Last ned en kopi her

Comments

Transcription

Last ned en kopi her
HALLANGSPOSTEN
ÅRG. 22
NR. 1, mars 2015
Utgis av:
Hallangspollens Vel
e-post:[email protected]
INFORMASJON
 Innkalling Årsmøte
 Styrets Beretning

Regnskap 2014
 Budsjett 2015



Hallangspollens Vel
Strandmyrveien 20
1455 Nordre Frogn
Org.nummer: 990 223 254
E-postadresse: [email protected]
Nettadresse: www.hallangspollensvel.no
Hallangspollens Vel
Innkalling til Årsmøte Innkallingtilårsmøteonsdag25.mars2015kl.1900iFujitsu-bygget,Østensjøveien32(Inngang
påbaksiden)påBryn(v/BrynsengT-banestasjon),inngangpåbaksiden.Parkeringfinnespågodt
oppmerketområde.Huskåtrekkelapp!

Dagsorden

1.
Godkjenningavdagsorden

2.
Valgav:a)Dirigent

b)Referent

c)2tilåunderskriveprotokollen

3.
Styretsårsberetningfor2014

4.
Regnskapmedrevisjonsberetning

5.
Innkomneforslag
-Grunnetnoenvanskelighetermedinnkrevingavkontingenterinnførerstyretpurregebyr
vedpurringpåikkeinnbetaltekontingenter.


Ellersingeninnkomneforslaginnenfristen.


6.
Budsjettogkontingenter.Styretforeslårøkingavmedlemskontingentpåkr.50,veiavgift
medkr.50ogvannavgiftmedkr.150.Styretforeslårvideresatserforpurregebyrer.
Foreslåttesatserblirderfor:


Medlemsavgift

kr.550(økningpåkr.50)


Veiavgift


kr.400(økningpåkr.50)
Vannavgift


kr.800(økningpåkr.150)


Misbrukeravg.vann 
kr.1.500Tilkoplingsavg.vann 
kr.2.000Fraværpådugnad

kr.250


Purregebyr1.purring
kr.100
Purregebyr2.purring
kr.200
Hallangspollens Vel
Strandmyrveien 20
1455 Nordre Frogn

Org.nummer: 990 223 254
E-postadresse: [email protected]
Nettadresse: www.hallangspollensvel.no
7.
Informasjonomfremdrifthelårsvann

8.
Valg2015:


a)Leder(fortoår)


b)Sekretær(fortoår)


c)Styremedlem(fortoår)
d)Varamedlem(forettår)


e)2revisorer
 f)Valgkomité
 g)Sommerfestkomité
Hallangspollens Vel
STYRETS BERETNING FOR 2014 Styrethariperiodenbeståttav:

NielsEyde

leder 

påvalgKjellGunnarKnutsen 
nestleder

ikkepåvalgJanneHaanes 

sekretær

påvalg

ElisabethSundsby

kasserer

ikkepåvalg
LarsBergersen

styremedlem 
påvalg
ArneSolli

varamedlem 
påvalg
Revisorer:


ArildSøhagen
påvalgPerErikSyvertsen
påvalg
Valgkomite:


GunnarKnutsen
påvalg
AndersGrendahl
påvalg
ToreSundsby 
påvalg
Sommerfestkomité: 


OgStyret

Veiansvarlig: 

KjellGunnarKnutsen styretskontaktperson
Vannspeil/badeplass: 


påvalg

ArneSolli

styretskontaktperson

Rodemestere:

Rode1LarsBergersen


HenrikLundsvei–indre
Rode2JohsAntonsen


HenrikLundsvei–øvre
Rode3MagneJohansen


KonradGardersveifraVeltomttil”torget”
Rode4FreddyEgsæter


StrandmyrveienfraveltomtatilStandmyrbk.
Rode5JanFuruberg 


Strandmyrbakken–Strandmyrtoppen
Rode6GeirMidtun 


Olsok-/Jonsokveien 
Rode7PaulSmedbakken


Strandmyrveientilveltomta
Rode8TomKaarød 


KonradGardersvei–Polleveien
Rode9KaiVissgren 


Damholtet
Rode10ClausNielsen


Bekkeholtet
Hallangspollens Vel
Strandmyrveien 20
1455 Nordre Frogn
Org.nummer: 990 223 254
E-postadresse: [email protected]
Nettadresse: www.hallangspollensvel.no
Rode11AndersGrendahl


(forAslaugTangen)Svartlagsveien–nedre
Rode12ArneSolli


Svartlagsveien–øvre
Rode13KjellGunnarKnutsen

Holmen(medvei)inkl.Bleienbrygge
Rode14


Holmenutenvei


PolleveienRode15HenrikSkjeseth
Rode16GarderfeltetBryggeforening
StrandGarderfeltet
Rode17KommunefeltetBryggeforening
StrandKommunefeltet


Vannverkansvarlig:


”Lokale”vannmenn:
LarsBergersen

GunnarNyhoff-koordinator
JohsAntonsen
IngeJohnsen
KjellGunnarKnutsen(Holmen)

Hallangsposten

Styret
Webside

AndréLangseth

GarderfeltetsBryggeforening
PaulSmedbakken
PollestienBryggeforening
GunnarNyhoff/TrondHelseth
BleienBrygge 
HansKjørven

FlytebryggaBryggekomité
GeirArnestad


STYRETSBERETNING

Dethariperiodenværtavholdt10styremøtersamtenekstraordinærgeneralforsamlingi
forbindelsemedatvigikktomforvannidenvarmestetidenisommer.Antallmedlemmerer241
ogettæresmedlem.

Styrethariperiodenarbeidetspesieltmed:

Hallangsposten/webside
Hallangspostenutkommed2utgaveriforbindelsemedårsmøteinnkallingogårsmøtereferat.
Anneninformasjonblepublisertpånettsidenvårogsendtutsomnyhetsbrevtilmedlemmene.
Nettsideneerstyretsoffisielleinformasjonsorgantilvåremedlemmerogwebsiden:
www.hallangspollensvel.noerflittigbesøkt.Herfinnesinformasjonomvellet,loverogregler,
kontaktpersoner,årsberetninger,ogdenoppdateresogsåmednyheterfranærområdet.
Hallangsposteno.l.vilalltidblilagtutpånettet.Sendossgjernenyhetstipsogbildersomkan
væreaktuelleforvårnettsideellertilHallangsposten.Huskogsåpååholdestyretinformertom
endringavadresseoge-post.Herblirogsåallinformasjonomhelårsvann-ogavløpsprosjektet
lagtut.
Vannanlegget
Teknisksettfungertevannanleggettilfredsstillendeihele2014sesongen.Vannmennene,ogdai
særdeleshet”driftsansvarlig”GunnarNyhoff,gjørenstorinnsatsmedigangkjøringomvårenog
drift/vedlikeholdgjennomsesongen.Anleggetharlittlitenkapasitetihøysesongen,ogvierderfor
sårbareoverforlekkasjeroghøytforbrukogfeil/ulovligforbruk.
Denellersfantastiske2014sommerenmedførteforlitentilgangtilvannfrabrønneneiforholdtil
etunormalthøytforbruk.Foråunngåstengingavvannforsyningenoverfleredagerijuli,bledet
kjøptvannlevertpr.tankbiltilhøydebassengetvårt–idenneforbindelsepådroviossendel
ekstrakostnader.EkstraordinærvannavgiftblevedtattpåekstraordinærtårsmøtepåVelhuset30.
august.Deterinngåttavtalemedselskapsomleverervannmedtankbilforåsikremer
forutsigbarhetomkringkostnaderdersomdetskulleblinødvendigåkjøpevannvedensenere
anledning.
Detersværtviktigatallelekkasjermeldestildriftsansvarligogatalleabonnenterbrukervannmed
forsiktighet.

Vannogkloakk
Vann-ogavløpsprosjektetharkommetgodtigangiløpetav2014.Ca.110avvelletsmedlemmer
hartegnetsegsommedeiereiprosjektet.Prosjektetharengasjertenegenprosjektledersomer
tilgjengeligformedlemmene.Byggemeldingognødvendigesøknaderetc.bleoversendt
kommunenvåren2014,menviventerfortsattpåIG(igangsettingstillatelse)fraFrognkommune.
Allinformasjonertilgjengeligpåwww.hallangspollensvel.no
Veier
Undervårensdugnadbledetreparerthullogdefekteriveienemedkaldasfalt(reparasjonsasfalt)
ogmedsubbus.

Avtaleomsnøbrøytinggjelderforfølgendeveier:


-Strandmyrveien


-Damholtet
-Polleveien


-Strandmyrbakken

-P-plassvedVeltomta
-Strandmyrtoppen
-KonradGardersvei 

-Jonsokveien(hele)
-Bekkeholtet 

-Olsokveien

-Svartlagveien(tilDammen)

-HenrikLundsvei(hele)
-Delerav«Torget»

DagWetlesen(mobil90144208)utførerprivatbrøytingutoverinstruksen.Dettebetalesavden
enkelte.
Styretoppfordrerpånytthytteeieretilåkuttevegetasjonpåsineiendomsomhengeroverveien
ogertilhinderforfremkommelighet,brøytingogannentransport.
Styrethardiskutertålagefartsdumperpåenkelteveierdahastigheten,tiltrossforveldigmange
oppfordringeromåvisehensyn,erfarlighøymangesteder.
OppmerkingavparkeringsplasserpåVeltomtaerutsatttiletteratdetnyevannanleggeter
ferdigstilt.

Dugnad
Åretsdugnadbleviettradisjoneltvedlikeholdavveinett,strandsoneoggenerellopprydding.
Detvari2014ekstrafokuspåstrandområdeneogkyststi.Styretfikkplassertutstoresøppelsekker
langsvannetsomblehentetavDrøbakMarineserviceforålettejobbenfordugnadsdeltakerne
medåbærebortsøppelet.Detteertenktvidereførti2015.

Eiendommer
Velletseiendommereritilfredsstillendegodstandetterutbedringenesomblegjorti2013.

Badeplass/vannspeil/flytebrygger
Visertilbakepåsommeren2014medetstortsmil.Fantastiskværogstoraktivitetpåstrendene
våresomfikkenbetydeligoppgraderingmednyskjellsand.Detteblegjortpåprivatinitiativsom
engaveframedlemmenetilvelletiforbindelsemed75årsjubileeti2014.Styretogmedlemmene
takkersåmyeforgaven.BadeområdetpåSvartlagetblebetydeligoppgradertetteratSkjellerud
påvinterstidtoknedetstortantalltrær.EnstortakktilSkjellerudogallesomvarmedåryddeopp
påSvartlagetpådugnadsdagen.EtterinitiativogisamarbeidmedGarderfeltetsBryggeforening
bledetlagetnoentrappetrinnsomgjørdetlettereåkommesegfrastrandaogopppå
Svartlagveien.Styrethaddeihøstenbefaringavkyststienogkonkludertemedatdeterbehovfor
noenbenkerlangskyststien.Dettearbeidetvilbliiverksatti2015.DrøbakMarineservicestårfor
opptakogutsettingavbadebøyersamtnødvendigettersynavbadebryggene.Styretharmeldtfra
omatbadebryggapåBleieneridårligforfatning.Vioppfordreralletilåtavarepåbadeplassene
våre,tamedsegsøppelogmeldefratilstyretomutbedringerogoppgraderinger.

BarnasDag/Sommerfesten
BarnasDagogsommerfestfikkavstabelenpåtradisjoneltvis.Detvar61deltakere,ogdeter
tydeligmangebarnogfamiliersomverdsetterarrangementetogkosersegmedleker,is,brus,
pølserogvafler.BrusogissammenmeddiplomsyntesåværeenfinavslutningpåBarnasDag.
Påkveldenbledetiåravholdtetinformasjonsmøtevedr.vann-ogavløpsutbyggingen.En
pumpekumtilsvarendedenallemednyttvann/avløpskalha,varlåntinnsådefremmøttekunne
se.
IanledningavatVeletvar75år,haddestyretarrangertserveringavpølserogmusserendevin.
UnderholdningenvardetsomvanligMnMsomstofor.Detvargodtoppmøteutoverkveldenog
stemningenvargod.
Tusentakktilåretsfestkomiteogallegodehjelpereikioskogannet.

Økonomi
Velletsøkonomiergod.Iforbindelsemeddenekstraordinæregeneralforsamlingen,bledet
enstemmigvedtattåinnkreveenekstravannavgiftdavelletmåttekjøpevannidenvarmestetiden
isommer.
Sevedlagteregnskapsomkuneretdriftsregnskap.Velhus,dansegulvogpumpehus/vannanlegg
erikkeregnetmedsomkapital.
Styretoppfordrerallemedlemmertilåmerkeinnbetalingeravfakturaermedfakturanummer.Da
detofteerandreennhytteeiersombetalerfakturaene,erdetmegetvanskeligåfinnehvemsom
harogikkeharbetalt.Dettelagermasseekstraarbeidogunødvendigepurringer.
Viberogsåomatmedlemmenebetalersinemedlemskontingenterinnenforfall.Detharblittmye
ekstraarbeidmedåkreveinnavgiftene.Velleteravhengigavdisseinntekteneforådrivevellet
videre.Medlemmeneplikteråoppgikorrektepostadresseogvarsleomendringerformottakav
informasjonogfakturaer.

Polleboka
Iforbindelsemed75årsjubileettilHallangspollensVel,bledetskrevetennybokom
Hallangspollen.«Hallangspollengjennom75år».EnstortakktilThorOttersensomharskrevet
denneinteressanteboka,sammeforfattersomskrevdenforrigeboka.Denneerfremdelestil
salgs.Sendenmailtilstyret,[email protected]ogbestillboka.Denneeret«must»for
allemedlemmene.Bokaharogsåvaktinteressehosandreutenforvårtvelområde.Regnskap og budsjett
2014
Resultat 31.12.
Innbetalinger:
Medlemsavgift
Innbetaling utestående fra tidl. år
Dugnad
Veiavgift
Vannkontingent
Salg Pollebok
Purregebyr
Renter
Sum innbetalinger
Utbetalinger:
Festkomité
Drift vei
Drift vann
Dugnad
Velhus/ bygninger
Forsikring
Pollebok
Strøm grendehuset
WEB
Rekvisita
Årsmøteutgifter
Styrehonorar
Badestrand
Kyststi
Vann og kloakk Velhuset
Sum utbetalinger
Resultat Velet totalt
Budsjett
Faktisk
121 000,00 119 500,00
35 850,00
18 750,00 20 750,00
80 500,00 80 150,00
110 500,00 191 150,00
38 950,00
8 276,00
5 000,00 2 622,00
335 750,00 497 248,00
‐
63 500
113 000
15 000
25 000
10 000
‐
‐
5 000
2 000
5 000
46 000
25 000
10 000
200 000
519 500,00
2013
Faktisk
Budsjett 2015
96 686,37
Avgift
550
Antall
241 132 550
76 650,00
105 950,00
250
400
800
75 18 750
230 92 000
160 128 000
15 000
6 000
2 500
394 800
6 387,92
285 674,29
5 284,82
38 915,35
199 807,80
11 000,00
623,00
‐
58 126,00
9 885,85
3 748,25
1 000,00
5 851,50
46 200,00
31 342,00
8 735,70
15 000,00
435 520,27
391,00
90 975,43
98 728,98
3 348,75
5 192,25
4 785,02
38 700,00
93 226,50
56 687,50
‐
437 944,43
‐183 750,00 61 727,73
‐152 270,14
45 909,00
Balansen 31.12.
Eiendeler
Diverse bank
Sum eiendeler
2014
2013
384 755,15
384 755,15
323027,42
323 027,42
Gjeld og egenkapital
Gjeld
‐
‐
Egenkapital
Vel
Vei
Vann
Festkomité
Sum gjeld og egenkapital
68 274,06
91 932,66
225 229,13
‐680,70
384 755,15
33 838,36
50 698,01
233 886,93
4 604,12
323 027,42
Strandområde
#
‐
57 000
138 000
15 000
15 000
10 000
‐
5 000
5 000
2 000
5 000
49 000
60 000
‐
185 000
546 000
‐151 200
‐
‐
VANN
Resultat 31.12.
Innbetalinger:
Vannkontingent
Ekstra vannkontingent
Sum innbetalinger
Utbetalinger:
Strøm
Kjøp av vann
Materiell/vedlikehold
Vannprøver
Honorarer
Sum utbetalinger
Resultat
2014
Budsjett
Faktisk
98 150,00 110 550,00
0,00 80 600,00
98 150,00 191 150,00
25 000,00
0,00
20 000,00
3 000,00
50 000,00
98 000,00
21 960,17
105 634,38
33 377,00
2 536,25
36 300,00
199 807,80
150,00 ‐8 657,80 ‐
Egenkapital 31.12.2013
Resultat 2014
Egenkapital 31.12.2014
Avgift Antall
800
160 128 000
Rest fra 2014
28 050
156 050
25 000
30 000
30 000
3 000
50 000
138 000
18 050
233 886,93
‐8 657,80
225 229,13
VEI
Resultat 31.12.
Innbetalinger:
Veikontingent
Sum innbetalinger
71 400,00 80 150,00
71 400,00 80 150,00
Utbetalinger:
Brøyting
Sandkasser
Rep/vedlikehold
Diverse
Sum utbetalinger
28 500,00
0,00
40 000,00
0,00
68 500,00
Resultat
Budsjett 2015
Budsjett 2015
2014
Avgift Antall
400
230 92 000
92 000
28 750,00
‐
10 165,35
‐
38 915,35
32 000
5 000
20 000
2 900,00 41 234,65
35 000
Egenkapital 31.12.2013
Resultat 2014
Egenkapital 31.12.2014
50 698,01
41 234,65
91 932,66
FESTKOMITE
Resultat 31.12.
Resultat
2014
‐5 284,82
Egenkapital 31.12.2013
Resultat 2014
Egenkapital 31.12.2014
4 604,12
‐5 284,82
‐680,70
57 000

Similar documents