og måleusikkerhet.
Gjøre om mellom måleenheter for lengde, areal
og volum.
 Gjøre rede for tallet π.
Regne ut omkrets, areal og volum.
Se uke 11.



Løse ligninger ved å bruke flytte - bytteregelen.
Multiplikasjonsregelen og divisjonsregelen.
Løse større ligninger ved å bruke flere av reglene i
samme ligning.
 Kontrollere om løsningen er riktig.
Løse ulikheter.
Kap. 9 LENGDE, FLATE OG ROM, oppstart.





PÅSKE
Kap. 9 LENGDE, FLATE OG ROM,
fortsettelse.
Kap. 10 LIGNINGER OG ULIKHETER.
REPETISJON.
ANNERLEDESUKA
SOMMERFERIE 
Kjennetegn på måloppnåelse generell beskrivelse:
Begynnende måloppnåelse: 1-2
Kan gjengi, fortelle om, bruke eller lage enkle
eksempler som viser at eleven har noe kunnskap
om lærestoffet.

Grunnleggende måloppnåelse: 3-4
Kan forklare, diskutere, sammenligne,
vurdere og presentere på en slik måte at
eleven viser nokså god eller god kunnskap
om lærestoffet.
Differensiert opplegg hvor oppgavene
er inndelt i 3 ulike nivå etter
vanskelighet.
Tavleundervisning.
Omvendt klasserom(flipper)
Individuell opplæring.
Excel regneark.
Kapittelprøve.
Se uke 11.

Differensiert opplegg hvor oppgavene
er inndelt i 3 ulike nivå etter
vanskelighet.
 Tavleundervisning.
 Omvendt klasserom(flipper)
 Individuell opplæring.
 Kapittelprøve.
Helårsprøve.
Høy måloppnåelse: 5-6
Kan analysere, reflektere, vurdere, drøfte
og presentere på en slik måte at eleven
viser meget god eller framifrå forståelse for
lærestoffet.
Med forbehold om endringer.
8A:Marianne Sørli
8B:Elisabeth Strandskog
8C: Arne Sager
8D: Marianne Sørli

Similar documents